Procedura : 2015/2159(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0111/2016

Teksty złożone :

A8-0111/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.18
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0154

SPRAWOZDANIE     
PDF 651kWORD 97k
8.4.2016
PE 571.516v02-00 A8-0111/2016

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

(2015/2159(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Anders Primdahl Vistisen

POPRAWKI
 1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

(2015/2159(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014 (COM(2015)0377 – C8-0204/2015)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0111/2016),

1.  udziela sekretarzowi generalnemu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

(2015/2159(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny,

–  uwzględniając decyzję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 18 listopada 2015 r. zamykającą dochodzenie w sprawie skargi 1770/2013/JF przeciw Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0111/2016),

1.  podkreśla fakt, że na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2014 r. w ogóle płatności związanych z wydatkami administracyjnymi i innymi wydatkami instytucji i organów nie wystąpiły istotne błędy;

2.  z zaniepokojeniem zauważa, że w swoim sprawozdaniu rocznym za 2014 r. Trybunał Obrachunkowy stwierdził uchybienia ze strony Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w czterech z piętnastu skontrolowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia;

3.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez Trybunał Obrachunkowy EKES utworzył specjalny dział wsparcia dla zamówień publicznych, aby pomóc dyrekcjom innym niż Dyrekcja ds. Logistyki, która już taki dział posiada; oczekuje, że będzie on w pełni operacyjny w 2016 r.;

4.  przyjmuje do wiadomości, że w 2014 r. budżet EKES wynosił 128 559 380 EUR (130 104 400 EUR w 2013 r.), co stanowi spadek o 1,19% w stosunku do rocznego budżetu w 2013 r., zaś wskaźnik wykorzystania wyniósł 95,6%; zauważa wzrost wskaźnika wykorzystania w 2014 r., ale ubolewa nad tym, że wciąż nie udało się osiągnąć wskaźnika z 2012 r. wynoszącego 96,8%;

5.  podkreśla, że budżet EKES jest czysto administracyjny oraz że znaczną jego część przeznacza się na wydatki na pracowników instytucji, a pozostałą część – na budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne;

6.  przyjmuje do wiadomości, że do rocznego sprawozdania z działalności EKES załączono uwagi dotyczące działań podjętych w reakcji na rezolucję Parlamentu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2013(6);

7.  zauważa, że w 2014 r. EKES opracował mniej sprawozdań i opinii i zorganizował mniej posiedzeń poświęconych pracom legislacyjnym; jest jednak zaskoczony większą liczbą opinii prawnych wydanych w tym okresie przez dział prawny; domaga się podania przyczyn tej większej aktywności;

8.  zauważa z zadowoleniem, że porozumienie o współpracy między EKES i Parlamentem, z dwoma załącznikami dotyczącymi współpracy administracyjnej i wpływu na budżet wspólnymi dla równoległego porozumienia między Parlamentem Europejskim i Komitetem Regionów, zostało podpisane dnia 5 lutego 2014 r. w celu rozwinięcia współpracy politycznej i administracyjnej;

9.   z zadowoleniem przyjmuje odpowiedź EKES na wniosek Parlamentu sformułowany we wspomnianej wyżej rezolucji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2013, by dokonać indywidualnej oceny wpływu porozumienia w odniesieniu zarówno do zasobów ludzkich, jak i wydatków, synergii, wartości dodanej i jakości treści;

10.  uważa, że w ramach porozumienia można jeszcze wprowadzić ulepszenia, zwłaszcza w obszarze politycznym; jest przekonany, że te trzy instytucje są w stanie rozwinąć dalsze synergie, które zwiększą produktywność w obszarach objętych współpracą na wszystkich płaszczyznach, i apeluje o ustanowienie konkretnych i szczegółowych przepisów dotyczących działania służb wspólnych dla tych trzech instytucji; apeluje o przeprowadzenie badania poziomu zadowolenia członków EKES z usług świadczonych na ich rzecz przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego; apeluje, by dalej informować go o działaniach następczych związanych z porozumieniem;

11.  domaga się, aby do śródokresowego przeglądu porozumienia załączyć szczegółową ocenę dla poszczególnych instytucji dotyczącą oszczędności lub wzrostu wydatków budżetowych wynikających z porozumienia o współpracy;

12.  zauważa z niepokojem, że łączny zwrot kosztów podróży i diet wypłaconych beneficjentom EKES wyniósł 17 375 864 EUR; wzywa instytucję do opracowania metodycznej strategii, która umożliwi znaczne zmniejszenie tych wydatków;

13.  odnotowuje, że w ramach porozumienia w 2014 r. EKES ma dodatni bilans wynoszący 1 560 000 EUR; odnotowuje z zaniepokojeniem, że w ramach wspomnianego porozumienia przekazano 36 urzędników EKES i 24 Komitetu Regionów należących do służb tłumaczeniowych – w większości przypadków w wieku bliskim emerytalnego – co wiąże się ze znacznymi oszczędnościami w pozycjach dotyczących personelu (płace i emerytury) EKES i Komitetu Regionów, kosztem znacznego ich zwiększenia w przypadku Parlamentu, zarówno krótkoterminowo (płace), jak i długoterminowo (emerytury);

14.  wyraża ubolewanie z powodu wzrostu kosztów podróży służbowych pracowników z 338 366 EUR w 2013 r. do 387 481 EUR w 2014 r. (wzrost o 14,5%);

15.  nalega na włączenie do rocznego sprawozdania z działalności wykazu pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w rozbiciu na narodowość, płeć i rodzaj stanowiska;

16.  odnotowuje, że w 2014 r. zwiększyła się trochę liczba przedstawicieli jednej z płci na stanowiskach kierowniczych (40%; 39% w 2013 r.); ubolewa jednak nad wciąż utrzymującą się luką, która nie znajduje odzwierciedlenia w pozostałych kategoriach; podkreśla znaczenie określenia celów średnioterminowych, umożliwiających osiągnięcie koniecznej równowagi, oraz wzywa do dalszej aktywnej pracy w tym kierunku;

17.  z zadowoleniem przyjmuje zainicjowanie przez EKES specjalistycznego kursu „Etyka i uczciwość”, mającego na celu zwiększenie wiedzy i świadomości na temat praw i obowiązków personelu; uważa jednak, że kurs ten powinien być obowiązkowy nie tylko dla nowo zatrudnianego personelu, lecz dla całego personelu EKES;

18.  ubolewa, że EKES nie zrealizował wszystkich środków postulowanych przez Parlament w ustępie 24 jego wymienionej wyżej rezolucji w sprawie absolutorium za rok 2013; uważa, że EKES postąpił niewłaściwie, gdy nie przekazał Prezydium Parlamentu, członkom EKES i jego personelowi informacji o dwóch wyrokach sądowych przeciwko sobie, decydując się zamiast tego na ujęcie tych informacji w innych publikacjach o charakterze ogólnym; oczekuje, że problem takich zaniechań zostanie rozwiązany poprzez opracowanie nowych zasad dotyczących demaskatorów i że w efekcie w tym konkretnym przypadku będzie możliwe jego retroaktywne skorygowanie;

19.  oczekuje również, że wraz ze stosowaniem nowych zasad dotyczących demaskatorów EKES podejmie niezwłocznie i w sposób skuteczny konieczne środki w celu zagwarantowania uznawania i poszanowania demaskatorów oraz nadawania im odpowiedniego znaczenia w przypadkach uznanych w tym zakresie przez Sąd, które miały miejsce przed przyjęciem zasad; apeluje również o podjęcie koniecznych środków w celu definitywnego zakończenia wymierzonych w nich ataków prowadzonych za pośrednictwem różnych publikacji EKES;

20.  ubolewa, że Rzecznik Praw Obywatelskich, w swojej decyzji zamykającej dochodzenie w sprawie skargi 1770/2013/JF przeciw EKES, oświadcza, że EKES przyjął tylko częściowo propozycje przedstawione mu w celu skorygowania przypadku niewłaściwego administrowania, którego dopuścił się EKES; ubolewa, że EKES nie uznaje przypadku niewłaściwego administrowania ani decyzji o zmianie kwalifikacji wnoszącego skargę; ubolewa, że EKES nie akceptuje uznania tych zasadniczych błędów, choć w praktyce przyjmuje niektóre z zaleceń Rzecznika Praw Obywatelskich w celu zrekompensowania nadużyć popełnionych przeciwko wnoszącemu skargę;

21.  przyjmuje do wiadomości informacje przedstawione w odpowiedzi na wspomnianą powyżej rezolucję w sprawie absolutorium za 2013 r. w odniesieniu do wykorzystywania narzędzi wideokonferencyjnych; apeluje, by dalej informowano go o postępach osiąganych w tej kwestii; uważa, że wykorzystywanie wideokonferencji i podobnych technologii umożliwi instytucji znaczne ograniczenie kosztów podróży i posiedzeń;

22.   bierze pod uwagę, że liczba spotkań z wykorzystaniem narzędzi wideokonferencyjnych podwoiła się w porównaniu do roku poprzedniego; odnotowuje na podstawie uwag EKES, że narzędzia wideokonferencyjne były wykorzystywane podczas spotkań, gdy nie istniała potrzeba tłumaczenia ustnego; zachęca EKES do efektywnego korzystania z kursów językowych w celu zmniejszenia potrzeby dokonywania tłumaczeń, a tym samym do umożliwienia instytucji bardziej efektywnej pracy;

23.   zachęca EKES do wzmocnienia polityki informacyjnej i komunikacyjnej oraz obecności w mediach społecznościowych;

24.  odnotowuje działania EKES na rzecz zwiększenia jego widoczności dzięki skutecznej polityce informacyjnej i komunikacyjnej; z zadowoleniem przyjmuje podejście przewidujące wzmocnienie współpracy instytucjonalnej służące poprawie komunikacji i widoczności, a także zwiększenie obecności członków instytucji na szczeblu krajowym, zachęcając EKES do dalszej pracy w tym kierunku; przyjmuje z zadowoleniem każde dalsze działanie EKES w tym zakresie, które może zwiększyć przepływ informacji, aby uzyskać przez to również większą przejrzystość;

25.  odnotowuje z zadowoleniem, że poziom wnioskowanych, ale niewykorzystanych usług tłumaczeń ustnych spadł z 5,1% w 2013 r. do 4,3% w 2014 r.; oczekuje, że warunki wynegocjowane w ramach porozumienia zapewnią dalsze ograniczenie kosztów tłumaczeń ustnych;

26.  ze zdziwieniem stwierdza wynoszącą 1% redukcję w tłumaczeniach zlecanych na zewnątrz w porównaniu z poprzednim rokiem; spodziewa się zmiany tej tendencji w wyniku porozumienia, które w efekcie przeniesienia tłumaczy do Parlamentu przewiduje zlecanie większej liczby tłumaczeń podmiotom zewnętrznym;

27.  uznaje rezultaty osiągnięte przez Międzyinstytucjonalny Komitet ds. Tłumaczeń Pisemnych i Ustnych, który opracował zharmonizowaną metodologię umożliwiającą bezpośrednie porównywanie kosztów tłumaczeń we wszystkich instytucjach; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że EKES przekazuje dane zgodnie z tą metodologią;

28.  ubolewa nad tym, że w 2014 r. trzeba było przełożyć jedno ważne wydarzenie; ponownie wzywa EKES do lepszego planowania organizacji wewnętrznych wydarzeń;

29.  z zadowoleniem przyjmuje włączenie do rocznego sprawozdania z działalności wyników i konsekwencji spraw zamkniętych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w 2014 r.;

30.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję EKES, by włączać do rocznego sprawozdania z działalności politykę w sprawie nieruchomości;

31.  zwraca uwagę na współpracę między EKES a Komisją Kontroli Budżetowej Parlamentu, szczególnie w odniesieniu do procedury udzielania absolutorium.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

4.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

Dz.U. L 51 z 20.2.2014.

(2)

Dz.U. C 377 z 13.11.2015, s. 1.

(3)

Dz.U. C 373 z 10.11.2015, s. 1.

(4)

Dz.U. C 377 z 13.11.2015, s. 146.

(5)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(6)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (Dz.U. L 255 z 30.9.2015, s. 128).

Informacja prawna