Procedură : 2015/2162(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0109/2016

Texte depuse :

A8-0109/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.22
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0158

RAPORT     
PDF 515kWORD 100k
8.4.2016
PE 571.507v01-00 A8-0109/2016

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

(2015/2162(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Monica Macovei

 1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN


1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

(2015/2162(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014 (COM(2015)0377 – C8-0207/2015)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0109/2016),

1.  acordă Autorității Europene pentru Protecția Datelor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Autorității Europene pentru Protecția Datelor, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European și Serviciului European de Acțiune Externă, precum și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

(2015/2162(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0109/2016),

1.  ia act de concluzia Curții de Conturi („Curtea”) potrivit căreia, în ansamblu, plățile executate de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor („Autoritatea”) pentru cheltuieli administrative și de altă natură, în cursul exercițiului care s-a încheiat la 31 decembrie 2014, nu conțin erori semnificative, iar sistemele examinate de supraveghere și control al cheltuielilor administrative și de altă natură au fost eficace;

2.  constată că, în raportul anual al Curții privind execuția bugetului Autorității aferent exercițiului financiar 2014 („raportul Curții”), Curtea nu a constatat nicio deficiență semnificativă în ceea ce privește aspectele auditate referitoare la resursele umane și procedurile de achiziții ale Autorității;

3.  remarcă faptul că, în 2014, Autoritatea a dispus de un buget alocat total în valoare de 8 012 953 EUR (7 661 409 EUR în 2013), iar rata de execuție a fost de 92 % (84,7 % în 2013); salută rezultatul îmbunătățit;

4.  regretă faptul că raportul Curții a fost marcat ca fiind confidențial în raportul anual de activitate al Autorității („RAA”) pentru 2014;

5.  subliniază că bugetul Autorității este pur administrativ, o mare parte fiind alocat pentru persoanele care lucrează în instituție, suma rămasă fiind utilizată pentru clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse;

6.  constată că toate recomandările restante făcute de Serviciul de audit intern au fost în 2014, inclusiv recomandarea privind securizarea datelor din cuprinsul reclamațiilor;

7.  constată că, pe lângă recomandările formulate de auditul intern și conforme cu planul strategic de audit intern al Autorității, a fost adoptat pentru prima dată un plan de achiziții pentru exercițiul 2014; încurajează Autoritatea să își îmbunătățească autonomia financiară;

8.  regretă faptul că Autoritatea nu a pus la dispoziție informații complete cu privire la politica sa în materie de conflicte de interese; îndeamnă Autoritatea să adere la normele prevăzute la articolul 16 din Statutul funcționarilor și să adopte norme obligatorii clare privind practica „ușilor turnante”, în conformitate cu orientările publicate de Comisie și să informeze Parlamentul cu privire la aceste chestiuni în cadrul RAA pe 2015;

9.  constată că Autoritatea a adoptat în 2015 o decizie privind normele interne în materie de denunțare; solicită Autorității să includă aceste informații în RAA pe 2015 și să asigure deplina conformitate cu articolul 22c din Statutul funcționarilor, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014;

10.  observă că sunt disponibile foarte puține informații privind procedurile de achiziții și criteriile de selecție a contractanților; constată că, pentru 2014, o singură decizie de atribuire a unui contract este publicată pe site-ul Autorității; solicită Autorității să prezinte pe site-ul său internet și în RAA pe 2015 o listă a tuturor procedurilor de atribuire de contracte la care a participat, chiar dacă au fost lansate de alte instituții, precum și procedurile și criteriile de selecție aferente;

11.   ia act de acordul la care au ajuns Parlamentul și Consiliul la sfârșitul anului 2015 în legătură cu noul cadru legislativ privind protecția datelor, propus de Comisie la 25 ianuarie 2012;

12.   își reiterează solicitarea de a fi informat cu privire la utilizarea echipamentelor de videoconferință în 2014; salută informațiile cu privire la utilizarea unor noi echipamente, cum ar fi echipamentul Voxbox din Parlamentul European;

13.  susține utilizarea unor indicatori-cheie de performanță pentru evaluarea eficacității utilizării resurselor; solicită Autorității să includă în continuare tabloul de bord în rapoartele sale anuale de activitate;

14.  reiterează solicitarea pe care Parlamentul a adresat-o anul trecut privind includerea politicii imobiliare a Autorității în raportul său anual de activitate, în special deoarece este important ca costurile acestei politici să fie raționalizate în mod adecvat și să nu fie excesive; invită, prin urmare, Autoritatea includă în RAA pe 2015 și să furnizeze autorității care acordă descărcarea de gestiune informații privind politica sa imobiliară;

15.  reiterează solicitarea de anul trecut a Parlamentului de a primi un tabel exhaustiv al tuturor resurselor umane de care dispune Autoritatea, defalcate pe grade, sexe și naționalitate; observă că acest tabel ar trebui să fie inclus în mod automat în rapoartele anuale de activitate ale Autorității; invită, prin urmare, Autoritatea să includă în RAA pe 2015 și să furnizeze Parlamentului un tabel exhaustiv al tuturor resurselor umane, astfel cum este descris la prezentul punct;

16.  ia act de faptul că nivelul creditelor alocate pentru misiuni, deplasări și alte cheltuieli conexe ale membrilor și personalului său a rămas neschimbat în 2014; solicită Autorității să reducă aceste cheltuieli, ori de câte ori este posibil, fără a aduce atingere rolului instituției;

17.  invită Autoritatea ca, până la sfârșitul lunii mai 2016, să prezinte, în rapoartele sale anuale de activitate, informații detaliate privind misiunile efectuate de membrii și personalul său, inclusiv costul fiecărei misiuni;

18.  ia act de reducerea liniilor bugetare aferente traducerii, publicațiilor și activităților Autorității.

19.2.2016

AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

(2015/2162(DEC))

Raportoare pentru aviz: Monica Macovei

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  constată că CCE nu a identificat în raportul său pe 2014 deficiențe grave privind aspectele auditate referitoare la activitatea Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD);

2. regretă faptul că, în Raportul anual de activitate, raportul CCE a fost declarat confidențial;

3.  constată că, pe lângă recomandările formulate de auditul intern și conforme cu planul strategic de audit intern al AEPD, a fost adoptat pentru prima dată un plan de achiziții pentru exercițiul 2014; încurajează AEPD să își îmbunătățească autonomia financiară;

4.  subliniază că doar foarte puține informații sunt disponibile pe site-ul Autorității cu privire la procedurile de atribuire a contractelor, criteriile de excludere și de selecție; constată că o singură decizie de atribuire a unui contract este publicată pe site-ul de internet și solicită AEPD să publice toate contractele atribuite;

5.  invită AEPD să pună la dispoziție informații complete cu privire la politica sa în materie de conflicte de interese; constată că CV-urile și declarațiile de interese ale personalului din schema de personal și ale experților naționali nu sunt publicate în conformitate cu orientările Comisiei din decembrie 2013; îndeamnă AEPD să întreprindă măsuri de corectare a situației și să impună reguli clare și stricte împotriva practicii „ușilor turnante”;

6.  constată că AEPD a adoptat în 2015 o decizie cu privire la normele care reglementează avertizarea în interes public; invită AEPD să publice această decizie și să asigure faptul că obligația referitoare la respectarea articolului 22c din Statutul funcționarilor UE, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014, este pe deplin respectată.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

16.2.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

53

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

4.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

16

4

1

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

JO L 51, 20.2.2014.

(2)

JO C 377, 13.11.2015, p. 1.

(3)

JO C 373, 10.11.2015, p. 1.

(4)

JO C 377, 13.11.2015, p. 146.

(5)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Notă juridică