Procedură : 2015/2182(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0112/2016

Texte depuse :

A8-0112/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.55
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0191

RAPORT     
PDF 581kWORD 101k
8.4.2016
PE 569.769v02-00 A8-0112/2016

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2182(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Derek Vaughan

 1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN


1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2182(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0080/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(3) al Consiliului, în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 912/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 de instituire a Agenției GNSS European, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului(4), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0112/2016),

1.  acordă directorului executiv al Agenției GNSS European descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției GNSS European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2014

(2015/2182(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Agenției(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0080/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(9) al Consiliului, în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 912/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 de instituire a Agenției GNSS European, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului(10), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(11),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0112/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Agenției GNSS European care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției GNSS European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2182(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0112/2016),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, contribuția Uniunii la bugetul Agenției GNSS European („Agenția”) aferent exercițiului financiar 2014 a fost de 25 369 058 EUR, ceea ce reprezintă o majorare de 81,55 % față de bugetul pe 2013;

B.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2014 („raportul Curții”), Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată că, pe durata exercițiului financiar 2014, eforturile de monitorizare a bugetului au dus la o rată de execuție bugetară de 99,84 %, egală cu cea din 2013; constată totodată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 63,16%, ceea ce reprezintă o scădere cu 17,37% față de exercițiul precedent;

Credite de angajament și reportări

2.  constată că valoarea creditelor de angajament reportate de la titlul II (cheltuieli administrative) a fost de 3 400 000 EUR (54%); observă că aceste reportări se referă în principal la servicii furnizate către Agenție în 2014 pentru care facturile au fost primite abia în 2015, precum și la o serie de contracte din domeniul informatic cu o valoare ridicată, încheiate la sfârșitul anului 2014, pentru care proiectele informatice au fost planificate inițial pentru 2015, dar au demarat în 2014 cu scopul utilizării fondurilor eliberate din economiile realizate în cadrul altor linii bugetare;

3.  ia act de eforturile depuse de Agenție pentru a reduce nivelul reportărilor prin angajarea bugetului mai devreme în timpul exercițiului, atunci când a fost posibil, facilitând astfel realizarea mai timpurie a plăților; în plus, ia act de faptul că Agenția dezvoltă un nou instrument de gestiune bugetară menit să contribuie la execuția și monitorizarea bugetului de bază și bugetului delegat și la raportarea cu privire la acestea, pentru a îmbunătăți gestionarea creditelor de angajament și a creditelor de plată; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la îmbunătățirile realizate odată cu introducerea respectivului instrument;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

4.  ia act, din raportul Curții, de faptul că, în ceea ce privește exploatarea Serviciului european geostaționar mixt de navigare (EGNOS), Agenția a atribuit un contract de prestări servicii (contractul ESP), valabil timp de opt ani, cu o valoare inițială a contractului de 436 000 000 EUR; ia act de faptul că, în 2014, în urma unei proceduri negociate directe, Agenția a modificat contractul de prestări servicii cu suma de 6 300 000 EUR, în vederea achiziționării și întreținerii unui număr de 14 receptori de semnal de satelit și a 14 generatoare de semnal, precum și a altor echipamente necesare serviciului EGNOS; constată cu îngrijorare că între contractant și cei doi subcontractanți ai săi a fost convenit un acord, similar celui prevăzut de contractul inițial, ceea ce a dus la o acumulare de cheltuieli de regie și de profituri, doar 3 200 000 EUR din cei 6 300 000 EUR reprezentând costuri directe, 1 400 000 EUR, cheltuieli de regie și alte costuri, iar 1 700 000 EUR, profituri și cheltuieli de remunerare a contractantului și subcontractanților;

5.  constată că, potrivit Agenției, contractul ESP a fost atribuit în cadrul unei proceduri competitive de atribuire și că a fost ales pentru a se respecta cerința de continuitate a serviciului pentru serviciul privind siguranța vieții („safety-of-life”– SoL), pe baza unui sistem calificat și certificat; observă că modificarea respectivului contract trebuie considerată o parte intrinsecă și inseparabilă a contractului ESP, deoarece este necesară pentru a garanta că sistemul rămâne calificat și că serviciul SoL este furnizat în conformitate cu certificarea obligatorie;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

6.  constată că, în septembrie 2015, Consiliul de administrație al Agenției a adoptat o politică de prevenire și gestionare a conflictelor de interese; constată, de asemenea, că Agenția a publicat pe site-ul său internet CV-urile și declarațiile de interese ale directorului său executiv și ale personalului de conducere de nivel superior; încurajează membrii Consiliului de administrație al Agenției să-și prezinte declarațiile de interese pentru a fi publicate ulterior pe site-ul internet al Agenției;

7.  subliniază că este necesar să se crească integritatea și să se îmbunătățească cadrul etic, printr-o mai bună aplicare a codurilor de conduită și a principiilor etice, pentru a consolida o cultură comună și eficace a integrității;

8.  afirmă că rapoartele anuale ale Agenției ar putea juca un rol important în asigurarea respectării transparenței, responsabilității și integrității; invită Agenția să includă în raportul său anual un capitol standard privind aceste componente;

Auditul intern

9.  constată că Agenția a ajuns la un acord cu Serviciul de Audit Intern al Comisiei cu privire la un plan de acțiune pentru îmbunătățirea procedurii de gestionare a auditurilor ex ante și ex post cu privire la managementul granturilor; observă că anumite aspecte referitoare la documentație și manualul aferent de management al granturilor trebuie îmbunătățite; cere Agenției să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens;

Controale interne

10.  constată că gradul general de respectare de către Agenție a standardelor de control intern pe durata exercițiului financiar 2014 a fost satisfăcător; observă că s-au depus eforturi în domenii precum strategia antifraudă, conflictele de interese, gestionarea riscurilor și structura de audit intern, pentru a remedia neconformitățile; în plus, observă că Agenția realizează progrese în domenii în care conformitatea rămâne parțială, în special în ceea ce privește asigurarea continuității activității și gestionarea documentelor; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens;

Alte observații

11.  ia act din raportul Curții de faptul că Agenția nu dispune de o asigurare care să acopere imobilizările corporale cu o valoare bilanțieră netă de 1 000 000 EUR; constată că Agenția analizează în prezent riscurile, valoarea și importanța fiecărui activ deținut pentru a evalua tipul de asigurare care s-ar potrivi cerințelor sale; cere Agenției să țină la curent autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens;

12.  ia act de faptul că Agenția împarte structura sa de audit intern cu Agenția Europeană pentru Produse Chimice, pentru a realiza sinergii și a obține eficacitatea costurilor;

13.  ia act de faptul că, în 2014, pentru a-și promova activitatea și pentru a-și îmbunătăți vizibilitatea în statul membru gazdă, Agenția a organizat o manifestare de tip ziua porților deschise la sediul său din Praga, precum și conferințe, expoziții publice și evenimente publice periodice, în colaborare cu Comisia;

°

°  °

14.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din [xx xxxx 2016](13) [referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor].

REZULTATUL VOTULUI FINAL

ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

4.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

4

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marian-Jean Marinescu

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Bodil Valero

(1)

JO C 409, 9.12.2015, p. 353.

(2)

JO C 409, 9.12.2015, p. 353.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 276, 20.10.2010, p. 11.

(5)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

JO C 409, 9.12.2015, p. 353.

(8)

JO C 409, 9.12.2015, p. 353.

(9)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 276, 20.10.2010, p. 11.

(11)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(12)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

Texte adoptate la acea dată, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Notă juridică - Politica de confidențialitate