Menetlus : 2015/2173(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0116/2016

Esitatud tekstid :

A8-0116/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.46
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0182

RAPORT     
PDF 283kWORD 90k
8.4.2016
PE 569.760v02-00 A8-0116/2016

Euroopa Koolitusfondi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2173(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Derek Vaughan

 1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Koolitusfondi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2173(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Koolitusfondi 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust fondi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1339/2008 (millega luuakse Euroopa Koolitusfond)(4), eriti selle artiklit 17,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0116/2016),

1.  annab heakskiidu Euroopa Koolitusfondi direktori tegevusele fondi 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Koolitusfondi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Koolitusfondi 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2015/2173(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Koolitusfondi 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos fondi vastustega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust fondi tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1339/2008 (millega luuakse Euroopa Koolitusfond)(10), eriti selle artiklit 17,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(11),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0116/2016),

1.  märgib, et Euroopa Koolitusfondi lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Koolitusfondi 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Koolitusfondi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Koolitusfondi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2015/2173(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Koolitusfondi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0116/2016),

A.  arvestades, et Euroopa Koolitusfondi (edaspidi „fond“) finantsaruannete kohaselt oli fondi 2014. aasta lõplik eelarve 20 158 053 eurot, mida on 2013. aastaga võrreldes 0,07 % rohkem; arvestades, et fondi eelarve koosneb üksnes liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes fondi eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et fondi raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  peab õigeks, et pärast seda, kui 2013. aasta märtsis sõlmiti Itaalia piirkonna Piemonte ametivõimudega leping fondi ruumide kohta, korraldas fond nendes ruumides erakorralise hooldusremondi ning sai enda kontrolli alla tehnilised sisesüsteemid, nagu vee-, gaasi- ja elektrisüsteem, ühiste süsteemide üldhaldamine ja -hooldamine jäi aga Piemonte regiooni pädevusse; väljendab rahulolu selle üle, et 2015. aasta juulis sõlmis fond Piemonte regiooniga ruumide kasutamise kohta uue lepingu, mis hõlmab ajavahemikku 2016–2018;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr kõrge – 99,90 %, mis näitab, et kulukohustused võeti õigel ajal, ja maksete assigneeringute täitmise määr oli samuti kõrge, st 94,80 %;

3.  võtab teadmiseks, et fond võttis osa komisjoni korraldatud institutsioonidevahelisest pankade pakkumismenetlusest, mille tulemusena sõlmiti leping ühe uue pangaga; võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et fond vähendas madala krediidireitinguga (F3, BBB) Itaalia pangas hoiustatavat rahasummat, mis 2013. aastal oli 7 500 000 eurot, 2014. aastal 1 800 000 euroni; võtab teadmiseks, et teatavate panganduslike asjaolude tõttu on fond kohustatud jätkuvalt kasutama Itaalia panka;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

4.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2015. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute kogusumma oli 940 119 eurot (4,7 % kõigist assigneeringutest); võtab teadmiseks, et II jaotises (halduskulud) oli ülekandmiste summaks 756 768 eurot (36,2 %), mis tähendab eelnenud aastaga võrreldes 6,2 % suurust kasvu; võtab teadmiseks, et need ülekandmised olid peamiselt seotud tarkvara, riistvara ja uue mööbli soetamisega;

5.  märgib, et 2013. aastast kanti üle 2 618 494 euro suurune summa; märgib, et 2013. aastast üle kantud assigneeringutest tühistati assigneeringuid 85 129 euro ulatuses (3,25 %); märgib, et 2013. aastast üle kantud assigneeringute tühistamise määr oli I jaotises (personalikulud) 15,9 % ja II jaotises (halduskulud) 7,6 %, mis on kõrge ning näitab finantsvajaduste ülehindamist; võtab teadmiseks fondi selgituse, et tühistamine oli valdavalt seotud ootamatute viivituste ja ettenägematute personaliprobleemidega;

Ümberpaigutamised

6.  märgib rahuloluga, et fondi aastaaruande ja kontrollikoja auditileidude kohaselt jäi 2014. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

7.  märgib, et fond on pärast oma uuesti sõnastatud mandaadi vastuvõtmist 2008. aastal püüdnud piirata juhtivtöötajate arvu ning samal ajal maksimaalselt suurendada spetsialistide arvu tegevusosakonnas, kus töötajate arv on kasvanud 19 % (2008. aastal 64 inimest, 2014. aastal 76);

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

8.  märgib, et 2014. aastal palus fond juhatuse liikmetel, direktoril ja juhtivametnikel esitada elulookirjelduse ja huvide deklaratsiooni; märgib veel, et enamik saadud elulookirjeldusi ja huvide deklaratsioone on avaldatud fondi veebisaidil; võtab teadmiseks asjaolu, et fond tegeleb aktiivselt veel puuduvate elulugude ja deklaratsioonide nõutamisega ning need avaldatakse pärast nende laekumist, kui saadakse nõusolek nende avaldamiseks; palub fondil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni kõrgema juhtkonna liikmete töölevõtmise osas tehtud edusammudest;

9.  ergutab fondi suurendama koos muude teadlikkuse suurendamise meetmetega oma töötajate teadlikkust huvide konfliktide vältimise poliitikast ning lisama usaldusväärsuse ja läbipaistvuse kohustuslike küsimustena töölevõtmismenetlustesse ja tulemusvestlustesse;

10.  märgib, et fondi aastaaruandel võiks olla oluline roll läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse põhimõtete järgimises; palub, et fond lisaks oma aastaaruandesse standardse peatüki nende komponentide kohta;

11.  kutsub fondi üles parandama oma menetlusi ja tavasid, mille eesmärk on kaitsta liidu finantshuve, ning palub fondil anda aktiivne panus tulemustele orienteeritud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusse;

Tulemuslikkus

12.  märgib, et 2014 oli fondi keskpika perspektiivi (2014–2017) esimene aasta, ning kiidab fondi selle eest, et tema hinnanguline tulemuslikkus oli üle 97%, kui võrrelda kavandatud tulemusi saavutustega kolme strateegilise eesmärgi osas, milleks on tõenditel põhineva kutsehariduse ja -koolituse poliitika analüüsi tugevdamine, kutsehariduse ja -koolituse süsteemide uuendamine elukestva õppe seisukohast ning kutsehariduse ja -koolituse pakkumise asjakohasuse suurendamine tööturu ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse seisukohast;

Siseaudit

13.  märgib, et 2014. aastal komisjoni siseauditi talitus auditit ei teinud, kuna auditikavas ei olnud seda ette nähtud; kinnitab, et 2014. aasta lõpuks täitis fond kõik kuus soovitust, mille siseauditi talitus oli andnud pärast 2013. aasta auditit ekspertide haldamise ja lähetuste kohta; märgib lisaks, et siseauditi talitusele esitati 2014. aastal tõendusmaterjal iga-aastaseks läbivaatamiseks ning 2015. aasta juulis luges siseauditi talitus kuuest antud soovitusest viis ametlikult täidetuks ning hindas ühe „väga olulise“ soovituse ümber „oluliseks“;

Muud märkused

14.  võtab teadmiseks liidu välissuhete raames antava abi toetuseks fondile esitatavate taotluste arvu suurenemise 78 taotluselt 2013. aastal 82 taotluseni 2014. aastal ja on veendunud, et see rõhutab fondi asjakohasust liidu kui ülemaailmse osaleja rolli toetamisel selles valdkonnas;

15.  juhib tähelepanu sellele, et fond tegutseb dünaamilises keskkonnas, mis eeldab suurt paindlikkust tegevuse pideval ajakohastamisel ja kohandamisel, et saavutada oodatavad tulemused partnerriikide toetamisel; tuletab meelde, et 2014. aastat iseloomustas eelkõige jätkuv poliitiline ebastabiilsus Vahemere lõuna- ja idapiirkonnas ning Ida-Euroopas (Ukraina kriisi tõttu); soovitab kasutada fondi tööd rände ja oskuste valdkonnas täielikult ära;

°

°  °

16.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2016. aasta] resolutsioonile(13) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

26.1.2016

TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Koolitusfondi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2173(DEC))

Arvamuse koostaja: David Casa

ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda tunnistas fondi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikeks ja korrektseteks ning et fondi finantsolukorrast 31. detsembri 2014. aasta seisuga on antud tõepärane pilt;

2.  märgib, et 2014 oli fondi keskpika perspektiivi (2014–2017) esimene aasta, ning kiidab fondi selle eest, et tema hinnanguline tulemuslikkus oli üle 97%, kui võrrelda kavandatud tulemusi saavutustega kolme strateegilise eesmärgi osas, milleks on tõenditel põhineva kutsehariduse ja -koolituse poliitika analüüsi tugevdamine, kutsehariduse ja -koolituse süsteemide uuendamine elukestva õppe seisukohast ning kutsehariduse ja -koolituse pakkumise asjakohasuse suurendamine tööturu ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse seisukohast;

3.  võtab teadmiseks, et järgmisse eelarveaastasse üle kantud assigneeringute suhtarv oli kõrge 1. jaotises (15,9%) ning et 2. jaotises oli see 7,6%; on seisukohal, et neid suhtarve saab vähendada, kui rakendada tulevikus paremat kulutuste hindamist;

4.  väljendab heameelt tõsiasja üle, et reageeringuna eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni märkustele osales fond 2014. aastal komisjoni korraldatud pangandusteenuste ühises hankemenetluses, et tagada turvalisus oma varadele, mida varem hoiti ühesainsas, madala krediidireitinguga pangas;

5.  võtab teadmiseks fondi poolt ELi välissuhete alase abi puhul pakutava toetuse taotluste arvu suurenemise 78 taotluselt 2013. aastal 82 taotluseni 2014. aastal ja on veendunud, et see rõhutab fondi asjakohasust ELi kui ülemaailmse osaleja rolli toetamisel selles valdkonnas;

6.  juhib tähelepanu sellele, et fond tegutseb dünaamilises keskkonnas, mis eeldab suurt paindlikkust tegevuse pideval ajakohastamisel ja kohandamisel, et saavutada oodatavad tulemused partnerriikide toetamisel; tuletab meelde, et 2014. aastat iseloomustas eelkõige jätkuv poliitiline ebastabiilsus Vahemere lõuna- ja idapiirkonnas ning Ida-Euroopas Ukraina kriisi tõttu; soovitab kasutada täielikult ära fondi tehtavat tööd rände ja oskuste valdkonnas.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

25.1.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

27

8

7

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Bodil Valero

(1)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 266.

(2)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 266.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 354, 31.12.2008, lk 82.

(5)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 266.

(8)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 266.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 354, 31.12.2008, lk 82.

(11)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2016)0000.

Õigusalane teave