Menetlus : 2015/2182(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0112/2016

Esitatud tekstid :

A8-0112/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.55
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0191

RAPORT     
PDF 267kWORD 80k
8.4.2016
PE 569.769v02-00 A8-0112/2016

Euroopa GNSSi Agentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2182(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Derek Vaughan

 1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa GNSSi Agentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2182(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa GNSSi Agentuuri 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0080/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2010. aasta määrust (EL) nr 912/2010 (millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur, tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1321/2004 Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuuride loomise kohta ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 683/2008)(4), eriti selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0112/2016),

1.  annab heakskiidu Euroopa GNSSi Agentuuri tegevdirektori tegevusele agentuuri 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa GNSSi Agentuuri tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa GNSSi Agentuuri 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2015/2182(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa GNSSi Agentuuri 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastustega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0080/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2010. aasta määrust (EL) nr 912/2010 (millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur, tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1321/2004 Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuuride loomise kohta ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 683/2008)(10), eriti selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(11),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0112/2016),

1.  märgib, et Euroopa GNSSi Agentuuri lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa GNSSi Agentuuri 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa GNSSi Agentuuri tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa GNSSi Agentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2015/2182(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa GNSSi Agentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0112/2016),

A.  arvestades, et Euroopa GNSSi Agentuuri (edaspidi „agentuur“) finantsaruannete kohaselt oli liidu eelarvest makstud toetus agentuurile 2014. aastal 25 369 058 eurot, mis kujutab endast 2013. aastaga võrreldes 81,55 % suurust kasvu;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et agentuuri raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemuseks oli eelarve täitmise määr 99,84 %, nii nagu 2013. aastal; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 63,16 %, mis on eelnenud aastaga võrreldes 17,37 % madalam;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

2.  märgib, et üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr oli II jaotises (halduskulud) 54 % ehk 3 400 000 eurot; täheldab, et need ülekandmised puudutasid peamiselt agentuurile 2014. aastal osutatud teenuseid, mille eest esitati arved 2015. aastal, ning mitmeid 2014. aasta lõpus alla kirjutatud suure väärtusega IT-lepinguid, mis hõlmasid algselt 2015. aastaks kavandatud IT-projekte, kuid millega alustati 2014. aastal, et kasutada ära teistel eelarveridadel saavutatud kokkuhoiu tõttu vabanenud vahendid;

3.  tunnustab agentuuri pingutusi vähendada ülekandmiste määra, võttes kohustusi võimaluse korral aasta alguse poole ning tehes selliselt võimalikuks varasemate maksete tegemise; märgib ka, et agentuur on välja töötamas uut eelarve haldamise vahendit, millega aidatakse täita ja jälgida põhi- ja delegeeritud eelarvet ning selle kohta aru anda, eesmärgiga parandada nii kulukohustuste kui ka maksete assigneeringute haldamist; palub agentuuril anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada kõnealuse vahendi kasutuselevõtuga kaasnenud parandustest;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

4.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et agentuur sõlmis Euroopa Geostatsionaarse Navigatsioonilisasüsteemiga (EGNOS) kaheksaks aastaks teenuslepingu, mille esialgne väärtus oli 436 000 000 eurot; võtab teadmiseks, et 2014. aastal muutis agentuur läbirääkimistega otsemenetluse alusel esialgset lepingut 6 300 000 euro väärtuses 14 satelliitsignaali vastuvõtja, 14 signaaligeneraatori ning muude EGNOSega seotud seadmete ostmiseks ja hooldamiseks; märgib murega, et töövõtja ja kahe alltöövõtja vahel sõlmiti kokkulepe, nagu ka esialgse lepingu raames, mis suurendas üldkulusid ja kasumit, kusjuures 6 300 000 eurost ainult 3 200 000 eurot oli seotud otsekuludega, 1 400 000 üld- ja muude kuludega ning 1 700 000 moodustasid kasum ja (all)töövõtjate tasud;

5.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et teenusleping sõlmiti võistupakkumise alusel ning valiti eesmärgiga tagada teenuse järjepidevuse nõude täitmine kvalifitseeritud ja sertifitseeritud süsteemil põhineva ohutusteenuse (safety-of-life ehk SoL) osas; täheldab, et selle lepingu muutmist peab pidama teenuslepingu lahutamatuks ja eraldamatuks osaks, kuna tuleb tagada süsteemi kvaliteetne hooldus ning SoL-teenuse osutamine vastavalt kohustuslikule sertifikaadile;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

6.  märgib, et agentuuri haldusnõukogu võttis huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitika vastu 2015. aasta septembris; märgib lisaks, et agentuur avaldas tegevdirektori ja kõrgema juhtkonna liikmete elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid oma veebisaidil; ergutab agentuuri haldusnõukogu liikmeid esitama oma huvide konfliktide deklaratsioonid agentuuri veebisaidil avaldamiseks;

7.  toonitab vajadust suurendada usaldusväärsust ja parandada eetikaraamistikku käitumisjuhendite ja eetiliste põhimõtete parema rakendamise abil, et tugevdada ühtset ja hästi toimivat usaldusväärsuse kultuuri;

8.  märgib, et ameti aastaaruandel võiks olla oluline roll läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse põhimõtete järgimises; nõuab, et amet lisaks oma aastaaruandesse standardse peatüki nende komponentide kohta;

Siseaudit

9.  kinnitab, et agentuur jõudis komisjoni siseauditi talitusega kokkuleppele tegevuskava osas, millega tõhustatakse toetuste haldamise eel- ja järelauditite menetlust; täheldab, et tuleb parandada teatavaid dokumentatsiooniga seotud aspekte ning vastavat toetuste haldamise käsiraamatut; palub agentuuril anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada selles valdkonnas tehtud edusammudest;

Sisekontroll

10.  võtab teadmiseks, et agentuur järgis üldiselt 2014. eelarveaastal sisekontrollistandardeid rahuldaval tasemel; täheldab, et mittevastavuse parandamiseks on tehtud pingutusi sellistes valdkondades nagu pettusevastase võitluse strateegia, huvide konfliktid, riskijuhtimine ja siseauditiüksus; märgib veel, et agentuur teeb edusamme valdkondades, kus ta täidab nõudeid osaliselt, eriti mis puudutab toimepidevust ja dokumentide haldamist; palub agentuuril anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selles valdkonnas tehtud edusammudest;

Muud märkused

11.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et agentuuri materiaalne põhivara (selle arvestuslik netoväärtus on 1 000 000 eurot) on kindlustamata; võtab teadmiseks, et agentuur analüüsib praegu kõigi varadega seotud riske, varade väärtust ning tähtsust, et hinnata, milline kindlustuse liik vastaks agentuuri vajadustele; palub agentuuril anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada selles küsimuses tehtud edusammudest;

12.  märgib, et agentuur jagab siseauditiüksust Euroopa Kemikaaliametiga koostoime loomise ja kulutõhususe saavutamise eesmärgil;

13.  võtab teadmiseks, et oma töö tutvustamiseks ja nähtavuse parandamiseks vastuvõtvas liikmesriigis korraldas agentuur koos komisjoniga 2014. aastal Prahas asuvas peakorteris avatud uste päeva ning konverentse, avalikke näituseid ja korrapäraseid avalikke üritusi;

°

°  °

14.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2016. aasta] resolutsioonile(13) [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Bodil Valero

(1)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 353.

(2)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 353.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 276, 20.10.2010, lk 11.

(5)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 353.

(8)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 353.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 276, 20.10.2010, lk 11.

(11)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Õigusalane teave