Förfarande : 2015/2167(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0105/2016

Ingivna texter :

A8-0105/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.41
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0177

BETÄNKANDE     
PDF 284kWORD 91k
7.4.2016
PE 569.755v02-00 A8-0105/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2014

(2015/2167(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Derek Vaughan

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2014

(2015/2167(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2014, med centrumets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0065/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 av den 12 december 2006 om Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk(4), särskilt artikel 15,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0105/2016),

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2014

(2015/2167(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2014, med centrumets svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0065/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 av den 12 december 2006 om Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk(10), särskilt artikel 15,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0105/2016),

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2016

(2015/2167(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0105/2016),

A.  Enligt årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (nedan kallad centrumet) för budgetåret 2014 uppgick den slutliga budgeten till 15 675 036 EUR, vilket utgör en minskning med 3,88 % jämfört med 2013. 93,4 % av centrumets budget kommer från unionens budget.

B.  I sin rapport om centrumets årsredovisning för budgetåret 2014 (nedan kallad revisionsrättens rapport) fastställer revisionsrätten att den har uppnått rimlig säkerhet om att centrumets årsredovisning för budgetåret 2014 är tillförlitlig och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2013

1.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet har vidtagit åtgärder för att ytterligare minska behovet av ändringar av tekniska krav vid upphandlingsförfaranden, och för att säkerställa att alla berörda parter informeras mer effektivt när sådana ändringar är nödvändiga, nämligen genom att tydligare meddelanden offentliggörs på centrumets webbplats.

2.  Europaparlamentet välkomnar att centrumets slutliga årsredovisning för år 2014 innehåller närmare uppgifter om de korrigerande åtgärder som centrumet vidtagit med anledning av synpunkterna och rekommendationerna från revisionsrätten, budgetmyndigheten och kommissionens tjänst för internrevision. Parlamentet noterar centrumets ansträngningar att genomföra granskningsrekommendationerna från revisionsrätten och tjänsten för internrevision i syfte att förbättra sina förvaltnings- och internkontrollsystem.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet noterar att budgetövervakningsinsatserna under budgetåret 2014 resulterade i ett genomförande av budgeten på 99,62 %, och att genomförandegraden för betalningsbemyndiganden var 94,93 %, vilket motsvarar en liten ökning med 2,78 % jämfört med 2013. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att den stora övergripande andelen gjorda åtaganden visar att åtagandena gjordes i rätt tid.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

4.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att andelen gjorda åtaganden som fördes över till 2015 var 26 % (673 534 EUR) under avdelning II (administrativa utgifter). Parlamentet konstaterar att dessa överföringar främst avser ett påskyndat genomförande av centrumets fleråriga strategi för informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt resurser som ursprungligen planerades för löneökningar men som inte behövdes efter ett beslut av Europeiska unionens domstol.

5.  Europaparlamentet välkomnar det påskyndade genomförandet av IKT-strategin, men uppmanar centrumet att i framtiden föra över en så liten andel av åtagandena som möjligt till påföljande budgetår.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

6.  Europaparlamentet noterar att centrumets styrelse, i enlighet med centrumets reviderade strategi för förebyggande och hantering av intressekonflikter, 2015 antog de förlagor som ska användas för offentliggörande av intresseförklaringar.

7.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet har offentliggjort styrelsens intresseförklaringar, men noterar att intresseförklaringarna från centrumets direktör och ledningspersonal inte finns allmänt tillgängliga, och uppmanar centrumet att snarast offentliggöra dessa förklaringar.

8.  Europaparlamentet påminner centrumet om att det, enligt artikel 22c i tjänsteföreskrifterna, som trädde i kraft den 1 januari 2014, måste anta bindande interna bestämmelser om personer som slår larm om allvarliga missförhållanden. Parlamentet uppmanar också centrumet att införa tydliga regler mot ”svängdörrsmetoder”.

Internkontroll

9.  Europaparlamentet konstaterar att ett omfattande dokument om en översyn och lägesrapport av införandet av centrumets internkontrollstandarder utarbetades 2013 och sågs över under hela 2014. Parlamentet noterar att införandet av internkontrollstandarderna bör förbättras på följande tre områden: verksamhetens kontinuitet, it-styrning i fråga om projektledning och övervakning av resultat med hjälp av centrala resultatindikatorer. Parlamentet konstaterar att centrumet har fortsatt att vidta åtgärder för att begränsa riskerna i syfte att hantera dessa risker.

10.  Europaparlamentet noterar att centrumet lade särskilt fokus på hantering av de risker som ingår i IKT-avsnittet i centrumets riskregister, särskilt på områdena säkerhet, projektledning och styrning.

Internrevision

11.  Europaparlamentet konstaterar utifrån uppgifter från centrumet att alla rekommendationer från den revision som kommissionens tjänst för internrevision utförde 2008 har avslutats. Parlamentet noterar att två rekommendationer från tjänstens revision 2011 inte har avslutats formellt, men att centrumet har kommit långt med genomförandet av dem. Parlamentet noterar dessutom att tjänstens revision 2013 av budgetövervakningen resulterade i tre huvudrekommendationer, av vilka två redan har genomförts medan rekommendationen om förfarandet för utarbetande av budgeten enligt planerna kommer att slutföras 2015.

Övriga kommentarer

12.  Europaparlamentet noterar att centrumet har fortsatt arbetet med att hitta lösningar för vissa delar av dess byggnad ”Cais do Sodré Relógio”, som delvis står tom. Parlamentet konstaterar att två parter nyligen sade sig vara intresserade av att hyra dessa delar i andra hand. Parlamentet noterar dessutom att förhandlingar har inletts om en sänkning av hyran med hamnmyndigheten i Lissabon, som äger byggnaden. Centrumet uppmanas att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om ytterligare framsteg i denna fråga.

13.  Europaparlamentet uppmanar centrumet att förbättra sina förfaranden och sin praxis syftande till skydd av unionens ekonomiska intressen, och att aktivt bidra till ett resultatorienterat ansvarsfrihetsförfarande.

°

°  °

14.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2016](13) [om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll].).

19.2.2016

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2014

(2015/2167(DEC))

Föredragande av yttrande: Monica Macovei

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens slutsatser att årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (centrumet) ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2014, och att dess transaktioner är lagliga och korrekta.

2.  Europaparlamentet noterar påskyndandet av tillämpningen av den fleråriga strategin för informations- och kommunikationsteknik till följd av att medel frigetts från budgetposten för löner efter domstolens beslut att inte anpassa EU-tjänstemännens löner år 2011, 2012 och 2013. Parlamentet begär att få en förklaring till de operationella skälen till varför pengarna inte återfördes till unionens budget.

3.   Europaparlamentet noterar de omfattande överföringarna av åtagandebemyndiganden för 2014, vilka bör hanteras, men är samtidigt fullt medvetet om att revisionsrätten anser att överföringar ofta är en följd av händelser som ligger utanför organens kontroll eller motiveras av att insatserna, upphandlingsförfarandena eller projekten är fleråriga i sin karaktär. Parlamentet rekommenderar även att man offentliggör det belopp som överförts från en budgetkategori till en annan.

4.  Europaparlamentet välkomnar att centrumets slutliga årsredovisning för år 2014 innehåller närmare uppgifter om de korrigerande åtgärder som centrumet vidtagit med anledning av synpunkterna och rekommendationerna från revisionsrätten, EU:s budgetmyndighet och kommissionens tjänst för internrevision. Parlamentet noterar centrumets ansträngningar att genomföra granskningsrekommendationerna från revisionsrätten och tjänsten för internrevision i syfte att förbättra sina förvaltnings- och internkontrollsystem.

5.  Europaparlamentet välkomnar översynen och offentliggörandet av politiken för förebyggande och hantering av intressekonflikter i linje med kommissionens riktlinjer och antagandet av mallarna av den 9 september 2015. Parlamentet uppmanar med eftertryck centrumet att offentliggöra dem senast den 1 mars 2016 och att till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten överlämna en dokumenterad förteckning över de intressekonflikter som identifierats.

6.  Europaparlamentet påminner centrumet om att det måste anta de bindande regler för skydd av visselblåsare enligt artikel 22c i EU:s tjänsteföreskrifter som trädde i kraft den 1 januari 2014. Parlamentet uppmanar också centrumet att införa tydliga regler mot ”svängdörrar”.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

16.2.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

50

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 206.

(2)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 206.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 376, 27.12.2006, s. 1.

(5)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 206.

(8)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 206.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 376, 27.12.2006, s. 1.

(11)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Antagna texter, P[8_TA-PROV(2016)0000].

Rättsligt meddelande