Procedūra : 2015/2181(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0115/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0115/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.54
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0190

ZIŅOJUMS     
PDF 695kWORD 123k
8.4.2016
PE 569.768v03-00 A8-0115/2016

par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2181(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Derek Vaughan

 1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS


1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2181(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2014. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0079/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2004. gada 26. oktobra Regulu (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām(4), un jo īpaši tās 30. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0115/2016),

1.  sniedz Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2015/2181(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2014. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0079/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2004. gada 26. oktobra Regulu (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām(10), un jo īpaši tās 30. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0115/2016),

1.  konstatē, ka Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2014. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2181(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0115/2016),

A.  tā kā Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatos ir norādīts, ka Aģentūras galīgais budžets 2014. finanšu gadā bija EUR 97 945 077, kas ir par 4,25 % vairāk nekā 2013. gadā;

B.  tā kā saskaņā ar Aģentūras finanšu pārskatiem Savienības kopējā iemaksa Aģentūras 2014. gada budžetā bija EUR 86 810 000, kas ir par 1,53 % vairāk nekā 2013. gadā;

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

1.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu par Aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem („Revīzijas palātas ziņojums”) norāda, ka tika konstatēti nozīmīgi uzlabojumi gan ex ante, gan ex post verifikācijās par izdevumiem, ko pieprasījušas atmaksāt valstis, kuras iesaistītas sadarbībā saskaņā ar dotāciju nolīgumiem; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka tā 2013. gada jūnijā ieviesa visaptverošāku uz risku balstītu ex ante pārbaužu sistēmu, kas ietver prasību iesniegt atlasītus apliecinošos dokumentus kopā ar galīgā maksājuma pieprasījumu; turklāt norāda, ka ex ante pārbaudes papildina ex post pārbaudes, ko veic pie saņēmējiem vai kā dokumentu pārbaudi, un ka maksājumiem, kuriem neveic ex ante pārbaudes, tiek veiktas ex post pārbaudes;

2.  norāda, ka Revīzijas palāta uzskata, ka dokumentācija, kas pamato šo valstu deklarētos izdevumus, ne vienmēr ir pietiekama; pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka Aģentūra nepieprasīja revīzijas sertifikātus, kas radītu papildu pārliecību par dotāciju darījumu likumību un pareizību; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka šādi sertifikāti tika sniegti 2010. gadā; pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz informatīvo sanāksmi, kas tika organizēta Aģentūras pakalpojumu saņēmējiem, revīzijas sertifikātus neizsniedza neatkarīgas revīzijas struktūras un galīgā pieprasījuma saņemšanas termiņš tika būtiski pagarināts; aicina Aģentūru pilnībā izpētīt iespēju sadarboties ar revīzijas iestādēm, kas izveidotas Ārējo robežu fonda un Iekšējās drošības fonda ietvaros, un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šādas sadarbības novērtējumu;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.  norāda, ka 2014. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 98,65 %, kas ir par 0,9 % augstāks nekā 2013. gadā; turklāt konstatē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 68,79 %, kas ir par 4,81 % augstāks nekā 2013. gadā;

Saistības un pārnestās apropriācijas

4.  norāda, ka Aģentūra ir samazinājusi to apropriāciju kopējo līmeni, par kurām uzņemtas saistības un kuras tika pārnestas, — no 35 % 2013. gadā līdz 30 % 2014. gadā; konstatē, ka Aģentūras darbības daudzgadu raksturs un neparedzētu notikumu paaugstinātais risks rada īpašas grūtības ikgadējā budžeta plānošanā un īstenošanā; norāda, ka pārnesumu apjoms II sadaļā (administratīvie izdevumi) bija EUR 4 500 000 (36 %) un galvenokārt attiecās uz gada beigu iepirkumiem, kas saistīti ar pārcelšanos uz Aģentūras jauno ēku 2014. gada decembrī; pieņem zināšanai, ka pārnesumi III sadaļā (darbības izdevumi) bija EUR 29 200 000 apmērā (47 %) un tos galvenokārt izraisīja Aģentūras darbības daudzgadu raksturs un 2014. gada oktobrī apstiprinātais papildu budžets EUR 4 200 000 apmērā;

5.  norāda, ka Aģentūras darbības izdevumi lielā mērā ir atkarīgi no tā, vai dalībvalstis savlaicīgi iesniedz atlīdzības pieprasījumus attiecībā uz dotācijām; konstatē, ka laikposms no darbinieka, gaisa kuģa vai kuģa pēdējās nosūtīšanas dienas uz koordinēto kopīgo operāciju līdz izdevumu atlīdzības pieprasījuma iesniegšanai svārstās vidēji no četriem līdz sešiem mēnešiem;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

6.  norāda, ka saistībā ar 2014. gadā notikušajām 1087 iepirkuma procedūrām publiski ir pieejama informācija tikai par nelielu skaitu piešķirto līgumu; mudina Aģentūru nodrošināt pārredzamību un publiskot visus tās līgumus un ar publisko iepirkumu saistītās procedūras;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

7.  norāda, ka Aģentūra ir izstrādājusi un pieņēmusi noteikumus par pārredzamību un valdes, personāla un norīkoto valsts ekspertu iespējamo interešu konfliktu, jo īpaši Frontex personāla rīcības kodeksu, rīcības kodeksu visām personām, kas piedalās Frontex darbībās, un rīcības kodeksu Frontex koordinētajām kopīgajām izraidīšanas operācijām; turklāt norāda, ka Aģentūras izpilddirektors 2015. gada augustā apstiprināja krāpšanas apkarošanas stratēģiju un rīcības plānu; norāda, ka krāpšanas apkarošanas stratēģija tika sagatavota, izmantojot gan aģentūru, gan Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai vadlīnijas;

8.  norāda, ka lielākajai daļai valdes locekļu ikgadējie publiskie saistību paziņojumi tika publicēti Aģentūras tīmekļvietnē; norāda, ka Aģentūras izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka CV ir publicēti Aģentūras tīmekļvietnē; prasa publicēt izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka un valdes locekļu interešu deklarācijas; mudina Aģentūru un tās valdes locekļus atlikušos vēl nepublicētos paziņojumus publicēt pēc iespējas drīzāk;

9.  pieņem zināšanai, ka Aģentūra ir izstrādājusi projektu noteikumu kopumam par trauksmes celšanu, ko paredzēts pieņemt līdz 2016. gada pirmā pusgada beigām; aicina Aģentūru pienācīgi ņemt vērā arī ombuda ieteikumus šajā jautājumā; aicina Aģentūru vairs neatlikt šo noteikumu pieņemšanu un informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par noteikumu galīgo pieņemšanu;

10.  mudina Aģentūru palielināt darbinieku izpratni par politiku attiecībā uz interešu konfliktiem līdztekus pašreizējiem izpratnes veidošanas pasākumiem un noteikt, ka darbā pieņemšanas procedūrās un darbības rezultātu novērtēšanā kā viens no izskatāmajiem jautājumiem obligāti ir jāiekļauj integritāte un pārredzamība;

11.  prasa kopumā uzlabot korupcijas novēršanu un apkarošanu, izmantojot holistisku pieeju, kas pirmām kārtām paredz uzlabot sabiedrības piekļuvi dokumentiem, pieņemt stingrākus noteikumus par interešu konfliktiem, ieviest vai pastiprināt pārredzamības reģistrus un piešķirt pietiekamus resursus tiesībaizsardzības pasākumiem, kā arī uzlabot sadarbību starp dalībvalstīm un ar attiecīgajām trešām valstīm;

12.   prasa Savienības iestādēm un aģentūrām, kas ir ieviesušas rīcības kodeksus, tostarp Eiropas Parlamentam, pastiprināti veikt to īstenošanas pasākumus, piemēram, finansiālo interešu deklarāciju pārbaudes;

13.  prasa Komisijai stingri piemērot pasākumus attiecībā uz rīcības brīvību un izslēgšanu publiskā iepirkuma jomā, katrā atsevišķā gadījumā veicot pienācīgas iepriekšējās darbības pārbaudes, un piemērot izslēgšanas kritērijus nolūkā izslēgt uzņēmumus jelkāda interešu konflikta gadījumā, jo tas ir būtiski, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses;

Iekšējā revīzija

14.  norāda, ka 2014. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica revīziju par tematu „Attiecības ar ieinteresētajām personām un ārējā komunikācija kopējo resursu pārvaldībā”, kas parādīja, ka attiecību ar ieinteresētajām personām un ārējās komunikācijas vispārējā pārvaldība efektīvi un lietderīgi papildina kopējo resursu pārvaldību; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka tā sāka veikt uzlabošanas pasākumus, kad revīzija vēl nebija pabeigta, un ka tā ir sagatavojusi oficiālu rīcības plānu, lai nodrošinātu ieteikumu savlaicīgu īstenošanu; turklāt norāda, ka IAS veica revīziju cilvēkresursu jomā, kā rezultātā tika pieņemti divi ieteikumi, kas atzīmēti kā „ļoti svarīgi” un divi ieteikumi ar atzīmi „svarīgi”;

Citi komentāri

15.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka ir nepieciešams pilnveidot to, kā aprēķina iemaksas no ārpussavienības valstīm, kas piedalās Šengenas nolīgumā (Šveice, Lihtenšteina, Islande un Norvēģija), lai labāk atspoguļotu attiecīgās tiesību normas(13); pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka tā pārskatīs metodiku, kā aprēķina iemaksas no šīm valstīm, un noteiks tam pienācīgu juridisko formu; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šīs pārskatīšanas rezultātiem;

16.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka Aģentūras budžeta iemaksas no Apvienotās Karalistes un Īrijas daudzus gadus saglabājās stabilas, neraugoties uz ievērojami paplašināto darbību spektru, kurās Apvienotā Karaliste un Īrija piedalās; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka valdes darba grupa attiecībā uz budžetu un kontiem izskata šo jautājumu un sniegs Aģentūras valdei ieteikumu un iespējamo risinājumu saistībā ar šīm iemaksām; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šīs pārskatīšanas rezultātiem;

17.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ar bažām konstatē, ka augstais un pastāvīgi pieaugošais dotāciju nolīgumu skaits un ar tiem saistīto izdevumu apmērs, kas Aģentūrai ir jāpārbauda un jāatlīdzina, liecina par to, ka varētu izmantot lietderīgākus un izmaksu ziņā efektīvākus alternatīvus Aģentūras darbības finansēšanas mehānismus; turklāt norāda, ka pašreizējo mehānismu sarežģītība un administratīvais slogs iepriekšējos gados noveda pie tā, ka Revīzijas palāta nespēja apliecināt darījumu likumību un pareizību; turklāt norāda, ka 2015. gadā vēl vairāk palielinājās Aģentūras veikto operāciju vērienīgums un tai tika uzticēti jauni un īpaši uzdevumi ES reģionālajā darba grupā; aicina Aģentūru finansēšanas mehānismu pārskatīšanas un reformēšanas gaitā ņemt vērā iepriekš minētos apsvērumus;

18.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka viens no ieteikumiem, ko valde sniedza pēc Aģentūras ārējā novērtējuma, attiecas uz finanšu pārvaldības atvieglošanu, un prasa atmest Aģentūras dibināšanas regulā noteikto ierobežojumu, norādot uz dotācijām; norāda, ka līgumattiecības starp Aģentūru un dalībvalstu iestādēm varētu sekmēt efektīvāku un pārredzamāku finanšu pārvaldību;

19.  norāda, ka gadījumā, ja kāda dalībvalsts nosūta darbiniekus un/vai tehnisko aprīkojumu uz Aģentūras koordinētajām operācijām, šī dalībvalsts paraksta Aģentūras un uzņēmējas dalībvalsts izstrādāto darbības plānu, kurā ir skaidri norādīti noteikumi par operatīvo sadarbību; atgādina, ka nav tādu noteikumu, kas piešķirtu dalībvalstīm rīcības brīvību izmantot dažādus veidus un līdzekļus, lai sasniegtu konkrēto politikas mērķi, kurš norādīts dotācijas instrumentā, jo rīcības plāns ir jāīsteno paredzētajā veidā, ja vien tas netiek grozīts; norāda, ka jaunais priekšlikums par robežsardzi un krasta apsardzi(14) iet vēl tālāk un ierosina proaktīvu lomu kopīgām operācijām un atgriešanas darbībām, kas neatbilst dotācijas kā finanšu instrumenta raksturīgajām īpašībām; mudina Komisiju ņemt to vērā, ierosinot turpmākās izveides regulas;

20.  norāda — lai gan Aģentūra savu darbību uzsāka jau tālajā 2005. gadā un kopš tā laika īsteno savas operācijas, tā joprojām strādā, tikai pamatojoties uz saraksti un apmaiņām ar uzņēmēju dalībvalsti, nevis pamatojoties uz Aģentūras un uzņēmējas dalībvalsts visaptverošu mītnes nolīgumu, kas vēl joprojām nav parakstīts; norāda, ka šāds nolīgums veicinātu lielāku pārredzamību attiecībā uz nosacījumiem, saskaņā ar kuriem Aģentūra un tās personāls darbojas; atgādina, ka prasība noslēgt mītnes nolīgumu tika iekļauta Aģentūras regulā, kad tā tika grozīta 2011. gadā(15); ar bažām norāda, ka joprojām notiek sarunas ar uzņēmējas dalībvalsts valdību; mudina Aģentūru un uzņēmējas dalībvalsts valdību noslēgt mītnes nolīgumu, cik drīz vien iespējams; prasa Aģentūrai informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šo sarunu gaitu un rezultātiem;

21.  norāda, ka Aģentūras gada pārskatam varētu būt nozīmīga loma attiecībā uz pārredzamības, pārskatatbildības un integritātes regulējuma ievērošanu; aicina Aģentūru gada pārskatā iekļaut standarta sadaļu par šiem elementiem;

°

°  °

22.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2016. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(16).

19.2.2016

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinums

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2181(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Monica Macovei

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas secinājumus, ka Frontex (turpmāk “Aģentūra”) gada pārskati patiesi atspoguļo tās finanšu stāvokli 2014. gada 31. decembrī un ka tās darījumi ir likumīgi un pareizi;

2.  atzinīgi vērtē to, ka tika konstatēti nozīmīgi uzlabojumi gan ex ante, gan ex post pārbaudēs par izdevumiem, kurus pieprasījušas atmaksāt valstis, kas iesaistītas sadarbībā dotāciju nolīgumu ietvaros;

3.  pauž nožēlu, ka par dotācijām, kuras pārsniedz noteiktas robežvērtības, netika pieprasīti revīzijas apliecinājumi un ka no sadarbības valstīm pieprasītie izdevumus apliecinošie dokumenti ne vienmēr bija pietiekami, lai verificētu maksājumus; prasa ievērojami uzlabot maksājumu pārvaldību un verifikāciju, lai gūtu lielāku pārliecību par dotāciju darījumu likumību un pareizību;

4.  pieņem zināšanai, ka 2014. gadā pieauga dotāciju nolīgumu skaits; tomēr norāda, ka ir gaidāma arī turpmāka tā palielināšanās, ņemot vērā pašreizējo bēgļu un drošības krīzi; prasa Aģentūrai veikt reālistisku un visaptverošu budžeta plānošanu; uzsver, ka papildus dotācijām ir jāizveido atbilstošāks finansēšanas mehānisms;

5.  norāda, ka saistībā ar 2014. gadā notikušajām 1087 iepirkuma procedūrām publiski ir pieejama informācija tikai par nelielu skaitu piešķirto līgumu; mudina Aģentūru nodrošināt pārredzamību un publiskot visus tās līgumus un ar publisko iepirkumu saistītās procedūras;

6.  pieņem zināšanai Aģentūras apjomīgo atbildi uz Revīzijas palātas ziņojumu, kā arī apņemšanos uzlabot budžeta pārvaldību;

7.  mudina Aģentūru saskaņā ar Komisijas 2013. gada decembrī publicētajām pamatnostādnēm pieņemt un darīt publiski pieejamu interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības politiku un praktiskus norādījumus šajā jomā; mudina Aģentūru publiskot ne tikai struktūrshēmu, bet arī informāciju “Kas ir kas?”, dzīves aprakstus (CV), kā arī izpilddirektora, valdes un konsultatīvā foruma locekļu interešu deklarācijas; aicina pieņemt skaidrus noteikumus “virpuļdurvju efekta” novēršanai; atgādina Aģentūrai, ka tai ir jāpieņem saistoši iekšēji noteikumi par trauksmes cēlējiem saskaņā ar 22.c pantu ES Civildienesta noteikumos, kuri stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

16.2.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

51

0

6

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

4.4.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marian-Jean Marinescu

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bodil Valero

(1)

OV C 409, 9.12.2015., 342. lpp.

(2)

OV C 409, 9.12.2015., 342. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 349, 25.11.2004., 1. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 409, 9.12.2015., 342. lpp.

(8)

OV C 409, 9.12.2015., 342. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 349, 25.11.2004., 1. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

Nolīgums starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti, no otras puses, par aspektiem minēto valstu dalībai Eiropas Aģentūrā operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (OV L 243, 16.9.2010., 4. lpp.); Vienošanās starp Eiropas Kopienu un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par aspektiem šo valstu dalībai Eiropas Aģentūrā operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (OV L 188, 20.7.2007., 19. lpp.).

(14)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas robežu un krasta apsardzi (COM(2015)0671 final).

(15)

15.a pants, ko ieviesa ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulu (ES) Nr. 1168/2011, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004, ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (OV L 304, 22.11.2011., 1. lpp.).

(16)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Juridisks paziņojums