Процедура : 2015/2181(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0115/2016

Внесени текстове :

A8-0115/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.54
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0190

ДОКЛАД     
PDF 714kWORD 135k
8.4.2016
PE 569.768v03-00 A8-0115/2016

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите ‒ членки на Европейския съюз, за финансовата 2014 година

(2015/2181(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Дерек Вон

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите ‒ членки на Европейския съюз, за финансовата 2014 година

(2015/2181(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите ‒ членки на Европейския съюз, за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0079/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз(4), и по-специално член 30 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0115/2016),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите ‒ членки на Европейския съюз, във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2014 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз, за финансовата 2014 година

(2015/2181(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите ‒ членки на Европейския съюз, за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Агенцията(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0079/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз(10), и по-специално член 30 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(11),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0115/2016),

1.  констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз, са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз, за финансовата 2014 година;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз, за финансовата 2014 година

(2015/2181(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз, за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0115/2016),

А.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз („Агенцията“), нейният окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 97 945 077 EUR, което представлява увеличение с 4,25% в сравнение с 2013 г.;

Б.  като има предвид, че според финансовите отчети на Агенцията общата вноска на Съюза в бюджета ѝ за 2014 г. възлиза на 86 810 000 EUR, което представлява увеличение с 1,53% в сравнение с 2013 г.;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

1.  потвърждава въз основа на доклада на Сметната палата („Палатата“) относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2014 година („доклада на Палатата“), че са отбелязани значителни подобрения в предварителните и последващите проверки на разходите, декларирани от сътрудничещите държави в рамките на споразуменията за безвъзмездна финансова помощ; потвърждава въз основа на информация от Агенцията, че тя е въвела през юни 2013 г. по-всеобхватна система за предварителен контрол, основана на риска, която включва изискването за представяне на подбрани оправдателни документи заедно със заявката за окончателно плащане; отбелязва освен това, че системата за предварителен контрол е допълнена от последващ контрол, който се извършва на място при бенефициентите или под формата на документна проверка, и че плащанията, които не подлежат на предварителен контрол, са предмет на последващ контрол;

2.  отбелязва, че според констатация на Палатата оправдателните документи за декларираните от тези страни разходи не винаги са достатъчни; отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че Агенцията не е поискала одитните сертификати, които биха добавили допълнителна увереност относно законосъобразността и редовността на операциите по предоставяне на безвъзмездни средства; потвърждава въз основа на информация от Агенцията, че подобни сертификати са били изготвени през 2010 г.; изразява съжаление, че въпреки информационната среща, организирана за бенефициентите на Агенцията, одитните сертификати не са били издадени от независими органи за одит и е възникнало значително увеличаване на забавянето във връзка с получаването на окончателната декларация; призовава Агенцията изцяло да проучи възможността за сътрудничество с одитните органи, създадени в рамките на Фонда за външните граници и фонда „Вътрешна сигурност“, и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно оценката на подобно сътрудничество;

Бюджет и финансово управление

3.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 98,65%, което представлява увеличение с 0,9% в сравнение с 2013 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 68,79%, което представлява увеличение с 4,81% в сравнение с 2013 г.;

Поети задължения и преноси

4.  отбелязва, че Агенцията е намалила общия размер на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, от 35% през 2013 г. до 30% през 2014 г.; потвърждава, че многогодишният характер на операциите на Агенцията и повишеният риск от неочаквани събития представляват особено предизвикателство по отношение на ежегодното планиране и изпълнение на бюджета; отбелязва, че равнището на пренесените бюджетни кредити възлиза на 4 500 000 EUR (36%) за дял II („Административни разходи“) и се отнася главно за извършените покупки в края на годината във връзка с преместването в новата сграда на Агенцията през декември 2014 г.; отбелязва, че пренесените бюджетни кредити за дял III („Оперативни разходи“) възлизат на 29 200 000 EUR (47%) и се дължат основно на многогодишния характер на операциите на Агенцията и на одобрението на допълнителен бюджет през октомври 2014 г., възлизащ на 4 200 000 EUR;

5.  посочва, че оперативните разходи на Агенцията зависят в значителна степен от навременното подаване на декларации за възстановяване на безвъзмездни средства от държавите членки; отбелязва, че времето, което изминава от последната дата на командироване на служебно лице, въздушно или плавателно средство към координирана съвместна операция до подаването на декларация е в диапазона средно на четири до шест месеца;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

6.  отбелязва, че от общо 1 087 процедури за възлагане на обществени поръчки през 2014 г. е публикувана информация за много ограничен брой възложени поръчки; настоятелно призовава Агенцията да гарантира прозрачност и да публикува всички обществени поръчки, които възлага, както и свързаните с тях процедури;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

7.  потвърждава, че Агенцията е разработила и приела правила, които регламентират прозрачността и възможните конфликти на интереси на нейния управителен съвет, нейния персонал и командированите национални експерти, в частност Кодекс за поведение на служителите на Frontex, Кодекс за поведение на всички лица, участващи в дейности на Frontex, както и Кодекс за поведение за съвместни операции по връщане, координирани от Frontex; отбелязва освен това, че изпълнителният директор на Агенцията е одобрил нейната стратегия и нейния план за действие за борба с измамите през август 2015 г.; отбелязва, че въпросната стратегия за борба с измамите е била изготвена, като са използвани насоките за агенциите, както и насоките на Европейската служба за борба с измамите;

8.  отбелязва, че годишните публични декларации за поемането на ангажимент са били публикувани на уебсайта на Агенцията за по-голямата част от членовете на нейния управителен съвет; отбелязва, че автобиографиите на изпълнителния директор и на заместник изпълнителния директор на Агенцията са били публикувани на уебсайта на Агенцията; призовава да се публикуват декларациите за интереси на изпълнителния директор, заместник изпълнителния директор и на членовете на управителния съвет; настоятелно призовава Агенцията и членовете на нейния управителен съвет да предоставят на разположение оставащите непубликувани декларации във възможно най-кратки срокове;

9.  отбелязва, че Агенцията е създала проект на набор от правила за подаването на сигнали за нередности, който се очаква да бъде приет до края на първото шестмесечие на 2016 г.; призовава Агенцията също така надлежно да вземе под внимание препоръките на Омбудсмана по този въпрос; призовава Агенцията да не забавя допълнително приемането на тези правила и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно окончателното приемане на правилата;

10.  насърчава Агенцията да повишава по-добре осведомеността сред своите служители във връзка с политиката относно конфликтите на интереси, наред с текущите дейности за повишаване на осведомеността и включването на почтеността и прозрачността като задължителна точка, която да бъде разисквана по време на процедурите за набиране на персонал и обсъждането на постигнатите резултати;

11.  призовава за цялостно подобряване на предотвратяването на корупцията и борбата с нея, чрез възприемане на цялостен подход, като се започне с по-добър публичен достъп до документи и по-строги правила относно конфликтите на интереси, въвеждането или подобряването на регистри за прозрачност и предоставянето на достатъчно средства за правоприлагащи мерки, както и чрез по-добро сътрудничество между държавите членки и със съответни трети държави;

12.   призовава институциите и агенциите на Съюза, които са въвели кодекси за поведение, включително и Европейския парламент, да засилят мерките си за изпълнение, като например проверките на декларациите за финансови интереси;

13.  изисква Агенцията да прилага стриктно мерките, отнасящи се до преценката и изключването по отношение на обществените поръчки, като във всички случаи се извършват подходящи цялостни проверки, и да прилага критериите за изключване, за да не се допускат дружества в случай на конфликт на интереси, което е от съществено значение за защитата на финансовите интереси на Съюза;

Вътрешен одит

14.  отбелязва, че през 2014 г. Службата за вътрешен одит (IAS) на Комисията е извършила одит на „Отношенията със заинтересованите страни и външната комуникация при управлението на обединени ресурси“, който е показал, че цялостното управление на отношенията със заинтересованите страни и външната комуникация подпомагат ефективно и ефикасно управлението на обединени ресурси; потвърждава въз основа на информация от Агенцията, че тя е предприела действия с цел подобряване още по време на провеждането на одита и че тя е изготвила официален план за действие с цел да гарантира своевременното изпълнение на препоръките; отбелязва освен това, че IAS е извършила одит в областта на човешките ресурси, в резултат на който са били издадени две препоръки, оценени като „много важни“, и две препоръки, оценени като „важни“;

Други коментари

15.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че съществува необходимост от усъвършенстване на изчисляването на вноските от държавите извън Съюза, които са страни по „Шенгенското споразумение“ (Швейцария, Лихтенщайн, Исландия и Норвегия), за да се отразят по-добре съответните правни разпоредби(13); потвърждава въз основа на информация от Агенцията, че тя ще преразгледа методологията за изчисляване на вноските от тези държави и ще я установи в подходяща правна форма; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от този преглед;

16.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че вноските в бюджета на Агенцията от Обединеното кралство и Ирландия са останали непроменени от много години, въпреки значително разширения спектър от дейности, в които Обединеното кралство и Ирландия участват; потвърждава въз основа на информация от Агенцията, че понастоящем работната група на управителния съвет за бюджета и отчетите преразглежда този въпрос и трябва да представи на управителния съвет на Агенцията препоръка и последващи стъпки относно тези вноски; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от прегледа;

17.  отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Палатата, че високият и постоянно увеличаващ се брой на споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и размерът на съответните разходи, които трябва да се проверят и изплатят от Агенцията, сочи, че би могъл да се използва по-ефикасен и разходно ефективен алтернативен механизъм за финансиране на оперативните дейности на Агенцията; освен това отбелязва, че през изминалите години сложността и административната тежест на действащите механизми доведоха до положение, при което Палатата не е в състояние да предостави увереност за законосъобразността и редовността на операциите; освен това отбелязва, че през 2015 г. е налице допълнително увеличаване на мащаба на операциите, предприети от Агенцията, и на нови и специфични задачи, за които тя е получила мандат в рамките на Регионалната работна група на ЕС; призовава Агенцията да вземе под внимание горепосочените опасения по време на прегледа и реформата на своите механизми за финансиране;

18.  потвърждава въз основа на информация от Агенцията, че една от препоръките, направени от нейния управителен съвет вследствие на външната оценка на Агенцията, е свързана с улесняването на финансовото управление, и призовава по отношение на безвъзмездната финансова помощ да не се прилага ограничението, въведено от учредителния регламент на Агенцията; отбелязва, че договорните отношения между Агенцията и органите на държавите членки биха могли да подготвят основите за по-ефикасно и по-прозрачно финансово управление;

19.  отбелязва, че когато дадена държава членка използва служители и/или техническо оборудване при координираните операции на Агенцията, държавата членка подписва оперативния план, изготвен от Агенцията и приемащата държава членка, в който ясно се посочват условията за оперативното сътрудничество; припомня, че не са установени разпоредби, които да предоставят на участващите държави членки свободата да използват различни начини и средства за постигане на дадена цел на политиката, както се предполага от инструмента за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, тъй като оперативният план трябва да се изпълни по договорения начин без отклонения, освен ако е изменен; посочва, че новото предложение за създаване на гранична и брегова охрана(14) дори отива по-далеч, като предлага проактивна роля за съвместните операции и дейностите в областта на връщането, което не съответства на характеристиките на безвъзмездната финансова помощ в качеството ѝ на финансов инструмент; настоятелно призовава Комисията да разгледа този въпрос, когато внася предложения за учредителни регламенти в бъдеще;

20.  отбелязва, че въпреки че Агенцията е започнала работа още през 2005 г. и оттогава изпълнява своята дейност, тя по-скоро само е работила въз основа на кореспонденция и обмен с приемащата държава членка, отколкото въз основа на всеобхватно споразумение за седалището между Агенцията и приемащата държава членка, което никога не е било подписвано; отбелязва, че такова споразумение допълнително би насърчило прозрачността по отношение на условията на работа на Агенцията и нейния персонал; припомня, че изискването за сключване на споразумение за седалището е въведено в изменения регламент за Агенцията през 2011 г.(15); отбелязва със загриженост, че преговорите с правителството на приемащата държава членка все още са в ход; настоятелно призовава Агенцията и правителството на приемащата държава членка да сключат споразумение за седалището във възможно най-кратки срокове; отправя искане към Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно напредъка и резултатите от тези преговори;

21.  заявява, че годишният доклад на Агенцията би могъл да изпълнява важна роля за спазването на принципите на прозрачност, отчетност и почтеност; призовава Агенцията да включи стандартна глава относно тези компоненти в годишния си доклад;

°

°  °

22.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от [xx xxxx 2016 г.](16) [относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите].

19.2.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите ‒ членки на Европейския съюз (Frontex), за финансовата 2014 година

(2015/2181(DEC))

Докладчик по становище: Моника Маковей

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва заключенията на Сметната палата, че годишните отчети на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на ЕС (Агенцията) дават вярна представа за нейното финансово състояние към 31 декември 2014 г. и че операциите ѝ са законосъобразни и редовни;

2. приветства значителните подобрения, отбелязани както в предварителните, така и в последващите проверки на разходите, декларирани от сътрудничещите държави в рамките на споразуменията за безвъзмездна финансова помощ;

3.  изразява съжаление, че не са били изискани одитни сертификати за предоставената безвъзмездна финансова помощ над определения праг и че документацията, поискана от сътрудничещите държави в подкрепа на декларираните разходи, не винаги е била достатъчна за проверката на плащанията; призовава за съществени подобрения в управлението на плащанията и проверките за постигане на допълнителна увереност относно законосъобразността и редовността на операциите по предоставяне на безвъзмездни средства;

4.  отбелязва по-големия брой на сключените споразумения за безвъзмездна финансова помощ през 2014 г.; отбелязва обаче, че се очакват допълнителни увеличения поради настоящите кризи с бежанците и по отношение на сигурността; отправя искане към Агенцията за реалистичен и всеобхватен подход към бюджетното планиране; подчертава необходимостта от въвеждане на по-подходящ механизъм за финансиране в допълнение към безвъзмездната финансова помощ;

5.  отбелязва, че от 1 087-те процедури по възлагане на обществени поръчки през 2014 г. е публикувана информация за много ограничен брой възложени поръчки; настоятелно призовава Агенцията да гарантира прозрачност и да публикува всички обществени поръчки, които възлага, както и свързаните с тях процедури;

6.  отбелязва подробния отговор на Агенцията на доклада на ЕСП и поетите ангажименти за подобряване на управлението на бюджета;

7.  настоятелно призовава Агенцията да приеме и да публикува политика и практическо ръководство относно управлението и предотвратяването на конфликти на интереси, в съответствие с насоките, публикувани от Комисията през декември 2013 г.; настоятелно призовава Агенцията да публикува „Кой кой е“ в допълнение към органиграмата; автобиографиите, както и декларациите за интереси на изпълнителния директор и на членовете на Управителния съвет и на Консултативния форум; призовава за приемането на ясни правила срещу „кадрови въртележки“; напомня на Агенцията, че трябва да приеме вътрешни задължителни правила относно лицата, които подават сигнали за нередности, в съответствие с член 22в от Правилника за длъжностните лица на ЕС, който влезе в сила на 1 януари 2014 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.2.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

51

0

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Bodil Valero

(1)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 342.

(2)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 342.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(6)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 342.

(8)

ОВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 342.

(9)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

OВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(12)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

Договореност между Европейската общност, от една страна, и Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, от друга страна, относно реда и условията на участие на тези държави в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз (OВ L 243, 16.9.2010 г., стр. 4); Договореност между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия за реда и условията на участие на тези страни в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз (OВ L 188, 20.7.2007 г., стр. 19).

(14)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана (COM(2015)0671 final).

(15)

Член 15а, въведен с Регламент (ЕС) № 1168/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз (OВ L 304, 22.11.2011 г., стp. 1).

(16)

Приети текстове от тази дата, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Правна информация