Postup : 2015/2181(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0115/2016

Předložené texty :

A8-0115/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.54
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0190

ZPRÁVA     
PDF 618kWORD 122k
8.4.2016
PE 569.768v03-00 A8-0115/2016

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie na rozpočtový rok 2014

(2015/2181(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie na rozpočtový rok 2014

(2015/2181(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0079/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie(4), a zejména na článek 30 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0115/2016),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie za rozpočtový rok 2014

(2015/2181(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi agentury(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0079/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie(10), a zejména na článek 30 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(11),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0115/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie na rozpočtový rok 2014

(2015/2181(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0115/2016),

A.  vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (dále jen „agentura“) na rozpočtový rok 2014 činil podle finančních výkazů agentury 97 945 077 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje zvýšení o 4,25 %;

B.  vzhledem k tomu, že celkový příspěvek Unie do rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2014 činil podle finančních výkazů agentury 86 810 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje zvýšení o 1,53 %;

Připomínky k legalitě a správnosti operací

1.  ze zprávy Účetního dvora o roční účetní závěrce agentury za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) bere na vědomí, že byla zaznamenána značná zlepšení jak u ověřování ex ante, tak u ověřování ex post, které se týká výdajů vykazovaných spolupracujícími zeměmi na základě grantových dohod; bere na vědomí informaci agentury, že v červnu 2013 zavedla komplexnější, na rizicích založený systém kontrol ex ante, který zahrnuje požadavek předkládat spolu se žádostí o konečnou platbu také vybrané podpůrné dokumenty; dále konstatuje, že tento systém kontrol ex ante doplňují kontroly ex post prováděné na místě u příjemců nebo ve formě dokumentárního přezkumu a že platby, u kterých neproběhly kontroly ex ante, procházejí kontrolami ex post;

2.  konstatuje, že podle Účetního dvora není dokumentace ze spolupracujících zemí dokládající vykazované údaje vždy dostatečná; ze zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že agentura nepožádala o osvědčení o auditu, která by ještě zvýšila jistotu o legalitě a správnosti grantových operací; bere na vědomí informaci agentury, že tato osvědčení byla vydána již v roce 2010; vyjadřuje politování nad tím, že i přesto, že se v této věci konala informační schůzka pro příjemce prostředků od agentury, nezávislé auditní orgány osvědčení o auditu nevydaly a došlo k výraznému zpoždění přijetí poslední žádosti; žádá agenturu, aby plně prozkoumala možnost spolupráce s auditními orgány zřízenými v rámci Fondu pro vnější hranice a Fondu pro vnitřní bezpečnost a aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o vyhodnocení této spolupráce;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2014 byla míra plnění rozpočtu ve výši 98,65 %, čímž oproti roku 2013 došlo ke zvýšení o 0,9 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 68,79 %, což ve srovnání s rokem 2013 představuje zvýšení o 4,81 %;

Závazky a přenesené prostředky

4.  konstatuje, že se agentuře podařilo snížit celkovou míru přenesených prostředků na závazky z 35 % v roce 2013 na 30 % v roce 2014; konstatuje, že vzhledem k víceleté povaze operací agentury a k vyššímu riziku neočekávaných událostí je roční plánování a plnění rozpočtu mimořádně obtížné; konstatuje, že výše přenosů v případě hlavy II (správní výdaje) činila 4 500 000 EUR (36 %) a jejich hlavním důvodem byly nákupy na konci roku související se stěhováním agentury do nové budovy v prosinci 2014; bere na vědomí, že objem přenosů v případě hlavy III (operační výdaje) činil 29 200 000 EUR (47 %) a vyplýval především z víceleté povahy činností agentury a ze schválení dodatečného rozpočtu ve výši 4 200 000 EUR v říjnu 2014;

5.  poukazuje na to, že operační výdaje agentury závisejí ve značné míře na včasném předložení žádostí o úhradu výdajů na dotace ze strany členských států; bere na vědomí, že doba mezi předložením žádosti a konečným datem vyslání úředníka nebo letadla či plavidla na společnou operaci, kterou agentura koordinuje, se pohybuje v průměru od čtyř do šesti měsíců;

Zadávání veřejných zakázek a postupy přijímání zaměstnanců

6.  poznamenává, že z celkového počtu 1 087 zadávacích řízení v roce 2014 existují veřejné informace jen o velmi omezeném počtu zadaných zakázek; naléhavě žádá agenturu, aby zajistila transparentnost a zveřejňovala veškeré své zakázky i související zadávací řízení;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

7.  bere na vědomí, že agentura vypracovala a přijala předpisy pro transparentnost a možné střety zájmů její správní rady, zaměstnanců a přidělených národních odborníků, konkrétně kodex chování zaměstnanců agentury Frontex, kodex chování všech osob podílejících se na činnostech agentury Frontex a kodex chování pro společné návratové operace koordinované agenturou Frontex; dále bere na vědomí, že výkonný ředitel agentury schválil v srpnu 2015 strategii a akční plán pro boj proti podvodům; konstatuje, že tato strategie pro boj proti podvodům byla vypracována s použitím jak pokynů pro agentury, tak pokynů Evropského úřadu pro boj proti podvodům;

8.  konstatuje, že na internetových stránkách agentury byla zveřejněna každoroční veřejná čestná prohlášení většiny členů správní rady agentury; bere na vědomí, že na internetových stránkách agentury byly zveřejněny životopisy výkonného ředitele a zástupce výkonného ředitele agentury; požaduje zveřejnění prohlášení o zájmech výkonného ředitele, zástupce výkonného ředitele a členů správní rady; naléhavě vyzývá agenturu a členy její správní rady, aby co nejdříve zveřejnili dosud nezveřejněná prohlášení;

9.  bere na vědomí, že agentura vytvořila návrh souboru pravidel pro whistleblowing, který by měl být přijat do konce prvního pololetí roku 2016; vyzývá agenturu, aby rovněž řádně zohlednila doporučení veřejného ochránce práv v této věci; vyzývá agenturu, aby přijetí těchto pravidel dále neodkládala a informovala orgán příslušný k udělení absolutoria, až budou tato pravidla s konečnou platností přijata;

10.  vybízí agenturu, aby u svých zaměstnanců lépe zvyšovala povědomí o politice předcházení střetům zájmů, souběžně s již probíhajícími činnostmi v oblasti zvyšování informovanosti, a požaduje, aby integrita a transparentnost byly zařazeny jako povinný bod, o němž se bude hovořit při přijímacích řízeních a při pohovorech o pracovním výkonu;

11.  vyzývá k celkovému zlepšení předcházení korupci ve veřejném sektoru a boje proti ní na základě celostního přístupu, a to lepším přístupem veřejnosti k dokumentům a přísnějšími pravidly pro střety zájmů, zavedením nebo posílením rejstříků transparentnosti, poskytnutím dostatečných zdrojů na opatření pro vymáhání práva a rovněž lepší spoluprací mezi členskými státy a s příslušnými třetími zeměmi;

12.   vyzývá orgány a agentury Unie, které zavedly kodexy chování, k nimž patří i Evropský parlament, aby zpřísnily prováděcí opatření svých kodexů, jako jsou kontroly prohlášení o finančních zájmech;

13.  žádá agenturu, aby důsledně uplatňovala opatření týkající se diskrece a vyloučení u zadávání veřejných zakázek, přičemž musí být v každém z takových případů prováděny náležité kontroly správnosti daného rozhodnutí, a aby uplatňovala kritéria vyloučení s cílem vyřadit společnosti, u nichž nastává jakýkoli střet zájmů, což má zásadní význam pro ochranu finančních zájmů Unie;

Interní audit

14.  konstatuje, že v roce 2014 provedl útvar interního auditu (IAS) Komise audit na téma „Vztahy se zúčastněnými stranami a externí komunikace při řízení společných zdrojů“, který ukázal, že celkové řízení vztahů se zúčastněnými stranami a externí komunikace účinně a účelně podporuje řízení společných zdrojů; bere na vědomí informaci agentury, že učinila v tomto směru kroky ke zlepšení již v době, kdy tento audit ještě probíhal, a že připravila formální akční plán s cílem zajistit včasné provedení doporučení; dále konstatuje, že IAS provedl audit v oblasti lidských zdrojů, z něhož vyplynula dvě doporučení označená jako „velmi důležitá“ a dvě doporučení označená jako „důležitá“;

Další připomínky

15.  ze zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že je třeba zpřesnit výpočet příspěvků od zemí, které nejsou členy EU a jsou smluvními stranami Schengenské dohody (Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island a Norsko), aby lépe odrážely související právní úpravu(13); bere na vědomí informaci agentury, že přepracuje metodiku pro výpočet příspěvků od těchto zemí tak, aby měla řádnou právní formu; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o výsledku tohoto přepracování;

16.  ze zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že příspěvky, které agentuře poskytují Spojené království a Irsko, jsou již po mnoho let ve stejné výši, přestože se tyto země podílejí na značně rozšířeném množství činností; bere na vědomí informaci agentury, že pracovní skupina správní rady agentury pro rozpočet a účetnictví na této otázce pracuje a předloží správní radě doporučení a návrh na další postup ve věci těchto příspěvků; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o výsledku těchto kroků;

17.  ze zprávy Účetního dvora se znepokojením zjišťuje, že vysoký a stále rostoucí počet grantových dohod i rozsah souvisejících výdajů, které musí agentura ověřovat a proplácet, naznačuje, že by bylo možno využívat účinnějšího a nákladově efektivnějšího mechanismu financování operačních činností agentury; dále konstatuje, že v předchozích letech vedla složitost a administrativní zátěž stávajících mechanismů k tomu, že Účetní dvůr nebyl schopen potvrdit legalitu a správnost operací; dále konstatuje, že v roce 2015 se rozsah operací, které agentura provádí, ještě rozšířil a agentura byla pověřena novými zvláštními úkoly v rámci regionální jednotky EU; vyzývá agenturu, aby při přezkumu a reformě svých mechanismů financování zohlednila výše vyjádřené obavy;

18.  bere na vědomí informaci agentury, že jedno z doporučení její správní rady v návaznosti na externí hodnocení agentury se týká usnadnění finančního řízení, a požaduje, aby bylo omezení stanovené ve zřizovacím nařízení agentury v případě grantů zrušeno; konstatuje, že smluvní vztahy mezi agenturou a orgány členských států by mohly otevřít cestu k efektivnějšímu a transparentnějšímu finančnímu řízení;

19.  konstatuje, že když členský stát vysílá důstojníky nebo nasazuje technická zařízení do operací koordinovaných agenturou, podepíše tento členský stát operační plán vypracovaný agenturou a hostitelským státem, který jasně uvádí podmínky této operativní spolupráce; připomíná, že není stanovena žádná úprava, která by zúčastněným členským státům dávala volnost používat různé způsoby a prostředky k dosažení určitého cíle politiky, jak naznačuje grantový nástroj, protože operační plán musí být prováděn dohodnutým způsobem bez jakékoli odchylky, pokud nedojde k jeho změně; upozorňuje na to, že nový návrh na zřízení pohraniční a pobřežní stráže(14) jde ještě dále a navrhuje proaktivní roli v případě společných operací a návratových činností, což není slučitelné s rysy grantu jako finančního nástroje; naléhavě vyzývá Komisi, aby tuto okolnost zohlednila, až bude v budoucnu předkládat návrhy zřizovacích nařízení;

20.  konstatuje, že ačkoli agentura zahájila činnost již v roce 2005 a od té doby provádí své operace, pracuje pouze na základě korespondence a výměny informací s hostitelským členským státem, a nikoli na základě komplexní dohody o sídle mezi agenturou a hostitelským členským státem, protože ta nebyla nikdy podepsána; konstatuje, že taková dohoda by ještě zvýšila transparentnost podmínek, za nichž agentura a její zaměstnanci fungují; připomíná, že požadavek uzavřít dohodu o sídle byl do pozměněného nařízení agentury vložen v roce 2011(15); se znepokojením konstatuje, že jednání s vládou hostitelského členského státu v této věci stále probíhají; naléhavě vyzývá agenturu a vládu hostitelského členského státu, aby dohodu o sídle uzavřely co nejdříve; požaduje, aby agentura informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o průběhu a výsledcích těchto jednání;

21.  prohlašuje, že výroční zpráva agentury by mohla hrát důležitou úlohu při zajišťování souladu s požadavky transparentnosti, odpovědnosti a integrity; vyzývá agenturu, aby se kapitola věnovaná těmto prvkům stala standardní součástí jejích výročních zpráv;

°

°  °

22.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne [xx xxxx 2016](16) [o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur].

19.2.2016

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2014

(2015/2181(DEC))

Navrhovatelka: Monica Macovei

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  bere na vědomí závěry Účetního dvora, že roční účetní závěrka agentury Frontex věrně zobrazuje finanční situaci agentury ke dni 31. prosince 2014 a že její operace jsou legální a správné;

2.  vítá značné zlepšení, jehož bylo dosaženo jak u ověřování ex ante, tak u ověřování ex post, které se týká výdajů vykazovaných spolupracujícími zeměmi na základě grantových dohod;

3.  vyjadřuje politování nad skutečností, že v případě grantů nad stanovenými prahovými hodnotami nebyla požadována osvědčení o auditu a že doklady o výdajích požadované od spolupracujících zemí nebyly vždy dostatečné k ověření plateb; požaduje značné zlepšení v řízení a ověřování plateb, aby byla zajištěna věrohodnost v souvislosti s legalitou a správností grantových operací;

4.  bere na vědomí zvýšení počtu grantových dohod v roce 2014; poznamenává však, že se očekávají další zvýšení vzhledem ke stávající uprchlické a bezpečnostní krizi; žádá agenturu, aby přijala realistické a komplexní rozpočtové plánování; zdůrazňuje, že navíc ke grantům je třeba vytvořit adekvátnější mechanismus financování;

5.  poznamenává, že z celkového počtu 1 087 řízení o zadávání veřejných zakázek v roce 2014 existují veřejné informace o velmi omezeném počtu zadaných zakázek; naléhavě žádá agenturu, aby zajistila transparentnost a zveřejnila veškeré své zakázky i související řízení o zadávání veřejných zakázek;

6.  bere na vědomí obsáhlou odpověď agentury na zprávu Evropského účetního dvora a závazky přijaté s cílem zlepšit rozpočtové řízení;

7.  naléhavě žádá agenturu, aby přijala a zveřejnila politiku a praktického průvodce pro řízení a prevenci střetů zájmů, v souladu s pokyny, které Komise zveřejnila v prosinci 2013; naléhavě žádá agenturu, aby kromě organizační struktury zveřejňovala také adresář osob, životopisy a také prohlášení o zájmech v případě výkonného ředitele, správní rady a poradního fóra; požaduje zavedení jasných pravidel proti tzv. efektu otáčivých dveří; připomíná agentuře, že podle článku 22c služebního řádu EU, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2014, musí přijmout závazná vnitřní pravidla týkající se oznamovatelů.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

16.2.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

51

0

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Bodil Valero

(1)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 342.

(2)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 342.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 342.

(8)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 342.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Ujednání mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím na straně druhé o pravidlech pro účast těchto států v Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Úř. věst. L 243, 16.9.2010, s. 4), ujednání mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Islandskou republikou a Norským královstvím na straně druhé o pravidlech pro účast těchto států v Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Úř. věst. L 188, 20.7.2007, s. 19).

(14)

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o evropské pohraniční a pobřežní stráži (COM(2015) 0671 final).

(15)

Článek 15a vložený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1168/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 1).

(16)

Texty přijaté tohoto dne, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právní upozornění