Förfarande : 2015/2179(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0106/2016

Ingivna texter :

A8-0106/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.44
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0180

BETÄNKANDE     
PDF 297kWORD 102k
7.4.2016
PE 569.758v02-00 A8-0106/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2014

(2015/2179(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Derek Vaughan

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2014

(2015/2179(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2014, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8‑0077/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 29 april 2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (järnvägsbyråförordningen)(4), särskilt artikel 39,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0106/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska järnvägsbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska järnvägsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2014

(2015/2179(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2014, med byråns svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8‑0077/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 29 april 2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (järnvägsbyråförordningen)(10), särskilt artikel 39,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0106/2016).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska järnvägsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2014

(2015/2179(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0106/2016), och av följande skäl:

A.  Den slutliga budgeten för budgetåret 2014 för Europeiska järnvägsbyrån (nedan kallad byrån) uppgick enligt dess egen redovisning till 25 715 600 EUR, vilket utgör en minskning med 0,55 % jämfört med 2013. Byråns budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2014 (revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2014 resulterade i ett högt budgetgenomförande på 97,34 %, vilket innebär en minskning med 0,53 % jämfört med 2013. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 85,82 %, vilket innebär en minskning med 2,3 % jämfört med föregående år.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

2.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att andelen gjorda åtaganden som fördes över under avdelning III (driftsutgifter) uppgick till 2 200 000 euro (37,7 %). Parlamentet noterar dessutom att dessa överföringar berodde på operativa projekt och it-projekt som försenades på grund av att kontrakt undertecknades sent under budgetåret eftersom upphandlingsförfarandena inleddes först efter att byråns budget och arbetsprogram hade antagits. Parlamentet konstaterar att överföringarna följs noggrant av byrån, och att genomförandegraden är minst 95 % efterföljande år.

3.  Europaparlamentet uppmanar byrån att i framtiden i möjligaste mån minska andelen gjorda åtaganden som överförs, i syfte att öka insynen och ansvarsskyldigheten.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

4.  Europaparlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att byrån återupptog ett urvalsförfarande för tilldelning av ett specifikt kontrakt i samband med ramkontraktet för det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg. Parlamentet noterar också att på grund av att kvalitetens viktningsvärde och det maximala kontraktsvärdet fastställdes alltför högt i det återupptagna anbudsförfarandet låg de finansiella anbuden nära det maximala kontraktsvärdet. Parlamentet har dock konstaterat att detta strider mot syftet med att återuppta ett urvalsförfarande, dvs. att uppnå priskonkurrens. Parlamentet noterar att byrån höll på att utarbeta interna riktlinjer för användningen av återupptagande av urvalsförfarande för att uppnå priskonkurrens när revisionen gjordes, och uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka framsteg som har uppnåtts i detta avseende.

5.  Europaparlamentet noterar att byrån ändrade sina urvalsförfaranden och gjorde ett antal förbättringar av rekryteringsförfarandet i syfte att garantera full insyn och likabehandling av kandidater. Parlamentet noterar att vissa ytterligare svagheter upptäcktes av kommissionens tjänst för internrevision, och att byrån som en följd därav har infört en förhandskontroll för att garantera en oberoende övervakning av urvalsförfarandena.

6.  Europaparlamentet noterar att byrån har antagit ett beslut som gör det möjligt att ge driftspersonal långvariga anställningar. Parlamentet konstaterar att byrån möjliggör långvariga anställningar för driftspersonalen i sina nya tjänsteföreskrifter, eftersom denna möjlighet förväntas finnas med i den nya inrättandeförordningen för byrån(13).

7.  Europaparlamentet har konstaterat att byrån har offentliggjort meritförteckningar och förklaringar om intressekonflikter för de flesta av sina styrelseledamöter. Parlamentet beklagar dock att vissa av styrelseledamöterna och ledningspersonalen ännu inte har lämnat in någon förklaring om intressekonflikter. Parlamentet anger uttryckligen att denna praxis inte främjar öppenhet och att byrån därför snarast bör offentliggöra återstående förklaringar.

8.  Europaparlamentet uppmärksammar resultaten av den första jämförande undersökningen av byråns tjänster, som visar att 20,9 % av tjänsterna är avsatta för administrativt stöd och samordning, 67,6 % för operativa uppgifter och 11,7 procent för kontrollverksamhet och finansiella uppgifter.

9.  Europaparlamentet konstaterar att de urvals- och rekryteringsförfaranden som genomfördes 2014 ledde till en tillsättning av 96 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen. Parlamentet välkomnar minskningen av den tidigare höga omsättningen bland den operativa personalen, och förväntar sig att antagandet av den nya förordningen för Europeiska järnvägsbyrån ska ge byrån möjlighet att uppnå en lämplig balans mellan kort- och långtidsanställd personal, i synnerhet inom de operativa enheterna, för att trygga kontinuitet i verksamheten.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

10.  Europaparlamentet har konstaterat att byrån har offentliggjort meritförteckningar och förklaringar om intressekonflikter för de flesta av sina styrelseledamöter. Parlamentet noterar att byrån planerar att offentliggöra förklaringar om intressekonflikter även för återstående styrelseledamöter och för ledningspersonalen.

11.  Europaparlamentet noterar att byråns bedrägeribekämpningsstrategi lades fram för styrelsen i november 2014 och antogs i mars 2015. Parlamentet noterar att denna bedrägeribekämpningsstrategi till fullo beaktar innehållet i dokumentet Methodology and guidance for anti-fraud strategies for EU decentralised Agencies (Metoder och riktlinjer för bedrägeribekämpningsstrategier för EU:s decentraliserade byråer) från Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, och fastställer mål för den verkställande direktören och styrelsen i kampen mot bedrägerier.

12.  Europaparlamentet noterar att byrån sedan 2012 har en strategi för intressekonflikter för personalen och utstationerade nationella experter. Parlamentet konstaterar att denna strategi kommer att ses över inom den närmaste tiden och uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur detta arbete fortskrider.

Internrevision

13.  Europaparlamentet har utifrån byråns uppgifter konstaterat att tjänsten för internrevision 2014 utfärdade en rekommendation som betecknades som ”mycket viktig”, och som avslutades av byrån i december 2015. Parlamentet noterar att efter att tjänsten för internrevision hade gjort en uppföljning av revisionsrekommendationerna från tidigare år avslutade byrån två rekommendationer och inledde arbetet med fyra rekommendationer i slutet av 2015. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsbeviljande myndigheten om hur genomförandet av dessa rekommendationer fortskrider.

Interna kontroller

14.  Europaparlamentet noterar att en internkontrollsamordnare utsågs i mars 2014 för att stödja utvecklingen av ett system för integrerad förvaltning och tillämpningen av normerna för internkontroll, vilket kommer att ge byråns arbete en högre kvalitetsnivå och större relevans.

15.  Europaparlamentet har konstaterat att byrån utvärderade hur effektiva de viktigaste internkontrollsystemen var under budgetåret 2014 och fann att de 16 normerna för internkontroll till fullo tillämpades. Parlamentet noterar dessutom att utvärderingen av normerna visade att byrån iakttog åtta normer helt och de resterande åtta delvis. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultaten av dess handlingsplan för att uppnå ett fullständigt iakttagande av de prioriterade normerna.

Verksamhetsresultat

16.  Europaparlamentet uppmärksammar det stora antalet resultat (240) och centrala resultatindikatorer (41) i byråns arbetsprogram för 2014 och i dess årsrapport. Parlamentet stöder åsikten att ett rapporteringssystem baserat på byråns inverkan på järnvägssektorn skulle öka transparensen och synligheten när det gäller byråns genomförande av dess uppdrag.

Övriga kommentarer

17.  Europaparlamentet noterar att civilsamhällets deltagande i byråns arbete under 2014 säkerställdes genom byråns partsrepresentation i styrelsen och samråden i samband med utarbetandet av dess arbetsprogram. Parlamentet noterar byråns höga profil genom dess närvaro i sociala medier, deltagande i offentliga evenemang, samarbete med den akademiska världen på järnvägsområdet, införande av arbetsgrupper och regelbundna undersökningar bland intressenter i syfte att samla in och analysera återkopplingsinformation från intressegrupperna.

18.  Europaparlamentet efterlyser en övergripande förbättring av arbetet med att förebygga och bekämpa korruption. För att åstadkomma detta bör man anta ett helhetsgrepp som inleds med att man förbättrar allmänhetens tillgång till handlingar och inför mer strikta bestämmelser vad gäller intressekonflikter, upprättande eller stärkande av öppenhetsregister och tillhandahållande av tillräckliga resurser för brottsbekämpande åtgärder, och även genom ett bättre samarbete mellan medlemsstaterna och med relevanta tredjeländer.

19.  Europaparlamentet konstaterar att byråns årsrapporter skulle kunna spela en viktig roll för efterlevnaden när det gäller öppenhet, ansvarstagande och integritet. Parlamentet uppmanar byrån att införa ett standardkapitel i sin årsrapport om dessa principer.

20.  Europaparlamentet noterar att byrån delar räkenskapsförare med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och vissa resurser med Översättningscentrum för Europeiska unionens organ i syfte att skapa synergieffekter och uppnå kostnadseffektivitet.

21.  Europaparlamentet konstaterar att trots att byrån inledde sin verksamhet 2005 har den arbetat på grundval av korrespondens och utbyten med värdmedlemsstaten eftersom byrån och värdmedlemsstaten inte har undertecknat någon överenskommelse om ett huvudkontor. Parlamentet konstaterar att regeringen i värdmedlemsstaten nyligen inledde informella samtal med byrån i denna fråga. Parlamentet uppmanar byrån och värdmedlemsstaten att snarast hitta en lösning på denna fråga och informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur förhandlingarna fortskrider.

22.  Europaparlamentet beklagar att utnyttjandet av två arbetsorter för att bedriva verksamheten skapar extra kostnader för byrån och innebär ett slöseri med de europeiska skattebetalarnas pengar. Parlamentet begär att denna fråga åtgärdas så att de europeiska skattebetalarna åter får valuta för sina pengar och så att den operativa effektiviteten kan återupprättas, samtidigt som man även undviker onödiga indirekta kostnader såsom ”förlorade” arbetstimmar till följd av resor eller extra administrativt arbete.

23.  Europaparlamentet påpekar att byråns roll när det gäller att garantera det europeiska järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet. Parlamentet välkomnar byråns roll i uppföljningen av utvecklingen, testningen och genomförandet av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS) samt i utvärderingen av de särskilda ERTMS-projekten. Parlamentet konstaterar dessutom att en översyn av byråns roll (t.ex. att vara kontaktpunkt för fordonsgodkännanden och säkerhetsintyg) och befogenheter ingår som en del av det fjärde järnvägspaketet. Parlamentet betonar att byrån, i takt med att dess befogenheter ökar, måste tilldelas de ekonomiska och materiella medel och personalresurser som krävs för att byrån ska kunna utföra sina nya och ytterligare uppdrag på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Parlamentet noterar med oro motstridigheten mellan den nyligen antagna lagstiftningen som utvidgar byråns uppdrag och de budgetnedskärningar för byråns del som ska genomföras inom ramen för den fleråriga budgetramen 2014–2020.

24.  Europaparlamentet uppmanar byrån att samarbeta med medlemsstaterna i syfte att öka antalet järnvägsprojekt, i synnerhet ERTMS-projekt, som föreslås inom ramen för transportprogrammet i Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE), samt förbättra kvaliteten på dessa. Parlamentet påminner om sin ståndpunkt i samband med budgetförfarandet när det gäller att återkräva de sammanlagda belopp som omfördelats från FSE till Europeiska fonden för strategiska investeringar.

°

°  °

25.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2016](14) [om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll].

17.2.2016

YTTRANDE från utskottet för transport och turism

till budgetkontrollutskottet

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2014

(2015/2179(DEC))

Föredragande av yttrande: Inés Ayala Sender

FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet gläder sig över revisionsrättens konstaterande att räkenskaperna för Europeiska järnvägsbyrån (nedan kallad byrån) för budgetåret 2014 är korrekta.

2.  Europaparlamentet noterar att byråns budget för budgetåret 2014 uppgick till 25,7 miljoner EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden, och att den genomsnittliga genomförandegraden var 97,34 % för åtagandebemyndiganden (inbegripet överföringar till efterföljande budgetår) och 96,87 % för betalningsbemyndiganden.

3.  Europaparlamentet kritiserar ökningen av överföringarna till efterföljande budgetår för avdelningarna II (24,53 %) och III (37,93 %) jämfört med föregående år, och särskilt nivån för gjorda åtaganden som förts över för avdelning III (driftsutgifter) på 2,2 miljoner EUR, till följd av försenade operativa projekt och it-projekt. Parlamentet uppmanar myndigheten att förbättra sin budgetplanering och sitt budgetgenomförande och minska denna nivå till de vägledande tak som revisionsrätten fastställt (20 % för avdelning II och 30 % för avdelning III), i överensstämmelse med principen om budgetens ettårighet. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med de särskilda gemensamma problem som byråerna brottas med i fråga om överföringar till efterföljande budgetår.

4.  Europaparlamentet uppmärksammar revisionsrättens kommentar om förfarandet för tilldelning av ett särskilt ramkontrakt för det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS), vilket resulterade i finansiella anbud som låg nära det maximala kontraktsvärdet. Parlamentet uppmanar byrån att utnyttja dessa urvalsförfaranden korrekt för att skapa priskonkurrens, samtidigt som de valda projektens kvalitet tryggas.

5.  Europaparlamentet välkomnar de korrigerande åtgärder som byrån vidtagit för att förbättra exaktheten i och dokumentationen av den information som den använder i sina upphandlingsförfaranden och för att efterleva sina normer för internkontroll avseende kontinuitet i verksamheten. Parlamentet konstaterar att det övergripande systemet för internkontroll är effektivt, men att efterlevnaden av normerna för internkontroll ytterligare borde förbättras. Parlamentet uppmanar byrån att fortsätta att kartlägga områden och tillämpa åtgärder för att göra sitt integrerade förvaltningssystem mer effektivt. Parlamentet välkomnar i detta hänseende rekryteringen av en internkontrollsamordnare under 2014 för att stödja utvecklingen av ett integrerat förvaltningssystem och genomförandet av normerna för internkontroll.

6.  Europaparlamentet uppmärksammar resultaten av den första jämförande undersökningen av byråns tjänster, vilka visar att 20,9 % av tjänsterna är avsatta för administrativt stöd och samordning, 67,6 % för operativa uppgifter och 11,7 % för kontrollverksamhet och finansiella uppgifter.

7.  Europaparlamentet betonar byråns roll när det gäller att garantera det europeiska järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet. Parlamentet välkomnar byråns roll i uppföljningen av utvecklingen, testningen och genomförandet av ERTMS samt i utvärderingen av särskilda ERTMS-projekt. Parlamentet konstaterar dessutom att en översyn av byråns roll (t.ex. att vara kontaktpunkt för fordonsgodkännanden och säkerhetsintyg) och befogenheter ingår som en del av det fjärde järnvägspaketet. Parlamentet betonar att byrån, i takt med att dess befogenheter ökar, måste tilldelas de ekonomiska och materiella medel och personalresurser som krävs för att byrån ska kunna utföra sina nya och ytterligare uppdrag på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Parlamentet noterar med oro motstridigheten mellan den nyligen antagna lagstiftningen som utvidgar byråns uppdrag och de budgetnedskärningar för byråns del som ska genomföras inom ramen för den fleråriga budgetramen 2014–2020.

8.  Europaparlamentet uppmanar byrån att samarbeta med medlemsstaterna i syfte att öka antalet järnvägsprojekt, i synnerhet ERTMS-projekt, som föreslås inom ramen för transportprogrammet i Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE), samt förbättra kvaliteten på dessa. Parlamentet påminner om sin ståndpunkt i samband med budgetförfarandet när det gäller att återkräva de sammanlagda belopp som omfördelats från FSE till Europeiska fonden för strategiska investeringar.

9.  Europaparlamentet uppmärksammar det stora antalet resultat (240) och centrala resultatindikatorer (41) i byråns arbetsprogram för 2014 och i dess årsrapport. Parlamentet stöder synen att ett rapporteringssystem baserat på byråns inverkan på järnvägssektorn skulle öka transparensen och synligheten när det gäller byråns genomförande av sitt uppdrag.

10.  Europaparlamentet välkomnar styrelsens beslut att anta en policy för hantering av intressekonflikter samt offentliggörandet på byråns webbplats av styrelseledamöternas intresseförklaringar och meritförteckningar. Parlamentet beklagar emellertid att flera styrelseledamöters intresseförklaringar saknas, och uppmanar byrån att utan dröjsmål offentliggöra dem.

11.  Europaparlamentet uppmärksammar att byrån har sett över sina rekryteringsförfaranden och sin vägledning för hantering av problem som konstaterats under granskningarna. Parlamentet beklagar att åtgärder för att lösa sådana problem inte vidtagits snabbare, och konstaterar att byrån, som en tillfällig åtgärd, har infört ytterligare kontroller som ska göras fram till dess att det finns tillräckliga belägg för att förfarandena genomförs på ett tillfredsställande sätt.

12.  Europaparlamentet konstaterar att de urvals- och rekryteringsförfaranden som genomfördes 2014 ledde till en tillsättning av 96 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen. Parlamentet välkomnar minskningen av den tidigare höga omsättningen bland den operativa personalen, och förväntar sig att antagandet av den nya förordningen för Europeiska järnvägsbyrån ska ge byrån möjlighet att finna en lämplig balans mellan kort- och långtidsanställd personal, i synnerhet inom de operativa enheterna, för att trygga kontinuitet i verksamheten.

13.  Europaparlamentet föreslår att parlamentet beviljar den verkställande direktören för Europeiska järnvägsbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2014.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

16.2.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

9

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Gabriel Mato

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 238.

(2)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 238.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 164, 30.4.2004, s. 1.

(5)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 238.

(8)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 238.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 164, 30.4.2004, s. 1.

(11)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004, COM(2013)0027, 30.1.2013.

(14)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2016)0000.

Rättsligt meddelande