Postup : 2015/2182(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0112/2016

Předložené texty :

A8-0112/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.55
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0191

ZPRÁVA     
PDF 590kWORD 94k
8.4.2016
PE 569.769v02-00 A8-0112/2016

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2014

(2015/2182(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2014

(2015/2182(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0080/2016,

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(4), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0112/2016),

1.  uděluje výkonnému řediteli Agentury pro evropský GNSS absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Agentury pro evropský GNSS, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2014

(2015/2182(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi agentury(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0080/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(10), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(11),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0112/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Agentury pro evropský GNSS odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Agentury pro evropský GNSS, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2014

(2015/2182(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0112/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Agentury pro evropský GNSS (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 výše 25 369 058 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje nárůst o 81,55 %;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Agentury pro evropský GNSS za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že úsilí o monitorování rozpočtu v průběhu rozpočtového roku 2014 přispělo k míře plnění rozpočtu, která činila 99,84 %, tedy stejně jako v roce 2013; dále konstatuje, že míra využití prostředků na platby činila 63,16 %, což oproti předcházejícímu roku představuje pokles o 17,37 %;

Závazky a přenosy

2.  konstatuje, že míra prostředků přidělených na závazky v hlavě II (správní výdaje) činila 3 400 000 EUR (54 %); poznamenává, že tyto přenosy souvisely především se službami poskytnutými agentuře v roce 2014, k nimž byla obdržena faktura až v roce 2015, a s několika zakázkami vysoké hodnoty v oblasti informačních technologií, které byly uzavřeny na konci roku 2014, pro něž byly projekty v oblasti IT plánovány na rok 2015, ale zahájeny byly v roce 2014 s cílem využít prostředky uvolněné z úspor v jiných rozpočtových položkách;

3.  bere na vědomí úsilí agentury snížit výši přenosů tím, že bude-li to možné, uvolní prostředky z rozpočtu dříve v témže roce, aby tak umožnila včasnější platby; dále konstatuje, že agentura vyvíjí nový nástroj rozpočtového řízení, který má pomáhat plnění, sledování a podávání zpráv o základním a svěřeném rozpočtu s cílem zlepšit řízení jak závazků, tak prostředků na platby; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o zlepšeních, jichž bylo zavedením tohoto nástroje dosaženo;

Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců

4.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že agentura uzavřela v souvislosti s využíváním evropské služby pro pokrytí geostacionární navigací (EGNOS) osmiletou smlouvu o poskytování služeb (smlouva ESP) v původní hodnotě 436 000 000 EUR; bere na vědomí, že v roce 2014 agentura na základě přímého zadávacího řízení upravila svou smlouvu o poskytování služeb o 6 300 000 EUR na nákup a údržbu 14 satelitních signálových přijímačů a 14 signálových generátorů a dalších zařízení souvisejících s poskytováním služeb EGNOS; se znepokojením konstatuje, že došlo k ujednání mezi smluvním dodavatelem a jeho dvěma subdodavateli, stejně jako v případě původní smlouvy, což vedlo ke kumulaci režijních nákladů a zisků, přičemž pouze 3 200 000 EUR z 6 300 000 EUR směřuje na přímé náklady, zatímco 1 400 000 EUR pokrývá režijní a jiné náklady a částka 1 700 000 EUR plyne jako zisk a odměna (sub)dodavatelům;

5.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora byla smlouva ESP uzavřena na základě nabídkového řízení a byla vybrána proto, aby byl splněn požadavek na zajištění kontinuity služeb u služby pro zajištění bezpečnosti života (tzv. „Safety of Life Service“, SoL) založené na kvalifikovaném a certifikovaném systému; konstatuje, že úpravu této smlouvy je nutné považovat za nedílnou a neoddělitelnou část smlouvy ESP, neboť je nezbytná k zajištění údržby výše uvedeného systému a k poskytování služeb SoL v souladu s povinnou certifikací;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

6.  bere na vědomí, že správní rada agentury přijala v září 2015 politiku zaměřenou na prevenci a řízení případů střetu zájmů; dále konstatuje, že agentura na svých internetových stránkách zveřejnila životopisy a prohlášení o finančních zájmech výkonného ředitele a vrcholného vedení; vybízí členy správní rady agentury, aby předložili svá prohlášení o střetu zájmů za účelem jejich zveřejnění na internetových stránkách agentury;

7.  zdůrazňuje, že je třeba usilovat o větší integritu a zlepšit etický rámec lepším uplatňováním kodexů chování a etických zásad, a posílit tak společnou a efektivní kulturu integrity;

8.  prohlašuje, že výroční zprávy agentury by mohly hrát důležitou úlohu při zjišťování, zda postupuje v souladu s požadavky transparentnosti, odpovědnosti a integrity; vyzývá agenturu, aby se standardní součástí jejích výročních zpráv stala kapitola věnovaná těmto prvkům;

Vnitřní audit

9.  konstatuje, že agentura dosáhla dohody s Útvarem interního auditu Komise o akčním plánu na zlepšení postupu provádění auditů ex ante a ex post v oblasti řízení grantů; poznamenává, že je třeba zlepšit určité aspekty v dokumentaci a s tím související manuál pro řízení grantů; žádá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o pokroku v této oblasti;

Vnitřní kontroly

10.  bere na vědomí, že celková míra plnění standardů vnitřní kontroly ze strany agentury byla v rozpočtovém roce 2014 uspokojivá; poznamenává, že za účelem nápravy nedodržování pravidel bylo vynaloženo úsilí v takových oblastech, jako je strategie proti podvodům, případy střetu zájmů, řízení rizik a útvar interního auditu; dále konstatuje, že agentura vykazuje pokrok v oblastech, v nichž splňuje standardy vnitřní kontroly jen částečně, zejména pokud jde o kontinuitu provozu a správu dokumentů; žádá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o pokroku v této oblasti;

Další připomínky

11.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora nemá agentura pojištěna dlouhodobá hmotná aktiva v čisté účetní hodnotě 1 000 000 EUR; bere na vědomí, že agentura v současné době analyzuje rizika, hodnotu a kritičnost všech vlastněných aktiv, aby mohla posoudit typ pojištění, který by odpovídal jejím potřebám; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o dosaženém pokroku;

12.  bere na vědomí, že agentura sdílí svůj útvar interního auditu s Evropskou agenturou pro chemické látky, aby vytvořila součinnost a dosáhla nákladové efektivnosti;

13.  bere na vědomí, že agentura v roce 2014 uspořádala ve svém hlavním sídle v Praze den otevřených dveří, konference, veřejné výstavy a pravidelné veřejné akce ve spolupráci s Komisí, aby svoji činnost v hostitelském členském státě uvedla ve větší známost a lépe se zviditelnila;

°

°  °

14.  pokud jde o další připomínky průřezové povahy, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne [xx. xxxx 2016](13) [o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur].

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Bodil Valero

(1)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 353.

(2)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 353.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 11.

(5)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 353.

(8)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 353.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 11.

(11)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Texty přijaté k tomuto dni, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právní upozornění