Postupak : 2015/2181(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0115/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0115/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.54
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0190

IZVJEŠĆE     
PDF 613kWORD 125k
8.4.2016
PE 569.768v03-00 A8-0115/2016

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije za financijsku godinu 2014.

(2015/2181(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Derek Vaughan

 1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA


1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije za financijsku godinu 2014.

(2015/2181(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije za financijsku godinu 2014., s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0079/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2007/2004 od 26. listopada 2004. o osnivanju Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije(4), a posebno njezin članak 30.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0115/2016),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije za financijsku godinu 2014.

(2015/2181(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije za financijsku godinu 2014., s odgovorima Agencije(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0079/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2007/2004 od 26. listopada 2004. o osnivanju Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije(10), a posebno njezin članak 30.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(11),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0115/2016),

1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije za financijsku godinu 2014.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije za financijsku godinu 2014.

(2015/2181(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0115/2016),

A.  budući da je, u skladu s njezinim financijskim izvještajima, konačni proračun Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije („Agencija”) za financijsku godinu 2014. iznosio 97 945 077 EUR, što je povećanje od 4,25 % u odnosu na 2013.;

B.  budući da je, u skladu s njezinim financijskim izvještajima, ukupni doprinos Unije proračunu Agencije za 2014. iznosio 86 810 000 EUR, što je povećanje od 1,53 % u odnosu na 2013.;

Primjedbe o zakonitosti i pravilnosti transakcija

1.  na temelju izvješća Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2014. potvrđuje da je zabilježen znatan napredak u ex ante i ex post provjerama rashoda koje su zemlje suradnice prijavile na temelju sporazuma o bespovratnim sredstvima; na temelju navoda Agencije potvrđuje da je ona u lipnju 2013. uvela opsežniji sustav ex ante kontrola koji se temelji na riziku i u koji je uvrštena obveza podnošenja odabrane popratne dokumentacije zajedno sa zahtjevom za konačno plaćanje; nadalje napominje da je sustav ex ante kontrola dopunjen ex post kontrolama koje se provode na lokaciji korisnika ili u obliku uredske provjere te da plaćanja za koja nisu obvezne ex ante kontrole podliježu ex post kontrolama;

2.  primjećuje da Revizorski sud smatra da popratna dokumentacija koju te zemlje prilažu uz prijavljene rashode nije uvijek dostatna; na temelju izvješća Revizorskog suda prima na znanje da Agencija nije tražila revizijske potvrde kojima bi se pružilo dodatno jamstvo o zakonitosti i pravilnosti transakcija povezanih s bespovratnim sredstvima; na temelju navoda Agencije potvrđuje da su te potvrde izdane 2010.; žali zbog toga što unatoč informativnom sastanku organiziranom s korisnicima Agencije neovisna tijela za reviziju nisu izdala revizijske potvrde te je kašnjenje primitka konačnog zahtjeva znatno produženo; poziva Agenciju da u potpunosti istraži mogućnost suradnje s revizijskim tijelima osnovanima u okviru Fonda za vanjske granice i Fonda za unutarnju sigurnost te da o ocjeni te suradnje izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 98,65 %, što je povećanje od 0,9 % u odnosu na 2013.; nadalje napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 68,79 %, što je povećanje od 4,81 % u odnosu na 2013.;

Obveze i prijenosi

4.  prima na znanje da je Agencija snizila ukupnu razinu prenesenih rezerviranih odobrenih sredstava s 35 % 2013. na 30 % 2014.; potvrđuje da višegodišnja priroda operacija Agencije i pojačani rizik od neočekivanih događaja predstavljaju poseban izazov u pogledu planiranja i izvršenja godišnjeg proračuna; napominje da su prijenosi za glavu II. (administrativni rashodi) iznosili 4 500 000 EUR (36 %) te da se odnose uglavnom na nabavu na kraju godine povezanu s preseljenjem u novu zgradu Agencije u prosincu 2014.; prima na znanje da su prijenosi za glavu III. (operativni rashodi) iznosili 29 200 000 EUR (47 %) i uglavnom su rezultat višegodišnje prirode poslovanja Agencije i odobrenja dodatnih 4 200 000 EUR proračunskih sredstava u listopadu 2014.;

5.  ističe da operativni rashodi Agencije u velikoj mjeri ovise o pravodobnom podnošenju zahtjeva država članica za povrat potpora; potvrđuje da razmak između konačnog datuma upućivanja dužnosnika, zrakoplova ili plovila u koordiniranu zajedničku operaciju i podnošenja zahtjeva u prosjeku iznosi od četiri do šest mjeseci;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

6.  napominje da su od 1087 postupaka javne nabave iz 2014. javnosti dostupne informacije o vrlo ograničenom broju sklopljenih ugovora; poziva Agenciju da zajamči transparentnost i objavi sve svoje ugovore i postupke javne nabave;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

7.  potvrđuje da je Agencija izradila i usvojila pravila o transparentnosti i mogućem sukobu interesa članova svojeg Upravnog odbora, osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka, a posebno Kodeks ponašanja Frontexovog osoblja, Kodeks ponašanja za sve osobe koje sudjeluju u Frontexovim aktivnostima i Kodeks ponašanja za zajedničke operacije vraćanja koje koordinira Frontex; nadalje prima na znanje da je izvršni direktor Agencije u kolovozu 2015. odobrio njezinu Strategiju i akcijski plan za borbu protiv prijevara; prima na znanje da je strategija za borbu protiv prijevara sastavljena uz upotrebu smjernica za agencije i smjernica Europskog ureda za borbu protiv prijevara;

8.  prima na znanje da su na internetskim stranicama Agencije objavljene godišnje javne izjave o preuzimanju odgovornosti većine članova njezina upravnog odbora; prima na znanje da su životopis izvršnog direktora Agencije i životopis njegova zamjenika objavljeni na internetskim stranicama Agencije; poziva na objavljivanje izjava o financijskim interesima izvršnoga direktora, zamjenika izvršnoga direktora i članova upravnog odbora; potiče Agenciju i članove njezina upravnog odbora da što prije objave preostale neobjavljene izjave;

9.  prima na znanje da je Agencija sastavila nacrt pravila o zviždačima koji bi trebao biti usvojen do kraja prve polovine 2016.; poziva Agenciju da razmotri i preporuke ombudsmana na tu temu; poziva Agenciju da više ne odgađa usvajanje tih pravila te da o njihovu konačnom usvajanju obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

10.  potiče Agenciju da više radi na podizanju razine osviještenosti o politici sukoba interesa među svojim osobljem uz već aktualan rad na podizanju razine osviještenosti i na tome da integritet i transparentnost budu neizostavne stavke u postupcima zapošljavanja i provjerama uspješnosti;

11.  poziva na opće poboljšanje kad je riječ o sprečavanju i borbi protiv korupcije primjenom holističkoga pristupa, počevši od bolje javne dostupnosti dokumenata i strožih pravila o sukobima interesa, uvođenja ili poboljšanja registara transparentnosti i pružanja dostatnih sredstava za mjere provođenja zakona pa sve do kvalitetnije suradnje među državama članicama i s relevantnim trećim zemljama;

12.   poziva institucije i agencije EU-a koje imaju kodekse ponašanja, uključujući Europski parlament, da unaprijede provedbene mjere kao što su provjere izjava o financijskom interesu;

13.  poziva Agenciju da strogo primjenjuje mjere koje se odnose na diskreciju i isključenje u pogledu javne nabave, da uvijek provodi temeljite prethodne provjere i da primjenjuje kriterije za isključenje kako bi isključila poduzeća u slučaju bilo kakvog sukoba interesa, što je presudno za zaštitu financijskih interesa Unije;

Unutarnja revizija

14.  zapaža da je 2014. Služba Europske komisije za unutarnju reviziju provela reviziju odnosa dionika i vanjske komunikacije u upravljanju udruženim resursima koja je pokazala da se u okviru cjelokupnog upravljanja odnosima dionika i vanjske komunikacije učinkovito i uspješno podupire upravljanje udruženim resursima; na temelju navoda Agencije potvrđuje da je ona poduzela mjere za poboljšanje dok je revizija još bila u tijeku te da je pripremila službeni akcijski plan kako bi zajamčila pravodobnu provedbu preporuka; nadalje napominje da je Služba Europske komisije za unutarnju reviziju provela reviziju u području ljudskih resursa iz koje su proizašle dvije preporuke označene oznakom „vrlo važno” i dvije preporuke označene oznakom „važno”;

Druge primjedbe

15.  na temelju izvješća Revizorskog suda prima na znanje da je potrebno unaprijediti izračun doprinosa iz zemalja koje nisu države članice Unije, a koje su potpisnice Schengenskog sporazuma (Švicarska, Lihtenštajn, Island i Norveška) radi boljeg usklađivanja s povezanim zakonskim odredbama(13); na temelju navoda Agencije potvrđuje da će Agencija razmotriti metodologiju izračuna doprinosa iz tih zemalja i utvrditi je u ispravnom pravnom formatu; poziva Agenciju da o ishodu tog razmatranja obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

16.  na temelju izvješća Revizorskog suda prima na znanje da su doprinosi Ujedinjene Kraljevine i Irske proračunu Agencije dugo godina bili stabilni unatoč znatno proširenom rasponu aktivnosti u koje su Ujedinjena Kraljevina i Irska uključene; na temelju navoda Agencije potvrđuje da njezina radna skupina upravnog odbora za proračun i financijske izvještaje razmatra to pitanje te da će upravnom odboru Agencije podnijeti svoju preporuku o budućim koracima u pogledu doprinosa tih zemalja; poziva Agenciju da o ishodu tog razmatranja obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

17.  na temelju izvješća Revizorskog suda sa zabrinutošću primjećuje da bi se zbog velikog i stalno rastućeg broja sporazuma o bespovratnim sredstvima, kao i razmjera povezanih rashoda koje Agencija treba provjeriti i nadoknaditi, za financiranje operativnih aktivnosti Agencije mogao rabiti učinkovitiji i isplativiji mehanizam financiranja; nadalje primjećuje da su u prošlim godinama složenost i administrativno opterećenje aktualnih mehanizama dovodili do toga da Sud nije mogao izraziti jamstvo da su transakcije zakonite i pravilne; također napominje da je 2015. došlo do dodatnoga povećanja razmjera operacija koje je Agencija poduzela te novih i konkretnih zadaća koje su joj povjerene u okviru regionalne radne skupine EU-a; poziva Agenciju da tijekom revizije i reforme svojih financijskih mehanizama uzme u obzir iskazane nedoumice;

18.  na temelju navoda Agencije potvrđuje da se jedna od preporuka njezina upravnog odbora nakon vanjske evaluacije Agencije odnosi na omogućivanje financijskog upravljanja te poziva da se ukine ograničenje koje je uvedeno Uredbom o osnivanju Agencije tako da se navedu bespovratna sredstva; napominje da bi ugovorni odnosi između Agencije i vlasti država članica mogli biti temelj za učinkovitije i transparentnije financijsko upravljanje;

19.  napominje da kad država članica upućuje dužnosnike i/ili stavlja na raspolaganje tehničku opremu za operacije koje koordinira Agencija, država članica potpisuje operativni plan koji sastavljaju Agencija i država članica domaćin, u kojem se jasno navode uvjeti operativne suradnje; podsjeća na to da se nijednom odredbom državama članicama sudionicama ne daje pravo da upotrebljavaju različite načine i sredstva za postizanje određenog cilja politike, kako se preporučuje u okviru instrumenta za bespovratna sredstva, jer se operativni plan mora provesti na dogovoreni način bez odstupanja, osim u slučaju izmjena; ističe da novi prijedlog za uspostavu granične i obalne straže(14) ide čak i dalje te da se u njemu predlaže proaktivna uloga za zajedničke operacije i aktivnosti vraćanja, što nije u skladu s obilježjima bespovratnih sredstava kao financijskog instrumenta; poziva Komisiju da to uzme u obzir pri predlaganju uredbi o osnivanju u budućnosti;

20.  napominje da, iako je Agencija počela s radom još 2005. i otad provodi operacije, ona i danas radi samo na temelju korespondencije i razmjene s državom članicom domaćinom umjesto na temelju sveobuhvatnog sporazuma o njezinu sjedištu između Agencije i države članice domaćina, koji nikad nije potpisan; zapaža da bi se takvim sporazumom dodatno promicala transparentnost u pogledu uvjeta u kojima Agencija i njezino osoblje djeluju; podsjeća da je zahtjev za sporazum o sjedištu uveden u izmjeni Uredbe o osnivanju Agencije 2011.(15); sa zabrinutošću napominje da su još u tijeku pregovori s vladom države članice domaćina; apelira na Agenciju i vladu države članice domaćina da što prije sklope sporazum o sjedištu; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o napretku i rezultatima tih pregovora;

21.  navodi da bi godišnje izvješće Agencije moglo imati važnu ulogu u poštovanju pravila o transparentnosti, odgovornosti i integritetu; poziva Agenciju da u svoje godišnje izvješće uvrsti redovno poglavlje o tim sastavnicama;

°

°  °

22.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx xxxx 2016.](16) o [uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija].

19.2.2016

MIŠLJENJE oDBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) za financijsku godinu 2014.

(2015/2181(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Monica Macovei

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  prima na znanje zaključke Revizorskog suda koji smatra da godišnja računovodstvena dokumentacija Frontexa (Agencija) vjerno prikazuje njezino financijsko stanje na dan 31. prosinca 2014. te da su njezine transakcije zakonite i pravilne;

2.   pozdravlja to što su primjetna poboljšanja uočena i u ex ante i ex post provjerama rashoda koje su prijavljivale zemlje suradnice obuhvaćene sporazumima o bespovratnim sredstvima;

3.  izražava žaljenje što nisu zatražene revizijske potvrde za bespovratna sredstva isplaćena u iznosima većim od graničnih vrijednosti te što dokumentacija o rashodima koja je zatražena od zemalja suradnica nije uvijek bila dostatna da se isplate ovjere; poziva na to da se znatno poboljša upravljanje aktivnostima plaćanja i ovjeravanja kako bi se pružila dodatna jamstva o zakonitosti i pravilnosti transakcija povezanih s bespovratnim sredstvima;

4.  potvrđuje povećanje broja sporazuma o bespovratnim sredstvima u 2014.; međutim, napominje da se očekuje dodatno povećanje zbog trenutačne izbjegličke i sigurnosne krize; traži od Agencije da njezino proračunsko planiranje bude realistično i sveobuhvatno; naglašava da je uz dodjeljivanje bespovratnih sredstava potrebno osmisliti prikladnije mehanizme financiranja;

5.  napominje da su od 1087 postupaka javne nabave iz 2014. javnosti dostupne informacije o vrlo ograničenom broju sklopljenih ugovora; poziva Agenciju da zajamči transparentnost i objavi sve svoje ugovore i postupke javne nabave;

6.  prima na znanje iscrpan odgovor Agencije na izvješće Revizorskog suda kao i obveze koje je Agencija preuzela radi poboljšanja proračunskog upravljanja;

7.  snažno potiče Agenciju da donese i objavi politiku i praktični vodič o upravljanju sukobima interesa i njihovu sprječavanju, u skladu sa smjernicama koje je Komisija objavila u prosincu 2013.; poziva Agenciju da uz plan radnih mjesta objavi i popis „tko je tko”, životopise i izjave o financijskim interesima izvršnog direktora, članova upravljačkog odbora i savjetodavnog foruma; traži da se usvoje jasna pravila protiv prakse „kružnih vrata”; podsjeća Agenciju da, prema članku 22.c Pravilnika o osoblju EU-a koji je na snagu stupio 1. siječnja 2014., mora usvojiti obvezujuća interna pravila o zviždačima.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

16.2.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

51

0

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

4.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Bodil Valero

(1)

SL C 409, 9.12.2015., str. 342.

(2)

SL C 409, 9.12.2015., str. 342.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 349, 25.11.2004., str. 1.

(5)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 409, 9.12.2015., str. 342.

(8)

SL C 409, 9.12.2015., str. 342.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 349, 25.11.2004., str. 1.

(11)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

Sporazum između Europske zajednice, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna, s druge strane, o načinima sudjelovanja tih država u Europskoj agenciji za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (SL L 243, 16.9.2010., str. 4.); Dogovor između Europske zajednice i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o načinima sudjelovanja tih država u Europskoj agenciji za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (SL L 188, 20.7.2007., str. 19.).

(14)

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži (COM(2015)0671 final).

(15)

Članak 15.a uveden Uredbom (EU) br. 1168/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 o osnivanju Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (SL L 304, 22.11.2011., str.1.).

(16)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravna napomena