Процедура : 2015/2182(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0112/2016

Внесени текстове :

A8-0112/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.55
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0191

ДОКЛАД     
PDF 681kWORD 100k
8.4.2016
PE 569.769v02-00 A8-0112/2016

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2014 година

(2015/2182(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Дерек Вон

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2014 година

(2015/2182(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016–C8-0080/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 912/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. за създаване на Европейската агенция за ГНСС, за отмяна на Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми и за изменение на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета(4), и по-специално член 14 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0112/2016),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за ГНСС във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2014 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за ГНСС, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2014 година

(2015/2182(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Агенцията(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016–C8-0080/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 912/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. за създаване на Европейската агенция за ГНСС, за отмяна на Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми и за изменение на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета(10), и по-специално член 14 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(11),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0112/2016),

1.  констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската агенция за ГНСС са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2014 година;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за ГНСС, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2014 година

(2015/2182(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0112/2016),

А.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за ГНСС („Агенцията“) субсидията от Съюза за нейния бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 25 369 058 EUR, което представлява увеличение с 81,55% в сравнение с 2013 г.;

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2014 година („доклада на Палатата“) Сметната палата („Палатата“) заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджет и финансово управление

1.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,84%, както през 2013 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 63,16%, което представлява намаление със 17,37% в сравнение с предходната година;

Поети задължения и преноси

2.  отбелязва, че размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения за дял II („Административни разходи“) възлиза на 3 400 000 EUR (54%); отбелязва, че тези пренесени бюджетни кредити са се отнасяли предимно за услуги, които са предоставени на Агенцията през 2014 г. и за които фактурите са били получени едва през 2015 г., както и за известен брой ИТ договори с висока стойност, сключени в края на 2014 г., за които ИТ проектите първоначално са били планирани за 2015 г., но са били започнати през 2014 г. с цел използване на финансовите средства в резултат от икономии по други бюджетни редове;

3.  признава полаганите от Агенцията усилия за намаляване на размера на пренесените бюджетни кредити чрез поемането на бюджетни задължения по-рано през годината, когато това е възможно, и следователно чрез предоставянето на възможност за по-ранни плащания; отбелязва освен това, че Агенцията разработва нов инструмент за управление на бюджета, предназначен да съдейства за изпълнението, мониторинга и докладването относно основния и делегирания бюджет с цел подобряване на управлението както на бюджетните кредити за поети задължения, така и на бюджетните кредити за плащания; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно направените подобрения посредством въвеждането на този инструмент;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

4.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че във връзка с експлоатацията на Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) Агенцията е възложила осемгодишен договор за предоставяне на услуги (договор за ESP), като първоначалната стойност на договора възлиза на 436 000 000 EUR; отбелязва, че през 2014 г. вследствие на процедура за пряко договаряне Агенцията е изменила договора за предоставяне на услуги за сума в размер на 6 300 000 EUR за закупуването и поддръжката на 14 приемника на сателитни сигнали, 14 генератора на сигнали и друго оборудване във връзка с EGNOS; отбелязва със загриженост, че е сключено споразумение между изпълнителя и неговите двама подизпълнители съгласно първоначалния договор, което е довело до натрупване на режийни разходи и печалби, като едва 3 200 000 EUR от сумата в размер на 6 300 000 EUR са свързани с преките разходи, 1 400 000 EUR – с режийни разходи и други разходи и 1 700 000 EUR – с печалби и възнаграждения за (под)изпълнителите;

5.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че договорът за ESP е бил възложен посредством конкурентна тръжна процедура и че той е бил избран, за да бъде обезпечено изискването за непрекъснатост на услугата за услугата за безопасност на човешкия живот (safety-of-life (SoL)) въз основа на сертифицирана система, отговаряща на изискванията; отбелязва, че изменението на този договор трябва да се счита за съществена и неразделна част от договора за ESP, тъй като е необходимо за осигуряването на поддръжката на системата с цел тя да отговаря на изискванията и за предоставянето на услугата SoL при спазване на задължителното сертифициране;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

6.  потвърждава, че административният съвет на Агенцията е приел политика относно предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси през септември 2015 г.; отбелязва освен това, че Агенцията е публикувала на своя уебсайт автобиографиите и декларациите за интереси на своя изпълнителен директор и на висшето ръководство; насърчава членовете на административния съвет на Агенцията да представят своите декларации за интереси за по-нататъшно публикуване на уебсайта на Агенцията;

7.  подчертава необходимостта от засилване на почтеността и от подобряване на етичната рамка чрез по-добро прилагане на кодексите за поведение и етичните принципи, така че да се утвърди обща и ефективна култура на почтеност;

8.  заявява, че годишният доклад на Агенцията би могъл да изпълнява важна роля за спазването на принципите на прозрачност, отчетност и почтеност; призовава Агенцията да включи стандартна глава относно тези компоненти в годишния си доклад;

Вътрешен одит

9.  констатира, че Агенцията е постигнала споразумение със Службата за вътрешен одит на Комисията относно план за действие за подобряване на процедурата за провеждане на предварителни и последващи одити в областта на управлението на безвъзмездната финансова помощ; отбелязва, че е необходимо да се подобрят определени аспекти на документацията и съответният наръчник за управление на безвъзмездната финансова помощ; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност за постигнатия в това отношение напредък;

Вътрешен контрол

10.  потвърждава, че цялостното спазване от страна на Агенцията на стандартите за вътрешен контрол през финансовата 2014 година е удовлетворително; отбелязва, че се полагат усилия в области, като например стратегията за борба с измамите, конфликтите на интереси, управлението на риска и структурата за вътрешен одит, с цел да се предприемат корективни мерки срещу неспазването; отбелязва освен това, че Агенцията отбелязва напредък в области, в които продължава частично да спазва изискванията, по-специално по отношение на непрекъснатостта на дейността и управлението на документацията; приканва Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия в това отношение напредък;

Други коментари

11.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че Агенцията не разполага със застрахователно покритие за дълготрайните материални активи с нетна счетоводна стойност в размер на 1 000 000 EUR; потвърждава, че понастоящем Агенцията анализира рисковете, стойността и значимостта на всеки актив, който притежава, с цел извършване на оценка на вида застраховка, който би отговорил на нейните изисквания; отправя искане към Агенцията да предоставя на органа по освобождаване от отговорност актуална информация относно постигнатия напредък;

12.  отбелязва, че услугите на структурата за вътрешен одит на Агенцията се ползват и от Европейската агенция по химикали с цел създаване на полезни взаимодействия и постигане на разходна ефективност;

13.  отбелязва, че през 2014 г. с цел популяризиране на своята работа и подобряване на своята видимост в приемащата държава членка Агенцията е организирала Ден на отворените врати в своето седалище в Прага, както и конференции, публични представяния и редовни обществени прояви в сътрудничество с Комисията;

°

°  °

14.  по отношениена други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от [xx xxxx 2016 г.](13) [относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите].

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Bodil Valero

(1)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 353.

(2)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 353.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 11.

(5)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(6)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 353.

(8)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 353.

(9)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 11.

(11)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(12)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

Приети текстове от тази дата, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Правна информация