Eljárás : 2015/2162(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0109/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0109/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.22
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0158

JELENTÉS     
PDF 449kWORD 96k
8.4.2016
PE 571.507v02-00 A8-0109/2016

az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos

(2015/2162(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Monica Macovei

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT


1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos

(2015/2162(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2015)0377 C8– 0207/2015)(2),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5)és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0109/2016),

1.  mentesítést ad az európai adatvédelmi biztos számára a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak, továbbá hogy gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos

(2015/2162(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0109/2016),

1.  tudomásul veszi a Számvevőszék megállapítását, amely szerint a 2014. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évet illetően az európai adatvédelmi biztos igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek voltak, és az igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos megvizsgált felügyeleti és kontrollrendszerek eredményesen működtek;

2.  megjegyzi, hogy a 2014-es pénzügyi év költségvetésének végrehajtására vonatkozó éves jelentésében a Számvevőszék megállapította, hogy az európai adatvédelmi biztos tekintetében nem tártak fel lényeges hiányosságokat az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódó ellenőrzött terülteken;

3.  megállapítja, hogy 2014-ben az adatvédelmi biztos összesen 8 012 953 euró összegű előirányzattal rendelkezett (2013-ben ez az összeg 7 661 409 euró volt), és hogy az előirányzatok végrehajtási aránya 92%-os volt (2013-ban 84,7%-os); üdvözli e javuló eredményt;

4.  sajnálatának ad hangot amiatt, hogy az éves tevékenységi jelentés szerint a 2014. évi számvevőszéki jelentést bizalmassá nyilvánították;

5.  hangsúlyozza, hogy az adatvédelmi biztos költségvetése kizárólag igazgatási jellegű, és jelentős részét az intézménynél dolgozókhoz kapcsolódó kiadások teszik ki, a fennmaradó rész pedig az épületekhez, a berendezésekhez, a felszerelésekhez kapcsolódó és egyéb fenntartási költségekből áll össze;

6.  megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat által tett valamennyi függőben lévő ajánlást 2014-ben lezártak, beleértve a panaszokban található adatok bizalmas jellegének biztosítását;

7.  megjegyzi, hogy a belső ellenőrzési szolgálat ajánlásai és az európai adatvédelmi biztos belső stratégiai ellenőrzési terve nyomán – most első alkalommal – beszerzési tervet fogadtak el a 2014-es évre vonatkozóan; ösztönzi az adatvédelmi biztost, hogy javítsa pénzügyi autonómiáját;

8.  sajnálatának ad hangot amiatt, hogy az európai adatvédelmi biztos nem tett közzé kimerítő információkat összeférhetetlenségi politikájáról; felhívja az adatvédelmi biztost, hogy tegyen eleget a személyzeti szabályzat 16. cikkében szereplő szabályoknak, és a Bizottság által kiadott ajánlásokkal összhangban léptessen életbe egyértelmű és kötelező erejű szabályokat a „forgóajtó-jelenségre” vonatkozóan, és tájékoztassa erről a Parlamentet a 2015. évi éves tevékenységi jelentésben;

9.  tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi biztos 2015-ben határozatot fogadott el a visszaélést bejelentő személyekre vonatkozó szabályokkal kapcsolatosan; kéri az adatvédelmi biztost, hogy számoljon be erről a 2015. évi éves tevékenységi jelentésben, és biztosítsa az Európai Unió 2014. január 1-jén hatályba lépett személyzeti szabályzata 22c. cikkének maradéktalan teljesítését;

10.  megjegyzi, hogy nagyon kevés információ áll rendelkezésre a közbeszerzési eljárásokat és a kiválasztási kritériumokat illetően; megjegyzi, hogy az adatvédelmi biztos honlapján 2014-ben csupán egyetlen szerződés-odaítélési döntést tettek közzé; felhívja az adatvédelmi biztost, hogy honlapján és a 2015. évi éves tevékenységi jelentésében tegyen közzé listát valamennyi odaítélt szerződésről, továbbá az eljárásokról és a kiválasztási kritériumokról, akkor is, ha a pályázatot más intézmény hirdette, de abban részt vett;

11.   nyugtázza a Bizottság által 2012. január 25-én javasolt új adatvédelmi jogi keret kapcsán a Parlament és a Tanács között a 2015 végén született megállapodást;

12.   megismétli arra vonatkozó felhívását, hogy tájékoztassák a videokonferencia-berendezések 2014. évi használatáról; üdvözli az új eszközök – mint például az európai parlamenti VoxBox – kapcsán kapott tájékoztatást;

13.  támogatja a forrásfelhasználás hatékonyságának értékelésére vonatkozó fő teljesítménymutatók használatát; sürgeti az adatvédelmi biztost, hogy az éves tevékenységi jelentés a továbbiakban is tartalmazzon eredménytáblát;

14.  megismétli a Parlament tavaly elhangzott, arra irányuló kérését, hogy az adatvédelmi biztos csatolja ingatlanpolitikáját az éves tevékenységi jelentéshez, különös tekintettel annak fontosságára, hogy az e politikához kapcsolódó költségek racionálisak maradjanak, és ne legyenek túl magasak; kéri ezért az adatvédelmi biztost, hogy a 2015. évi éves tevékenységi jelentésében bocsássa a mentesítésért felelős hatóság rendelkezésére ingatlanpolitikáját;

15.  megismétli a Parlament tavalyi kérését, hogy készítsenek átfogó táblázatot az európai adatvédelmi biztos rendelkezésére álló valamennyi emberi erőforrásról, besorolási fokozatok, nemek és állampolgárság szerinti bontásban; megjegyzi, hogy ezt a táblázatot automatikusan bele kellene foglalni az éves tevékenységi jelentésébe; kéri ezért az adatvédelmi biztost, hogy a 2015. évi éves tevékenységi jelentésében terjesszen a Parlament elé átfogó táblázatot az e bekezdésben említett valamennyi rendelkezésre álló emberi erőforrásról;

16.  megjegyzi, hogy a tagok és a személyzet kiküldetéseire, utazásaira és egyéb járulékos költségeire fordítható előirányzatok 2014-ben változatlanok maradtak; felhívja az adatvédelmi biztost, hogy az általa betöltött szerep sérelme nélkül ahol csak lehet csökkentse e kiadásokat;

17.  felhívja az adatvédelmi biztost, hogy 2016. május végéig – az éves tevékenységi jelentés részeként – nyújtson részletes tájékoztatást tagjainak és személyzetének kiküldetéseiről, illetve ezek költségeiről;

18.  tudomásul veszi, hogy csökkentették a fordításra, kiadványokra és az adatvédelmi biztos tevékenységeire rendelkezésre álló költségvetési tételeket.

19.2.2016

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos

(2015/2162(DEC))

A vélemény előadója: Monica Macovei

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  megjegyzi, hogy 2014. évi jelentésében a Számvevőszék nem talált komoly hiányosságokat az európai adatvédelmi biztos tekintetében ellenőrzött területeken;

2. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy az éves tevékenységi jelentés szerint a számvevőszéki jelentést bizalmassá nyilvánították;

3.  megjegyzi, hogy a belső ellenőrzési szolgálat ajánlásai és az európai adatvédelmi biztos belső stratégiai ellenőrzési terve nyomán – most első alkalommal – beszerzési tervet fogadtak el a 2014-es évre vonatkozóan; ösztönzi az adatvédelmi biztost, hogy javítsa pénzügyi autonómiáját;

4.  hangsúlyozza, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatos eljárásokat, valamint a kizárási és kiválasztási feltételeket illetően semmilyen, vagy csak nagyon kevés információ áll rendelkezésre az adatvédelmi biztos honlapján; megállapítja, hogy csupán egyetlen szerződés-odaítélési döntést hoztak nyilvánosságra az adatvédelmi biztos honlapján, és kéri az európai adatvédelmi biztost, hogy hozza nyilvánosságra az összes odaítélt szerződést;

5.  felhívja az adatvédelmi biztost, hogy tegyen közzé kimerítő jellegű információkat összeférhetetlenségi politikájáról; rámutat, hogy a szervezeti felépítésben szereplő személyzet és a nemzeti szakértők önéletrajzait és érdekeltségi nyilatkozatait nem tették közzé a Bizottság 2013 decemberében kiadott iránymutatásainak megfelelően; kéri az európai adatvédelmi biztost, hogy hozzon korrekciós intézkedéseket, valamint szigorú és egyértelmű szabályokat a „forgóajtó” jelenség megelőzése érdekében;

6.  tudomásul veszi, hogy 2015-ben az európai adatvédelmi biztos a visszaélést bejelentő személyekkel kapcsolatos szabályokra vonatkozóan határozatot fogadott el; sürgeti az európai adatvédelmi biztost, hogy tegye közzé ezt a határozatot, és biztosítsa az Európai Unió 2014. január 1-jén hatályba lépett személyzeti szabályzata 22c. cikkének maradéktalan teljesítését.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBANTARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

16.2.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

53

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

4.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

16

4

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

HL L 51., 2014.2.20.

(2)

HL C 377., 2015.11.13., 1. o.

(3)

HL C 373., 2015.11.10., 1. o.

(4)

HL C 377., 2015.11.13., 146. o.

(5)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

Jogi nyilatkozat