Procedura : 2015/2202(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0113/2016

Teksty złożone :

A8-0113/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.59
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0195

SPRAWOZDANIE     
PDF 658kWORD 101k
8.4.2016
PE 571.621v02-00 A8-0113/2016

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa ENIAC na rok budżetowy 2014

(2015/2202(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu

 1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa ENIAC na rok budżetowy 2014

(2015/2202(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsiębiorstwa ENIAC za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsiębiorstwa ENIAC za okres od 1 stycznia do 26 czerwca 2014 r. wraz z odpowiedziami Wspólnego Przedsiębiorstwa(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsiębiorstwu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05587/2016 - C8-0058/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC(4),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsiębiorstwa ECSEL(5), w szczególności jego art. 1 ust. 2 i art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7),

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0113/2016),

1.  odracza decyzję o udzieleniu dyrektorowi wykonawczemu wspólnego Przedsiębiorstwa ECSEL absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa ENIAC na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsiębiorstwa ECSEL, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa ENIAC za rok budżetowy 2014

(2015/2202(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsiębiorstwa ENIAC za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsiębiorstwa ENIAC za okres od 1 stycznia do 26 czerwca 2014 r. wraz z odpowiedziami Wspólnego Przedsiębiorstwa(8),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(9) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsiębiorstwu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05587/2016 - C8-0058/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC(11),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsiębiorstwa ECSEL(12), w szczególności jego art. 1 ust. 2 i art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(13),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(14),

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0113/2016),

1.  odracza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa ENIAC za rok budżetowy 2014;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsiębiorstwa ECSEL, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa ENIAC na rok budżetowy 2014

(2015/2202(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa ENIAC na rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0113/2016),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsiębiorstwo ENIAC (zwane dalej „Wspólnym Przedsiębiorstwem”) zostało utworzone w dniu 20 grudnia 2007 r. na okres 10 lat, aby ustanowić i zrealizować program badań na rzecz rozwoju kluczowych kompetencji w zakresie nanoelektroniki w różnych obszarach zastosowań;

B.  mając na uwadze, że Wspólnemu Przedsiębiorstwu przyznano niezależność finansową w lipcu 2010 r.;

C.  mając na uwadze, że członkami założycielskimi Wspólnego Przedsiębiorstwa są: Unia reprezentowana przez Komisję, Belgia, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Holandia, Polska, Portugalia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo oraz stowarzyszenie AENEAS, występujące jako przedstawiciel przedsiębiorstw i innych podmiotów badawczo-rozwojowych działających w Europie w dziedzinie nanoelektroniki (zwane dalej AENEAS);

D.  mając na uwadze, że maksymalny wkład Unii na rzecz Wspólnego Przedsiębiorstwa przez okres 10 lat wynosi 450 000 000 EUR, a kwota ta ma zostać wypłacona z budżetu siódmego programu ramowego badań;

E.  mając na uwadze, że AENEAS wnosi wkład finansowy do kwoty 30 000 000 EUR na pokrycie bieżących kosztów Wspólnego Przedsiębiorstwa, a państwa członkowskie wnoszą wkłady rzeczowe na pokrycie bieżących kosztów oraz wkłady finansowe w kwocie co najmniej 1,8 razy większej od wkładu Unii;

F.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsiębiorstwo i Wspólne Przedsiębiorstwo ARTEMIS (zwane dalej ARTEMIS) zostały połączone w celu utworzenia wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie podzespołów i układów elektronicznych (ECSEL JTI), która rozpoczęła działalność w czerwcu 2014 r. i będzie działać przez 10 lat;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  uznaje, że roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsiębiorstwa za okres od 1 stycznia do 26 czerwca 2014 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień 26 czerwca 2014 r. oraz wyniki transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia okres, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

2.  wyraża zaniepokojenie faktem, że Trybunał Obrachunkowy („Trybunał”) w swym sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania Wspólnego Przedsiębiorstwa za okres od 1 stycznia do 26 czerwca 2014 r. („sprawozdanie Trybunału”) wydał opinię z zastrzeżeniami w odniesieniu do prawidłowości i legalności operacji leżących u podstaw rozliczeń z uwagi na to, że porozumienia administracyjne podpisane z krajowymi organami finansowymi (KOF) dotyczące audytów zestawień poniesionych wydatków projektowych nie obejmują ustaleń praktycznych w sprawie audytów ex post;

3.  odnotowuje uwagę zawartą w sprawozdaniu Trybunału, że Wspólne Przedsiębiorstwo nie dokonało oceny jakości sprawozdań z audytów otrzymanych od KOF dotyczących kosztów związanych z zakończonymi projektami; zauważa ponadto, że po przeprowadzeniu oceny strategii w zakresie kontroli stosowanych przez trzy spośród KOF nie można było stwierdzić, czy kontrole ex post funkcjonują skutecznie, ze względu na różne metody stosowane przez KOF, co nie pozwoliło Wspólnemu Przedsiębiorstwu wyliczyć ważonego poziomu błędu ani poziomu błędu resztowego; zauważa także, że ECSEL JTI potwierdziło, iż przeprowadzona przez nie szczegółowa ocena krajowych systemów zapewnienia jakości wykazała, że są one zdolne do zapewnienia odpowiedniej ochrony interesów finansowych członków Wspólnych Przedsiębiorstw;

4.  wzywa ECSEL JTI, by po przeprowadzeniu oceny procedur stosowanych przez KOF zwróciła się do KOF o przedstawienie dowodów na to, że zastosowanie procedur krajowych daje uzasadnioną gwarancję legalności i prawidłowości transakcji;

5.  zauważa, że w sprawozdaniu Trybunału zawarto opinię z zastrzeżeniami, które wynikają z braku informacji niezbędnych do obliczenia ważnego poziomu błędu albo poziomu błędu resztowego po przeprowadzaniu przez KOF kontroli ex post; zwraca się do Trybunału o zgromadzenie dodatkowych niezbędnych dokumentów i informacji – o które Wspólne Przedsiębiorstwo nie może wystąpić ze względu na brak uprawnień – od krajowych organów kontroli lub właściwych krajowych ministerstw, zgodnie z postanowieniami art. 287 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; zwraca się ponadto do Trybunału o wykorzystanie tych dodatkowych dokumentów i dodatkowych informacji jako alternatywnego źródła danych pozwalającego uzasadnić jego opinię oraz o złożenie organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania z oceny tych dodatkowych elementów;

6.  przyjmuje do wiadomości, na podstawie sprawozdania Trybunału, że ostateczny budżet Wspólnego Przedsiębiorstwa na rok budżetowy 2014 przewidywał kwotę środków na zobowiązania w wysokości 2 356 000 EUR oraz kwotę środków na płatności w wysokości 76 500 250 EUR(15);

7.  zauważa, że początkowy budżet na 2014 r. obejmował jedynie środki na zobowiązania związane z kosztami bieżącymi, w kwocie 2 300 000 EUR, i nie obejmował środków na zobowiązania wynikające z działalności operacyjnej; zauważa ponadto, że stopa wykorzystania środków na zobowiązania przeznaczone na wydatki administracyjne wyniosła 43 %; zauważa, na podstawie sprawozdania Trybunału, że wynika to z fuzji Wspólnego Przedsiębiorstwa z ARTEMIS i z faktu, że budżet został przyjęty na cały rok(16);

8.  zauważa, że – według sprawozdania Trybunału – w chwili fuzji zaciągnięte zostały zobowiązania na całą kwotę przeznaczoną na zaproszenia do składania wniosków;

9.  na podstawie informacji przekazanych przez Wspólne Przedsiębiorstwo stwierdza, że zbadano krajowe systemy zapewniania jakości dla krajów otrzymujących 54,2 % dotacji Wspólnego Przedsiębiorstwa; popiera inicjatywę na rzecz zwiększenia zasięgu tych badań; apeluje do ECSEL JTI, aby nadal przeprowadzała oceny w celu objęcia nimi niemal 100 % wszystkich dotacji oraz poinformowała organ udzielający absolutorium o postępach poczynionych w roku budżetowym 2014(17);

10.  ubolewa nad brakiem informacji dotyczących wkładów rzeczowych i pieniężnych; apeluje do Trybunału Obrachunkowego o włączenie do przyszłych sprawozdań konkretnych postanowień dotyczących procedury oceny oraz poziomu wniesionych wkładów rzeczowych i pieniężnych;

Audyt wewnętrzny

11.  potwierdza, na podstawie rocznego sprawozdania Wspólnego Przedsiębiorstwa, że w wyniku audytu wewnętrznego w roku 2014 r. nie sporządzono żadnych nowych sprawozdań, że kierownictwo Wspólnego Przedsiębiorstwa podjęło działania w następstwie wszystkich zaleceń zawartych we wcześniejszych sprawozdaniach, udokumentowało je i przedstawiło w systemie sprawozdawczym oraz że te działania skupiały się na utrzymaniu nowych procedur; zachęca Wspólne Przedsiębiorstwo do poinformowania organu udzielającego absolutorium o podjętych działaniach i poczynionych postępach w tym zakresie(18);

Kontrola wewnętrzna

12.  zauważa, że jednostka audytu wewnętrznego wymaga udoskonaleń, jeśli chodzi o prowadzenie dokumentacji, oraz że zaleca się zwłaszcza wprowadzenie systemu elektronicznego;

13.  na podstawie rocznego sprawozdania Wspólnego Przedsiębiorstwa stwierdza, że jednostka audytu wewnętrznego wykonała swój zatwierdzony program prac obejmujący kontrole legalności i prawidłowości transakcji administracyjnych i operacyjnych dokonanych we współpracy z KOF, a ich wyniki są zgłaszane radzie zarządzającej i dyrektorowi wykonawczemu; zauważa ponadto, że zwrócono uwagę na możliwości dalszego udoskonalenia; zwraca się do Wspólnego Przedsiębiorstwa o poinformowanie organu udzielającego absolutorium o podjętych w tej spawie działaniach(19);

14.  zauważa, że w programie prac Trybunału Obrachunkowego na 2016 r. uwzględniono przygotowanie sprawozdania specjalnego dotyczącego kontroli wykonania zadań przez wspólne przedsięwzięcia;

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

4.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 25.

(2)

  Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 26.

(3)

  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

  Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 21.

(5)

  Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 152.

(6)

  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(7)

  Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.

(8)

  Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 25.

(9)

  Dz.U. C 422 z 17.12.2015, s. 26.

(10)

  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(11)

  Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 21.

(12)

  Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 152.

(13)

  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(14)

  Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.

(15)

  Sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego.

(16)

  Sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego.

(17)

  Roczne sprawozdanie z działalności ENIAC, s. 17

(18)

  Roczne sprawozdanie z działalności ENIAC, s. 17

(19)

  Roczne sprawozdanie z działalności ENIAC, s. 17

Informacja prawna