Procedura : 2015/2179(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0106/2016

Teksty złożone :

A8-0106/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.44
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0180

SPRAWOZDANIE     
PDF 692kWORD 127k
7.4.2016
PE 569.758v02-00 A8-0106/2016

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2014

(2015/2179(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Derek Vaughan

 1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2014

(2015/2179(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie(2) wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8–0077/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (Rozporządzenie w sprawie Agencji)(4), w szczególności jego art. 39,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8–0106/2016),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kolejowej absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kolejowej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2014

(2015/2179(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Agencji(7),

–  uwzględniając poświadczenie(8) wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8–0077/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (Rozporządzenie w sprawie Agencji)(10), w szczególności jego art. 39,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(11),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(12), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8–0106/2016),

1.  stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Kolejowej jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2014;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kolejowej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2014

(2015/2179(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8–0106/2016),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Europejskiej Agencji Kolejowej (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2014 wyniósł 25 715 600 EUR, co stanowi spadek o 0,55% w porównaniu z 2013 r.; mając na uwadze, że cały budżet Agencji pochodzi z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2014 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  stwierdza, że monitorowanie budżetu w roku budżetowym 2014 zaowocowało wysokim wskaźnikiem wykonania budżetu w wysokości 97,34%, co stanowi spadek o 0,53% w porównaniu z 2013 r.; ponadto stwierdza, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 85,82%, co stanowi spadek o 2,3% w porównaniu z rokiem poprzednim;

Zobowiązania i przeniesienia

2.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że poziom przeniesionych środków, na które zaciągnięto zobowiązania, w tytule III (wydatki operacyjne) wyniósł 2 200 000 EUR (37,7%); ponadto stwierdza, że te przeniesienia odnoszą się do opóźnionych projektów operacyjnych i informatycznych i wynikają z faktu, że umowy zostały podpisane pod koniec roku budżetowego ze względu na wdrożenie procedur udzielania zamówień publicznych dopiero po przyjęciu przez Agencję budżetu i programu prac; zauważa, że Agencja ściśle monitoruje przeniesienia, osiągając wskaźnik wykonania w wysokości co najmniej 95% w następnym roku budżetowym;

3.  zwraca uwagę Agencji, aby w przyszłości utrzymywała środki przenoszone na kolejny rok na jak najniższym poziomie, aby dzięki temu lepiej wywiązywać się z wymogu przejrzystości i rozliczalności;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

4.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że Agencja ponownie poddała procedurze konkurencyjnej przydzielenie konkretnego zamówienia w kontekście umowy ramowej dotyczącej europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym; ponadto zauważa, że zarówno zawyżone kryteria oceny jakości, jak i wysoka maksymalna wartość zamówienia przy ponownej procedurze doprowadziły do tego, że wartość finansowa ofert była zbliżona do maksymalnej wartości zamówienia; stwierdza jednak, że jest to sprzeczne z celem ponownego poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej, która ma zapewnić konkurencyjność cenową; przyjmuje do wiadomości, że Agencja przygotowywała wewnętrzne wytyczne na temat korzystania z ponownego poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej w celu zapewnienia lepszej konkurencyjności cenowej w czasie audytu; zwraca się do Agencji o poinformowanie organu udzielającego absolutorium o osiągniętych w tym zakresie postępach;

5.  stwierdza, że Agencja dokonała zmian procedur selekcji kadr i licznych ulepszeń w procedurze naboru pracowników w celu zapewnienia pełnej przejrzystości i równego traktowania kandydatów; zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego (IAS) Komisji wykryła pewne dalsze braki, co skutkowało wprowadzeniem przez Agencję kontroli ex ante, mającym na celu niezależne monitorowanie procedur doboru;

6.  zwraca uwagę na fakt, że Agencja przyjęła decyzję umożliwiającą korzystanie z długoterminowych umów o pracę dla jej personelu operacyjnego; stwierdza, że wprowadziła możliwość długoterminowych umów o pracę dla personelu operacyjnego w swoim nowym regulaminie, ponieważ oczekuje się, że możliwość taka będzie uwzględniona w nowym rozporządzeniu ustanawiającym Agencję(13);

7.  stwierdza, że Agencja opublikowała życiorysy i oświadczenia o braku konfliktu interesów większości członków jej Rady Administracyjnej; ubolewa zarazem, że nie zostały jeszcze złożone deklaracje o braku konfliktu interesów różnych członków zarządu i personelu administracyjnego; podkreśla, że taka praktyka nie służy przejrzystości i dlatego Agencja musi niezwłocznie opublikować pozostałe oświadczenia;

8.  odnotowuje wyniki pierwszej analizy porównawczej dotyczącej stanowisk w Agencji, wskazujące, że 20,9% personelu zajmuje się wsparciem administracyjnym i koordynacją, 67,6% personelu wykonuje zadania operacyjne, a 11,7% – zadania w zakresie kontroli i finansów;

9.  uznaje, że procedury selekcji i naboru przeprowadzone w 2014 r. doprowadziły do obsadzenia 96% stanowisk przewidzianych w planie zatrudnienia; z zadowoleniem przyjmuje ograniczenie poprzedniej wysokiej rotacji na stanowiskach operacyjnych i oczekuje, że przyjęcie nowego rozporządzenia w sprawie Europejskiej Agencji Kolejowej zapewni Agencji odpowiednią równowagę personelu na umowach krótko- i długoterminowych, zwłaszcza w działach operacyjnych, aby zapewnić ciągłość działania;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

10.  stwierdza, że Agencja opublikowała życiorysy i oświadczenia o braku konfliktu interesów większości członków jej Rady Administracyjnej; odnotowuje, że Agencja zamierza opublikować pozostałe oświadczenia o braku konfliktu interesów członków jej Rady Administracyjnej, jak również kadry kierowniczej;

11.  zwraca uwagę, że strategia Agencji w zakresie zwalczania nadużyć została przedłożona Radzie Administracyjnej w listopadzie 2014 r. i przyjęta w marcu 2015 r.; stwierdza, że ta strategia w zakresie zwalczania nadużyć w pełni uwzględnia „Metodologię i wytyczne w zakresie strategii zwalczania nadużyć dla zdecentralizowanych agencji UE” Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych i ustala cele dla dyrektora wykonawczego i Rady Administracyjnej w walce z nadużyciami;

12.  stwierdza, że Agencja wdrożyła zasady dotyczące konfliktów interesów dla swojego personelu i oddelegowanych ekspertów krajowych w 2012 r.; przyjmuje do wiadomości, że zasady te zostaną w najbliższej przyszłości poddane przeglądowi, i wzywa Agencję do złożenia organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania z dokonanych w tym zakresie postępów;

Audyt wewnętrzny

13.  stwierdza na podstawie informacji otrzymanych od Agencji, że w roku 2014 IAS wydała jedno zalecenie oznaczone jako „bardzo ważne”, które Agencja wypełniła w grudniu 2015 r.; zwraca uwagę, że – w odpowiedzi na przeprowadzone przez IAS działania następcze dotyczące zaleceń audytowych z poprzednich lat – Agencja wypełniła dwa zalecenia, a czterema zajęła się pod koniec 2015 r.; wzywa Agencję do złożenia organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania z postępu dokonanego w ramach wdrożenia tych zaleceń;

Mechanizmy kontroli wewnętrznej

14.  przyjmuje do wiadomości, że w marcu 2014 r. powołano koordynatora ds. kontroli wewnętrznej w celu wsparcia opracowania zintegrowanego systemu zarządzania i wdrożenia standardów kontroli wewnętrznej, które poprawią jakość i adekwatność prac Agencji;

15.  stwierdza, że Agencja oceniła skuteczność swoich kluczowych systemów kontroli wewnętrznej w roku budżetowym 2014 i stwierdziła, że 16 standardów kontroli wewnętrznej (ICS) jest skutecznie wdrażanych; ponadto stwierdza, że ocena ICS wskazuje na pełną zgodność Agencji z ośmioma standardami kontroli wewnętrznej i częściową zgodność z pozostałymi ośmioma; wzywa Agencję do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania z wyników jej planów działania w celu osiągnięcia pełnej zgodności z priorytetowymi standardami kontroli wewnętrznej;

Wyniki

16.  odnotowuje dużą liczbę realizacji (240) i kluczowych wskaźników skuteczności działania (41) w programie prac Agencji na 2014 r. i w sprawozdaniu rocznym; popiera pogląd, że system sprawozdawczości oparty na wpływie Agencji na sektor kolejowy zwiększyłby przejrzystość i widoczność realizacji misji przez Agencję;

Inne uwagi

17.  stwierdza, że udział społeczeństwa obywatelskiego w pracach Agencji w 2014 r. był możliwy dzięki reprezentacji zainteresowanych podmiotów w jej Radzie Administracyjnej i procesowi konsultacji mającemu na celu rozwój jej programu prac; zwraca uwagę na działania informacyjne i komunikacyjne Agencji realizowane przez jej obecność w mediach społecznościowych, udział w wydarzeniach publicznych, współpracę ze środowiskiem akademickim powiązanym z kolejnictwem, ustanowienie grup roboczych i okresowe badania wśród zainteresowanych podmiotów przeprowadzane w celu uzyskania i przeanalizowania informacji zwrotnych od grup interesu;

18.  apeluje o ogólnie skuteczniejsze zapobieganie korupcji i zwalczanie jej dzięki podejściu całościowemu, począwszy od poprawy publicznego dostępu do dokumentów i surowszych przepisów dotyczących konfliktu interesów, wprowadzenia lub wzmocnienia rejestrów służących przejrzystości oraz zapewnienia wystarczających zasobów do przeznaczenia na środki egzekwowania prawa, a skończywszy na lepszej współpracy między państwami członkowskimi i współpracy z odnośnymi państwami trzecimi;

19.  stwierdza, że sprawozdania roczne Agencji mogłyby odgrywać ważną rolę w przestrzeganiu zasad przejrzystości, rozliczalności i rzetelności; wzywa Agencję do zamieszczania w sprawozdaniach rocznych standardowego rozdziału poświęconego tym kwestiom;

20.  zwraca uwagę na fakt, że Agencja ma wspólnego księgowego z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz dzieli pewne usługi z Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, co pozwala tworzyć synergie i uzyskać oszczędności;

21.  zauważa, że choć Agencja rozpoczęła działalność w 2005 r., funkcjonuje ona na podstawie korespondencji i wymiany ustaleń z przyjmującym państwem członkowskim, ponieważ nie podpisano kompleksowej umowy w sprawie siedziby pomiędzy Agencją a przyjmującym państwem członkowskim; przyjmuje do wiadomości, że rząd przyjmującego państwa członkowskiego rozpoczął ostatnio nieformalne rozmowy na ten temat z Agencją; wzywa Agencję i przyjmujące państwo członkowskie do pilnego zaradzenia tej sytuacji oraz do poinformowania organu udzielającego absolutorium o dokonanych postępach;

22.  ubolewa nad faktem, że korzystanie z dwóch siedzib do prowadzenia działalności naraża Agencję na dodatkowe koszty i oznacza marnowanie pieniędzy europejskich podatników; wzywa do zajęcia się tą kwestią, tak aby przywrócić rozsądne wydatkowanie pieniędzy podatników i skuteczność operacyjną Agencji, unikając także zbędnych kosztów pośrednich, takich jak „zmarnowane” godziny pracy spowodowane podróżą lub dodatkową pracą administracyjną;

23.  podkreśla rolę Agencji w zapewnianiu bezpieczeństwa i interoperacyjności europejskiego systemu kolejowego; z zadowoleniem przyjmuje rolę Agencji w monitorowaniu opracowania, testowania i wdrażania europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), a także w ocenie konkretnych projektów związanych z ERTMS; zauważa ponadto, że przegląd roli (np. wspólny punkt zatwierdzania pojazdów i certyfikacji bezpieczeństwa) oraz kompetencji Agencji jest częścią czwartego pakietu kolejowego; kładzie nacisk na przyznanie Agencji, w związku z poszerzeniem jej kompetencji, niezbędnych zasobów finansowych, materialnych i kadrowych umożliwiających jej sprawne i skuteczne realizowanie nowych i dodatkowych zadań; z zaniepokojeniem zauważa sprzeczność między przyjętymi w ostatnim czasie przepisami, które rozszerzają misję Agencji, a cięciami budżetowymi dotyczącymi Agencji, które mają zostać wprowadzone zgodnie z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014–2020;

24.  zachęca Agencję do współpracy z państwami członkowskimi w celu zwiększenia liczby i podniesienia jakości projektów kolejowych, zwłaszcza projektów związanych z ERTMS, proponowanych w programie w dziedzinie transportu w ramach instrumentu „Łącząc Europę”; przypomina stanowisko Parlamentu w procedurze budżetowej dotyczące odzyskiwania łącznych kwot przeniesionych z instrumentu „Łącząc Europę” do Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych;

°

°  °

25.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia [xx xxxx 2016 r.](14) [w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji].

17.2.2016

OPINIA Komisji Transportu i Turystyki

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2014

(2015/2179(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Inés Ayala Sender

WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  wyraża zadowolenie z powodu stwierdzenia przez Trybunał Obrachunkowy prawidłowości rachunków Europejskiej Agencji Kolejowej („Agencji”) za rok budżetowy 2014;

2.  przyjmuje do wiadomości, że roczny budżet Agencji na rok 2014 r. wyniósł 25,7 mln EUR w środkach na zobowiązania i środkach na płatności oraz że średni wskaźnik wykonania wyniósł 97,34% dla zobowiązań (łącznie z przeniesieniami) i 96,87% dla środków na płatności;

3.  z niezadowoleniem odnotowuje wzrost przeniesień w tytule II (24,53%) i III (37,93%) w stosunku do poprzedniego roku, zwłaszcza jeśli chodzi o poziom przeniesionych środków, na które zaciągnięto zobowiązania, w tytule operacyjnym III, gdzie wyniósł 2,2 mln EUR, co było związane z opóźnieniami w ramach projektów operacyjnych i projektów informatycznych; wzywa Agencję do poprawienia procedur planowania i wykonania budżetu i ograniczenia tego poziomu do orientacyjnych pułapów określonych przez Trybunał Obrachunkowy (20% dla tytułu II i 30% dla tytułu III), zgodnie z zasadą jednoroczności budżetu w kontekście WRF; zwraca się do Komisji o zajęcie się konkretnymi wspólnymi problemami, z którymi agencje borykają się w zakresie przeniesień;

4.  odnotowuje uwagę Trybunału dotyczącą procedury udzielenia konkretnego zamówienia w ramach umowy ramowej dotyczącej europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), która doprowadziła do tego, że wartość finansowa ofert była zbliżona do maksymalnej wartości zamówienia; wzywa Agencję do właściwego wykorzystywania tego rodzaju procedur konkurencyjnych, aby zadbać o konkurencję cenową, jednocześnie zapewniając jakość wybranych projektów;

5.  z zadowoleniem przyjmuje działania naprawcze podjęte w celu poprawienia dokładności informacji wykorzystywanych w prowadzonych przez Agencję postępowaniach o udzielenie zamówienia i ich dokumentowania oraz w celu dostosowania się do standardów kontroli wewnętrznej dotyczących ciągłości działania; zauważa, że choć ogólny system kontroli wewnętrznej jest skuteczny, należy poprawić zgodność ze standardami kontroli wewnętrznej; zachęca Agencję do dalszego określania obszarów i stosowania środków w celu zwiększenia skuteczności jej systemu zintegrowanego zarządzania; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zatrudnienie w 2014 r. koordynatora ds. kontroli wewnętrznej, który ma wspierać rozwijanie systemu zintegrowanego zarządzania i wdrażanie standardów kontroli wewnętrznej;

6.  odnotowuje wyniki pierwszej analizy porównawczej dotyczącej stanowisk w Agencji, wskazujące, że 20,9% personelu zajmuje się wsparciem administracyjnym i koordynacją, 67,6% personelu wykonuje zadania operacyjne, a 11,7% – zadania w zakresie kontroli i finansów;

7.  podkreśla rolę Agencji w zapewnianiu bezpieczeństwa i interoperacyjności europejskiego systemu kolejowego; z zadowoleniem przyjmuje rolę Agencji w monitorowaniu opracowania, testowania i wdrażania ERTMS, a także w ocenie konkretnych projektów związanych z ERTMS; zauważa ponadto, że przegląd roli (np. wspólny punkt zatwierdzania pojazdów i certyfikacji bezpieczeństwa) oraz kompetencji Agencji jest częścią czwartego pakietu kolejowego; kładzie nacisk na przyznanie Agencji, w związku z poszerzeniem jej kompetencji, niezbędnych zasobów finansowych, materialnych i kadrowych umożliwiających jej sprawne i skuteczne realizowanie nowych i dodatkowych zadań; z zaniepokojeniem zauważa sprzeczność między przyjętymi w ostatnim czasie przepisami, które rozszerzają misję Agencji, a cięciami budżetowymi dotyczącymi Agencji, które mają zostać wprowadzone zgodnie z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014–2020;

8.  zachęca Agencję do współpracy z państwami członkowskimi w celu zwiększenia liczby i podniesienia jakości projektów kolejowych, zwłaszcza projektów związanych z ERTMS, proponowanych w programie w dziedzinie transportu w ramach instrumentu „Łącząc Europę”; przypomina stanowisko Parlamentu Europejskiego w procedurze budżetowej dotyczące odzyskiwania łącznych kwot przeniesionych z instrumentu „Łącząc Europę” do Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych;

9.  odnotowuje dużą liczbę realizacji (240) i kluczowych wskaźników skuteczności działania (41) w programie prac Agencji na 2014 r. i w sprawozdaniu rocznym; popiera pogląd, że system sprawozdawczości oparty na wpływie Agencji na sektor kolejowy zwiększyłby przejrzystość i widoczność realizacji misji przez Agencję;

10.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady Administracyjnej o przyjęciu polityki dotyczącej konfliktów interesów oraz publikację na stronie internetowej Agencji deklaracji o braku konfliktu interesów oraz życiorysów członków Rady Administracyjnej; niemniej jednak ubolewa nad tym, że brakuje deklaracji kilku członków Rady, i apeluje do Agencji o bezzwłoczne ich opublikowanie;

11.  przyjmuje do wiadomości, że w związku z ustaleniami z kontroli Agencja dokonała przeglądu procedur rekrutacji i wytycznych; ubolewa, że działania mające na celu rozwiązanie tych problemów nie zostały podjęte wcześniej, oraz zauważa, że Agencja wprowadziła, w ramach środka tymczasowego, dodatkowe kontrole, które będą realizowane do momentu uzyskania wystarczających dowodów na to, że procedury przeprowadzane są w zadowalający sposób;

12.  uznaje, że procedury selekcji i naboru przeprowadzone w 2014 r. doprowadziły do obsadzenia 96% stanowisk przewidzianych w planie zatrudnienia; z zadowoleniem przyjmuje ograniczenie poprzedniej wysokiej rotacji na stanowiskach operacyjnych i oczekuje, że przyjęcie nowego rozporządzenia w sprawie Europejskiej Agencji Kolejowej zapewni Agencji odpowiednią równowagę personelu na umowach krótko- i długoterminowych, zwłaszcza w działach operacyjnych, aby zapewnić ciągłość działania;

13.  proponuje, aby Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kolejowej absolutorium z wykonania jej budżetu na rok budżetowy 2014.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

16.2.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

9

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Gabriel Mato

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

4.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marian-Jean Marinescu

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Bodil Valero

(1)

Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 238.

(2)

Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 238.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 1.

(5)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(6)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(7)

Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 238.

(8)

Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 238.

(9)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(10)

Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 1.

(11)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(12)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(13)

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 881/2004, COM(2013) 27 final, 30.1.2013.

(14)

Teksty przyjęte w tym dniu [P8_TA(-PROV)(2016)0000].

Informacja prawna