Procedura : 2015/2185(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0110/2016

Teksty złożone :

A8-0110/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.49
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0185

SPRAWOZDANIE     
PDF 643kWORD 83k
8.4.2016
PE 569.763v02-00 A8-0110/2016

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu na rok budżetowy 2014

(2015/2185(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Derek Vaughan

 1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu na rok budżetowy 2014

(2015/2185(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 1 ust. 2,

–  uwzględniając decyzję Rady 2008/114/WE, Euratom z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiającą statut Agencji Dostaw Euratomu(4), w szczególności art. 8 jej załącznika,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0110/2016),

1.  udziela dyrektorowi generalnemu Agencji Dostaw Euratomu absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi generalnemu Agencji Dostaw Euratomu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2014

(2015/2185(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Agencji(5),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(6), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0083/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(7), w szczególności jego art. 1 ust. 2,

–  uwzględniając decyzję Rady 2008/114/WE, Euratom z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiającą statut Agencji Dostaw Euratomu(8), w szczególności art. 8 jej załącznika,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0110/2016),

1.  stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Dostaw Euratomu jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2014;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi generalnemu Agencji Dostaw Euratomu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu na rok budżetowy 2014

(2015/2185(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu na rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0110/2016),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Agencji Dostaw Euratomu (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2014 wyniósł 104 000 EUR, czyli tyle samo co w 2013 r.;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2014 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2014 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania w odniesieniu do środków na zobowiązania w wysokości 91,08 %, co oznacza spadek o 3,92 % w porównaniu z rokiem 2013; potwierdza, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 81,13 %, co oznacza wzrost o 21,91 % w porównaniu z rokiem 2013;

Inne uwagi

2.  zwraca uwagę, że Agencja przedstawiła w swoim rocznym sprawozdaniu finansowym szacunkowe koszty usług administracyjnych pokrywane bezpośrednio z budżetu Komisji;

3.  twierdzi, że sprawozdania roczne instytucji i agencji Unii mogłyby odgrywać ważną rolę w przestrzeganiu zasad przejrzystości, rozliczalności i rzetelności; wzywa instytucje i agencje Unii do zamieszczania w sprawozdaniach rocznych standardowego rozdziału poświęconego tym kwestiom;

4.  przyjmuje do wiadomości, że Agencja wprowadziła odpowiedni system zarządzania ryzykiem i strategię kontroli; ponadto odnotowuje, że Agencja podjęła wszelkie niezbędne działania w zakresie oceny ryzyka i ograniczania ryzyka w celu dostosowania swojego systemu kontroli wewnętrznej do wymogów Trybunału;

°

°  °

5.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia [xx xxxx 2016 r.](9) [w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji].

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

4.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marian-Jean Marinescu

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Bodil Valero

(1)

Dz.U. C 409 z 19.12.2015, s. 299.

(2)

Dz.U. C 409 z 19.12.2015, s. 299.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 41 z 15.2.2008, s. 15.

(5)

Dz.U. C 409 z 19.12.2015, s. 299.

(6)

Dz.U. C 409 z 19.12.2015, s. 299.

(7)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(8)

Dz.U. L 41 z 15.2.2008, s. 15.

(9)

Teksty przyjęte w tym dniu, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Informacja prawna