Procedură : 2015/2181(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0115/2016

Texte depuse :

A8-0115/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.54
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0190

RAPORT     
PDF 621kWORD 138k
8.4.2016
PE 569.768v01-00 A8-0115/2016

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2181(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor pentru aviz: Derek Vaughan

 1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN


1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2181(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0079/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene(4), în special articolul 30,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0115/2016),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014

(2015/2181(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Agenției(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0079/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene(10), în special articolul 30,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(11),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0115/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2181(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0115/2016),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul final al Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene („Agenția”) aferent exercițiului financiar 2014 a fost de 97 945 077 EUR, în creștere cu 4,25 % față de bugetul pe 2013;

B.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, contribuția generală a Uniunii la bugetul Agenției pentru exercițiul financiar 2014 s-a ridicat la 86 810 000 EUR, în creștere cu 1,53 % față de 2013;

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor

1.  ia act, din raportul Curții de Conturi („Curtea”) privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2014, că au fost observate îmbunătățiri considerabile în ceea ce privește atât verificările ex ante, cât și verificările ex post ale cheltuielilor declarate de țările care cooperează cu Agenția în temeiul acordurilor de grant; ia act, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, că aceasta a introdus în iunie 2013 un sistem de controale ex ante mai cuprinzător, bazat pe risc, care include obligația de a prezenta, împreună cu cererea de plată finală, anumite documente justificative; ia act, de asemenea, de faptul că sistemul de controale ex ante este completat de controale ex post realizate la sediul beneficiarilor sau sub forma unei examinări documentare și că plățile care nu fac obiectul controalelor ex ante sunt supuse controalelor ex post;

2.  observă că Curtea consideră că documentele justificative privind cheltuielile declarate de aceste țări nu sunt întotdeauna suficiente; ia act, din raportul Curții, că Agenția nu a solicitat certificatele de audit, care ar consolida nivelul de asigurare cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor aferente granturilor; ia act, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, că astfel de certificate se întocmeau în 2010; regretă că, în pofida unei informări organizate pentru beneficiarii Agenției, certificatele de audit nu au fost emise de organisme de audit independente, iar termenul de primire a cererii finale a fost mult prelungit; invită Agenția să valorifice la maximum posibilitățile de cooperare cu autoritățile de audit instituite în cadrul Fondului pentru frontierele externe și al Fondului pentru securitate internă și să raporteze autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evaluarea acestei cooperări;

Gestiunea bugetară și financiară

3.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2014 au condus la o rată de execuție bugetară de 98,65 %, reprezentând o creștere de 0,9 % față de 2013; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 68,79 %, ceea ce reprezintă o creștere cu 4,81 % în comparație cu 2013;

Angajamente și reportări

4.  constată că Agenția a redus nivelul total al creditelor angajate reportate, de la 35 % în 2013 la 30 % în 2014; constată că natura multianuală a operațiunilor Agenției și riscul ridicat de evenimente neprevăzute reprezintă o provocare deosebită în ceea ce privește planificarea și execuția bugetului anual; constată că nivelul reportărilor a fost de 4 500 000 EUR (36 %) pentru titlul II (cheltuieli administrative) și a fost legat mai ales de achizițiile efectuate la sfârșitul exercițiului în vederea mutării în noua clădire a Agenției în decembrie 2014; constată faptul că reportările din cadrul titlului III (cheltuieli operaționale) au fost de 29 200 000 EUR (47 %) și au fost generate îndeosebi de natura multianuală a operațiunilor Agenției și de aprobarea, în octombrie 2014, a unui buget suplimentar de 4 200 000 EUR;

5.  subliniază că cheltuielile operaționale ale Agenției depind în mare măsură de depunerea în timp util a cererilor de rambursare pentru granturi de către statele membre; observă că perioada dintre data finală de desfășurare a activității unui funcționar sau a unei aeronave sau nave într-o operațiune comună coordonată și depunerea cererii variază în medie între patru și șase luni;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

6.  constată că, în cazul celor 1 087 de proceduri de achiziții publice derulate în 2014, sunt disponibile informații publice privind un număr foarte limitat de contracte atribuite; îndeamnă Agenția să asigure transparența și să își publice toate contractele și procedurile aferente achizițiilor publice;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

7.  constată că Agenția a elaborat și adoptat norme privind transparența și posibilele conflicte de interese ale Consiliului de administrație, personalului și experților naționali detașați, în special „Codul de conduită pentru personalul Frontex”, „Codul de conduită pentru toate persoanele care participă la activitățile Frontex” și „Codul de conduită pentru operațiunile de returnare comune coordonate de Frontex”; remarcă, de asemenea, că directorul executiv al Agenției a aprobat „Strategia și planul de acțiune antifraudă” în august 2015; ia act de faptul că strategia antifraudă a fost elaborată folosind orientările pentru agenții și orientările Oficiului European de Luptă Antifraudă;

8.  ia act de faptul că declarațiile publice anuale de angajament au fost publicate pe site-ul Agenției pentru majoritatea membrilor Consiliului de administrație; ia act de faptul că CV-ul directorului executiv și cel al directorului executiv adjunct al Agenției au fost publicate pe site-ul Agenției; cere să se publice declarațiile de interese ale directorului executiv, directorului executiv adjunct și membrilor Consiliului de administrație; îndeamnă Agenția și membrii Consiliului de administrație al acesteia să publice cât mai curând posibil restul declarațiilor;

9.  ia act de faptul că Agenția a elaborat un proiect de norme privind denunțarea, preconizat să fie adoptat până la sfârșitul primului semestru din 2016; invită Agenția să acorde atenția cuvenită recomandărilor Ombudsmanului pe această temă; invită Agenția să nu mai întârzie cu adoptarea acestor norme și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la adoptarea finală a acestor norme;

10.  încurajează Agenția să își sensibilizeze într-o măsură mai mare personalul cu privire la politica în materie de conflicte de interese, în paralel cu activitățile de sensibilizare aflate în curs și cu includerea integrității și transparenței printre punctele obligatorii de luat în discuție în cadrul procedurilor de recrutare și de evaluare a performanțelor;

11.  cere să se facă progrese la nivel general în ceea ce privește prevenirea și combaterea corupției, printr-o abordare holistică, începând cu îmbunătățirea accesului public la documente și înăsprirea normelor privind conflictele de interese, introducerea sau consolidarea registrelor de transparență și furnizarea unor resurse suficiente pentru măsurile de asigurare a respectării legii, precum și prin îmbunătățirea cooperării dintre statele membre și a cooperării cu țările terțe relevante;

12.   invită instituțiile și agențiile Uniunii care au introdus coduri de conduită, inclusiv Parlamentul European, să accelereze măsurile de punere în aplicare a codurilor, cum ar fi verificarea declarațiilor de interese financiare;

13.  solicită Agenției să aplice cu strictețe măsurile referitoare la discreție și excludere în ceea ce privește achizițiile publice, realizând verificări adecvate de fond în toate cazurile, și să aplice criteriile de excludere pentru a elimina companiile în cazul oricărui conflict de interese, acest lucru fiind esențial pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii;

Auditul intern

14.  observă că, în 2014, Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a efectuat un audit pe tema „Relațiile cu părțile interesate și comunicarea externă în gestionarea resurselor comune”, care a arătat că gestionarea globală a relațiilor cu părțile interesate și comunicarea externă sprijină în mod eficace și eficient gestionarea resurselor comune; ia act, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, că aceasta a întreprins acțiuni de îmbunătățire în timpul desfășurării auditului și că a pregătit un plan de acțiune formal pentru a asigura punerea în aplicare la timp a recomandărilor; constată, de asemenea, că IAS a efectuat un audit în domeniul resurselor umane care a avut ca rezultat două recomandări marcate ca „foarte importante” și două recomandări marcate ca „importante”;

Alte observații

15.  ia act din raportul Curții de faptul că este necesară ameliorarea modului de calculare a contribuțiilor țărilor asociate la spațiul Schengen care nu sunt state membre ale Uniunii (Elveția, Liechtenstein, Islanda și Norvegia), pentru a reflecta mai bine dispozițiile legislative aplicabile(13); ia act, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, că aceasta va revizui metodologia de calculare a contribuțiilor acestor țări, care va fi prezentată într-o formă juridică corespunzătoare; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatul acestei revizuiri;

16.  ia act din raportul Curții de faptul că contribuțiile Regatului Unit și Irlandei la bugetul Agenției se află la același nivel de mulți ani, în pofida gamei mult extinse de activități în care sunt angajate aceste țări; ia act, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, că Grupul de lucru pentru buget și conturi al Consiliului de administrație din cadrul Agenției examinează acest aspect și va prezenta Consiliului de administrație al Agenției o recomandare, precum și acțiunile de întreprins în ceea ce privește aceste contribuții; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatul acestei examinări;

17.  ia act cu îngrijorare din raportul Curții de faptul că numărul ridicat și în creștere constantă al acordurilor de grant, precum și amploarea cheltuielilor aferente – care trebuie să fie verificate și rambursate de Agenție – arată că ar putea fi utilizate mecanisme alternative de finanțare mai eficiente și mai rentabile pentru finanțarea activităților operaționale ale Agenției; mai constată că, în ultimii ani, complexitatea și sarcina administrativă a mecanismelor actuale nu i-au permis Curții să garanteze legalitatea și regularitatea operațiunilor; constată, de asemenea, că în 2015 amploarea operațiunilor întreprinse de Agenție a crescut și mai mult și că i-au fost încredințate sarcini noi și specifice în cadrul grupului operativ la nivel regional al Uniunii Europene; solicită Agenției să țină cont, cu ocazia revizuirii și reformării mecanismelor sale financiare, de preocupările exprimate mai sus;

18.  constată, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, că una dintre recomandările făcute de Consiliul său de administrație în urma evaluării externe a Agenției se referă la facilitarea gestiunii financiare și solicită abandonarea limitării introduse de regulamentul de înființare a Agenției prin menționarea granturilor; ia act de faptul că relațiile contractuale dintre Agenție și autoritățile statelor membre ar putea deschide calea către o gestiune financiară mai eficientă și mai transparentă;

19.  ia act de faptul că, atunci când un stat membru desfășoară personal și/sau echipamente tehnice în operațiile coordonate ale Agenției, statul membru semnează un plan operațional elaborat de Agenție și de statul membru gazdă, care indică în mod clar termenii cooperării operaționale; reamintește că nu există dispoziții care să prevadă libertatea statelor membre de a utiliza diferite căi și mijloace pentru a atinge un anumit obiectiv politic, așa cum o sugerează instrumentul pentru granturi, deoarece planul operațional trebuie pus în aplicare în modul în care a fost convenit, fără devieri, cu excepția cazurilor în care este modificat; subliniază că noua propunere de înființare a unei paze de frontieră și de coastă(14) merge și mai departe și propune un rol proactiv pentru operațiunile și activitățile de returnare comune, care nu este compatibil cu caracteristicile unui grant ca instrument financiar; îndeamnă Comisia să ia în considerare acest lucru atunci când propune regulamente de înființare în viitor;

20.  constată că, deși a devenit operațională deja în anul 2005 și și-a continuat activitatea de atunci, Agenția a funcționat doar pe bază de corespondență și de schimburi derulate cu statul membru gazdă, mai degrabă decât pe baza unui acord cuprinzător cu privire la sediu încheiat între Agenție și statul membru gazdă, care nu a fost niciodată semnat; observă că un astfel de acord ar aduce mai multă transparență în ceea ce privește condițiile în care își desfășoară activitatea Agenția și personalul acesteia; reamintește faptul că cerința de a încheia un acord cu privire la sediu a fost introdusă în 2011 în regulamentul modificat al Agenției(15); constată cu îngrijorare că negocierile cu guvernul statului membru gazdă sunt încă în desfășurare; îndeamnă Agenția și guvernul statului membru gazdă să încheie un acord cu privire la sediu cât mai curând posibil; solicită ca Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele realizate și rezultatele acestor negocieri;

21.  afirmă că rapoartele anuale ale Agenției ar putea juca un rol important în asigurarea respectării transparenței, responsabilității și integrității; invită Agenția să includă în raportul său anual un capitol standard privind aceste componente;

°

°  °

22.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din [xx xxxx 2016](16) [referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor].

19.2.2016

AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex) aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2181(DEC))

Raportoare pentru aviz: Monica Macovei

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  ia act de concluziile Curții de Conturi, care precizează că situația financiară la 31 decembrie 2014 a Frontex (denumită în continuare „Agenția”) este prezentată în mod corect în conturile anuale și constată legalitatea și regularitatea operațiunilor acesteia;

2. salută faptul că au fost observate îmbunătățiri considerabile atât în cadrul verificărilor ex ante, cât și al verificărilor ex post ale cheltuielilor declarate de țările care cooperează cu Agenția în temeiul acordurilor de grant;

3.  regretă faptul că nu au fost solicitate certificate de audit pentru granturile care au depășit pragurile prevăzute și că documentele justificative privind cheltuielile solicitate țărilor care cooperează cu Agenția nu au fost întotdeauna suficiente pentru a se putea efectua verificările plăților; solicită să se realizeze îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește gestiunea și verificările plăților, pentru a oferi o asigurare suplimentară cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor aferente granturilor;

4.  ia act de creșterea numărului de acorduri de grant în 2014; remarcă, cu toate acestea, că se preconizează creșteri suplimentare cauzate de crizele actuale în materie de refugiați și de securitate; solicită Agenției să adopte o planificare bugetară realistă și cuprinzătoare; subliniază că este necesar să se instituie un mecanism de finanțare mai adecvat în plus față de granturi;

5.  constată că, în cazul celor 1 087 de proceduri de achiziții publice derulate în 2014, sunt disponibile informații publice privind un număr foarte limitat de contracte atribuite; îndeamnă Agenția să asigure transparența și să își publice toate contractele și procedurile aferente achizițiilor publice;

6.. ia act de răspunsul detaliat oferit de Agenție la observațiile formulate de Curtea de Conturi în raportul său, precum și de faptul că aceasta s-a angajat să își îmbunătățească gestiunea bugetară;

7.  îndeamnă Agenția să adopte și să pună la dispoziția publicului o politică și un ghid practic privind gestionarea și prevenirea conflictelor de interese, în conformitate cu orientările publicate de Comisie în decembrie 2013; îndeamnă Agenția să publice, în plus față de organigramă, un anuar care să indice funcțiile membrilor personalului său, precum și CV-urile și declarațiile de interese ale directorului executiv și ale membrilor consiliului de administrație și ai forumului consultativ; solicită să se instituie norme clare împotriva cazurilor de „uși turnante“; reamintește Agenției că trebuie să adopte norme interne obligatorii privind persoanele care semnalează nereguli, în conformitate cu articolul 22c din Statutul funcționarilor UE, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

16.2.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

51

0

6

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

4.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marian-Jean Marinescu

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Bodil Valero

(1)

JO C 409, 9.12.2015, p. 342.

(2)

JO C 409, 9.12.2015, p. 342.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 349, 25.11.2004, p. 1.

(5)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

JO C 409, 9.12.2015, p. 342.

(8)

JO C 409, 9.12.2015, p. 342.

(9)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 349, 25.11.2004, p. 1.

(11)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(12)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

Acord între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein, pe de altă parte, privind modalitățile de participare a statelor respective la activitățile Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (JO L 243, 16.9.2010, p. 4); Înțelegere între Comunitatea Europeană și Republica Islanda și Regatul Norvegiei cu privire la modalitățile de participare a acestor state la Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operaționale la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (JO L 188, 20.7.2007, p. 19).

(14)

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Paza europeană de frontieră și de coastă (COM(2015)0671).

(15)

Articolul 15a introdus de Regulamentul (UE) nr. 1168/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (JO L 304, 22.11.2011, p. 1).

(16)

Texte adoptate la această dată, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Notă juridică