Διαδικασία : 2015/2181(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0115/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0115/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.54
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0190

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 703kWORD 136k
8.4.2016
PE 569.768v03-00 A8-0115/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2181(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Derek Vaughan

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2181(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0079/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4), και ιδίως το άρθρο 30,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0115/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2181(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0079/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(9), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(10), και ιδίως το άρθρο 30,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(11),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0115/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2181(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0115/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2014 ανερχόταν σε 97 945 077 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 4,25% σε σύγκριση με το 2013·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, η συνολική συνεισφορά της Ένωσης στον προϋπολογισμό του Οργανισμού για το 2014 ανήλθε στα 86 810 000 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 1,53% σε σύγκριση με το 2013·

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων

1.  αντιλαμβάνεται, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (εφεξής «Συνέδριο») σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014 (εφεξής «έκθεση του Συνεδρίου»), ότι σημειώθηκαν σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά τόσο τις εκ των προτέρων όσο και τις εκ των υστέρων επαληθεύσεις των δαπανών των οποίων ζητείται από τις συνεργαζόμενες χώρες η απόδοση δυνάμει συμφωνιών επιχορήγησης· αντιλαμβάνεται, με βάση τις πληροφορίες του Οργανισμού, ότι ο Οργανισμός θέσπισε τον Ιούνιο του 2013 ένα πιο ολοκληρωμένο, βασιζόμενο σε ανάλυση κινδύνου σύστημα εκ των προτέρων ελέγχων, το οποίο περιλαμβάνει την απαίτηση να υποβάλλονται επιλεγμένα δικαιολογητικά έγγραφα μαζί με το αίτημα τελικής πληρωμής· σημειώνει πέραν τούτων ότι το σύστημα των εκ των προτέρων ελέγχων συμπληρώνεται από εκ των υστέρων ελέγχους που διενεργούνται στον τόπο του δικαιούχου ή υπό τη μορφή εξέτασης βάσει εγγράφων και ότι οι πληρωμές που δεν υπόκεινται σε εκ των προτέρων ελέγχους υπόκεινται σε εκ των υστέρων ελέγχους·

2.  παρατηρεί ότι το Συνέδριο διαπιστώνει ότι τα δικαιολογητικά προς υποστήριξη της αξίωσης αυτών των χωρών για πληρωμή δαπανών δεν είναι πάντοτε επαρκή· σημειώνει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι ο Οργανισμός δεν ζητούσε τα πιστοποιητικά λογιστικού ελέγχου που θα μπορούσαν να προσθέσουν περαιτέρω αξιοπιστία σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των συναλλαγών στο πλαίσιο επιχορήγησης· αντιλαμβάνεται, με βάση τις πληροφορίες του Οργανισμού, ότι πιστοποιητικά αυτού του είδους είχαν συνταχθεί το 2010· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρότι διοργανώθηκε ενημέρωση για τους δικαιούχους του Οργανισμού, τα πιστοποιητικά λογιστικού ελέγχου δεν εκδόθηκαν από ανεξάρτητα όργανα ελέγχου και η προθεσμία παραλαβής της τελικής απαίτησης παρατάθηκε σημαντικά· ζητεί από τον Οργανισμό να διερευνήσει πλήρως τη δυνατότητα συνεργασίας με τις ελεγκτικές αρχές που έχουν ιδρυθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την αποτίμηση αυτής της συνεργασίας·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 98,65%, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 0,9% σε σύγκριση με το 2013· σημειώνει ακόμη ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 68,79%, αυξημένο κατά 4,81% σε σύγκριση με το 2013·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος

4.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός μείωσε το συνολικό επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος από 35% το 2013 σε 30% το 2014· αντιλαμβάνεται ότι ο πολυετής χαρακτήρας των δραστηριοτήτων του Οργανισμού και ο αυξημένος κίνδυνος απρόβλεπτων συμβάντων συνιστούν ιδιαίτερη πρόκληση όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού· σημειώνει ότι το επίπεδο των μεταφορών στο επόμενο έτος ήταν 4 500 000 EUR (36%) για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) και αφορούσε κυρίως αγορές στο τέλος του έτους που συνδέονται με τη μετακόμιση του Οργανισμού στο νέο κτίριο τον Δεκέμβριο 2014· σημειώνει ότι οι μεταφορές στο επόμενο έτος για τον Τίτλο III (επιχειρησιακές δαπάνες) ήταν 29 200 000 EUR (47%) και οφείλονταν κατά κύριο λόγο στον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρήσεων του Οργανισμού και στην έγκριση συμπληρωματικού προϋπολογισμού ύψους 4 200 000 EUR τον Οκτώβριο 2014·

5.  επισημαίνει ότι οι επιχειρησιακές δαπάνες του Οργανισμού εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από την έγκαιρη υποβολή από τα κράτη μέλη αξιώσεων επιστροφής δαπανών για επιχορηγήσεις· αντιλαμβάνεται ότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην τελική ημερομηνία χρησιμοποίησης ενός αξιωματικού ή ενός αεροσκάφους/σκάφους σε κοινή επιχείρηση που συντονίζει ο Οργανισμός και την υποβολή της αξίωσης επιστροφής δαπανών κυμαίνεται κατά μέσον όρο μεταξύ τεσσάρων και έξι μηνών·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

6.  σημειώνει ότι, από τις 1087 διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του 2014, υπήρξε δημόσια ενημέρωση επί πολύ μικρού αριθμού ανατεθεισών συμβάσεων· παροτρύνει τον Οργανισμό να μεριμνά για τη διασφάλιση της διαφάνειας και να δημοσιεύει όλες τις συμβάσεις και όλες τις συναφείς προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων διαδικασίες·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

7.  αντιλαμβάνεται ότι ο Οργανισμός εκπόνησε και ενέκρινε κανόνες που διέπουν τη διαφάνεια και τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων για το διοικητικό συμβούλιο, το προσωπικό και τους αποσπασμένους εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη, συγκεκριμένα τον «Κώδικα Δεοντολογίας του Προσωπικού του Frontex», τον «Κώδικα Δεοντολογίας για όλους όσους συμμετέχουν σε δραστηριότητες Frontex» και τον «Κώδικα Δεοντολογίας για από κοινού επιχειρήσεις επαναπατρισμού που συντονίζει ο Frontex»· αντιλαμβάνεται πέραν τούτων ότι τον Αύγουστο 2015 ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού ενέκρινε «Στρατηγική και σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της απάτης»· σημειώνει ότι για την κατάρτιση της εν λόγω στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης χρησιμοποιήθηκαν τόσο οι κατευθυντήριες γραμμές για τους οργανισμούς όσο και εκείνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης·

8.  σημειώνει ότι για την πλειονότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου οι ετήσιες δημόσιες δηλώσεις δέσμευσης δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο του Οργανισμού· σημειώνει ότι τα βιογραφικά σημειώματα του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή έχουν δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Οργανισμού· ζητεί να δημοσιευτούν οι δηλώσεις συμφερόντων του εκτελεστικού διευθυντή, του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή και των μελών του διοικητικού συμβουλίου· παροτρύνει τον Οργανισμό και τα μέλη του διοικητικού του συμβουλίου να θέσουν στη διάθεση του κοινού τις εναπομένουσες μη δημοσιευθείσες δηλώσεις το ταχύτερο δυνατό·

9.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός εκπόνησε σχέδιο συνόλου κανόνων περί καταγγελίας δυσλειτουργιών που αναμένεται να εγκριθεί έως τα τέλη του πρώτου εξαμήνου 2016· ζητεί από τον Οργανισμό να λάβει δεόντως υπόψη τις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με το ζήτημα αυτό· καλεί τον Οργανισμό να μην καθυστερήσει περαιτέρω την έγκριση των κανόνων αυτών και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την οριστική έγκρισή τους·

10.  ενθαρρύνει τον Οργανισμό να μεριμνήσει ώστε το προσωπικό του να συνειδητοποιήσει καλύτερα την πολιτική αντιμετώπισης των συγκρούσεων συμφερόντων, παράλληλα με τις εν εξελίξει δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης και με την ενσωμάτωση της ακεραιότητας και της διαφάνειας ως υποχρεωτικών θεμάτων που θα συζητούνται στις διαδικασίες πρόσληψης και στις αξιολογήσεις των επιδόσεων·

11.  ζητεί συνολική βελτίωση στο θέμα της πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, με αφετηρία τη βελτίωση της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα και αυστηρότερους κανόνες για τις συγκρούσεις συμφερόντων, την καθιέρωση ή ενίσχυση των μητρώων διαφάνειας και την πρόβλεψη επαρκών πόρων για μέτρα επιβολής του νόμου, καθώς και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και με τις σχετικές τρίτες χώρες·

12.   καλεί τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης που έχουν καθιερώσει κώδικες δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ενισχύσουν τα μέτρα εφαρμογής τους, όπως είναι οι έλεγχοι των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων·

13.  ζητεί από τον Οργανισμό να εφαρμόζει με αυστηρότητα τα μέτρα σχετικά με τη διακριτική ευχέρεια και τον αποκλεισμό στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, με κατάλληλους ελέγχους προϋποθέσεων σε κάθε περίπτωση, και να εφαρμόζει τα κριτήρια αποκλεισμού προκειμένου να αποκλείονται εταιρείες σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, ένα μέτρο καίριας σημασίας για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

Εσωτερικός έλεγχος

14.  παρατηρεί ότι το 2014 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (ΥΕΛΕ) διενήργησε λογιστικό έλεγχο όσον αφορά τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την εξωτερική επικοινωνία στο πλαίσιο της διαχείρισης των κοινών πόρων, ο οποίος έδειξε ότι η συνολική διαχείριση των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και της εξωτερικής επικοινωνίας στηρίζει αποτελεσματικά και αποδοτικά τη διαχείριση των κοινών πόρων· αντιλαμβάνεται, με βάση τις πληροφορίες του Οργανισμού, ότι ανέλαβε δράσεις βελτίωσης ενώ εξελισσόταν ακόμη ο έλεγχος και ότι έχει ετοιμάσει το επίσημο σχέδιο δράσης προς εξασφάλιση της έγκαιρης υλοποίησης των συστάσεων· σημειώνει περαιτέρω ότι η ΥΕΛΕ διενήργησε έλεγχο στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα δύο συστάσεις με την ένδειξη «πολύ σημαντική» και δύο συστάσεις με την ένδειξη «σημαντική»·

Λοιπές παρατηρήσεις

15.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, την ανάγκη για λεπτομερέστερο υπολογισμό των εισφορών των εκτός Ένωσης χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Σένγκεν (Ελβετία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία και Νορβηγία), προκειμένου να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι σχετικές νομικές διατάξεις(13)· αντιλαμβάνεται, με βάση τις πληροφορίες του Οργανισμού, ότι θα επανεξετάσει τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των εισφορών από τις εν λόγω χώρες και θα της προσδώσει την αρμόζουσα νομική μορφή· καλεί τον Οργανισμό να γνωστοποιήσει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή την έκβαση αυτής της επανεξέτασης·

16.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι οι εισφορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας στον προϋπολογισμό του Οργανισμού παραμένουν σταθερές από πολλών ετών παρά το σημαντικά διευρυμένο φάσμα δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία· αντιλαμβάνεται, με βάση τις πληροφορίες του Οργανισμού, ότι η «ομάδα εργασίας του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τον προϋπολογισμό και τους λογαριασμούς» επανεξετάζει το θέμα και πρόκειται να υποβάλει στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού σύσταση σχετικά με τον υπολογισμό των εν λόγω εισφορών στο μέλλον· καλεί τον Οργανισμό να γνωστοποιήσει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή την έκβαση της επανεξέτασης·

17.  σημειώνει με ανησυχία, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι ο υψηλός και συνεχώς αυξανόμενος αριθμός συμφωνιών επιχορήγησης, καθώς και το μέγεθος των σχετικών δαπανών που υποβάλλονται σε επαλήθευση και αποδίδονται ως επιστροφές δαπανών από τον Οργανισμό, καταδεικνύουν ότι θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αποτελεσματικότεροι και οικονομικώς αποδοτικότεροι εναλλακτικοί μηχανισμοί προς χρηματοδότηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του Οργανισμού· σημειώνει, επιπλέον, ότι τα τελευταία έτη η πολυπλοκότητα των υφιστάμενων μηχανισμών και η σχετική διοικητική επιβάρυνση είχαν ως αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση το Συνέδριο να βεβαιώσει τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων· σημειώνει επιπλέον ότι το 2015 υπήρξε περαιτέρω αύξηση στο μέγεθος των επιχειρήσεων που ανέλαβε ο Οργανισμός, και ότι του ανατέθηκαν νέα και ειδικά καθήκοντα στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ειδικής Ομάδας της ΕΕ· ζητεί από τον Οργανισμό να λάβει υπόψη, κατά την επανεξέταση και τη μεταρρύθμιση των χρηματοδοτικών μηχανισμών του, τις ανησυχίες που διατυπώνονται ανωτέρω·

18.  αντιλαμβάνεται, με βάση τις πληροφορίες του Οργανισμού, ότι μία από τις συστάσεις που διατύπωσε το διοικητικό του συμβούλιο μετά την εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού σχετίζεται με τη διευκόλυνση της οικονομικής διαχείρισης και ζητεί να εγκαταλειφθεί ο περιορισμός που προκύπτει από την αναφορά του ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού σε επιχορηγήσεις· σημειώνει ότι η ύπαρξη συμβατικών σχέσεων μεταξύ του Οργανισμού και των αρχών των κρατών μελών θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο αποτελεσματική και διαφανή οικονομική διαχείριση·

19.  σημειώνει ότι όταν ένα κράτος μέλος κινητοποιεί αξιωματικούς και/ή τεχνικό εξοπλισμό στις συντονισμένες επιχειρήσεις του Οργανισμού, το εν λόγω κράτος μέλος υπογράφει το επιχειρησιακό σχέδιο που συντάσσεται από τον Οργανισμό και το κράτος μέλος υποδοχής, σχέδιο που σαφώς υποδεικνύει τους όρους της επιχειρησιακής συνεργασίας· υπενθυμίζει ότι δεν ορίζεται κάποια διάταξη που να παρέχει στα συμμετέχοντα κράτη μέλη την ελευθερία να χρησιμοποιήσουν διαφορετικούς τρόπους και μέσα προς επίτευξη ενός δεδομένου στόχου πολιτικής, όπως υποδηλώνει η χρήση του μέσου της επιχορήγησης, καθότι το επιχειρησιακό σχέδιο πρέπει να υλοποιηθεί όπως ακριβώς συμφωνήθηκε, χωρίς παρέκκλιση, εκτός εάν τροποποιηθεί· επισημαίνει ότι η νέα πρόταση για την ίδρυση Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής(14) προχωρεί ακόμη περισσότερο και προτείνει προορατικό ρόλο για τις από κοινού επιχειρήσεις και δραστηριότητες επιστροφής, κάτι το οποίο δεν συνάδει με τα χαρακτηριστικά της επιχορήγησης ως μέσου χρηματοδότησης· προτρέπει την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη αυτό το στοιχείο όταν προτείνει ιδρυτικούς κανονισμούς στο μέλλον·

20.  σημειώνει ότι μολονότι ο Οργανισμός άρχισε να λειτουργεί ήδη το 2005 και έκτοτε πραγματοποιεί επιχειρήσεις, η συνεργασία του με το κράτος μέλος υποδοχής βασίζεται αποκλειστικά στην αλληλογραφία και την ανταλλαγή πληροφοριών, καθότι ο Οργανισμός και το κράτος μέλος υποδοχής δεν υπέγραψαν ποτέ συνολική συμφωνία σχετικά με την έδρα· παρατηρεί ότι μια συμφωνία αυτού του είδους θα ενίσχυε περαιτέρω τη διαφάνεια όσον αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί ο Οργανισμός και εργάζεται το προσωπικό του· υπενθυμίζει ότι η απαίτηση για τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με την έδρα εισήχθη στον τροποποιητικό κανονισμό του Οργανισμού το 2011(15)· σημειώνει με ανησυχία ότι οι διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του κράτους μέλους υποδοχής συνεχίζονται ακόμη· παροτρύνει τον Οργανισμό και την κυβέρνηση του κράτους μέλους υποδοχής να συνάψουν συμφωνία σχετικά με την έδρα το ταχύτερο δυνατό· ζητεί από τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο και την έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων·

21.  δηλώνει ότι η ετήσια έκθεση του Οργανισμού θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη συμμόρφωση όσον αφορά τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα· καλεί τον Οργανισμό να περιλάβει ένα τυποποιημένο κεφάλαιο για τα θέματα αυτά στην ετήσια έκθεσή του·

°

°  °

22.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της [xx xxxx 2016](16) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

19.2.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex) για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2181(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Monica Macovei

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τα οποία οι ετήσιοι λογαριασμοί του Frontex (εφεξής «o Οργανισμός») παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της δημοσιονομικής του κατάστασης στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και οι πράξεις του είναι νόμιμες και κανονικές·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι σημειώθηκαν σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά τις εκ των προτέρων και τις εκ των υστέρων επαληθεύσεις των δαπανών των οποίων ζητείται η απόδοση από τις συνεργαζόμενες χώρες στο πλαίσιο των συμφωνιών επιχορήγησης·

3.  εκφράζει τη λύπη του διότι δεν ζητήθηκαν πιστοποιητικά ελέγχου για επιχορηγήσεις που υπερέβησαν τα καθορισμένα όρια και διότι η τεκμηρίωση δαπανών που ζητήθηκε από τις συνεργαζόμενες χώρες δεν ήταν σε όλες τις περιπτώσεις επαρκής για την επαλήθευση των πληρωμών· ζητεί να υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά τη διαχείριση και την επαλήθευση των πληρωμών, προκειμένου να παρέχονται περαιτέρω διαβεβαιώσεις όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων που αφορούν επιχορηγήσεις·

4.  αντιλαμβάνεται ότι υπήρξε αύξηση των συμφωνιών επιχορήγησης το 2014· σημειώνει, ωστόσο, ότι αναμένονται περαιτέρω αυξήσεις λόγω της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης και των απειλών κατά της ασφαλείας· ζητεί από τον Οργανισμό να υιοθετήσει ένα ρεαλιστικό και ολοκληρωμένο σχέδιο προϋπολογισμού· τονίζει την ανάγκη να θεσπιστεί ένας καταλληλότερος μηχανισμός χρηματοδότησης, επιπροσθέτως των επιχορηγήσεων·

5.  σημειώνει ότι, από τις 1 087 διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του 2014, υπήρξε δημόσια ενημέρωση επί πολύ μικρού αριθμού ανατεθεισών συμβάσεων· παροτρύνει τον Οργανισμό να μεριμνά για την διασφάλιση της διαφάνειας και να δημοσιεύει όλες τις συμβάσεις και όλες τις συναφείς προς την σύναψη δημοσίων συμβάσεων διαδικασίες·

6.   λαμβάνει υπόψη του την εκτενή απάντηση του Οργανισμού στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης·

7.  παροτρύνει τον Οργανισμό να εγκρίνει και να δημοσιοποιήσει μια πολιτική και έναν πρακτικό οδηγό σχετικά με τη διαχείριση και την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιεύτηκαν από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2013· παροτρύνει τον Οργανισμό να δημοσιεύσει ευρετήριο προσώπων επιπροσθέτως του οργανογράμματος, τα βιογραφικά σημειώματα καθώς και τις δηλώσεις συμφερόντων του εκτελεστικού διευθυντή, των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του συμβουλευτικού φόρουμ· ζητεί να θεσπιστούν σαφείς κανόνες ως προς το φαινόμενο της μεταπήδησης προς ή από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα· υπενθυμίζει στον Οργανισμό ότι πρέπει να εγκρίνει δεσμευτικούς εσωτερικούς κανόνες σχετικά με την προστασία των υπαλλήλων που καταγγέλλουν δυσλειτουργίες, σύμφωνα με το άρθρο 22γ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τη 1η Ιανουαρίου 2014.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.2.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

51

0

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bodil Valero

(1)

ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 342.

(2)

ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 342.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.

(6)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 342.

(8)

ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 342.

(9)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.

(12)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(13)

Ρύθμιση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, αφετέρου, σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμμετοχής αυτών των κρατών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 243, 16.9.2010, σ. 4)· Ρύθμιση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμμετοχής αυτών των κρατών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 188, 20.7.2007, σ. 19).

(14)

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή (COM(2015)0671 τελικό).

(15)

Άρθρο 15α που θεσπίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1168/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 304, 22.11.2011, σ. 1).

(16)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2016)0000.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου