Procedure : 2015/2182(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0112/2016

Indgivne tekster :

A8-0112/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.55
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0191

BETÆNKNING     
PDF 360kWORD 79k
8.4.2016
PE 569.769v02-00 A8-0112/2016

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2014

(2015/2182(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Derek Vaughan

 1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE


1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2014

(2015/2182(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2014, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016–C8-0080/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 912/2010 af 22. september 2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-agentur, om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008(4), særlig artikel 14,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0112/2016),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske GNSS-agentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske GNSS-agentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2014

(2015/2182(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2014, med agenturets svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016–C8-0080/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 912/2010 af 22. september 2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-agentur, om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008(10), særlig artikel 14,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(11),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0112/2016),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske GNSS-agentur ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2014;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske GNSS-agentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2014

(2015/2182(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0112/2016),

A.  der henviser til, at EU-tilskuddet til budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur (i det følgende benævnt "agenturet") for regnskabsåret 2014 ifølge dets årsregnskab var på 25 369 058 EUR, hvilket svarer til en stigning på 81,55 % i forhold til 2013;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om Det Europæiske GNSS-agenturs årsregnskab for regnskabsåret 2014 (i det følgende benævnt "Revisionsrettens beretning") fastslog, at den havde fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab var rigtigt, og at de underliggende transaktioner var lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,84 %, dvs. samme niveau som i 2013; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 63,16 %, hvilket er et fald på 17,37 % i forhold til det foregående år;

Forpligtelser og fremførsler

2.  bemærker, at niveauet for fremførsler af forpligtede bevillinger for afsnit II (administrationsudgifter) udgjorde 3 400 000 EUR (54 %); bemærker, at disse fremførsler navnlig vedrørte ydelser, der leveredes til agenturet i 2014, men hvor fakturaerne først blev modtaget i 2015, og en række IT-kontrakter med høje beløb, der blev underskrevet ved udgangen af 2014, og som omhandlede IT-projekter, der oprindeligt blev planlagt til 2015, men blev påbegyndt i 2014 for at anvende de midler, der var frigivet fra besparelser på andre budgetposter;

3.  anerkender agenturets bestræbelser på at mindske omfanget af fremførsler ved at opføre forpligtelserne i budgettet tidligere på året, når det er muligt, og således muliggøre tidligere betalinger; bemærker endvidere, at agenturet er ved at udvikle et nyt budgetforvaltningsredskab, der er udformet til at hjælpe med gennemførelse, overvågning og rapportering i forbindelse med det centrale og delegerede budget med henblik på at forbedre forvaltningen af både forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger; opfordrer agenturet til at informere dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort med at indføre dette redskab;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

4.  bemærker i Revisionsrettens beretning for så vidt angår driften af den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste (Egnos), at agenturet tildelte en otteårig tjenesteydelseskontrakt (ESP-kontrakt) til en oprindelig kontraktværdi af 436 000 000 EUR; bemærker, at agenturet i 2014 efter en procedure med direkte forhandling ændrede tjenesteydelseskontrakten vedrørende et beløb på 6 300 000 EUR for indkøb og vedligeholdelse af 14 satellitsignalmodtagere, 14 signalgeneratorer og andet udstyr i relation til Egnos; bemærker med bekymring, at der blev indgået en ordning mellem kontrahenten og to underkontrahenter inden for den oprindelige kontrakt, som førte til en akkumulering af indirekte omkostninger og fortjeneste, og at udelukkende 3 200 000 EUR af de 6 300 000 EUR vedrørte direkte omkostninger, 1 400 000 EUR vedrørte indirekte omkostninger og andre omkostninger, og 1 700 000 EUR vedrørte (under)kontrahenters fortjeneste og vederlag;

5.  bemærker, at ESP-kontrakten ifølge Revisionsrettens beretning blev tildelt gennem et konkurrencebaseret udbud, og at den blev valgt med henblik på at sikre opfyldelse af kravet om tjenestekontinuitet for den livskritiske tjeneste på baggrund af et kvalificeret og certificeret system; bemærker, at ændringen af denne kontrakt skal betragtes som en iboende og uadskillelig del af ESP-kontrakten, eftersom den er nødvendig for at sikre vedligeholdelsen af det kvalificerede system og leveringen af den livskritiske tjeneste i overensstemmelse med den obligatoriske certificering;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og gennemsigtighed

6.  anerkender, at agenturets bestyrelse vedtog en politik om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i september 2015; bemærker endvidere, at agenturet offentliggjorde CV’er og interesseerklæringer for den administrerende direktør og den øverste ledelse på sit websted; opfordrer agenturets bestyrelsesmedlemmer til at fremlægge deres interessekonflikterklæringer med henblik på yderligere offentliggørelse på agenturets websted;

7.  understreger behovet for at styrke integriteten og forbedre den etiske ramme gennem bedre gennemførelse af adfærdskodekser og etiske principper, således at det bliver muligt at styrke en fælles og effektiv kultur, der er kendetegnet ved integritet;

8.  anfører, at agenturets årsberetning kan spille en vigtig rolle i forbindelse med overholdelsen af principperne om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet; opfordrer agenturet til at indføre et standardkapitel om disse elementer i sin årsberetning;

Intern revision

9.  konstaterer, at agenturet indgik en aftale med Kommissionens Interne Revisionstjeneste om en handlingsplan for at forbedre proceduren for håndtering af forudgående og efterfølgende revisioner af forvaltningen af tilskud; bemærker, at visse dokumentationsaspekter og den tilsvarende manual for forvaltningen af tilskud skal forbedres; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der gøres i denne forbindelse;

Intern kontrol

10.  anerkender, at agenturets overordnede overholdelse af standarderne for intern kontrol under regnskabsåret 2014 var tilfredsstillende; bemærker de bestræbelser, der er gjort inden for områder såsom strategien til bekæmpelse af svig, interessekonflikter, risikohåndtering og en intern revisionsfunktion med henblik på at afhjælpe manglende overholdelse; bemærker endvidere, at agenturet gør fremskridt på områder, hvor det delvis overholder bestemmelserne, navnlig med hensyn til forretningskontinuitet og dokumenthåndtering; opfordrer agenturet til at informere dechargemyndigheden om de fremskridt, der gøres i denne forbindelse;

Andre bemærkninger

11.  bemærker i Revisionsrettens beretning, at agenturet ikke har nogen forsikringsdækning af materielle anlægsaktiver med en bogført restværdi på 1 000 000 EUR; anerkender, at agenturet for øjeblikket analyserer risiciene, værdien og kritikaliteten af alle ejede aktiver med henblik på at vurdere, hvilken type forsikring der vil passe bedst til dets krav; anmoder agenturet om at ajourføre dechargemyndigheden om de fremskridt, der gøres;

12.  bemærker, at agenturet deler sin interne revisionsfunktion med Det Europæiske Kemikalieagentur med henblik på at skabe synergi og opnå omkostningseffektivitet;

13.  noterer sig, at agenturet for at fremme sit arbejde og forbedre sin synlighed i værtsmedlemsstaten i 2014 organiserede et åbent hus-arrangement i hovedkvarteret i Prag såvel som konferencer, offentlige udstillinger og regelmæssige offentlige arrangementer i samarbejde med Kommissionen;

°

°  °

14.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af [xx. xxxx 2016](13) [om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol].

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

4.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marian-Jean Marinescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 353.

(2)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 353.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 276 af 20.10.2010, s. 11.

(5)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 353.

(8)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 353.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 276 af 20.10.2010, s. 11.

(11)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

Vedtagne tekster af denne dato, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Juridisk meddelelse