Procedūra : 2015/2182(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0112/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0112/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.55
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0191

ZIŅOJUMS     
PDF 665kWORD 93k
8.4.2016
PE 569.769v02-00 A8-0112/2016

par Eiropas GNSS aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2182(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Derek Vaughan

 1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS


1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas GNSS aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2182(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas GNSS aģentūras 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas GNSS aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0080/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Regulu (ES) Nr. 912/2010, ar ko izveido Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) aģentūru, atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadības struktūru izveidi un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 683/2008(4), un jo īpaši tās 14. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0112/2016),

1.  sniedz Eiropas GNSS aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas GNSS aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas GNSS aģentūras 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2015/2182(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas GNSS aģentūras 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas GNSS aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0080/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Regulu (ES) Nr. 912/2010, ar ko izveido Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) aģentūru, atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadības struktūru izveidi un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 683/2008(10), un jo īpaši tās 14. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0112/2016),

1.  konstatē, ka Eiropas GNSS aģentūras galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas GNSS aģentūras 2014. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas GNSS aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas GNSS aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2182(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas GNSS aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0112/2016),

A.  tā kā Eiropas GNSS aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatos ir norādīts, ka Savienības subsīdijas tās budžetam 2014. finanšu gadā bija EUR 25 369 058, kas ir par 81,55 % vairāk nekā 2013. gadā;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas GNSS aģentūras gada pārskatiem par 2014. finanšu gadu (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  atzīmē, ka 2014. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,84 %, t. i., tikpat, cik 2013. gadā; turklāt atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 63,16 %, t. i., par 17,37 % zemāks nekā iepriekšējā gadā;

Saistības un pārnestās apropriācijas

2.  norāda, ka II sadaļā (administratīvie izdevumi) pārnesto saistību apropriāciju līmenis bija EUR 3 400 000 (54 %); konstatē, ka šie pārnesumi galvenokārt attiecas uz Aģentūrai 2014. gadā sniegtajiem pakalpojumiem, par kuriem rēķinus saņēma tikai 2015. gadā, un uz vairākiem IT projektiem ar lielu vērtību, kuru līgumus parakstīja 2014. gada beigās un kurus sākotnēji plānoja 2015. gadam, bet kuri tika sākti 2014. gadā, lai izlietotu no citām budžeta pozīcijām atbrīvotos līdzekļus;

3.  atzīst Aģentūras centienus samazināt pārnesumu līmeni, kad iespējams, budžetu uzņemoties tuvāk gada sākumam un tādējādi ļaujot agrāk veikt maksājumus; turklāt atzīmē, ka Aģentūra izstrādā jaunu budžeta pārvaldības instrumentu, ar ko paredzēts palīdzēt īstenošanā, uzraudzībā un ziņošanā attiecībā uz pamatbudžetu un deleģēto budžetu, lai uzlabotu gan saistību, gan maksājumu apropriāciju pārvaldību; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par minētā instrumenta panāktajiem uzlabojumiem;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

4.  no Revīzijas palātas ziņojuma konstatē, ka attiecībā uz Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienesta (EGNOS) ekspluatāciju Aģentūra piešķīra astoņu gadu pakalpojumu sniegšanas līgumu (ESP līgumu) ar sākotnējo līguma vērtību EUR 436 000 000; atzīmē, ka pēc tiešas sarunu procedūras 2014. gadā Aģentūra grozīja pakalpojumu līgumu par EUR 6 300 000 14 satelītsignālu uztvērēju un 14 signālu ģeneratoru, kā arī citu ar EGNOS saistītu iekārtu iepirkšanai un uzturēšanai; ar bažām konstatē, ka starp līgumslēdzēju un tā diviem apakšuzņēmējiem, pamatojoties uz sākotnējo līgumu, tika noslēgta vienošanās, kuras rezultātā uzkrājās pieskaitāmās izmaksas un peļņa — no EUR 6 300 000 uz tiešajām izmaksām attiecas vien EUR 3 200 000, EUR 1 400 00 attiecas uz pieskaitāmajām izmaksām un citām izmaksām, bet EUR 1 700 000 — uz līgumslēdzēja un apakšuzņēmēju peļņu un atalgojumu;

5.  no Revīzijas palātas ziņojuma konstatē, ka ESP līgums tika piešķirts konkursa procedūrā un ka tas tika izraudzīts, lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktības prasību attiecībā uz dzīvības drošības (SoL) pakalpojumu, balstoties uz kvalificētu un sertificētu sistēmu; konstatē, ka līguma grozījums jāuzskata par būtisku un neatdalāmu ESP līguma daļu, jo tas ir vajadzīgs, lai sistēma tiktu uzturēta tā, kā tā ir kvalificēta, un tiktu sniegts SoL pakalpojums, ievērojot obligāto sertifikāciju;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

6.  atzīst, ka Aģentūras administratīvā valde 2015. gada septembrī pieņēma politiku interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai; turklāt atzīmē, ka Aģentūra savā tīmekļa vietnē publicēja izpilddirektora un augstākā līmeņa vadītāju biogrāfijas un interešu deklarācijas; mudina Aģentūras administratīvās valdes locekļus iesniegt savas interešu deklarācijas publicēšanai Aģentūras tīmekļa vietnē;

7.  uzsver nepieciešamību palielināt integritāti un uzlabot ētiskos aspektus, uzlabojot rīcības kodeksu un ētikas principu īstenošanu, lai nostiprinātu kopīgu un efektīvu integritātes kultūru;

8.  norāda, ka Aģentūras gada ziņojumam varētu būt nozīmīga loma attiecībā uz pārredzamības, pārskatatbildības un integritātes regulējuma ievērošanu; aicina Aģentūru gada ziņojumā iekļaut standarta sadaļu par šiem elementiem;

Iekšējā revīzija

9.  konstatē, ka Aģentūra panāca vienošanos ar Komisijas Iekšējās revīzijas dienestu par rīcības plānu, kā uzlabot dotāciju pārvaldības ex ante un ex post revīzijas procedūru; konstatē, ka vajadzīgi uzlabojumi konkrētos dokumentācijas aspektos un attiecīgajā dotāciju pārvaldības rokasgrāmatā; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā sasniegto progresu;

Iekšējā kontrole

10.  atzīst, ka 2014. finanšu gadā Aģentūras atbilstība iekšējās kontroles standartiem kopumā bija apmierinoša; konstatē, ka ir veikti neatbilstības mazināšanas pasākumi tādās jomās kā krāpšanas apkarošanas stratēģija, interešu konflikti, riska pārvaldība un iekšējās revīzijas struktūrvienība; turklāt atzīmē, ka Aģentūra progresē jomās, kurās atbilstība ir daļēja, it sevišķi attiecībā uz darbības nepārtrauktību un dokumentu pārvaldību; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā sasniegto progresu;

Citi komentāri

11.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumā sniegto informāciju atzīmē, ka Aģentūras materiālie pamatlīdzekļi ar neto uzskaites vērtību EUR 1 000 000 nav apdrošināti; atzīst, ka Aģentūra šobrīd analizē katra tās īpašumā esoša aktīva riskus, vērtību un kritiskumu, lai novērtētu, kāda veida apdrošināšana vislabāk atbilstu tās vajadzībām; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par sasniegto progresu;

12.  atzīmē, ka Aģentūrai ir kopīga iekšējās revīzijas struktūrvienība ar Eiropas Ķīmisko vielu aģentūru, jo tas ļauj veidot sinerģijas un panākt izmaksu lietderību;

13.  ņem vērā, ka 2014. gadā Aģentūra nolūkā popularizēt savu darbu un uzlabot savu redzamību mītnes dalībvalstī savā mītnē Prāgā rīkoja atvērto durvju dienu, konferences, publiskas izstādes un regulārus publiskus pasākumus, sadarbojoties ar Komisiju;

°

°  °

14.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz [2016. gada xx xxxx] rezolūciju [par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli](13).

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

4.4.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marian-Jean Marinescu

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bodil Valero

(1)

OV C 409, 9.12.2015., 353. lpp.

(2)

OV C 409, 9.12.2015., 353. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 276, 20.10.2010., 11. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 409, 9.12.2015., 353. lpp.

(8)

OV C 409, 9.12.2015., 353. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 276, 20.10.2010., 11. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Juridisks paziņojums