Postopek : 2015/2182(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0112/2016

Predložena besedila :

A8-0112/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.55
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0191

POROČILO     
PDF 576kWORD 94k
8.4.2016
PE 569.769v02-00 A8-0112/2016

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2014

(2015/2182(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Derek Vaughan

 1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA


1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2014

(2015/2182(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2014 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016–C8-0080/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 912/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o ustanovitvi Agencije za evropski GNSS, razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1321/2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema in spremembah Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(4), zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0112/2016),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Agencije za evropski GNSS glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Agencije za evropski GNSS, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2014

(2015/2182(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2014 z odgovori agencije(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016–C8-0080/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 912/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o ustanovitvi Agencije za evropski GNSS, razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1321/2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema in spremembah Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta(10), zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(11),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0112/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Agencije za evropski GNSS takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Agencije za evropski GNSS, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2014

(2015/2182(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0112/2016),

A.  ker računovodski izkazi Agencije za evropski GNSS (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je subvencija Unije v njen proračun v proračunskem letu 2014 znašala 25.369.058 EUR, kar je bilo 81,55 % več kot leta 2013;

B.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumna zagotovila o zanesljivosti zaključnega računa agencije ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 99,84 %, enako kot leta 2013; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 63,16 %, kar je bilo 17,37 % manj kot leto prej;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

2.  ugotavlja, da je bilo v naslednje leto prenesenih za 3.400.000 EUR (54 %) odobrenih proračunskih sredstev za naslov II (upravni odhodki); ugotavlja, da so ti prenosi pretežno zadevali storitve, ki so bile za agencijo opravljene v letu 2014, a so bili računi zanje prejeti šele v letu 2015, in več pogodb visoke vrednosti na področju informacijske tehnologije (IT), ki so bile podpisane ob koncu leta 2014 in so zadevale projekte IT, ki so bili sprva načrtovani za leto 2015, a so že v letu 2014 začeli uporabljati sredstva iz prihrankov v drugih proračunskih vrsticah;

3.  je seznanjen s prizadevanji agencije, da bi – kjer je to mogoče – s tem, ko bi čim bolj zgodaj v letu prevzela obveznosti za porabo proračunskih sredstev in tako omogočila zgodnejša plačila, zmanjšala raven prenosov v naslednja leta; ugotavlja tudi, da agencija razvija novo orodje za upravljanje proračuna, ki bo zasnovano tako, da bo v pomoč pri izvajanju, spremljanju in poročanju o osrednjem in prenesenem proračunu, da bi se izboljšalo upravljanje tako odobritev za prevzem obveznosti kot odobritev za plačila; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o izboljšavah, doseženih z uvedbo tega orodja;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

4.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je agencija v povezavi z uporabo evropske geostacionarne navigacijske storitve (EGNOS) sklenila osemletno pogodbo o opravljanju storitev (pogodba o zunanjem izvajanju storitev), katere izhodiščna vrednost je znašala 436.000.000 EUR; je seznanjen, da je agencija leta 2014 z neposrednim postopkom s pogajanji spremenila pogodbo o storitvah za 6.300.000 EUR za nakup in vzdrževanje 14 sprejemnikov satelitskega signala, 14 generatorjev signala ter druge opreme, povezane s storitvami EGNOS; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bil sklenjen dogovor med izvajalcem in njegovima dvema podizvajalcema, kot v okviru prvotne pogodbe, kar je privedlo do kopičenja režijskih stroškov in dobičkov, pri čemer je bil znesek 6.300.000 EUR razčlenjen takole: neposredni stroški so znašali samo 3.200.000 EUR, posredni stroški 1.400.000 EUR, dobiček in plačilo za (pod)izvajalce pa 1.700.000 EUR;

5.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je bila pogodba o zunanjem izvajanju storitev sklenjena po javnem razpisu in da je bila izbrana zato, da bi se zagotovilo izpolnjevanje zahteve po neprekinjenem delovanju storitve varovanja življenj (Safety of Life Service ali SoL) na osnovi kvalificiranega in certificiranega sistema; opaža, da je treba spremembo te pogodbe obravnavati kot sestavni in neločljivi del pogodbe o zunanjem izvajanju, saj je nujno potrebna za zagotavljanje ohranjanja kvalificiranosti sistema in opravljanja storitve varovanja življenj v skladu z obveznim certificiranjem;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

6.  priznava, da je upravni odbor agencije septembra 2015 sprejel politiko o preprečevanju in obvladovanju navzkrižja interesov; opaža tudi, da je agencija na svojem spletnem mestu objavila življenjepise in izjave o interesih izvršnega direktorja in višjega vodstva; spodbuja člane upravnega odbora agencije, naj predložijo svoje izjave o interesih za nadaljnjo objavo na spletnem mestu agencije;

7.  poudarja, da je treba z boljšim izvajanjem kodeksov ravnanja in etičnih načel povečati integriteto in izboljšati etični okvir ter tako okrepiti skupno in učinkovito kulturo integritete;

8.  izjavlja, da bi lahko imela letna poročila agencije pomembno vlogo pri ravnanju v skladu z načeli preglednosti, odgovornosti in integritete; poziva agencijo, naj standardno poglavje o teh sestavinah vključi v svoja letna poročila;

Notranja revizija

9.  je seznanjen, da je agencija dosegla dogovor s službo Komisije za notranjo revizijo o akcijskem načrtu za okrepitev postopka izvajanja predhodnih in naknadnih revizij upravljanja nepovratnih sredstev; opaža, da je treba izboljšati nekatere vidike dokumentacije in ustrezni priročnih za upravljanje nepovratnih sredstev; poziva agencijo, naj poroča organu za podelitev razrešnice o napredku v zvezi s tem;

Notranje kontrole

10.  priznava, da je na splošno agencija v proračunskem letu 2014 na zadovoljivi ravni delovala skladno s standardi notranje kontrole; opaža prizadevanja na področjih, kot so strategija za boj proti goljufijam, navzkrižja interesov, obvladovanje tveganj in skupina za notranjo revizijo, da bi se odpravila neskladnost; poleg tega opaža napredek agencije na področjih, kjer ostaja delno skladna, zlasti kar zadeva neprekinjeno poslovanje in upravljanje dokumentov; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o napredku v zvezi s tem;

Druge pripombe

11.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da agencija nima zavarovanih opredmetenih osnovnih sredstev v čisti knjigovodski vrednosti 1.000.000 EUR; priznava, da agencija trenutno proučuje vrednost in kritičnost posameznih sredstev, ki jih ima v lasti, ter z njimi povezana tveganja, da bi presodila, kakšne vrste zavarovanje bi ustrezalo njenim potrebam; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o napredku;

12.  ugotavlja, da si agencija deli skupino za notranjo revizijo z Evropsko agencijo za kemikalije, da bi tako dosegla sinergije in stroškovno učinkovitost;

13.  je seznanjen, da je agencija leta 2014 za promocijo svojega dela in izboljšanje svoje prepoznavnosti v državi članici gostiteljici organizirala dan odprtih vrat na svojem sedežu v Pragi, konference, javne razstave in redne javne prireditve v sodelovanju s Komisijo;

°

°  °

14.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne [xx xxxx 2016](13) [o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij].

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bodil Valero

(1)

UL C 409, 9.12.2015, str. 353.

(2)

UL C 409, 9.12.2015, str. 353.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 276, 20.10.2010, str. 11.

(5)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 409, 9.12.2015, str. 353.

(8)

UL C 409, 9.12.2015, str. 353.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 276, 20.10.2010, str. 11.

(11)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

Besedila, sprejeta tega dne, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravno obvestilo