Procedūra : 2015/2167(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0105/2016

Pateikti tekstai :

A8-0105/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.41
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0177

PRANEŠIMAS     
PDF 678kWORD 106k
7.4.2016
PE 569.755v02-00 A8-0105/2016

dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2167(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Derek Vaughan

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2167(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0065/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro(4), ypač į jo 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0105/2016),

1.  patvirtina Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro direktoriui, kad Centro 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2167(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymais(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0065/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro(10), ypač į jo 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(11),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0105/2016),

1.  pažymi, kad Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2167(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0105/2016),

A.  kadangi, remiantis Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (toliau – Centras) finansinėmis ataskaitomis, jo galutinis 2014 finansinių metų biudžetas buvo 15 675 036 EUR, t. y. 3,88 proc. mažesnis, palyginti su 2013 m.; kadangi 93,4 proc. Centro biudžeto sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2014 finansinių metų Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Centro 2014 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  pripažįsta, kad Centras ėmėsi priemonių siekdamas dar labiau sumažinti būtinybę tikslinti technines specifikacijas rengiant konkursus, taip pat užtikrinti, kad visoms susijusioms šalims būtų veiksmingiau teikiama informacija tais atvejais, kai tokie patikslinimai būtini, šiuo tikslu paskelbdamas išsamesnius pranešimus savo interneto svetainėje;

2.  džiaugiasi, kad Centro ataskaitoje dėl 2014 m. galutinių metinių finansinių ataskaitų pateikiama išsami informacija apie taisomuosius veiksmus, kurių Centras ėmėsi reaguodamas į Audito Rūmų, biudžeto valdymo institucijos ir Komisijos Vidaus audito tarnybos pateiktas pastabas ir rekomendacijas; atkreipia dėmesį į Centro pastangas įgyvendinti Audito Rūmų ir Vidaus audito tarnybos audito rekomendacijas siekiant pagerinti jo valdymo ir vidaus kontrolės sistemas;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.  pažymi, kad dėl 2014 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,62 proc., o mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis – 94,93 proc., t. y. šiek tiek (2,78 proc.) mažesnis, palyginti su 2013 m.; su pasitenkinimu pažymi, kad bendras didelis įsipareigotų asignavimų lygis rodo, kad įsipareigojimai buvo vykdomi laiku;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

4.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad į 2015 m. perkeltų įsipareigotų asignavimų pagal II antraštinę dalį (administracinės išlaidos) lygis siekė 26 proc. (673 534 EUR); pažymi, kad šie perkėlimai į kitą laikotarpį daugiausia susiję su spartesniu Centro daugiametės informacinių ir ryšių technologijų (IRT) strategijos įgyvendinimu ir su ištekliais, kurie iš pradžių buvo numatyti atlyginimams didinti, tačiau kurių neprireikė Europos Sąjungos Teisingumo Teismui priėmus atitinkamą sprendimą;

5.  palankiai vertina spartesnį IRT strategijos įgyvendinimą, tačiau ragina Centrą ateityje užtikrinti, kad į kitus metus perkeliamų įsipareigotų asignavimų lygis būtų kuo mažesnis;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

6.  pažymi, kad, remiantis persvarstyta Centro interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politika, Centro valdyba 2015 m. patvirtino šablonus, kurie turi būti naudojami skelbiant interesų deklaracijas;

7.  pažymi, kad Centras paskelbė savo valdybos narių interesų deklaracijas; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad Centro direktoriaus ir vyresniųjų vadovų interesų deklaracijos nėra viešai paskelbtos, ir ragina Centrą nedelsiant paskelbti šias deklaracijas;

8.  primena Centrui, kad pagal Tarnybos nuostatų, įsigaliojusių 2014 m. sausio 1 d., 22c straipsnį jis turi patvirtinti privalomas vidaus taisykles dėl informatorių; taip pat ragina Centrą nustatyti aiškias kovos su „sukamųjų durų“ reiškiniu taisykles;

Vidaus kontrolė

9.  konstatuoja, kad 2013 m. buvo parengtas išsamus dokumentas, kuriame pateikiama Centro vidaus kontrolės standartų apžvalga ir nurodoma jų įgyvendinimo būklė; 2014 m. buvo atlikta šio dokumento peržiūra; pažymi, kad buvo nurodytos trys sritys, kuriose turėtų būti patobulintas vidaus kontrolės standartų įgyvendinimas, t. y.: veiklos tęstinumas, IT valdymas, kiek tai susiję su projektų valdymu, ir veiklos rezultatų stebėsena, grindžiama pagrindiniais veiklos rezultatų rodikliais; pripažįsta, kad Centras, siekdamas spręsti su rizika susijusias problemas, toliau įgyvendino rizikos mažinimo priemones;

10.  pažymi, kad Centras ypatingą dėmesį skyrė rizikos, įtrauktos į Centro rizikos registro IRT skyrių, valdymui, visų pirma saugumo, projektų valdymo ir administravimo srityse;

Vidaus auditas

11.  remdamasis Centro pateikta informacija pažymi, kad įvykdytos visos rekomendacijos, susijusios su Vidaus audito tarnybos 2008 m. atliktu auditu; pažymi, kad dvi rekomendacijos, susijusios su Vidaus audito tarnybos 2011 m. atliktu auditu, oficialiai dar nėra pripažintos įvykdytomis, bet jas įgyvendindamas Centras jau gerokai pasistūmėjo į priekį; be to, pažymi, kad Vidaus audito tarnybai 2013 m. atlikus auditą dėl biudžeto stebėsenos buvo pateiktos trys pagrindinės rekomendacijos, iš kurių dvi jau įgyvendintos, o rekomendaciją dėl biudžeto rengimo proceso numatyta baigti įgyvendinti 2015 m.;

Kitos pastabos

12.  atkreipia dėmesį į tai, kad Centras dėjo tolesnes pastangas siekdamas rasti tinkamą sprendimą, skirtą kai kurioms jo pastato „Cais do Sodré Relógio“, kuris ir toliau lieka iš dalies nenaudojamas, dalims; pažymi, kad dvi šalys neseniai pareiškė susidomėjimą subnomuoti šias pastato dalis; taip pat nurodo, kad su Lisabonos uosto direkcija, kuriai priklauso šios patalpos, vykdomos derybos dėl nuomos kainos sumažinimo; ragina Centrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie tolesnę pažangą, padarytą šiuo klausimu;

13.  ragina Centrą gerinti savo procedūras ir praktiką, kuriomis siekiama apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, ir aktyviai prisidėti prie į rezultatus orientuoto biudžeto įvykdymo patvirtinimo proceso;

°

°  °

14.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo [2016 m. ... ... d.](13) rezoliucijoje [dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės].

19.2.2016

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2167(DEC))

Nuomonės referentė: Monica Macovei

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų išvadas, kad Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (toliau – Centras) metinėse finansinėse ataskaitose teisingai nurodyta Centro finansinė būklė 2014 m. gruodžio 31 d. ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

2.  atkreipia dėmesį į spartesnį daugiametės informacinių ir ryšių technologijų strategijos įgyvendinimą perkėlus atlyginimams skirtos biudžeto eilutės lėšas po to, kai buvo priimtas Teisingumo Teismo sprendimas dėl Sąjungos pareigūnų atlyginimų nekoregavimo 2011, 2012 ir 2013 m.; prašo pateikti paaiškinimą, dėl kokių su veikla susijusių priežasčių lėšos nebuvo sugrąžintos į Sąjungos biudžetą;

3.  atkreipia dėmesį į aukštą įsipareigotų asignavimų perkėlimo į kitą laikotarpį lygį 2014 m., į kurį reikia reaguoti pripažįstant, kad Audito Rūmai laikosi nuomonės, jog perkėlimai į kitą laikotarpį dažnai atliekami dėl įvykių, kurių agentūros negali kontroliuoti, arba perkėlimai pateisinami dėl veiklos, viešųjų pirkimų procedūrų ar projektų daugiamečio pobūdžio; be to, rekomenduoja paskelbti iš vienos biudžeto kategorijos į kitą perkeltas sumas;

4.  džiaugiasi, kad Centro ataskaitoje dėl 2014 m. galutinių metinių finansinių ataskaitų pateikiama išsami informacija apie taisomuosius veiksmus, kurių Centras ėmėsi reaguodamas į Europos Audito Rūmų, ES biudžeto valdymo institucijos ir Europos Komisijos Vidaus audito tarnybos pateiktas pastabas ir rekomendacijas; atkreipia dėmesį į Centro pastangas įgyvendinti Audito Rūmų ir Vidaus audito tarnybos audito rekomendacijas siekiant pagerinti jo valdymo ir vidaus kontrolės sistemas;

5.  palankiai vertina interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politikos persvarstymą ir skelbimą atsižvelgiant į Komisijos gaires ir 2015 m. rugsėjo 9 d. patvirtintus modelius; primygtinai ragina Centrą informaciją paskelbti iki 2016 m. kovo 1 d. ir biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti nustatytų interesų konfliktų apžvalgą;

6.  primena Centrui, kad pagal ES pareigūnų tarnybos nuostatų, kurie įsigaliojo 2014 m. sausio 1 d., 22c straipsnį jis turi patvirtinti privalomas informatorių apsaugos taisykles; toliau ragina Centrą nustatyti aiškias kovos su „sukamųjų durų“ reiškiniu taisykles.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

16.2.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

50

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Bodil Valero

(1)

OL C 409, 2015 12 9, p. 206.

(2)

OL C 409, 2015 12 9, p. 206.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 376, 2006 12 27, p. 1.

(5)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 409, 2015 12 9, p. 206.

(8)

OL C 409, 2015 12 9, p. 206.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 376, 2006 12 27, p. 1.

(11)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

Tą dieną priimti tekstai, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Teisinis pranešimas