Procedura : 2015/2182(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0112/2016

Teksty złożone :

A8-0112/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.55
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0191

SPRAWOZDANIE     
PDF 664kWORD 98k
8.4.2016
PE 569.769v02-00 A8-0112/2016

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2014

(2015/2182(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Derek Vaughan

 1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2014

(2015/2182(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie(2) wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8–0080/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 912/2010 z dnia 22 września 2010 r. ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008(4), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0112/2016),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Agencji Europejskiego GNSS absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Agencji Europejskiego GNSS, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2014

(2015/2182(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Agencji(7),

–  uwzględniając poświadczenie(8) wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016–C8–0080/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 912/2010 z dnia 22 września 2010 r. ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008(10), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(11),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(12), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0112/2016),

1.  stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Europejskiego GNSS jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2014;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Agencji Europejskiego GNSS, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2014

(2015/2182(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0112/2016),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wkład Unii w budżet Agencji Europejskiego GNSS (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2014 wyniósł 25 369 058 EUR, co stanowi wzrost o 81,55% w porównaniu z 2013 r.;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2014 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2014 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,84%, jak w 2013 r.; ponadto odnotowuje, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 63,16%, co oznacza spadek o 17,37% w porównaniu do poprzedniego roku;

Zobowiązania i przeniesienia

2.  zwraca uwagę, że poziom przeniesionych środków na zaciągnięte zobowiązania w tytule II (wydatki administracyjne) wyniósł 3 400 000 EUR (54%); zwraca uwagę, że przeniesienia te były głównie związane z usługami, z których korzystała Agencja w 2014 r. i w przypadku których w 2015 r. nie otrzymano jeszcze faktur, oraz z zamówieniami na usługi informatyczne o dużej wartości podpisanymi na koniec 2014 r., dla których projekty informatyczne pierwotnie były zaplanowane na 2015 r., jednak rozpoczęto ich realizację już w 2014 r. w celu wykorzystania środków zaoszczędzonych w ramach innych linii budżetowych;

3.  przyznaje, że Agencja dołożyła starań w celu ograniczenia poziomu przeniesień poprzez wyasygnowanie wcześniej w tym roku środków w budżecie tam, gdzie to możliwe, a w konsekwencji poprzez umożliwienie wcześniejszego dokonania płatności; ponadto zwraca uwagę, że Agencja pracuje nad nowym narzędziem zarządzania budżetem, które ma pomóc przy wdrażaniu głównego i delegowanego budżetu, w jego monitorowaniu oraz sprawozdawczości go dotyczącej w celu poprawy zarządzania zarówno środkami na zobowiązania, jak i środkami na płatności; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o usprawnieniach dokonanych dzięki wprowadzeniu tego narzędzia;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

4.  ze sprawozdania Trybunału wnioskuje, że w odniesieniu do eksploatacji europejskiego systemu wspomagania satelitarnego (EGNOS) Agencja zawarła ośmioletnią umowę o świadczenie usług (umowa o świadczenie usług), której początkowa wartość wyniosła 436 000 000 EUR; odnotowuje, że w 2014 r. w wyniku bezpośredniej procedury negocjacyjnej Agencja zmieniła umowę o świadczenie usług, dodając kwotę 6 300 000 EUR na zakup i utrzymanie 14 odbiorników satelitarnych i 14 generatorów sygnału oraz innego sprzętu wykorzystywanego przez EGNOS; z zaniepokojeniem zwraca uwagę, że zgodnie z warunkami umowy wstępnej sporządzono porozumienie pomiędzy wykonawcą a dwoma podwykonawcami, co doprowadziło do nagromadzenia kosztów pośrednich i zysków, przy czym jedynie 3 200 000 EUR z kwoty 6 300 000 EUR zostało przeznaczone na koszty bezpośrednie oraz 1 400 000 EUR na koszty pośrednie i inne, zaś 1 700 000 EUR na zyski i wynagrodzenie (pod)wykonawców;

5.  odnotowuje z informacji przedstawionych w sprawozdaniu Trybunału, że umowa o świadczenie usług została przyznana w wyniku konkurencyjnego przetargu oraz że została ona wybrana w celu spełnienia wymogu zapewnienia ciągłości świadczenia usługi związanej z bezpieczeństwem życia (Safety-of-Life, SoL) w oparciu o dopuszczony i certyfikowany system; zwraca uwagę, że zmiana umowy o świadczenie usług musi być traktowana jako integralna i nieodłączna część umowy o świadczenie usług, ponieważ jest niezbędna do utrzymania funkcjonowania dopuszczonego systemu i świadczenia usługi SoL zgodnie z warunkami obowiązkowej certyfikacji;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

6.  przyjmuje do wiadomości, że Rada Administracyjna Agencji we wrześniu 2015 r. przyjęła strategię zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi; zwraca ponadto uwagę, że Agencja opublikowała na swojej stronie internetowej życiorysy dyrektora wykonawczego i kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz ich deklaracje o braku konfliktu interesów; zachęca członków Rady Administracyjnej Agencji do przedłożenia deklaracji o braku konfliktu interesów, by można je było następnie opublikować na stronie internetowej Agencji;

7.  podkreśla potrzebę większej rzetelności i udoskonalenia ram etycznych dzięki lepszemu wdrażaniu kodeksów postępowania i zasad etycznych, aby wzmocnić wspólną i skuteczną kulturę rzetelności;

8.  stwierdza, że sprawozdanie roczne Agencji mogłoby odgrywać ważną rolę w przestrzeganiu zasad przejrzystości, rozliczalności i rzetelności; wzywa Agencję do zamieszczania w sprawozdaniach rocznych standardowego rozdziału poświęconego tym kwestiom;

Audyt wewnętrzny

9.  stwierdza, że Agencja zawarła porozumienie z Służbą Audytu Wewnętrznego Komisji w sprawie planu działania służącego usprawnieniu procedury prowadzenia audytu ex ante i ex post w zakresie zarządzania dotacjami; zwraca uwagę, że należy poprawić pewne aspekty dokumentacji oraz odpowiedni podręcznik zarządzania dotacjami; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o postępach dokonanych w tym zakresie;

Kontrole wewnętrzne

10.  stwierdza, że ogólne przestrzeganie przez Agencję standardów kontroli wewnętrznej w roku budżetowym 2014 było zadowalające; zwraca uwagę, że w celu usunięcia niezgodności z przepisami podjęto działania w takich obszarach jak strategia zwalczania nadużyć finansowych, konflikty interesów, zarządzanie ryzykiem, jednostka audytu wewnętrznego; odnotowuje ponadto, że Agencja czyni postępy w obszarach, w których zapewnia już częściową zgodność, w szczególności w odniesieniu do ciągłości działań i zarządzania dokumentacją; zwraca się do Agencji o informowanie organu udzielającego absolutorium o postępach czynionych w tym zakresie;

Inne uwagi

11.  odnotowuje, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału rzeczowe aktywa trwałe Agencji o wartości księgowej netto 1 000 000 EUR nie są objęte ochroną ubezpieczeniową; stwierdza, że Agencja prowadzi obecnie analizę ryzyka, wartości i krytycznego znaczenia każdego z posiadanych aktywów w celu dokonania oceny rodzaju ubezpieczenia, jakie odpowiadałoby ich wymogom; zwraca się do Agencji, aby informowała organ udzielający absolutorium o postępach czynionych w tym zakresie;

12.  odnotowuje, że Agencja dzieli swą jednostkę audytu wewnętrznego z Europejską Agencją Chemikaliów w celu stworzenia synergii i uzyskania oszczędności;

13.  przyjmuje do wiadomości, że w 2014 r. w celu promowania swojej działalności i zwiększenia widoczności w przyjmującym państwie członkowskim Agencja zorganizowała dzień otwartych drzwi w swojej siedzibie w Pradze, a także konferencje, wystawy publiczne oraz regularne imprezy publiczne we współpracy z Komisją;

°

°  °

14.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia [xx xxxx 2016 r.](13) [w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji].

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

4.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marian-Jean Marinescu

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Bodil Valero

(1)

Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 353.

(2)

Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 353.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 11.

(5)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(6)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(7)

Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 353.

(8)

Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 353.

(9)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(10)

Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 11.

(11)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(12)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(13)

Teksty przyjęte w tym dniu, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Informacja prawna