Förfarande : 2015/2202(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0113/2016

Ingivna texter :

A8-0113/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.59
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0195

BETÄNKANDE     
PDF 270kWORD 82k
8.4.2016
PE 571.621v02-00 A8-0113/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014

(2015/2202(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Marian-Jean Marinescu

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014

(2015/2202(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Eniac för perioden 1 januari till 26 juni 2014 med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 72/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Eniac(4),

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel(5), särskilt artiklarna 1.2 och 12,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0113/2016).

1.  Europaparlamentet uppskjuter beslutet att bevilja verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014

(2015/2202(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Eniac för perioden 1 januari till 26 juni 2014 med det gemensamma företagets svar(8),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(9), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(10), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 72/2008 av den 20 december 2007 om bildande av det gemensamma företaget Eniac(11),

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 561/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Ecsel(12), särskilt artiklarna 1.2 och 12,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(14),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0113/2016).

1.  Europaparlamentet uppskjuter avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget Ecsel, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014

(2015/2202(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0113/2016).

A.  Det gemensamma företaget Eniac (nedan kallat det gemensamma företaget) bildades den 20 december 2007 för en tioårsperiod med uppgift att fastställa och genomföra en forskningsagenda för utvecklingen av nyckelkompetens för nanoelektronik inom olika tillämpningsområden.

B.  Det gemensamma företaget blev ekonomiskt självbestämmande i juli 2010.

C.  Det gemensamma företagets grundande medlemmar är Europeiska unionen, företrädd av kommissionen, Belgien, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Sverige och Förenade kungariket och sammanslutningen för europeisk verksamhet på området nanoelektronik (Aeneas).

D.  EU:s bidrag till det gemensamma företaget för tioårsperioden får uppgå till högst 450 000 000 EUR som ska betalas från budgeten för det sjunde ramprogrammet för forskning.

E.  Aeneas ska bidra med högst 30 000 000 EUR till det gemensamma företagets löpande kostnader och medlemsstaterna ska ge bidrag in natura till de löpande kostnaderna och bidra med ekonomiska resurser som ska uppgå till minst 1,8 gånger EU-bidraget.

F.  De gemensamma företagen Eniac och Artemis har slagits samman i syfte att skapa ett gemensamt teknikinitiativ för elektroniska komponenter och system för europeiskt ledarskap (det gemensamma teknikinitiativet Ecsel), som startade i juni 2014 och kommer att löpa i tio år.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets årsredovisning för perioden 1 januari till 26 juni 2014 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 26 juni 2014 och av det finansiella resultatet och kassaflödena för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med det gemensamma företagets finansiella bestämmelser och de redovisningsbestämmelser som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

2.  Europaparlamentet är bekymrat över att revisionsrätten i sin rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget för perioden 1 januari till 26 juni 2014 (nedan kallad revisionsrättens rapport) för fjärde året i rad har avgett ett uttalande med reservation om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet på grund av att det administrativa avtalet med de nationella finansieringsmyndigheterna angående granskning av ersättningsanspråk för projekt inte innefattar praktiska arrangemang för efterhandsrevisioner.

3.  Europaparlamentet konstaterar utifrån revisionsrättens rapport att det gemensamma företaget inte har bedömt kvaliteten i de granskningsrapporter som de fått från de nationella finansieringsmyndigheterna angående kostnaderna för avslutade projekt. Parlamentet konstaterar dessutom att, efter en bedömning av tre av de nationella finansieringsmyndigheternas revisionsstrategier, det därför inte gått att avgöra om efterhandsrevisionerna fungerar ändamålsenligt. Eftersom de nationella finansieringsmyndigheterna använt olika metoder har det gemensamma företaget varken kunnat beräkna en tillförlitlig viktad felprocentsats eller kunnat beräkna en procentsats för kvarstående fel. Parlamentet konstaterar också att det gemensamma teknikinitiativet Ecsel bekräftat att den omfattande granskningen av de nationella kvalitetssäkringssystemen lett fram till slutsatsen att dessa i rimlig utsträckning skyddar de ekonomiska intressena hos det gemensamma företagets medlemsstater.

4.  Europaparlamentet uppmanar det gemensamma teknikinitiativet Ecsel att till följd av den bedömning som gjorts av de nationella finansieringsmyndigheterna uppmana dessa att lägga fram bevis som visar att genomförandet av de nationella förfarandena ger rimlig säkerhet avseende transaktionernas laglighet och korrekthet.

5.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens rapport innehåller ett uttalande med reservation på grund av att nödvändiga uppgifter saknas för beräkningen av antingen en viktad felprocent eller av en procentsats för kvarstående fel efter de nationella finansieringsmyndigheternas efterhandsrevisioner. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att samla in ytterligare handlingar och uppgifter som behövs och som det gemensamma företaget inte har befogenhet att kräva in från de nationella revisionsorganen eller de nationella behöriga myndigheterna, i enlighet med bestämmelserna artikel 287.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Parlamentet uppmanar dessutom revisionsrätten att använda dessa ytterligare handlingar och uppgifter som ett alternativt sätt att motivera sitt uttalande och rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om sin bedömning av dessa ytterligare element.

6.  Europaparlamentet konstaterar att det gemensamma företagets slutliga budget för budgetåret 2014 enligt revisionsrättens rapport innehöll åtagandebemyndiganden på 2 356 000 EUR och betalningsbemyndiganden på 76 500 250 EUR(15).

7.  Europaparlamentet konstaterar att den ursprungliga budgeten för budgetåret 2014 innehöll enbart åtagandebemyndiganden för löpande kostnader på 2 300 000 EUR och att budgeten inte innehöll åtagandebemyndiganden för operativa utgifter. Parlamentet konstaterar dessutom att utnyttjandegraden för administrativa åtagandebemyndiganden var 43 %. Enligt revisionsrättens rapport beror detta på sammanslagningen av det gemensamma företaget med Artemis och på att budgeten antogs för hela året(16).

8.  Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport hade man vid tiden för sammanslagningen ingått åtaganden för det totala planerade beloppet för inbjudningarna att lämna förslag.

9.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget anger att nationella kvalitetssäkringsförfaranden har granskats för länder som tar emot 54,2 % av bidragen från det gemensamma företaget. Parlamentet ger sitt stöd till dess initiativ för att öka täckningen. Parlamentet uppmanar det gemensamma teknikinitiativet Ecsel att fortsätta med sina bedömningar för att närma sig en täckning på 100 % av de sammanlagda bidragen och att underrätta den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som gjorts under budgetåret 2014(17).

10.  Europaparlamentet beklagar bristen på information om bidrag in natura och i form av kontanta medel. Revisionsrätten uppmanas att i framtida rapporter inkludera konkreta hänvisningar till bedömningsförfarandet och nivån på bidragen in natura och i form av kontanta medel.

Internrevision

11.  Europaparlamentet noterar att det av det gemensamma företagets årsredovisning framgår att internrevisionen inte lagt fram några nya rapporter under budgetåret 2014, att det gemensamma företagets ledning vidtagit åtgärder angående alla rekommendationer i de tidigare rapporterna, dokumenterat dem och registrerat dem i rapporteringssystemet samt att dessa åtgärder i huvudsak har rört konsolidering av nya förfaranden. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att underrätta den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits och de framsteg som har gjorts i detta avseende(18).

Internkontroll

12.  Europaparlamentet noterar att internrevisionsfunktionen begärt förbättring av dokumenthanteringen, och särskilt rekommenderat ett elektroniskt system.

13.  Europaparlamentet noterar att det av det gemensamma företagets årsredovisning framgår att internrevisionsfunktionen genomfört sitt godkända arbetsprogram om lagligheten och korrektheten i de administrativa respektive de operativa transaktioner som genomförts i samarbete med de nationella finansieringsmyndigheterna, och att resultaten rapporterats till styrelsen och den verkställande direktören. Parlamentet noterar också att möjligheter till ytterligare förbättringar påpekats. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att underrätta den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits för att ta itu med den här frågan(19).

14.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens arbetsprogram för 2016 inkluderar en särskild rapport om effektivitetsrevision i gemensamma företag.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

EUT C 422, 17.12.2015, s. 25.

(2)

EUT C 422, 17.12.2015, s. 26.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 30, 4.2.2008, s. 21.

(5)

EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.

(6)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)

EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.

(8)

EUT C 422, 17.12.2015, s. 25.

(9)

EUT C 422, 17.12.2015, s. 26.

(10)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(11)

EUT L 30, 4.2.2008, s. 21.

(12)

EUT L 169, 7.6.2014, s. 152.

(13)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)

EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.

(15)

Revisionsrättens rapport.

(16)

Revisionsrättens rapport.

(17)

Eniacs årliga verksamhetsrapport, s. 17.

(18)

Eniacs årliga verksamhetsrapport, s. 17.

(19)

Eniacs årliga verksamhetsrapport, s. 17.

Rättsligt meddelande