Förfarande : 2015/2182(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0112/2016

Ingivna texter :

A8-0112/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.55
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0191

BETÄNKANDE     
PDF 269kWORD 80k
8.4.2016
PE 569.769v02-00 A8-0112/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2014

(2015/2182(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Derek Vaughan

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2014

(2015/2182(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2014, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8‑0080/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 912/2010 av den 22 september 2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008(4), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0112/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska byrån för GNSS ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska byrån för GNSS, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2014

(2015/2182(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2014, med byråns svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8‑0080/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 912/2010 av den 22 september 2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008(10), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0112/2016).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska byrån för GNSS, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2014

(2015/2182(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0112/2016), och av följande skäl:

A.  Enligt årsredovisningen från Europeiska byrån för GNSS (byrån) uppgick unionens bidrag till byråns budget för budgetåret 2014 till 25 369 058 EUR, vilket innebar en ökning med 81,55 % jämfört med 2013.

B.  I sin rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2014 (revisionsrättens rapport) förklarade revisionsrätten att man hade uppnått rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper för budgetåret 2014 var tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna var lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att insatserna för att följa upp budgeten under budgetåret 2014 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,84 %, vilket är oförändrat jämfört med 2013. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 63,16 %, vilket innebär en minskning med 17,37 % jämfört med föregående år.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

2.  Europaparlamentet noterar att de ingångna åtaganden som fördes över i avdelning II (administrativa utgifter) uppgick till 3 400 000 EUR (54 %). Dessa åtaganden rörde till största delen tjänster som utförts för byrån 2014 och för vilka fakturorna inte kom förrän 2015 samt ett antal it-kontrakt på stora belopp som undertecknades i slutet av 2014 och som rörde projekt som var planerade att starta 2015 men som startade redan 2014 för att utnyttja medel som fanns tillgängliga p.g.a. besparingar i andra budgetposter.

3.  Europaparlamentet berömmer byråns ansträngningar att minska nivån på överföringarna till efterföljande år genom att, när det går, göra åtaganden tidigare under året och på det sättet möjliggöra tidigare betalningar. Parlamentet noterar också att byrån håller på att utveckla ett nytt redskap för budgetstyrning som är utformat för att underlätta genomförande, övervakning och rapportering i samband med den centrala budgeten och delegerade budgetar, med syftet att förbättra styrningen av både åtagande- och betalningsbemyndiganden. Byrån uppmanas att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka förbättringar som åstadkoms när redskapet börjar användas.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

4.  Europaparlamentet ser i revisionsrättens rapport när det gäller exploatering av European Geostationary Navigation Overlay Service (Egnos) att byrån har ingått ett åttaårigt serviceavtal (ESP-kontrakt) med ett ursprungligt kontraktsvärde på 436 000 000 EUR. Efter ett direkt förhandlat förfarande 2014 ändrade byrån serviceavtalet med ett belopp på 6 300 000 EUR för inköp och underhåll av 14 satellitsignalmottagare och 14 signalgeneratorer och annan utrustning som gällde Egnos. Parlamentet noterar med oro att ett avtal upprättades mellan entreprenören och dess två underleverantörer på samma sätt som inom det ursprungliga kontraktet, vilket medförde ackumulerade omkostnader och vinster, där endast 3 200 000 EUR av totalsumman 6 300 000 EUR hänförde sig till direkta kostnader, 1 400 000 EUR till omkostnader och övriga kostnader, och 1 700 000 EUR till vinster och ersättning till (under)entreprenörer.

5.  Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport tilldelades ESP-kontraktet genom en konkurrensutsatt upphandling och valdes för att uppfylla kravet på kontinuitet när det gäller tjänsten för skydd av människoliv utifrån ett kvalificerat/certifierat system. Ändringen av detta kontrakt måste betraktas som en ingående och oskiljbar del av serviceavtalet som är nödvändig för att garantera underhållet av det kvalificerade systemet och leveransen av tjänsten för skydd av människoliv i enlighet med den föreskrivna certifieringen.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

6.  Europaparlamentet uppskattar att byråns styrelse i september 2015 antog en policy för förebyggande och hantering av intressekonflikter. Parlamentet noterar också att byrån på sin webbplats publicerat meritförteckningarna och intresseförklaringarna från sin verkställande direktör och de högsta cheferna. Parlamentet uppmuntrar styrelseledamöterna att lämna in sina intresseförklaringar för offentliggörande på byråns webbplats.

7.  Europaparlamentet understryker behovet av att stärka integriteten och förbättra den etiska ramen genom ett bättre genomförande av uppförandekoder och etiska principer, i syfte att skapa en förstärkt gemensam och effektiv integritetskultur.

8.  Europaparlamentet konstaterar att myndighetens årsrapporter skulle kunna spela en viktig roll för efterlevnaden när det gäller transparens, redovisningsansvar och integritet. Parlamentet uppmanar byrån att införa ett standardkapitel i sin årsrapport om dessa principer.

Internrevision

9.  Europaparlamentet konstaterar att byrån nådde en överenskommelse med kommissionens tjänst för internrevision om en handlingsplan för att förbättra förfarandena för förhands- och efterhandsutvärdering av bidragsförvaltningen. Vissa aspekter i samband med dokumentationen och den manual för bidragsförvaltning som hör dit måste förbättras. Byrån uppmanas att rapportera till myndigheten för beviljande av ansvarsfrihet om de framsteg som görs i detta avseende.

Interna kontroller

10.  Europaparlamentet konstaterar att byråns efterlevnad av de interna kontrollstandarderna under budgetåret 2014 generellt sett var tillfredsställande. Parlamentet noterar att ansträngningar har gjorts när det gäller anti-bedrägeristrategin, intressekonflikter, riskhantering och internrevisionsfunktionen för att lösa problemet med bristande efterlevnad. Byrån gör också framsteg inom områden där efterlevnaden delvis är god, särskilt när det gäller verksamhetens kontinuitet och dokumenthantering. Byrån uppmanas att rapportera till myndigheten för beviljande av ansvarsfrihet om de framsteg som görs i detta avseende.

Övriga kommentarer

11.  Europaparlamentet ser i revisionsrättens rapport att byrån saknar försäkringsskydd för materiella anläggningstillgångar med ett bokföringsvärde netto på 1 000 000 EUR. Parlamentet konstaterar att byrån för närvarande analyserar risker, värde och kritisk position för varje tillgång, för att utvärdera vilken typ av försäkring som bäst skulle passa dess behov. Byrån uppmanas att uppdatera myndigheten för beviljande av ansvarsfrihet om vilka framsteg som görs.

12.  Europaparlamentet noterar att byrån delar sin internrevisionsfunktion med Europeiska kemikaliemyndigheten för att skapa synergieffekter och kostnadseffektivitet.

13.  Europaparlamentet noterar att byrån, för att visa upp sitt arbete och förbättra sin synlighet i värdmedlemsstaten, i samarbete med kommissionen organiserade en öppet hus-dag i sitt huvudkontor i Prag samt konferenser, offentliga utställningar och återkommande evenemang för allmänheten.

°

°  °

14.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2016](13) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 353.

(2)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 353.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 276, 20.10.2010, s. 11.

(5)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 353.

(8)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 353.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 276, 20.10.2010, s. 11.

(11)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2016)0000.

Rättsligt meddelande