Postup : 2015/2173(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0116/2016

Předložené texty :

A8-0116/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.46
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0182

ZPRÁVA     
PDF 615kWORD 110k
8.4.2016
PE 569.760v02-00 A8-0116/2016

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropská nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2014

(2015/2173(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2014

(2015/2173(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropská nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi nadace(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání(4), a zejména na článek 17 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0116/2016),

1.  uděluje ředitelce Evropské nadace odborného vzdělávání absolutorium za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, ředitelce Evropské nadace odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2014

(2015/2173(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi nadace(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria nadaci za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 ze dne 16. prosince 2008 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání(10), a zejména na článek 17 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(11),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0116/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské nadace odborného vzdělávání odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí ředitelce Evropské nadace odborného vzdělávání, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2014

(2015/2173(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropská nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0116/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské nadace odborného vzdělávání (dále jen „nadace“) konečný rozpočet nadace na rozpočtový rok 2014 činil 20 158 053 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje zvýšení o 0,07 %; vzhledem k tomu, že celý rozpočet nadace pochází z rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce nadace za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka nadace je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2013

1.  vítá skutečnost, že poté, co byla s úřady italského regionu Piemont v březnu 2013 podepsána dohoda o jejích prostorách, nadace realizovala významnou rekonstrukci těchto prostor a získala přímou kontrolu nad interními systémy, jako jsou rozvody vody, plynu a elektřiny, přičemž společné systémy zůstaly pod obecnou správou a údržbou regionu; s potěšením konstatuje, že v červenci 2015 podepsaly nadace a Piemont novou dohodu o těchto prostorách pokrývající období 2016–2018;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  bere na vědomí, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování plnění rozpočtu v rozpočtovém roce 2014 byla vysoká míra plnění rozpočtu (99,90 %), což znamená, že závazky byly prováděny včas, a že u položek na platby byla míra plnění vysoká (94,80 %);

3.  uznává, že se nadace podílela na interinstitucionální veřejné zakázce Komise usilující o výběr banky, která vedla k podpisu smlouvy s novou bankou; na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že nadace snížila výši svého dluhu u italské banky s nízkým úvěrovým ratingem (F3, BBB) ze 7 500 000 EUR v roce 2013 na 1 800 000 EUR v roce 2014; bere na vědomí, že kvůli specifickým bankovním otázkám musela nadace zůstat u italské banky;

Závazky a přenosy

4.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že celková výše prostředků na závazky přenesených do roku 2015 činila 940 119 EUR (4,7 % celkových prostředků); konstatuje, že přenesené prostředky v hlavě II (správní výdaje) činily 756 768 EUR (36,2 %), což představuje nárůst o 6,2 % ve srovnáním s předchozím rokem; uznává, že tyto přenesené prostředky se týkaly především softwaru, hardwaru a nákupu nábytku nahrazujícího staré vybavení;

5.  konstatuje, že z rozpočtového roku 2013 bylo přeneseno 2 618 494 EUR; konstatuje, že přenosy z roku 2013 ve výši 85 129 EUR (3,25 %) byly zrušeny; konstatuje, že zrušení přenosů z roku 2013 byla vysoká v hlavě I (výdaje na zaměstnance, ve výši 15,9 %) a v hlavě II (správní výdaje, ve výši 7,6 %), což poukazuje na příliš vysoký odhad finančních potřeb; bere na vědomí tvrzení agentury, podle nějž se tato zrušení týkala především neočekávaných zpoždění a nečekaných problémů týkajících se personálu;

Převody

6.  s uspokojením konstatuje, že podle výroční zprávy nadace a zjištění auditu Účetního dvora se míra a povaha převodů v roce 2014 udržela v mezích příslušných finančních pravidel;

Postupy pro zadávání zakázek a přijímání pracovníků

7.  konstatuje, že od přijetí svého revidovaného mandátu v roce 2008 nadace usiluje o snížení počtu zaměstnanců, kteří pracují v centrálních administrativních funkcích, a současně o maximalizaci počtu odborníků, které vysílá, a že v této souvislosti zvýšila počet zaměstnanců svého operačního odboru o 19 % (z 64 v roce 2008 na 76 v roce 2014);

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

8.  konstatuje, že v roce 2014 si nadace vyžádala životopisy a prohlášení o zájmech členů správní rady, ředitelky a členů vrcholného managementu; konstatuje dále, že většina takto získaných životopisů a prohlášení o zájmech byla zveřejněna na internetových stránkách nadace; bere na vědomí skutečnost, že nadace aktivně pokračuje ve zveřejňování několika zbývajících životopisů a prohlášení o zájmech, které budou zveřejněny po obdržení, dá-li k tomu jejich původce svůj souhlas; vyzývá nadaci, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o výsledcích dosažených při náboru řídících pracovníků;

9.  vybízí nadaci, aby u svých zaměstnanců lépe zvyšovala povědomí o politice předcházení střetům zájmů, souběžně s již probíhajícími činnostmi na zvyšování informovanosti, a požaduje, aby integrita a transparentnost byly zařazeny jako povinný bod, o němž se bude hovořit při přijímacích řízeních a při pohovorech o pracovním výkonu;

10.  prohlašuje, že výroční zprávy nadace by mohly hrát důležitou úlohu při zjišťování, zda postupuje v souladu s požadavky transparentnosti, odpovědnosti a integrity; vyzývá nadaci, aby učinila standardní kapitolu věnovanou těmto složkám součástí svých výročních zpráv;

11.  vyzývá nadaci, aby zdokonalila své postupy a metody, které mají za cíl chránit finanční zájmy Unie, a aby aktivně přispívala k procesu udělování absolutoria zaměřenému na výsledky;

Výkonnost

12.  konstatuje, že rok 2014 byl prvním rokem střednědobého výhledu nadace na období 2014–2017 a chválí nadaci v souvislosti s její odhadovanou efektivní výkonností přesahující 97 %, a to na základě srovnání plánovaných a dosažených výsledků týkajících se tří strategických cílů, mezi něž patřilo posilování odborného vzdělávání a odborné přípravy založených na průkazných skutečnostech, modernizace systémů odborného vzdělávání a odborné přípravy z hlediska celoživotního vzdělávání a posilování vazby mezi poskytováním odborného vzdělávání a přípravy a pracovním trhem a hospodářskou a sociální soudržností;

Interní audit

13.  konstatuje, že v souladu s plánem auditu neprovedl v průběhu roku 2014 Útvar interního auditu Evropské komise (IAS) žádný audit; ujistil se, že na konci roku 2014 bylo provedeno všech šest doporučení vydaných útvarem IAS na základě auditu z roku 2013 týkajícího se správy portfolia odborníků a služebních cest; kromě toho konstatuje, že útvaru IAS byly pro účely jeho výročního přezkumu za rok 2014 poskytnuty odpovídající podklady a že v červenci 2015 útvar IAS oficiálně uzavřel pět z šesti doporučení a jedno z nich přehodnotil z „velmi důležitého“ na „důležité“;

Další připomínky

14.  všímá si, že vzrostl počet žádostí týkajících se podpory ze strany Evropské nadace odborného vzdělávání v souvislosti s pomocí v oblasti vnějších vztahů EU, a to ze 78 žádostí v roce 2013 na 82 žádostí v roce 2014, a je přesvědčen, že tato skutečnost poukazuje na význam nadace při podpoře EU jakožto globálního aktéra v této oblasti;

15.  zdůrazňuje, že nadace působí v dynamickém prostředí, které vyžaduje vysokou míru pružnosti a nepřetržitou aktualizaci a přizpůsobování činností, aby se dosáhlo očekávaných výsledků při poskytování podpory partnerským zemím; připomíná, že situace v roce 2014 se vyznačovala především politickou nestabilitou v jižním a východním Středozemí a ve východní Evropě v důsledku krize na Ukrajině; doporučuje, aby se plně využilo práce vykonané nadací v oblasti migrace a dovedností;

°

°  °

16.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne [xx xxxx 2016](13) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

26.1.2016

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2014

(2015/2173(DEC))

Navrhovatel: David Casa

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vyjadřuje uspokojení nad tím, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka nadace za rozpočtový rok 2014, jsou ve všech významných ohledech legální a správné a že účetní závěrka věrně zobrazuje finanční situaci nadace ke dni 31. prosince 2014;

2.  konstatuje, že rok 2014 byl prvním rokem střednědobého výhledu nadace na období 2014–2017 a chválí nadaci v souvislosti s její odhadovanou efektivní výkonností přesahující 97 %, a to na základě srovnání plánovaných a dosažených výsledků týkajících se tří strategických cílů, mezi něž patřilo posilování odborného vzdělávání a odborné přípravy založených na průkazných skutečnostech, modernizace systémů odborného vzdělávání a odborné přípravy z hlediska celoživotního vzdělávání a posilování vazby mezi poskytováním odborného vzdělávání a přípravy a pracovním trhem a hospodářskou a sociální soudržností;

3.  konstatuje, že míra přenesených prostředků byla v případě hlavy 1 vysoká (15,9 %) a v případě hlavy 2 činila 7,6 %; domnívá se, že v obou případech by bylo možné v budoucnu úroveň snížit díky lepším finančním odhadům;

4.  vítá skutečnost, že v reakci na připomínky orgánu příslušného k udělení absolutoria se nadace v roce 2014 zapojila do společného zadávacího řízení v oblasti bankovních služeb, které iniciovala Komise, s cílem zabezpečit svá aktiva, která byla v minulosti držena v jediné bance s nízkým úvěrovým hodnocením;

5.  všímá si, že vzrostl počet žádostí týkajících se podpory ze strany Evropské nadace odborného vzdělávání v souvislosti s pomocí v oblasti vnějších vztahů EU, kdy v roce 2013 byl počet žádostí 78 a v roce 2014 činil 82; je přesvědčen, že tato skutečnost poukazuje na význam nadace při podpoře EU jakožto globálního aktéra v této oblasti;

6.  zdůrazňuje, že nadace působí v dynamickém prostředí, které vyžaduje vysokou míru pružnosti a nepřetržitou aktualizaci a přizpůsobování činností, aby se dosáhlo očekávaných výsledků při poskytování podpory partnerským zemím; připomíná, že situace v roce 2014 se vyznačovala především politickou nestabilitou v jižním a východním Středozemí a ve východní Evropě v důsledku krize na Ukrajině; navrhuje, aby se plně využilo práce Evropská nadace odborného vzdělávání v oblasti migrace a dovedností.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

25.1.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

8

7

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Bodil Valero

(1)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s.266.

(2)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s.266.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 82.

(5)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s.266.

(8)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s.266.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 82.

(11)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Přijaté texty, P8_TA(-PROV)(2016)0000.

Právní upozornění