Menetlus : 2015/2179(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0106/2016

Esitatud tekstid :

A8-0106/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.44
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0180

RAPORT     
PDF 296kWORD 98k
7.4.2016
PE 569.758v02-00 A8-0106/2016

Euroopa Raudteeagentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2179(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Derek Vaughan

 1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Raudteeagentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2179(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Raudteeagentuuri 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Raudteeagentuuri eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0077/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 881/2004, millega asutatakse Euroopa Raudteeagentuur(4), eriti selle artiklit 39,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0106/2016),

1.  annab heakskiidu Euroopa Raudteeagentuuri tegevdirektori tegevusele agentuuri 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Raudteeagentuuri tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Raudteeagentuuri 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2015/2179(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Raudteeagentuuri 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Raudteeagentuuri eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0077/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 881/2004, millega asutatakse Euroopa Raudteeagentuur(10), eriti selle artiklit 39,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(11),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0106/2016),

1.  märgib, et Euroopa Raudteeagentuuri lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Raudteeagentuuri 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Raudteeagentuuri tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Raudteeagentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2015/2179(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Raudteeagentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0106/2016),

A.  arvestades, et Euroopa Raudteeagentuuri (edaspidi „agentuur“) finantsaruannete kohaselt oli agentuuri 2014. aasta lõplik eelarve 25 715 600 eurot, mis kujutab endast 2013. aastaga võrreldes 0,55 % suurust vähenemist; arvestades, et agentuuri kogu eelarve koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Raudteeagentuuri eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et agentuuri raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel saavutati kõrge eelarve täitmise määr – 97,34 %, mis on 2013. aastaga võrreldes 0,53 % väiksem; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 85,82 %, mis eelnenud aastaga võrreldes on 2,3 % väiksem;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

2.  võtab teadmiseks kontrollikoja aruandes esitatud tähelepaneku, et tegevuseelarvest (III jaotis) järgmisse eelarveaastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute summa oli 2 200 000 eurot (37,7 %); märgib ka, et need ülekandmised on seotud viivitustega tegevusprojektide ja IT-projektide elluviimisel, mis tulenes sellest, et lepingud kirjutati alla eelarveaasta lõpus, kuna hankemenetlused kuulutati välja alles pärast agentuuri eelarve ja tööprogrammi vastuvõtmist; märgib, et agentuur jälgib ülekandmisi rangelt ja saavutab järgmisel aastal vähemalt 95 % suuruse täitmismäära;

3.  palub agentuuril läbipaistvuse ja vastutuse suurendamiseks vähendada edaspidi nii palju kui võimalik järgmisse aastasse ülekantud kulukohustustega seotud assigneeringute määra;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

4.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et agentuur avas ühe erilepingu sõlmimiseks Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemiga (ERTMS) seotud raamprojektiga seoses uuesti konkursimenetluse; märgib ka, et ülemäära rangete kvaliteedikriteeriumide ja lepingu suure maksimumväärtuse tõttu esitati taasavatud hankemenetluse raames rahalised pakkumused, mille väärtus lähenes lepingu maksimumväärtusele; on siiski seisukohal, et see on vastuolus konkursimenetluse taasavamise eesmärgiga, milleks on hinnakonkurentsi tagamine; tõdeb, et agentuur valmistas auditi toimumise ajal ette konkursimenetluste taasavamise sisejuhiseid, et tagada tõhusam hinnakonkurents; palub agentuuril teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selles küsimuses tehtud edusammudest;

5.  märgib, et agentuur on läbi vaadanud oma valikumenetlused ja teinud töölevõtmisprotsessis mitmeid parandusi, et tagada täielik läbipaistvus ning kandidaatide võrdne kohtlemine; märgib, et Euroopa Komisjoni siseauditi talitus tuvastas veel mõningaid puudusi, mille tagajärjel kehtestas agentuur valikumenetluste sõltumatu järelevalve tagamiseks eelkontrolli;

6.  võtab teadmiseks, et agentuur võttis vastu otsuse, mis võimaldab tema põhitegevusega seotud töötajaid võtta tööle pikaajaliselt; tõdeb, et agentuur on lisanud põhitegevusega seotud töötajate pikaajalise töölevõtmise võimaluse oma uude määrusesse, kuna see võimalus lisatakse eeldatavasti agentuuri uude asutamismäärusesse(13);

7.  võtab teadmiseks, et agentuur on avaldanud enamiku oma haldusnõukogu liikmete elulookirjeldused ja huvide konfliktide deklaratsioonid; peab siiski kahetsusväärseks, et mõnede haldusnõukogu liikmete ja juhtkonna huvide konfliktide deklaratsioonid on endiselt avaldamata; märgib selgesõnaliselt, et selline tava ei edenda läbipaistvust ja seetõttu peaks agentuur ülejäänud deklaratsioonid viivitamata avaldama;

8.  võtab teadmiseks agentuuri ametikohtade esimese võrdlusanalüüsi tulemused, mille kohaselt on 20,9 % ametikohtadest seotud haldustoe ja koordineerimisega, 67,6 % põhitegevusega ning 11,7 % kontrolli- ja finantsalaste ülesannetega;

9.  tunnistab, et 2014. aastal läbi viidud valiku- ja töölevõtumenetluste tulemusel täideti ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadest 96 %; väljendab heameelt põhitegevusega seotud töötajate varasema suure voolavuse vähendamise üle ja eeldab, et Euroopa Raudteeagentuuri käsitleva uue määruse vastuvõtmine võimaldab agentuuril saavutada talitluspidevuse tagamiseks asjakohase tasakaalu lühi- ja pikaajaliste töötajate vahel, eriti põhitegevusega seotud üksustes;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

10.  võtab teadmiseks, et agentuur on avaldanud enamiku oma haldusnõukogu liikmete elulookirjeldused ja huvide konfliktide deklaratsioonid; märgib, et agentuur kavatseb avaldada ka ülejäänud haldusnõukogu liikmete ja juhtkonna huvide konfliktide deklaratsioonid;

11.  võtab teadmiseks, et agentuuri pettustevastane strateegia esitati haldusnõukogule 2014. aasta novembris ja võeti vastu 2015. aasta märtsis; märgib, et pettustevastases strateegias arvestatakse täielikult Euroopa Pettustevastase Ameti koostatud ELi detsentraliseeritud asutuste pettustevastaste strateegiate metoodika ja suunistega ning seatakse tegevdirektorile ja haldusnõukogule pettuste vastu võitlemise eesmärgid;

12.  märgib, et agentuuril on alates 2012. aastast olemas huvide konfliktide poliitika oma töötajatele ja lähetatud riiklikele ekspertidele; tõdeb, et see poliitika vaadatakse lähitulevikus läbi, ja palub agentuuril anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada selles osas tehtud edusammudest;

Siseaudit

13.  võtab agentuuri esitatud andmete põhjal teadmiseks, et siseauditi talitus esitas 2014. aastal ühe soovituse märkega „väga oluline“, mille agentuur luges 2015. aasta detsembris täidetuks; võtab teadmiseks, et eelnevate aastate auditisoovitusi käsitlevate siseauditi talituse järelmeetmete tulemusena täitis agentuur 2015. aasta lõpuks kaks soovitust ning tegeles veel nelja soovitusega; palub agentuuril esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aruande nende soovituste täitmisel tehtud edusammudest;

Sisekontroll

14.  väljendab heameelt asjaolu üle, et 2014. aasta märtsis võeti integreeritud haldussüsteemi väljaarendamise ja sisekontrollistandardite rakendamise toetamiseks tööle sisekontrolli koordinaator ning et see suurendab agentuuri töö kvaliteeti ja asjakohasust;

15.  võtab teadmiseks, et agentuur hindas eelarveaasta 2014 jooksul oma peamiste sisekontrollisüsteemide tulemuslikkust ja jõudis järeldusele, et 16 sisekontrollistandardit on rakendatud tulemuslikult; märgib ka, et sisekontrollisüsteemide hindamine näitas, et agentuur täidab kaheksat sisekontrollistandardit täielikult ja ülejäänud kaheksat sisekontrollistandardit osaliselt; palub agentuuril anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru esmatähtsate sisekontrollistandarditega kooskõla saavutamise tegevuskavade elluviimise tulemustest;

Tulemuslikkus

16.  võtab teadmiseks väljundite (240) ja peamiste tulemusnäitajate (41) suure arvu agentuuri 2014. aasta tööprogrammis ja aastaaruandes; toetab seisukohta, mille kohaselt suurendab agentuuri raudteesektorile avalduval mõjul põhinev aruandlussüsteem agentuuri missiooni saavutamise läbipaistvust ja nähtavust;

Muud märkused

17.  märgib, et kodanikuühiskonna osalemine agentuuri töös 2014. aastal tagati agentuuri sidusrühmade esindatusega haldusnõukogus ja konsultatsiooniprotsessiga tööprogrammi väljatöötamisel; võtab teadmiseks agentuuri nähtavuse tänu tema kohalolule sotsiaalmeedias, osalemisele avalikel üritustel, koostööle raudteega seotud teadusringkondadega, töörühmade moodustamisele ja korrapärastele sidusrühmade seas tehtavatele uuringutele, et saada huvirühmadelt tagasisidet ja seda analüüsida;

18.  nõuab korruptsiooni ennetamise ja sellevastase võitluse üldist parandamist tervikliku lähenemise abil, alustades üldsuse paremast juurdepääsust dokumentidele ja rangematest eeskirjadest huvide konfliktide kohta, läbipaistvusregistrite loomisest või tugevdamisest ja piisavate vahendite eraldamisest õiguskaitsemeetmeteks, ning tihendades ka koostööd liikmesriikide vahel ning asjaomaste kolmandate riikidega;

19.  märgib, et agentuuri aastaaruannetel võiks olla oluline roll läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse põhimõtete järgimises; nõuab, et agentuur lisaks oma aastaaruandesse standardse peatüki nende komponentide kohta;

20.  võtab teadmiseks, et agentuuril ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel on sama peaarvepidaja ning agentuur ja Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus kasutavaid mõnda rajatist ühiselt, et luua sünergiat ja saavutada kulutõhusus;

21.  märgib, et kuigi agentuur alustas tegevust 2005. aastal, on ta siiani tegutsenud asukohaliikmesriigiga peetava kirjavahetuse ja suhtluse alusel, sest laiaulatuslikku peakorterilepingut agentuuri ja asukohaliikmesriigi vahel ei ole sõlmitud; märgib, et asukohaliikmesriigi valitsus alustas hiljuti agentuuriga selles asjus mitteametlikke arutelusid; palub ametil ja asukohaliikmesriigil see küsimus kiiresti päevakorda võtta ning teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni läbirääkimiste edenemisest;

22.  taunib asjaolu, et tegevus kahes asukohas tekitab agentuurile lisakulusid ja raiskab Euroopa maksumaksja raha; nõuab selle küsimuse lahendamist, et maksumaksja raha kulutõhusamalt kasutada ja taastada tegevuse tõhusus, hoides seejuures ühtlasi ära tarbetud kaudsed kulud, nagu sõitmise tõttu „raisatud“ töötunnid või lisanduv haldustöö;

23.  tõstab esile agentuuri rolli Euroopa raudteesüsteemi turvalisuse ja koostalitlusvõime tagamisel; peab tervitatavaks agentuuri rolli Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS) arendamise, katsetamise ja rakendamise järelkontrolli ning konkreetsete ERTMSi projektide hindamise juures; märgib lisaks, et agentuuri rolli (nt universaalteenistus veeremiüksuse kasutuselevõtu lubade ja ohutussertifikaatide jaoks) ja pädevuste läbivaatamine on neljanda raudteepaketi osa; rõhutab, et kuna agentuurile antakse suurem vastutusala, tuleb talle eraldada ka tema uute ja lisaülesannete tõhusaks ja tulemuslikuks täitmiseks vajalikud rahalised, materiaalsed ja inimressursid; võtab murega teadmiseks vastuolu agentuuri missiooni laiendava, hiljuti vastuvõetud õigusakti ning agentuuriga seotud eelarvekärbete vahel, mida rakendatakse mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 raames;

24.  ergutab agentuuri tegema liikmesriikidega koostööd, et suurendada Euroopa ühendamise rahastu transpordiprogrammi raames esildatud raudteeprojektide, eriti ERTMSi projekti arvu ja kvaliteeti; tuletab meelde parlamendi seisukohta eelarvemenetluses, mille kohaselt pooldatakse kõikide Euroopa ühendamise rahastust Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ümber paigutatud summade tagasinõudmist;

°

°  °

25.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx. xxxx 2016]. aasta resolutsioonile(14) [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

17.2.2016

TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Raudteeagentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2179(DEC))

Arvamuse koostaja: Inés Ayala Sender

ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoja hinnangul on Euroopa Raudteeagentuuri („agentuur“) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne korrektne;

2.  märgib, et agentuuri 2014. aasta eelarve maht oli kulukohustuste ja maksete assigneeringute osas 25,7 miljonit eurot ning keskmine täitmise määr oli kulukohustuste (sealhulgas järgmisse eelarveaastasse ülekantud assigneeringute) puhul 97,34 % ja maksete puhul 96,87 %;

3.  kritiseerib asjaolu, et eelneva aastaga võrreldes kanti II jaotise (24,53 %) ja III jaotise (37,93 %) puhul järgmisse eelarveaastasse üle rohkem assigneeringuid ning märgib eriti asjaolu, et tegevuskulude III jaotisest kanti järgmisse eelarveaastasse üle kulukohustustega seotud assigneeringuid 2,2 miljoni euro ulatuses seoses viivitustega tegevus- ja IT-projektide elluviimisel; palub agentuuril parandada eelarve kavandamist ja täitmist ning vähendada asjaomast määra kontrollikoja poolt paika pandud soovituslike ülemmääradeni (20 % II jaotise ja 30 % III jaotise puhul) kooskõlas mitmeaastase finantsraamistiku raames kasutatava eelarve aastasuse põhimõttega; palub komisjonil käsitleda ametite assigneeringute järgmisse eelarveaastasse ülekandmisega seotud ühiseid spetsiifilisi probleeme;

4.  võtab teadmiseks kontrollikoja kommentaari Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS) spetsiifilise raamlepingu sõlmimise menetluse kohta, mille tulemusel esitati rahalised pakkumused, mille väärtus lähenes lepingu maksimumväärtusele; palub agentuuril kasutada seda konkurentsimenetluse liiki nõuetekohaselt, et edendada hinna osas konkurentsi, tagades samas valitud projektide kvaliteedi;

5.  väljendab heameelt parandusmeetmete üle, mida on võetud agentuuri hankemenetlustes kasutatud teabe täpsuse ja dokumenteerimise parandamiseks ning agentuuri sisekontrollistandardite järgmiseks talitluspidevuse küsimustes; märgib, et üldine sisekontrollisüsteem on tõhus, kuid sisekontrollistandardite järgimist tuleks veelgi parandada; ergutab agentuuri jätkama valdkondade määratlemist ja meetmete kohaldamist oma integreeritud haldussüsteemi tõhususe suurendamiseks; väljendab sellega seoses heameelt asjaolu üle, et 2014. aastal võeti integreeritud haldussüsteemi väljaarendamise ja sisekontrollistandardite rakendamise toetamiseks tööle sisekontrolli koordinaator;

6.  võtab teadmiseks agentuuri ametikohtade esimese võrdlusanalüüsi tulemused, mille kohaselt on 20,9 % ametikohtadest seotud haldustoe ja koordineerimisega, 67,6 % põhitegevusega ning 11,7 % kontrolli- ja finantsalaste ülesannetega;

7.  toonitab agentuuri rolli Euroopa raudteesüsteemide turvalisuse ja koostalitlusvõime tagamisel; tunneb heameelt agentuuri rolli üle ERTMSi arendamise, katsetamise ja rakendamise järelkontrollis ning konkreetsete ERTMSi projektide hindamises; märgib lisaks, et agentuuri roll (nt universaalteenistus veeremiüksuse kasutuselevõtu lubade ja ohutussertifikaatide jaoks) ja pädevused on neljanda raudteepaketi osa; rõhutab, et kuna agentuurile antakse suurem vastutusala, tuleb talle eraldada ka tema uute ja lisaülesannete tõhusaks ja tulemuslikuks täitmiseks vajalikud rahalised, materiaalsed ja inimressursid; võtab murega teadmiseks vastuolu agentuuri missiooni laiendava, hiljuti vastuvõetud õigusakti ning agentuuriga seotud eelarvekärbete vahel, mida rakendatakse mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 raames;

8.  julgustab ühisettevõtet tegema liikmesriikidega koostööd, et suurendada Euroopa ühendamise rahastu transpordiprogrammi raames esildatud raudteeprojektide, eriti ERTMSi projekti arvu ja kvaliteeti; tuletab meelde Euroopa Parlamendi eelarvemenetluse seisukohta nõuda tagasi kõik Euroopa ühendamise rahastu transpordiprogrammilt Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondile ümber paigutatud summad;

9.  võtab teadmiseks väljundite (240) ja peamiste tulemusnäitajate (41) suure arvu agentuuri 2014. aasta tööprogrammis ja aastaaruandes; toetab seisukohta, mille kohaselt suurendab agentuuri raudteesektorile avalduval mõjul põhinev aruandlussüsteem agentuuri missiooni saavutamise läbipaistvust ja nähtavust;

10.  tunneb heameelt haldusnõukogu otsuse üle võtta vastu huvide konflikte käsitlev poliitika ja avaldada agentuuri veebisaidil haldusnõukogu liikmete huvide deklaratsioonid ja elulookirjeldused; peab siiski kahetsusväärseks asjaolu, et mitme liikme deklaratsioonid puuduvad ja nõuab tungivalt, et agentuur need viivitamata avalikustaks;

11.  võtab teadmiseks selle, et agentuur on läbi vaadanud oma värbamismenetlused ja juhised, et käsitleda auditite käigus tuvastatud probleeme; peab kahetsusväärseks, et kiiremini ei ole võetud meetmeid nende küsimuste lahendamiseks ning et ajutise meetmena on kehtestatud täiendav kontroll seniks, kuni on piisavalt tõendeid selle kohta, et asjaomaseid menetlusi viiakse läbi rahuldaval tasemel;

12.  tunnistab, et 2014. aastal läbi viidud valiku- ja töölevõtumenetluste tulemusel täideti ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadest 96 %; tunneb heameelt põhitegevusega seotud töötajate varasema suure voolavuse vähendamise üle ja eeldab, et Euroopa Raudteeagentuuri käsitleva uue määruse vastuvõtmine võimaldab agentuuril saavutada talitluspidevuse tagamiseks asjakohase tasakaalu lühi- ja pikaajaliste töötajate vahel, eriti põhitegevusega seotud üksustes;

13.  soovitab Euroopa Parlamendil anda heakskiit Euroopa Raudteeagentuuri tegevdirektori tegevusele agentuuri 2014. aasta eelarve täitmisel.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

16.2.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

37

9

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Gabriel Mato

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Bodil Valero

(1)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 238.

(2)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 238.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 164, 30.4.2004, lk 1.

(5)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 238.

(8)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 238.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 164, 30.4.2004, lk 1.

(11)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Liidu Raudteeametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 881/2004, COM(2013) 27 final, 30.1.2013.

(14)

Vastuvõetud tekstid, [P8_TA(-PROV)(2016)0000].

Õigusalane teave