Postup : 2015/2179(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0106/2016

Predkladané texty :

A8-0106/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.44
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0180

SPRÁVA     
PDF 554kWORD 127k
7.4.2016
PE 569.758v02-00 A8-0106/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014

(2015/2179(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Derek Vaughan

  1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014

(2015/2179(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0077/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie (ES) č. 881/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra(4), a najmä na jeho článok 39,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(6) (EÚ, Euratom) č. 966/20123, a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0106/2016),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej železničnej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej železničnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014

(2015/2179(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0077/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie (ES) č. 881/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra(10), a najmä na jeho článok 39,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(12) (EÚ, Euratom) č. 966/20123, a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0106/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej železničnej agentúry sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej železničnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014

(2015/2179(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0106/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej železničnej agentúry (ďalej len „agentúra“) na rozpočtový rok 2014 sumu 25 715 600 EUR, čo je zníženie o 0,55 % v porovnaní s rokom 2013; keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo vysokú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 97,34 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 0,53 %; ďalej konštatuje, že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov bola 85,82 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje pokles o 2,3 %;

Záväzky a prenosy

2.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave III (operačné výdavky) bola 2 200 000 EUR (37,7 %); ďalej berie na vedomie, že tieto prenosy súvisia s odloženými prevádzkovými a IT projektmi a vyplývajú zo zmlúv podpísaných koncom rozpočtového roka vzhľadom na to, že postupy verejného obstarávania sa začali až po prijatí rozpočtu a pracovného programu agentúry; berie na vedomie, že agentúra tieto prenosy pozorne sleduje a dosiahla mieru plnenia vo výške aspoň 95 % v nasledujúcom roku;

3.  upozorňuje agentúru, aby v záujme zvýšenia transparentnosti a zodpovednosti zachovala v budúcnosti objem viazaných rozpočtových prostriedkov prenášaných do nasledujúceho roka na čo najnižšej úrovni;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

4.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že agentúra opätovne otvorila výberové konanie na zadanie konkrétnej zákazky v súvislosti s rámcovou zmluvou o Európskom systéme riadenia železničnej dopravy; okrem toho konštatuje, že nadmerná váha prisudzovaná kvalite a vysoká maximálna hodnota zákazky v opätovne otvorenom výberovom konaní vyústili do finančných ponúk, ktoré sa blížili k maximálnej hodnote zákazky; konštatuje však, že je to v rozpore s cieľom opätovného otvorenia súťaže, ktorým je zabezpečiť cenovú súťaž; berie na vedomie, že agentúra v čase auditu pripravovala interné usmernenia o využívaní novootvoreného výberového konania na zabezpečenie lepšej cenovej súťaže; žiada agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom v tejto oblasti;

5.  konštatuje, že agentúra prehodnotila svoje výberové postupy a prijala viaceré zlepšenia procesu prijímania zamestnancov s cieľom zaručiť úplnú transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie s uchádzačmi; berie na vedomie, že niektoré ďalšie nedostatky zistené Útvarom Komisie pre vnútorný audit (IAS) viedli k tomu, že agentúra zaviedla kontrolu ex ante s cieľom zabezpečiť nezávislé monitorovanie výberových postupov;

6.  berie na vedomie skutočnosť, že agentúra prijala rozhodnutie, ktoré umožňuje, aby sa v prípade jej operačných zamestnancov využívalo dlhodobé zamestnanie; konštatuje, že agentúra v svojom novom nariadení umožnila dlhodobé zamestnanie pre prevádzkový personál, keďže táto možnosť by sa mala začleniť do nového nariadenia o zriadení agentúry(13);

7.  konštatuje, že agentúra zverejnila životopisy a vyhlásenia o konflikte záujmov väčšiny členov svojej správnej rady; vyjadruje zároveň poľutovanie nad tým, že ešte stále chýbajú vyhlásenia o konflikte záujmov viacerých členov správnej rady a administratívnych zamestnancov; dôrazne upozorňuje, že takýto postup je v rozpore so zásadou transparentnosti, a preto je agentúra povinná tieto chýbajúce vyhlásenia bezodkladne zverejniť;

8.  berie na vedomie výsledky prvého referenčného porovnávania pracovných miest agentúry, pričom 20,9 % miest bolo venovaných administratívnej podpore a koordinácii, 67,6 % operačným úlohám a 11,7 % kontrole a finančným úlohám;

9.  berie na vedomie, že postupy výberu a prijímania zamestnancov uskutočnené v roku 2014 viedli k 96 % naplneniu plánu pracovných miest; víta zníženie predchádzajúcej vysokej fluktuácie operačného personálu a očakáva, že prijatie nového nariadenia o Európskej železničnej agentúre umožní agentúre dosiahnuť primeranú rovnováhu krátkodobých a dlhodobých zamestnancov, a to najmä na operačných oddeleniach, v záujme zabezpečenia kontinuity činností;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

10.  konštatuje, že agentúra zverejnila životopisy a vyhlásenia o konflikte záujmov väčšiny členov svojej správnej rady; konštatuje, že agentúra plánuje uverejniť zostávajúce vyhlásenia o konfliktoch záujmov členov svojej správnej rady, ako aj vedúcich zamestnancov;

11.  berie na vedomie skutočnosť, že stratégia agentúry na boj proti podvodom bola predložená správnej rade v novembri 2014 a prijatá v marci 2015; konštatuje, že táto stratégia na boj proti podvodom plne zohľadňuje „Metodiku a usmernenia pre stratégie boja proti podvodom pre decentralizované agentúry EÚ“ Európskeho úradu pre boj proti podvodom a stanovuje ciele pre výkonného riaditeľa a správnu radu v oblasti boja proti podvodom;

12.  konštatuje, že agentúra má od roku 2012 zavedenú politiku v oblasti konfliktov záujmov pre svojich zamestnancov a vyslaných národných expertov; berie na vedomie, že táto politika bude v blízkej budúcnosti preskúmaná, a vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom v tejto súvislosti;

Vnútorný audit

13.  berie na vedomie informáciu agentúry, že IAS v roku 2014 vydal jedno odporúčanie označené ako „veľmi dôležité“, ktoré agentúra uzavrela v decembri 2015; berie na vedomie skutočnosť, že podľa opatrení IAS nadväzujúcich na odporúčania auditov z predchádzajúcich rokov dve odporúčania agentúra uzavrela a štyrmi odporúčaniami sa agentúra zaoberala koncom roka 2015; vyzýva agentúru, aby predložila orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o pokroku v zavádzaní týchto odporúčaní;

Vnútorné kontroly

14.  berie na vedomie, že koordinátor vnútornej kontroly bol vymenovaný v marci 2014 v záujme podpory rozvoja integrovaného systému riadenia a vykonávania noriem vnútornej kontroly, ktoré zlepšia kvalitu a relevantnosť činnosti agentúry;

15.  konštatuje, že agentúra posudzovala účinnosť svojich kľúčových systémov vnútornej kontroly počas rozpočtového roka 2014 a dospela k záveru, že 16 noriem vnútornej kontroly sa účinne vykonáva; ďalej konštatuje, že hodnotenie noriem vnútornej kontroly ukázalo, že agentúra je v úplnom súlade s ôsmimi normami vnútornej kontroly a čiastočne v súlade s ostatnými ôsmimi normami vnútornej kontroly; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch svojich akčných plánov na dosiahnutie plného súladu s uprednostňovanými normami vnútornej kontroly;

Výkonnosť

16.  berie na vedomie vysoký počet výstupov (240) a kľúčových ukazovateľov výkonnosti (41) v pracovnom programe agentúry na rok 2014 a v jej výročnej správe; podporuje názor, že systém podávania správ založený na vplyve agentúry na železničné odvetvie by zvýšil transparentnosť a viditeľnosť výsledkov činnosti agentúry;

Ďalšie pripomienky

17.  konštatuje, že zapojenie občianskej spoločnosti do práce agentúry v priebehu roka 2014 bolo zabezpečené prostredníctvom zastúpenia zainteresovaných strán agentúr v jej správnej rade a prostredníctvom konzultačného postupu v rámci rozvoja jej pracovného programu; berie na vedomie zviditeľnenie agentúry prostredníctvom svojej prítomnosti v sociálnych médiách, účasti na verejných podujatiach, spolupráce s akademickou obcou z oblasti železničnej dopravy, zriadenia pracovných skupín a pravidelných prieskumov zainteresovaných strán s cieľom získania a analýzy spätnej väzby od záujmových skupín;

18.  požaduje celkové zlepšenie v oblasti predchádzania korupcii prostredníctvom holistického prístupu, počnúc lepším prístupom verejnosti k dokumentom a prísnejšími pravidlami týkajúcimi sa konfliktu záujmov, zavedením alebo posilnením registrov transparentnosti a poskytovaním dostatočných zdrojov na opatrenia presadzovania práva, ako aj lepšou spoluprácou medzi členskými štátmi a s príslušnými tretími krajinami;

19.  uvádza, že výročné správy agentúry by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva agentúru, aby do svojej výročnej správy zahrnula štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

20.  berie na vedomie skutočnosť, že agentúra má spoločného účtovníka s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy a spoločné určité zariadenia s Prekladateľským strediskom pre orgány Európskej únie s cieľom vytvoriť synergie a dosiahnuť nákladovú efektívnosť;

21.  konštatuje, že hoci agentúra začala svoju činnosť v roku 2005, pracuje na základe korešpondencie a výmen informácií s hostiteľským členským štátom, keďže nebola podpísaná komplexná dohoda o sídle medzi agentúrou a hostiteľským členským štátom; berie na vedomie, že vláda hostiteľského členského štátu nedávno iniciovala neformálne rokovania s agentúrou v tejto veci; vyzýva agentúru a hostiteľský členský štát, aby urýchlene vyriešili túto otázku a informovali orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom pri rokovaniach;

22.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že využívanie dvoch miest na vykonávanie činností vystavuje agentúru dodatočným nákladom a je plytvaním peňazí európskych daňových poplatníkov; žiada vyriešenie tejto otázky, aby daňoví poplatníci získali za svoje vynaložené prostriedky aj kvalitu, aby bola obnovená prevádzková efektívnosť a aby sa zároveň zabránilo zbytočným nepriamym nákladom, ako je „premrhaný“ pracovný čas z dôvodu cestovania a dodatočná administratívna záťaž;

23.  vyzdvihuje úlohu agentúry pri zaisťovaní bezpečnosti a interoperability európskeho železničného systému; víta úlohu agentúry pri ďalšom sledovaní vytvárania, testovania a vykonávania Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS), ako aj pri hodnotení špecifických projektov ERTMS; okrem toho konštatuje, že revízia úlohy (napr. jednotné kontaktné miesto pre vydávanie povolení pre vozidlá a bezpečnostnú certifikáciu) a právomocí agentúry je súčasťou štvrtého železničného balíka; zdôrazňuje, že spolu s väčšími právomocami bude agentúre potrebné poskytnúť nevyhnutné finančné, materiálne a ľudské zdroje, aby mohla účinne a efektívne vykonávať svoje nové a dodatočné úlohy; so znepokojením berie na vedomie rozpor medzi nedávno schválenými právnymi predpismi, ktorými sa rozširujú úlohy agentúry, a rozpočtovými škrtmi súvisiacimi s agentúrou, ktoré sa majú vykonať vo viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020;

24.  nabáda agentúru, aby spolupracovala s členskými štátmi s cieľom zvýšiť počet a kvalitu železničných projektov, najmä projektov ERTMS, navrhnutých v rámci dopravného programu Nástroja na prepájanie Európy (NPE); pripomína pozíciu Európskeho parlamentu v rámci rozpočtového postupu, a to v prospech vrátenia celej sumy presunutej z NPE do Európskeho fondu pre strategické investície;

°

°  °

25.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2016](14) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].

17.2.2016

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2014

(2015/2179(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Inés Ayala Sender

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta zistenie Dvora audítorov, že účtovná závierka Európskej železničnej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2014 je v poriadku;

2.  berie na vedomie, že rozpočet agentúry na rok 2014 predstavoval 25,7 milióna EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch a že priemerné miery plnenia predstavovali 97,34 % v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov (vrátane prenosov) a 96,87 % v prípade platobných rozpočtových prostriedkov;

3.  kritizuje nárast prenosov v hlavách II (24,53 %) a III (37,93 %) v porovnaní s predchádzajúcim rokom, najmä sumu prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov v operačnej hlave III vo výške 2,2 milióna EUR spôsobenú oneskorením operačných a IT projektov; vyzýva agentúru, aby zlepšila rozpočtové plánovanie a plnenie rozpočtu a znížila túto úroveň na indikatívne stropy stanovené Dvorom audítorov (20 % v hlave II a 30 % v hlave III), a to v súlade so zásadou ročnej platnosti rozpočtu vo VFR; vyzýva Komisiu, aby sa zaoberala osobitnými spoločnými problémami, ktorým agentúry čelia, pokiaľ ide o prenosy;

4.  berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov k postupu zadávania osobitnej rámcovej zmluvy týkajúcej sa európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS), ktorý vyústil do finančných ponúk blízkych k maximálnej hodnote zákazky; vyzýva agentúru, aby náležite využívala tieto typy postupov verejnej súťaže s cieľom dosiahnuť súťaž, pokiaľ ide o cenu, a zároveň zabezpečiť kvalitu vybraných projektov;

5.  víta nápravné opatrenia prijaté na zlepšenie presnosti a dokumentovania informácií, ktoré agentúra používa pri postupoch verejného obstarávania, a na dodržiavanie jej noriem vnútornej kontroly (ICS) týkajúcich sa kontinuity činnosti; konštatuje, že celkový systém vnútornej kontroly je účinný, ale súlad s ICS by sa mal ešte zlepšiť; nabáda agentúru, aby pokračovala v identifikácii oblastí a uplatňovaní opatrení na zlepšenie účinnosti svojho integrovaného systému riadenia; v tomto zmysle víta prijatie koordinátora vnútornej kontroly počas roku 2014 s cieľom podporiť rozvoj integrovaného systému riadenia a implementáciu noriem vnútornej kontroly;

6.  berie na vedomie výsledky prvého referenčného porovnávania pracovných miest agentúry, pričom 20,9 % miest bolo venovaných administratívnej podpore a koordinácii, 67,6 % operačným úlohám a 11,7 % kontrole a finančným úlohám;

7.  vyzdvihuje úlohu agentúry pri zaisťovaní bezpečnosti a interoperability európskeho železničného systému; víta úlohu agentúry pri ďalšom sledovaní vytvárania, testovania a vykonávania ERTMS, ako aj pri hodnotení špecifických projektov ERTMS; okrem toho konštatuje, že revízia úlohy (napr. jednotné kontaktné miesto pre vydávanie povolení pre vozidlá a bezpečnostnú certifikáciu) a právomocí agentúry je súčasťou štvrtého železničného balíka; zdôrazňuje, že spolu s väčšími právomocami bude agentúre potrebné poskytnúť nevyhnutné finančné, materiálne a ľudské zdroje, aby mohla účinne a efektívne vykonávať svoje nové a dodatočné úlohy; so znepokojením berie na vedomie rozpor medzi nedávno schválenými právnymi predpismi, ktorými sa rozširujú úlohy agentúry, a rozpočtovými škrtmi súvisiacimi s agentúrou, ktoré sa majú vykonať vo viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020;

8.  nabáda agentúru, aby spolupracovala s členskými štátmi s cieľom zvýšiť počet a kvalitu železničných projektov, najmä projektov ERTMS, navrhnutých v rámci dopravného programu Nástroja na prepájanie Európy (NPE); pripomína pozíciu Európskeho parlamentu v rámci rozpočtového postupu, a to v prospech vrátenia celej sumy presunutej z NPE do Európskeho fondu pre strategické investície;

9.  berie na vedomie vysoký počet výstupov (240) a kľúčových ukazovateľov výkonnosti (41) v pracovnom programe agentúry na rok 2014 a v jej výročnej správe; podporuje názor, že systém podávania správ založený na vplyve agentúry na železničné odvetvie by zvýšil transparentnosť a viditeľnosť výsledkov činnosti agentúry;

10.  víta rozhodnutie riadiacej rady prijať politiku v oblasti konfliktu záujmov a zverejnenie vyhlásení o záujmoch a životopisov členov riadiacej rady na webovej stránke agentúry; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že chýbajú vyhlásenia niekoľkých členov rady, a naliehavo vyzýva agentúru, aby ich bezodkladne zverejnila;

11.  berie na vedomie, že agentúra prehodnotila svoje postupy prijímania zamestnancov a usmernenia s cieľom riešiť problémy zistené počas auditov; ľutuje, že opatrenia s cieľom riešiť takéto problémy neboli prijaté rýchlejšie a že agentúra zaviedla ako prechodné opatrenie dodatočné kontroly, ktoré zostávajú v platnosti až dovtedy, kým nebude k dispozícii dostatok dôkazov, že postupy sa vykonávajú uspokojivo;

12.  berie na vedomie, že postupy výberu a prijímania zamestnancov uskutočnené v roku 2014 viedli k 96 % naplneniu plánu pracovných miest; víta zníženie predchádzajúcej vysokej fluktuácie operačného personálu a očakáva, že prijatie nového nariadenia o Európskej železničnej agentúre umožní agentúre dosiahnuť primeranú rovnováhu krátkodobých a dlhodobých zamestnancov, a to najmä na operačných oddeleniach, v záujme zabezpečenia kontinuity činností;

13.  navrhuje, aby Parlament udelil výkonnému riaditeľovi Európskej železničnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014.

RESULT OF FINAL VOTE IN COMMITTEE ASKED FOR OPINION

Dátum prijatia

16.2.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

9

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriel Mato

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 238.

(2)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 238.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.

(5)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 238.

(8)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 238.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1.

(11)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004, COM(2013)0027 final, 30. 1. 2013.

(14)

Prijaté texty z uvedeného dňa, [P8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právne oznámenie