Menettely : 2015/2182(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0112/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0112/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.55
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0191

MIETINTÖ     
PDF 267kWORD 80k
8.4.2016
PE 569.769v02-00 A8-0112/2016

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2182(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Derek Vaughan

  1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS


1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2182(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan GNSS-viraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan GNSS-viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05584/2016 – C8-0080/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan GNSS-viraston perustamisesta, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1321/2004 kumoamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 muuttamisesta 22. syyskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 912/2010(4) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0112/2016),

1.  myöntää Euroopan GNSS-viraston toimitusjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan GNSS-viraston toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä

(2015/2182(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan GNSS-viraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan GNSS-viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastaukset(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05584/2016 – C8-0080/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan GNSS-viraston perustamisesta, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1321/2004 kumoamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 muuttamisesta 22. syyskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 912/2010(10) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(11),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0112/2016),

1.  toteaa, että Euroopan GNSS-viraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan GNSS-viraston toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2182(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0112/2016),

A.  toteaa, että Euroopan GNSS-viraston tilinpäätöksen mukaan unionin tuki sen talousarvioon varainhoitovuodeksi 2014 oli 25 369 058 euroa, mikä merkitsee 81,55 prosentin kasvua vuoteen 2013 verrattuna;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan GNSS-viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,84 prosenttia, kuten vuonna 2013; panee myös merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 63,16 prosenttia, mikä merkitsee 17,37 prosentin vähennystä edellisvuoteen verrattuna;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

2.  toteaa, että seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus osastossa 2 (hallintomenot) oli 3 400 000 euroa (54 prosenttia); panee merkille, että siirrot liittyivät pääasiallisesti viraston vuonna 2014 vastaanottamiin palveluihin, joista laskutettiin vasta vuonna 2015, sekä useisiin vuoden 2014 lopussa tehtyihin suuriarvoisiin tietoteknisen alan sopimuksiin, joihin sisältyvät tietotekniikkahankkeet oli alun perin suunniteltu vuodelle 2015, mutta aloitettu vuonna 2014, jotta voitiin hyödyntää muissa budjettikohdissa säästyneitä varoja;

3.  antaa tunnustusta viraston pyrkimyksille vähentää määrärahasiirtojen osuutta tekemällä sitoumukset mahdollisuuksien mukaan aikaisemmin vuoden aikana ja mahdollistamalla siten maksujen maksamisen aikaisemmin; toteaa lisäksi, että virasto kehittää parhaillaan uutta talousarvion hallinnointivälinettä, jolla helpotetaan kokonaistalousarviosta ja delegoiduista talousarvioista myönnetyn tuen toteutusta ja sitä koskevaa seurantaa ja raportointia ja jonka tavoitteena on parantaa sekä maksusitoumus- että maksumäärärahojen hallinnointia; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle edellä mainitun välineen käyttöönotolla aikaansaaduista parannuksista;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

4.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että virasto teki kahdeksan vuoden ajaksi Euroopan geostationaarisen navigointilisäjärjestelmän (EGNOS) käyttöä koskevan palvelusopimuksen, jonka arvo oli alun perin 436 000 000 euroa; panee merkille, että virasto muutti vuonna 2014 palvelusopimusta suoraa neuvottelumenettelyä käyttäen ja toteaa, että muutos koski 6,3 miljoonaa euroa ja liittyi 14 satelliittisignaalivastaanottimen ja 14 signaaligeneraattorin ostoon ja kunnossapitoon sekä eräisiin muihin EGNOS-järjestelmän laitteisiin; panee huolestuneena merkille, että sopimuspuoli ja sen kumpikin alihankkija sopivat uudesta järjestelystä, joka vastasi alkuperäistä sopimusta, mikä johti yleiskustannusten ja tuottojen kasautumiseen siten, että 6,3 miljoonasta eurosta vain 3,2 miljoonaa liittyi välittömiin kuluihin, 1,4 miljoonaa liittyi yleiskustannuksiin ja muihin kuluihin ja 1,7 miljoonaa tuottoihin ja sopimuspuolten ja alihankkijoiden palkkoihin;

5.  panee merkille, että tuomioistuimen kertomuksen mukaan palvelusopimus tehtiin tarjouskilpailun perusteella ja että se valittiin, koska Safety-of-Life (SoL) -palvelulle haluttiin varmistaa pätevään/sertifioituun järjestelmään perustuva palvelun jatkuvuus; toteaa, että sopimuksen muutoksen on katsottava olevan olennainen ja erottamaton osa palvelusopimusta ja tarpeellinen järjestelmän kelvollisena ylläpitämisen varmistamiseksi sekä SoL-palvelun tuottamiseksi vaaditun sertifioinnin mukaisesti;

Eturistiriitojen ehkäiseminen ja hallinta sekä avoimuus

6.  toteaa, että viraston hallintoneuvosto hyväksyi eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa koskevat toimintaperiaatteet syyskuussa 2015; toteaa myös, että virasto on julkaissut verkkosivustollaan toimitusjohtajansa ja ylimpien johtajiensa ansioluettelot ja taloudellisia sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset; kannustaa hallintoneuvoston jäseniä antamaan ilmoituksen taloudellisista sidonnaisuuksistaan, jotta ne voidaan julkaista viraston verkkosivustolla;

7.  korostaa tarvetta lujittaa lahjomattomuutta ja parantaa eettisiä toimintapuitteita soveltamalla paremmin menettelysääntöjä ja eettisiä periaatteita, jotta on mahdollista vahvistaa yhteistä, toimivaa lahjomattomuuden kulttuuria;

8.  katsoo, että viraston vuosikertomuksella voisi olla tärkeä merkitys avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja lahjomattomuuden noudattamisessa; kehottaa virastoa sisällyttämään vuosikertomukseensa näitä asioita koskevan luvun;

Sisäinen tarkastus

9.  toteaa, että virasto pääsi sopimukseen komission sisäisen tarkastuksen kanssa toimintasuunnitelmasta avustusten hallinnointia koskevien etukäteistarkastusten ja jälkitarkastusten tekemistä koskevien menettelyjen tehostamiseksi; toteaa, että joitakin dokumentointiin liittyviä seikkoja ja avustusten hallinnointia koskevia ohjeita on parannettava; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa saavutetusta edistymisestä;

Sisäinen valvonta

10.  toteaa, että virasto noudatti varainhoitovuonna 2014 sisäisen valvonnan standardeja tyydyttävästi; toteaa, että virasto on pyrkinyt korjaamaan petosten vastaiseen strategiaan, eturistiriitoihin, riskienhallintaan ja viraston omaan sisäiseen tarkastukseen liittyvät puutteet; toteaa lisäksi, että virasto edistyy aloilla, joilla se jo osittain täyttää vaatimukset, ja että se on edistynyt erityisesti toiminnan jatkuvuudessa ja asiakirjojen hallinnoinnissa; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näillä aloilla saavutetusta edistymisestä;

Muita huomautuksia

11.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että viraston aineellisia hyödykkeitä (nettokirjanpitoarvo 1,0 miljoonaa euroa) ei ole vakuutettu; toteaa, että virasto analysoi parhaillaan kunkin varallisuuseränsä riskejä ja arvoa ja niiden tilan kriittisyyttä arvioidakseen, minkä tyyppinen vakuutus sopisi sen tarpeisiin; pyytää virastoa pitämään vastuuvapauden myöntävän viranomaisen ajan tasalla tässä asiassa saavuttamastaan edistyksestä;

12.  toteaa, että virastolla ja Euroopan kemikaalivirastolla on yhteinen sisäinen tarkastus synergioiden luomiseksi ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi;

13.  toteaa, että edistääkseen toimintaansa ja parantaakseen näkyvyyttään isäntäjäsenvaltiossa virasto järjesti vuonna 2014 yhdessä komission kanssa päätoimipaikassaan Prahassa avointen ovien päivän sekä konferensseja ja näyttelyjä sekä säännöllisiä yleisölle avoimia tapahtumia;

°

°  °

14.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta [erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta] [xx xxxx 2016] antamaansa päätöslauselmaan(13)

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Bodil Valero

(1)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 353.

(2)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 353.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 276, 20.10.2010, s. 11.

(5)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 353.

(8)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 353.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 276, 20.10.2010, s. 11.

(11)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2016)0000.

Oikeudellinen huomautus