Postopek : 2015/2181(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0115/2016

Predložena besedila :

A8-0115/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.54
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0190

POROČILO     
PDF 606kWORD 123k
8.4.2016
PE 569.768v03-00 A8-0115/2016

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2014

(2015/2181(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Derek Vaughan

 1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA


1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2014

(2015/2181(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2014 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0079/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije(4), zlasti člena 30,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0115/2016),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2014

(2015/2181(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2014 z odgovorom agencije(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0079/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije(10), zlasti člena 30,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(11),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0115/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2014

(2015/2181(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0115/2016),

A.  ker računovodski izkazi Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je končni proračun agencije v proračunskem letu 2014 znašal 97.945.077 EUR, kar je 4,25 % več kot leta 2013,

B.  ker računovodski izkazi agencije kažejo, da je celoten prispevek Unije v proračun agencije za leto 2014 znašal 86.810.000 EUR, kar je 1,53 % več kot leta 2013,

Pripombe o zakonitosti in pravilnosti transakcij

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) ugotavlja, da je bilo opaziti številne izboljšave pri predhodnem in naknadnem preverjanju odhodkov, ki so jih v okviru sporazumov o nepovratnih sredstvih prijavile sodelujoče države; je seznanjen s trditvami agencije, da je junija 2013 uvedla celovitejši, na tveganju temelječ sistem predhodnih kontrol, ki vsebuje zahtevo za posredovanje izbranih dokazil skupaj z zahtevkom za končno izplačilo; poleg tega ugotavlja, da sistem predhodnih kontrol dopolnjujejo naknadne kontrole, ki se izvajajo na lokaciji upravičencev ali v obliki pregleda dokumentacije, ter da se za plačila, za katera se predhodne kontrole ne izvajajo, izvajajo naknadne kontrole;

2.  ugotavlja, da Računsko sodišče meni, da dokazila za odhodke, ki jih prijavijo te države, niso vedno zadostna; na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da agencija ni zahtevala revizijskih potrdil, ki bi dodatno zagotovila zakonitost in pravilnost transakcij nepovratnih sredstev; je seznanjen s trditvami agencije, da so bila takšna potrdila pripravljena že leta 2010; obžaluje, da kljub informativnemu sestanku, ki je bil organiziran za upravičence agencije, revizijskih potrdil niso izdali neodvisni revizijski organi, rok za predložitev končnega zahtevka pa je bil znatno podaljšan; poziva agencijo, naj preuči možnost sodelovanja z revizijskimi organi, vzpostavljenimi v okviru Sklada za zunanje meje in Sklada za notranjo varnost, ter o oceni tovrstnega sodelovanja poroča organu za podelitev razrešnice;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 znašala 98,65 %, kar je 0,9 % več kot leta 2013; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 68,79 %, kar je 4,81 % več kot leta 2013;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

4.  ugotavlja, da je agencija zmanjšala skupno stopnjo proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti in so bila prenesena v naslednje leto, s 35 % leta 2013 na 30 % leta 2014; ugotavlja, da sta večletna narava operacij agencije in povečano tveganje, ki ga pomenijo nepričakovani dogodki, pri letnem proračunskem načrtovanju in njegovem izvrševanju poseben izziv; ugotavlja, da je bila stopnja prenosov za naslov II (upravni odhodki) 4.500.000 EUR (36 %) in se je nanašala predvsem na nakupe ob koncu leta, ki so bili povezani s selitvijo v novo stavbo agencije decembra 2014; ugotavlja, da je bila stopnja prenosov za naslov III (odhodki iz poslovanja) 29.200.000 EUR (47 %) in je bila predvsem posledica večletnega značaja dejavnosti agencije in odobritve dodatnega proračuna v višini 4.200.000 EUR oktobra 2014;

5.  poudarja, da so odhodki iz poslovanja agencije v veliki meri odvisni od pravočasne predložitve zahtevkov za povračilo nepovratnih sredstev s strani držav članic; priznava, da čas, ki preteče med zadnjim datumom napotitve uradnika, zrakoplova ali plovila na usklajeno skupno operacijo in predložitvijo zahtevka, v povprečju znaša štiri do šest mesecev;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

6.  ugotavlja, da je bilo v letu 2014 izvedenih 1087 postopkov javnih naročil, vendar so javnosti na voljo informacije o zelo omejenem številu sklenjenih pogodb; poziva agencijo, naj zagotovi preglednost in objavi vse pogodbe ter z javnimi naročili povezane postopke;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

7.  priznava, da je agencija razvila in sprejela pravila o preglednosti in morebitnem navzkrižju interesov za člane svojega upravnega odbora, osebje in napotene nacionalne strokovnjake, zlasti kodeks ravnanja za osebje Frontexa, kodeks ravnanja vseh oseb, ki sodelujejo pri dejavnostih Frontexa, in kodeks ravnanja za skupne operacije vračanja, ki jih koordinira Frontex; poleg tega potrjuje, da je izvršni direktor agencije avgusta 2015 potrdil strategijo proti goljufijam in akcijski načrt; ugotavlja, da je bila strategija proti goljufijam oblikovana z uporabo smernic za agencije in smernic Evropskega urada za boj proti goljufijam;

8.  je seznanjen, da je na spletišču agencije večina članov upravnega odbora objavila letne javne izjave o prevzemanju odgovornosti; je seznanjen, da sta bila na spletišču agencije objavljena življenjepis izvršnega direktorja agencije in življenjepis njegovega namestnika; poziva, naj izvršni direktor, njegov namestnik in člani upravnega odbora objavijo tudi izjave o interesih; poziva agencijo in člane upravnega odbora, naj čim prej objavijo preostale neobjavljene izjave;

9.  ugotavlja, da je agencija pripravila osnutek pravil o prijavljanju nepravilnosti, ki naj bi bil sprejet do konca prve polovice leta 2016; poziva agencijo, naj v zvezi s tem ustrezno upošteva tudi priporočila evropskega varuha človekovih pravic; poziva jo, naj ne odlaša več s sprejetjem teh pravil in o končnem rezultatu obvesti organ za podelitev razrešnice;

10.  spodbuja agencijo k boljšemu ozaveščanju svojih zaposlenih o politiki v zvezi z navzkrižjem interesov, skupaj z obstoječimi dejavnostmi ozaveščanja ter vključevanjem integritete in preglednosti kot obveznih točk v postopke zaposlovanja in preglede uspešnosti;

11.  poziva, naj se s celostnim pristopom na splošno izboljšata preprečevanje korupcije in boj proti njej, za kar je najprej treba olajšati dostop javnosti do dokumentov in uvesti strožja pravila glede navzkrižja interesov, uvesti ali izboljšati registre za preglednost in zagotoviti zadostne vire za kazenski pregon, tudi s poglobitvijo sodelovanja med državami članicami in z ustreznimi tretjimi državami;

12.   poziva tiste institucije in agencije Unije, ki so sprejele kodeks ravnanja, vključno z Evropskim parlamentom, naj pospešijo svoje izvedbene ukrepe, npr. preverjanje izjav o finančnih interesih;

13.  poziva agencijo, naj dosledno uporablja ukrepe, ki se nanašajo na diskrecijo in izključitev v zvezi z javnimi naročili, tako da preveri ozadje vsakega posameznega primera, poleg tega pa naj uporablja merila za izključitev in tako izloči podjetja, ki so v kakršnem koli navzkrižju interesov, kar je bistvenega pomena za zaščito finančnih interesov Unije;

Notranja revizija

14.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2014 opravila revizijo odnosov z deležniki in zunanjo komunikacijo pri upravljanju združenih virov, ki je pokazala, da skupno upravljanje odnosov z deležniki in zunanje komunikacije učinkovito in uspešno podpira upravljanje združenih virov; je seznanjen s trditvami agencije, da je začela izvajati ukrepe za izboljšave, ko je revizija še potekala, in je pripravila uraden akcijski načrt, da bi zagotovila pravočasno izvajanje priporočil; poleg tega ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo izvedla revizijo na področju človeških virov, katere rezultat sta bili dve „zelo pomembni“ priporočili in dve „pomembni“ priporočili;

Druge pripombe

15.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da obstaja potreba po izboljšanju izračuna prispevkov držav, ki niso članice EU, so pa pridružene članice Schengenskega sporazuma (Švica, Lihtenštajn, Islandija in Norveška), da bi se bolje odražale povezane pravne določbe(13); je seznanjen s trditvami agencije, da bo pregledala metodologijo za izračun prispevkov teh držav in jo določila v ustrezni pravni obliki; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o izidu tega pregleda;

16.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da sta prispevka Združenega kraljestva in Irske v proračun agencije že več let enaka, čeprav se je obseg dejavnosti, v katerih sta državi udeleženi, občutno povečal; je seznanjen s trditvami agencije, da delovna skupina upravnega odbora za proračun in računovodske izkaze opravlja presojo te zadeve in bo v zvezi s temi prispevki upravnemu odboru agencije predložila priporočilo in način; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o izidu presoje;

17.  na podlagi poročila Računskega sodišča z zaskrbljenostjo ugotavlja, da visoko in stalno naraščajoče število sporazumov o nepovratnih sredstvih ter višina s tem povezanih odhodkov, ki jih mora agencija preveriti in povrniti, pričata o tem, da bi lahko uporabili uspešnejše in stroškovno učinkovitejše alternativne mehanizme financiranja za operativne dejavnosti agencije; ugotavlja tudi, da sta v preteklih letih kompleksnost in upravno breme obstoječih mehanizmov povzročila, da Računsko sodišče ni moglo zagotoviti zakonitosti in pravilnosti transakcij; prav tako ugotavlja, da se je obseg operacij agencije v letu 2015 še povečal ter da je dobila nove, specifične naloge v sklopu regionalnih projektnih skupin EU; poziva agencijo, naj finančne mehanizme, glede katerih so bili zgoraj izraženi dvomi, obravnava med pregledom in jih reformira;

18.  je seznanjen s trditvami agencije, da se eno od priporočil upravnega odbora, ki je bilo podano po zunanji oceni agencije, nanaša na lajšanje finančnega upravljanja, in poziva k opustitvi omejitve, ki je bila vpeljana z uredbo o ustanovitvi agencije, pri čemer je treba navesti nepovratna sredstva; ugotavlja, da bi lahko pogodbeni odnosi med agencijo in organi držav članic utrli pot učinkovitejšemu in preglednejšemu finančnemu upravljanju;

19.  ugotavlja, da kadar država članica da na razpolago uradnike in/ali tehnično opremo za operacije, ki jih koordinira agencija, država članica podpiše operativni načrt, ki ga pripravita agencija in država gostiteljica, v katerem so jasno navedeni pogoji operativnega sodelovanja; opozarja, da nobena določba sodelujočim državam članicam ne zagotavlja proste izbire pri uporabi različnih načinov in sredstev za dosego določenega cilja politike, kot predlaga instrument za nepovratna sredstva, saj je treba operativni načrt izvajati na sprejeti način, brez odstopanja, razen v primeru sprememb; poudarja, da mora iti nov predlog za vzpostavitev mejne in obalne straže(14) še korak dlje, in predlaga proaktivno vlogo skupnih operacij in operacij vračanja, ki niso povezane z značilnostmi nepovratnih sredstev kot finančnega instrumenta; poziva Komisijo, naj to v prihodnosti upošteva pri predlaganju ustanovnih uredb;

20.  ugotavlja, da je kljub temu, da je agencija začela delovati že leta 2005 in je od takrat izvajala svoje operacije, doslej delovala zgolj na podlagi korespondence in izmenjav z državo članico gostiteljico, in ne na podlagi celovitega sporazuma o sedežu med agencijo in državo članico gostiteljico, ki nikoli ni bil podpisan; opaža, da bi se s takim sporazumom dodatno spodbudila preglednost v zvezi s pogoji za delovanje agencije in delo njenih zaposlenih; opozarja, da je bila zahteva za sklenitev sporazuma o sedežu vpeljana v spremenjeni uredbi agencije leta 2011(15); z zaskrbljenostjo ugotavlja, da še vedno potekajo pogajanja z vlado države članice gostiteljice; poziva agencijo in vlado države članice gostiteljice, da čim prej skleneta sporazum o sedežu; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice seznani z napredkom in izidom teh pogajanj;

21.  izjavlja, da bi lahko imela letna poročila agencije pomembno vlogo pri ravnanju v skladu z načeli preglednosti, odgovornosti in integritete; poziva agencijo, naj v svoja letna poročila vključi standardno poglavje o teh sestavinah;

°

°  °

22.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne [xx xxxx 2016](16) [o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij].

19.2.2016

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2014

(2015/2181(DEC))

Pripravljavka mnenja: Monica Macovei

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  je seznanjen z zaključki Računskega sodišča, da letni računovodski izkazi Frontexa (v nadaljevanju: agencija) pošteno predstavljajo njegovo finančno stanje dne 31. decembra 2014 ter da so transakcije zakonite in pravilne;

2.   pozdravlja številne izboljšave pri predhodnem in naknadnem preverjanju odhodkov, ki so jih v okviru sporazumov o nepovratnih sredstvih prijavile sodelujoče države;

3.  obžaluje, da se za nepovratna sredstva, ki so presegala določeno mejo, niso zahtevala potrdila o reviziji in da dokumentacija o odhodkih, ki so jo na zahtevo posredovale sodelujoče države, ni vedno zadoščala za preverjanje plačil; poziva k bistvenim izboljšavam pri upravljanju plačil in preverjanju, da bi pridobili dodatno zagotovilo o zakonitosti in pravilnosti transakcij nepovratnih sredstev;

4.  potrjuje, da se je število sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev v letu 2014 povečalo; ugotavlja pa, da se bo zaradi sedanje begunske in varnostne krize to število predvidoma še povečalo; poziva agencijo, naj uvede realistično in celovito proračunsko načrtovanje; poudarja, da je treba ob nepovratnih sredstvih oblikovati primernejše mehanizme financiranja;

5.  ugotavlja, da je bilo v letu 2014 izvedenih 1087 postopkov javnih naročil, vendar so javnosti na voljo informacije o zelo omejenem številu sklenjenih pogodb; poziva agencijo, naj zagotovi preglednost in objavi vse pogodbe ter z javnimi naročili povezane postopke;

6.  je seznanjen z izčrpnim odgovorom agencije na poročilo Računskega sodišča in njeno zavezo, da bo izboljšala proračunsko upravljanje;

7.  poziva agencijo, naj v skladu z navodili, ki jih je Komisija objavila decembra 2013, sprejme ter objavi politiko in praktične smernice za obvladovanje in preprečevanje navzkrižja interesov; poziva agencijo, naj poleg organigrama objavi več osebnih podatkov, življenjepise in izjave o interesih izvršnega direktorja, upravnega odbora in posvetovalnega foruma; meni, da je treba oblikovati jasna pravila za preprečevanje izmeničnega zaposlovanja v javnem in zasebnem sektorju; spominja agencijo, da mora v skladu s členom 22c kadrovskih predpisov EU, ki so začeli veljati 1. januarja 2014, sprejeti zavezujoča notranja pravila o prijaviteljih nepravilnosti.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

16.2.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

51

0

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bodil Valero

(1)

UL C 409, 9.12.2015, str. 342.

(2)

UL C 409, 9.12.2015, str. 342.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 349, 25.11.2004, str. 1.

(5)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 409, 9.12.2015, str. 342.

(8)

UL C 409, 9.12.2015, str. 342.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 349, 25.11.2004, str. 1.

(11)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

Dogovor med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn na drugi strani, o podrobnostih sodelovanja teh držav v Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (UL L 243, 16.9.2010, str. 4); Dogovor med Evropsko skupnostjo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o podrobnostih sodelovanja teh držav v Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (UL L 188, 20.7.2007, str. 19).

(14)

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži (COM(2015)0671).

(15)

Člen 15a, ki ga je uvedla Uredba (EU) št. 1168/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) (UL L 304, 22.11.2011, str. 1).

(16)

Na ta dan sprejeta besedila P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravno obvestilo