Postup : 2015/2181(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0115/2016

Predkladané texty :

A8-0115/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.54
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0190

SPRÁVA     
PDF 629kWORD 126k
8.4.2016
PE 569.768v03-00 A8-0115/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2014

(2015/2181(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2014

(2015/2181(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0079/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004, z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie(4), a najmä na jeho článok 30,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0115/2016),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2014

(2015/2181(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie(8) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0079/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004, z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie(10), a najmä na jeho článok 30,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0115/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie sa nachádza v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2014

(2015/2181(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0115/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2014 sumu 97 945 077 EUR, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zvýšenie o 4,25 %;

B.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval celkový príspevok Únie do rozpočtu agentúry na rok 2014 sumu 86 810 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zvýšenie o 1,53 %;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

1.  na základe správy Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) berie na vedomie, že bolo zaznamenané značné zlepšenie v kontrolách ex ante aj ex post týkajúcich sa výdavkov predložených spolupracujúcimi krajinami na základe dohôd o grante; na základe informácií agentúry berie na vedomie, že agentúra v júni 2013 zaviedla komplexnejší systém kontrol ex ante založený na riziku, ktorý zahŕňa požiadavku na predloženie vybraných podkladových dokumentov spolu so žiadosťou o konečnú platbu; poznamenáva tiež, že systém kontrol ex ante dopĺňajú kontroly ex post vykonávané v mieste príjemcu alebo vo forme administratívnej previerky a že platby, ktoré nepodliehajú kontrolám ex ante, sú predmetom kontrol ex post;

2.  pripomína, že podľa zistení Dvora audítorov podkladové dokumenty týkajúce sa výdavkov, ktoré tieto krajiny predkladajú, nie sú vždy postačujúce; berie na vedomie informáciu zo správy Dvora audítorov, že agentúra nepožiadala o audítorské osvedčenia, ktoré by poskytli väčšiu vierohodnosť, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť grantových operácií; na základe informácií agentúry berie na vedomie, že takéto osvedčenia boli vydané v roku 2010; vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek brífingu usporiadanému pre príjemcov agentúry nezávislé audítorské orgány nevydali audítorské osvedčenia a doručenie konečnej žiadosti bolo výrazne oneskorené; vyzýva agentúru, aby v plnom rozsahu preskúmala možnosť spolupráce s audítorskými orgánmi zriadenými v rámci Fondu pre vonkajšie hranice a Fondu pre vnútornú bezpečnosť a aby následne o hodnotení tejto spolupráce podala správu orgánu udeľujúcemu absolutórium;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 98,65 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zvýšenie o 0,9 %; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 68,79 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zvýšenie o 4,81 %;

Záväzky a prenosy

4.  poznamenáva, že agentúra znížila celkovú úroveň prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov z 35 % v roku 2013 na 30 % v roku 2014; berie na vedomie, že viacročný charakter činností agentúry a zvýšené riziko neočakávaných udalostí predstavujú mimoriadnu výzvu, pokiaľ ide o ročné plánovanie a plnenie rozpočtu; konštatuje, že prenosy v hlave II (administratívne výdavky) boli na úrovni 4 500 000 EUR (36 %) a súviseli najmä s nákupmi na konci roka spojenými s presťahovaním agentúry do novej budovy v decembri 2014; berie na vedomie, že prenosy v hlave III (operačné výdavky) dosiahli úroveň 29 200 000 EUR (47 %) a vyplynuli najmä z viacročnej povahy činnosti agentúry a schválenia dodatočného rozpočtu v októbri 2014 vo výške 4 200 000 EUR;

5.  upozorňuje, že operačné výdavky agentúry vo veľkej miere závisia od včasného predloženia žiadostí o úhradu v rámci grantov členskými štátmi; berie na vedomie, že čas plynúci medzi konečným dátumom vyslania úradníka, lietadla alebo plavidla na koordinovanú spoločnú operáciu a predložením žiadosti sa pohybuje v priemere medzi štyrmi až šiestimi mesiacmi;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

6.  konštatuje, že z celkového počtu 1 087 postupov verejného obstarávania v roku 2014 sú verejné informácie dostupné len o veľmi obmedzenom počte udelených zákaziek; naliehavo vyzýva agentúru, aby zabezpečila transparentnosť a zverejňovala všetky svoje zmluvy, ako aj postupy súvisiace s verejným obstarávaním;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

7.  berie na vedomie, že agentúra vypracovala a prijala pravidlá týkajúce sa transparentnosti a možných konfliktov záujmov svojej správnej rady, zamestnancov a vyslaných národných expertov, najmä Kódex správania zamestnancov agentúry Frontex, Kódex správania všetkých osôb zúčastňujúcich sa na činnostiach agentúry Frontex a Kódex správania pre spoločné operácie návratu koordinované agentúrou Frontex; berie tiež na vedomie, že výkonný riaditeľ agentúry v auguste 2015 schválil stratégiu a akčný plán boja proti podvodom; poznamenáva, že stratégia boja proti podvodom bola vypracovaná na základe usmernení pre agentúry a Európsky úrad boja proti podvodom;

8.  konštatuje, že ročné verejné vyhlásenia záväzkov väčšiny členov správnej rady agentúry boli zverejnené na jej webovej stránke; berie na vedomie, že životopisy výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa agentúry boli zverejnené na webovej stránke agentúry; žiada, aby boli zverejnené vyhlásenia o záujmoch výkonného riaditeľa, zástupcu výkonného riaditeľa a členov správnej rady; nalieha na agentúru a členov jej správnej rady, aby čo najskôr sprístupnili nezverejnené vyhlásenia;

9.  berie na vedomie, že agentúra vypracovala návrh súboru pravidiel týkajúcich sa oznamovateľov nekalých praktík, ktorý má byť prijatý do konca prvého polroka 2016; vyzýva agentúru, aby tiež riadne zohľadňovala odporúčania ombudsmana v tejto veci; vyzýva agentúru, aby ďalej neodkladala prijatie týchto pravidiel a orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o ich konečnom prijatí;

10.  nabáda agentúru, aby svojich zamestnancov popri prebiehajúcich aktivitách na zvyšovanie informovanosti a zahrnutí integrity a transparentnosti ako povinného bodu diskusie v rámci postupov prijímania zamestnancov a hodnotenia výkonnosti lepšie informovala o politike v oblasti konfliktu záujmov;

11.  požaduje celkové zlepšenie v oblasti predchádzania a boja proti korupcii prostredníctvom holistického prístupu, počnúc lepším prístupom verejnosti k dokumentom a prísnejšími pravidlami týkajúcimi sa konfliktu záujmov, zavedením alebo posilnením registrov transparentnosti a poskytovaním dostatočných zdrojov na opatrenia presadzovania práva, ako aj lepšou spoluprácou medzi členskými štátmi a s príslušnými tretími krajinami;

12.   žiada tie inštitúcie a agentúry Únie, ktoré zaviedli kódexy správania, vrátane Parlamentu, aby zintenzívnili svoje vykonávacie opatrenia, ako sú kontroly vyhlásení o finančných záujmoch;

13.  žiada agentúru, aby dôsledne uplatňovala opatrenia týkajúce sa diskrečnej právomoci a vylúčenia v súvislosti s verejným obstarávaním, vykonávala riadne previerky v každom prípade a uplatňovala kritériá vylúčenia s cieľom zabrániť účasti spoločností v prípade akéhokoľvek konfliktu záujmov, čo je nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Únie;

Vnútorný audit

14.  berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal v roku 2014 audit vzťahov medzi zainteresovanými stranami a vonkajšej komunikácie v riadení spoločných zdrojov, z ktorého vyplynulo, že celkové riadenie vzťahov medzi zainteresovanými stranami a vonkajšej komunikácie účinne a efektívne podporuje riadenie spoločných zdrojov; na základe informácií agentúry berie na vedomie, že agentúra ešte počas prebiehajúceho auditu prijala opatrenia zamerané na zlepšenie a že vypracovala formálny akčný plán s cieľom zabezpečiť včasné plnenie odporúčaní; poznamenáva tiež, že IAS vykonal audit v oblasti ľudských zdrojov, ktorého výsledkom sú dve odporúčania označené ako „veľmi dôležité“ a dve odporúčania označené ako „dôležité“;

Ďalšie pripomienky

15.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov je potrebné spresniť výpočet príspevkov krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Únie a sú stranami Schengenskej dohody (Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Island a Nórsko), aby lepšie zodpovedal príslušným právnym ustanoveniam(13); berie na vedomie, že agentúra podľa jej vlastných informácií preskúma metodiku výpočtu príspevkov od týchto krajín a zahrnie ju do riadnej právnej formy; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o výsledku tohto preskúmania;

16.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov sú príspevky Spojeného kráľovstva a Írska do rozpočtu agentúry už dlhé roky stabilné napriek značne rozšírenému rozsahu činností, do ktorých sa Spojené kráľovstvo a Írsko zapájajú; na základe informácií agentúry berie na vedomie, že jej pracovná skupina správnej rady pre rozpočet a účty túto otázku skúma a má správnej rade agentúry predložiť odporúčanie a ďalšie kroky v súvislosti s týmito príspevkami; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o výsledku tohto preskúmania;

17.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov vysoký a neustále vzrastajúci počet dohôd o grante, ako aj objem súvisiacich výdavkov, ktoré má agentúra overiť a uhradiť, poukazujú na to, že na financovanie operačných činností agentúry by sa mohol použiť efektívnejší a nákladovo účinnejší alternatívny mechanizmus financovania; ďalej konštatuje, že v posledných rokoch komplexnosť a administratívne zaťaženie súčasných mechanizmov viedli k tomu, že Dvor audítorov nemohol zaručiť zákonnosť a riadnosť príslušných operácií; ďalej konštatuje, že v roku 2015 sa ďalej zvýšil rozsah operácií agentúry a dostala nové a osobitné úlohy, ktorými bola poverená v rámci regionálnej jednotky EÚ; vyzýva agentúru, aby pri preskúmaní a reforme svojich finančných mechanizmov zohľadnila uvedené obavy;

18.  berie na vedomie, že podľa informácií agentúry sa jedno odporúčanie jej správnej rady po externom hodnotení agentúry týka zjednodušenia finančného hospodárenia, a požaduje, aby sa obmedzenie zavedené nariadením o zriadení agentúry zrušilo tým, že sa uvedú granty; konštatuje, že zmluvné vzťahy medzi agentúrou a orgánmi členských štátov by mohli uľahčiť efektívnejšie a transparentnejšie finančné hospodárenie;

19.  poznamenáva, že keď členský štát nasadí dôstojníkov a/alebo technické vybavenie do koordinovaných operácií agentúry, tento členský štát podpíše operačný plán navrhnutý agentúrou a hostiteľským členským štátom, v ktorom sú jasne uvedené podmienky operačnej spolupráce; pripomína, že neexistuje žiadne ustanovenie, ktoré by zúčastneným členským štátom umožňovalo zvoliť si rôzne spôsoby a prostriedky na dosiahnutie daného cieľa politiky podľa grantového nástroja, lebo operačný plán sa musí plniť dohodnutým spôsobom bez výnimky, pokiaľ nebude zmenený; upozorňuje, že nový návrh na zriadenie pohraničnej a pobrežnej stráže(14) ide ešte ďalej a navrhuje proaktívnu úlohu pre spoločné operácie a operácie návratu, čo nie je v súlade s vlastnosťami grantu ako finančného nástroja; nalieha na Komisiu, aby to zohľadnila pri navrhovaní budúcich nariadení o zriadení;

20.  konštatuje, že hoci agentúra začala svoju činnosť už v roku 2005 a odvtedy vykonáva svoje operácie, doteraz pracuje iba na základe korešpondencie a výmen informácií s hostiteľským členským štátom, a nie na základe komplexnej dohody o sídle medzi agentúrou a hostiteľským členským štátom, ktorá nikdy nebola podpísaná; poznamenáva, že takouto dohodou by sa podporila transparentnosť podmienok, v ktorých agentúra a jej zamestnanci vykonávajú svoju činnosť; pripomína, že požiadavka na uzavretie dohody o sídle bola uvedená v zmenenom nariadení o agentúre z roku 2011(15); so znepokojením poznamenáva, že rokovania s vládou hostiteľského členského štátu stále prebiehajú; naliehavo vyzýva agentúru a vládu hostiteľského členského štátu, aby dohodu o sídle uzavreli čo najskôr; žiada agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o pokroku v týchto rokovaniach a o ich výsledku;

21.  konštatuje, že výročná správa agentúry by mohla zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva agentúru, aby do svojej výročnej správy zahrnula štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

°

°  °

22.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2016](16) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].

19.2.2016

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) za rozpočtový rok 2014

(2015/2181(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Monica Macovei

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie závery Dvora audítorov, že ročná účtovná závierka agentúry Frontex (ďalej len „agentúra“) verne vyjadruje jej finančnú situáciu k 31. decembru 2014 a že jej operácie sú zákonné a riadne;

2.  víta, že bolo zaznamenané značné zlepšenie v predbežných aj následných overeniach výdavkov predložených spolupracujúcimi krajinami na základe dohôd o grante;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že audítorské osvedčenia boli vyžiadané v súvislosti s grantmi presahujúcimi stanovené prahové hodnoty a že dokumentácia k výdavkom, ktorá bola vyžiadaná od spolupracujúcich krajín, nebola vždy postačujúca z hľadiska overenia platieb; vyzýva na výrazné zlepšenie riadenia a overovania platieb s cieľom poskytnúť ešte väčšiu záruku zákonnosti a riadnosti grantových operácií;

4.  berie na vedomie zvýšenie počtu dohôd o grante v roku 2014; konštatuje však, že sa očakáva ďalšie zvýšenie vzhľadom na aktuálnu utečeneckú a bezpečnostnú krízu; vyzýva agentúru, aby zaviedla realistické a komplexné rozpočtové plánovanie; zdôrazňuje potrebu zavedenia primeranejšieho mechanizmu financovania popri grantoch;

5.  konštatuje, že z celkového počtu 1 087 postupov verejného obstarávania v roku 2014 sú verejné informácie dostupné len o veľmi obmedzenom počte udelených zákaziek; naliehavo vyzýva agentúru, aby zabezpečila transparentnosť a zverejňovala všetky svoje zmluvy, ako aj postupy súvisiace s verejným obstarávaním;

6.  berie na vedomie obsiahlu odpoveď agentúry na správu EDA a záväzky prijaté s cieľom zlepšiť rozpočtové hospodárenie;

7.  naliehavo vyzýva agentúru, aby prijala a zverejnila politiku a praktického sprievodcu pre predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie v súlade s pokynmi, ktoré v decembri 2013 uverejnila Komisia; naliehavo vyzýva agentúru, aby popri organizačnej štruktúre zverejnila aj mená príslušných osôb vo funkciách, životopisy a tiež vyhlásenia o záujmoch výkonného riaditeľa, správnej rady a poradného fóra; vyzýva na prijatie jasných pravidiel proti tzv. javu otáčavých dverí; pripomína agentúre, že podľa článku 22c služobného poriadku EÚ, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2014, musí prijať záväzné pravidlá týkajúce sa oznamovateľov.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

16.2.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

51

0

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradník prítomný na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 342.

(2)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 342.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.

(5)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 342.

(8)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 342.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.

(11)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežactvom na strane druhej o dojednaní foriem účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 243, 16.9.2010, s. 4); Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o dojednaní foriem účasti týchto štátov na činnosti Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 188, 20.7.2007, s. 19).

(14)

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži (COM(2015)0671 final).

(15)

Článok 15a zavedený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1168/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 1).

(16)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právne oznámenie