Postup : 2015/2159(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0111/2016

Predkladané texty :

A8-0111/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0154

SPRÁVA     
PDF 441kWORD 96k
8.4.2016
PE 571.516v02-00 A8-0111/2016

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

(2015/2159(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

(2015/2159(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0204/2015)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie(4) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0111/2016),

1.  udeľuje generálnemu tajomníkovi Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Európskej rade, Rade, Komisii a Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

(2015/2159(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor,

–  so zreteľom na rozhodnutie európskej ombudsmanky z 18. novembra 2015, ktorým sa uzatvára jej vyšetrovanie sťažnosti 1770/2013/JF proti Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0111/2016),

1.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov dospel na základe svojho auditu k záveru, že v platbách ako celku v súvislosti s administratívnymi a inými výdavkami inštitúcií a orgánov za rok končiaci sa 31. decembrom 2014 sa nevyskytli významné chyby;

2.  so znepokojením konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2014 zistil nedostatky v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EHSV) v štyroch prípadoch z 15 výberových konaní, ktoré boli hodnotené;

3.   víta skutočnosť, že EHSV v reakcii na poznámky Dvora audítorov vytvoril osobitný podporný útvar pre verejné obstarávanie s cieľom poskytovať podporu riaditeľstvám okrem riaditeľstva pre logistiku, ktoré takýto útvar už má; očakáva, že tento útvar bude v roku 2016 plne funkčný;

4.  konštatuje, že v roku 2014 rozpočet EHSV predstavoval 128 559 380 EUR (130 104 400 EUR v roku 2013), čo predstavuje zníženie o 1,19 % oproti rozpočtu na rok 2013, pričom miera využitia predstavovala 95,6 %; berie na vedomie zvýšenie miery využitia v roku 2014, vyjadruje však poľutovanie, že nebola dosiahnutá miera 96,8 % z roku 2012;

5.  zdôrazňuje, že rozpočet EHSV je čisto administratívny, pričom významná suma sa používa na výdavky týkajúce sa pracovníkov pracujúcich v tejto inštitúcii a zostávajúca suma na budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové náklady;

6.  berie na vedomie nadväzujúce pripomienky k uzneseniu Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za rozpočtový rok 2013, ktoré sú pripojené k výročnej správe o činnosti EHSV(6);

7.  berie na vedomie, že EHSV v roku 2014 vypracoval menej správ a stanovísk a usporiadal menej schôdzí venovaných legislatívnej činnosti; je však prekvapený vyšším počtom právnych stanovísk, ktoré v tomto období vydalo právne oddelenie; žiada, aby bol informovaný o dôvodoch tohto nárastu;

8.  s uspokojením konštatuje, že 5. februára 2014 bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi EHSV a Parlamentom s dvoma prílohami o administratívnej spolupráci a vplyve na rozpočet, ako aj paralelná dohoda medzi Parlamentom a Výborom regiónov s cieľom rozvíjať politickú a administratívnu spoluprácu;

9.   víta reakciu EHSV na žiadosť Parlamentu vyjadrenú v uvedenom uznesení o absolutóriu za rok 2013, aby sa vypracovalo individuálne hodnotenie vplyvu tejto dohody vzhľadom na ľudské zdroje, výdavky, synergie, pridanú hodnotu a kvalitu obsahu;

10.  domnieva sa, že v rámci dohody stále existuje priestor na zlepšenia, najmä pokiaľ ide o politickú stránku; je presvedčený, že tieto tri inštitúcie sú schopné dosiahnuť ďalšie synergie, ktoré posilnia produktivitu v oblastiach spolupráce na všetkých úrovniach, a žiada, aby sa stanovili konkrétne a podrobné podmienky fungovania útvarov spoločných pre všetky tri inštitúcie; žiada, aby sa uskutočnil prieskum spokojnosti členov EHSV so službami, ktoré poskytuje výskumná služba Európskeho parlamentu; žiada, aby bol naďalej informovaný o ďalších opatreniach v súvislosti s dohodou;

11.  žiada, aby do posúdenia dohody o spolupráci v polovici obdobia bolo zahrnuté podrobné posúdenie úspor a/alebo zvýšení rozpočtových výdavkov jednotlivých inštitúcií vyplývajúcich z dohody o spolupráci;

12.  so znepokojením konštatuje, že celková výška náhrad cestovných výdavkov a príspevkov vyplatených príjemcom EHSV bola 17 375 864 EUR; naliehavo vyzýva inštitúcie, aby vytvorili systematickú stratégiu s cieľom výrazne znížiť tieto výdavky;

13.  berie na vedomie, že v rámci dohody z roku 2014 má EHSV kladnú bilanciu vo výške 1 560 000 EUR; so znepokojením berie na vedomie, že v rámci uvedenej dohody bolo presunutých 36 úradníkov EHSV a 24 úradníkov Výboru regiónov patriacich k prekladateľským službám a väčšinou v takmer dôchodkovom veku, v dôsledku čoho EHSV a Výbor regiónov dosiahnu významnú úsporu v kapitolách venovaných zamestnancom (platy a dôchodky), zatiaľ čo výdavky Parlamentu v krátkodobom (platy) aj dlhodobom (dôchodky) horizonte sa výrazne zvýšia;

14.  vyjadruje poľutovanie nad zvýšením nákladov na služobné cesty zamestnancov z 338 366 EUR v roku 2013 na 387 481 EUR v roku 2014 (nárast o 14,5 %);

15.  vyzýva, aby do výročnej správy o činnosti bol začlenený prehľad zamestnancov na riadiacich pozíciách rozčlenený podľa štátnej príslušnosti, pohlavia a pozície;

16.  konštatuje, že v roku 2014 došlo k miernemu zlepšeniu, pokiaľ ide o počet osôb jedného pohlavia zastúpených v riadiacich pozíciách (40 %; 39 % v roku 2013); vyjadruje však poľutovanie nad tým, že stále existuje nepomer, ktorý nezodpovedá situácii v iných kategóriách; trvá na tom, že je dôležité stanoviť strednodobé ciele, ktoré umožnia dosiahnuť potrebnú rovnováhu, a naliehavo vyzýva, aby sa naďalej aktívne konalo v tomto smere;

17.  víta, že EHSV otvoril osobitný kurz s názvom Etika a integrita s cieľom zlepšiť informovanosť a povedomie o právach a povinnostiach zamestnancov; domnieva sa však, že tento kurz by nemal byť povinný len pre novoprijatých zamestnancov, ale pre všetkých zamestnancov EHSV;

18.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že doteraz EHSV neprijal všetky opatrenia, o ktoré žiadal Parlament v odseku 24 uvedeného uznesenia o absolutóriu za rok 2013; domnieva sa, že EHSV nekonal tak, ako mal, keď neinformoval Predsedníctvo Parlamentu, členov EHSV a vlastných zamestnancov o dvoch rozsudkoch Súdneho dvora proti EHSV a namiesto toho zahrnul tieto informácie do iných publikácií všeobecnej povahy; očakáva, že tento typ nedostatkov sa odstráni vypracovaním nových pravidiel týkajúcich sa oznamovateľov a že v tomto konkrétnom prípade sa nedostatky následne budú môcť napraviť retroaktívne;

19.  rovnako očakáva, že s uplatňovaním nových pravidiel týkajúcich sa oznamovateľov EHSV okamžite a efektívne prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie uznania, rešpektovania a vážnosti oznamovateľov v prípadoch, v ktorých to uznal Súdny dvor a ku ktorým došlo pred prijatím týchto pravidiel; tiež žiada, aby sa prijali opatrenia potrebné na trvalé skoncovanie s útokmi na oznamovateľov v rozličných publikáciách EHSV;

20.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že európska ombudsmanka vo svojom rozhodnutí, ktorým sa uzatvára vyšetrovanie vyššie uvedenej sťažnosti 1770/2013/JF proti EHSV, uvádza, že EHSV len čiastočne akceptoval návrhy na vyriešenie nesprávneho úradného postupu, ktorého sa dopustil; vyjadruje poľutovanie nad tým, že EHSV neuznáva existenciu nesprávneho úradného postupu ani rozhodnutie o presunutí sťažovateľa; vyjadruje poľutovanie nad tým, že EHSV v zásade nesúhlasil s uznaním uvedených chýb, aj keď v praxi prijal niektoré odporúčania ombudsmanky na odškodnenie sťažovateľa za neprávosti, ku ktorým došlo;

21.  berie na vedomie informácie poskytnuté v nadväznosti na uvedené uznesenie o absolutóriu za rok 2013 týkajúce sa využívania videokonferencií; žiada, aby bol informovaný o pokroku dosiahnutom v tejto veci; je presvedčený, že videokonferencie a podobné technológie umožnia, aby organizácia výrazne obmedzila náklady na cesty a schôdze;

22.   berie na vedomie, že počet schôdzí s použitím videokonferencie sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zdvojnásobil; na základe informácií EHSV berie na vedomie, že videokonferencie sa používajú na schôdzach, kde tlmočenie nie je potrebné; nabáda EHSV, aby účinne využíval jazykovú prípravu s cieľom znížiť potrebu tlmočenia, a teda zefektívniť prácu inštitúcie;

23.   nabáda EHSV, aby posilnil svoju informačnú a komunikačnú politiku, ako aj prítomnosť v sociálnych médiách;

24.  všíma si úsilie EHSV o zvýšenie jeho viditeľnosti pomocou účinnej informačnej a komunikačnej politiky; súhlasí so zameraním na posilnenie inštitucionálnej spolupráce v záujme zlepšenia komunikácie a viditeľnosti, ako aj na posilnenie prítomnosti členov inštitúcií na národnej úrovni, a nabáda EHSV, aby naďalej vyvíjal úsilie v tomto smere; v tejto súvislosti uvíta každé ďalšie úsilie EHSV, ktoré môže zlepšiť tok informácií, a tým zvýšiť transparentnosť;

25.  s uspokojením si všíma klesajúci trend miery požadovaných, ale nevyužitých tlmočníckych služieb z 5,1 % v roku 2013 na 4,3 % v roku 2014; očakáva, že podmienky dohodnuté v dohode zabezpečia ďalšie zníženie nákladov na tlmočenie;

26.  považuje za prekvapivé, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo zníženiu objemu externých prekladov o 1 %; očakáva, že tento trend sa zmení v dôsledku dohody, ktorá predpokladá vyššiu mieru externalizácie prekladov po presune prekladateľov do Parlamentu;

27.  berie na vedomie výsledky dosiahnuté medziinštitucionálnym výborom pre prekladateľské a tlmočnícke služby pri zavádzaní harmonizovanej metodiky, ktorá umožňuje priame porovnávanie nákladov všetkých inštitúcií na preklad; víta skutočnosť, že EHSV predkladá údaje podľa tejto metodiky;

28.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v roku 2014 došlo k odloženiu jedného významného podujatia; opakuje svoju výzvu EHSV, aby skvalitnil plánovanie vnútorných podujatí;

29.  víta, že do výročnej správy o činnosti boli zahrnuté výsledky a dôsledky prípadov uzavretých Európskym úradom pre boj proti podvodom v roku 2014;

30.  víta, že EHSV rozhodol, že k výročnej správe o činnosti bude priložená jeho politika v oblasti nehnuteľností;

31.  berie na vedomie spoluprácu medzi EHSV a Výborom pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu, najmä pokiaľ ide o udeľovanie absolutória.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Náhradníčky (čl. 200 ods. 2) prítomné na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.

(2)

Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 10.11.2015, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.

(5)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013, oddiel VI - Európsky hospodársky a sociálny výbor (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 128).

Právne oznámenie