Menettely : 2015/2173(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0116/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0116/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.46
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0182

MIETINTÖ     
PDF 282kWORD 90k
8.4.2016
PE 569.760v02-00 A8-0116/2016

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2173(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Derek Vaughan

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2173(DEC))

–  ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä säätiön vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä säätiölle (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön perustamisesta 16. joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1339/2008(4) ja erityisesti sen 17 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0116/2016),

1.  myöntää Euroopan koulutussäätiön johtajalle vastuuvapauden säätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan koulutussäätiön johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä

(2015/2173(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä säätiön vastaukset(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä säätiölle (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön perustamisesta 16. joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1339/2008(10) ja erityisesti sen 17 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(11),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0116/2016),

1.  toteaa, että Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan koulutussäätiön johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja)

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2173(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A80116/2016),

A.  toteaa, että Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2014 oli 20 158 053 euroa, mikä merkitsee 0,07 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna; toteaa, että säätiön koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan säätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että sen tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  pitää myönteisenä, että kun sopimus säätiön tiloista allekirjoitettiin maaliskuussa 2013 Italian Piemonten alueen viranomaisten kanssa, säätiö suoritti tiloissa ylimääräisiä kunnostustöitä ja otti suoraan valvontaansa esimerkiksi veteen, kaasuun ja sähköön liittyvät sisäiset järjestelmät, kun taas yleiset järjestelmät jäivät alueen yleisen hallinnan ja ylläpidon alaisuuteen; panee tyytyväisenä merkille, että säätiö ja Piemonten alue allekirjoittivat heinäkuussa 2015 tiloja koskevan uuden sopimuksen, joka kattaa vuodet 2016–2018;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli korkea, 99,90 prosenttia, mikä osoittaa, että sitoumukset tehtiin oikea-aikaisesti, ja maksumäärärahojen käyttöaste oli myös korkea, 94,80 prosenttia;

3.  panee merkille, että säätiö osallistui toimielinten väliseen komission pankkitarjouskilpailuun, mikä johti sopimuksen tekemiseen uuden pankin kanssa; panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että säätiö pienensi italialaisessa matalan luottoluokituksen pankissa (F3, BBB) olevaa summaa 7 500 000 eurosta (2013) 1 800 000 euroon (2014); toteaa, että tietyistä pankkitoimintaan liittyvistä seikoista johtuen säätiö on velvoitettu käyttämään edelleen italialaista pankkia;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

4.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että varainhoitovuodelle 2015 siirrettyjen sidottujen määrärahojen kokonaismäärä oli 940 119 euroa (4,7 prosenttia kokonaismäärärahoista); toteaa, että määrärahasiirrot olivat 756 768 euroa (36,2 prosenttia) osastossa 2 (hallintomenot), mikä merkitsi 6,2 prosentin lisäystä edellisvuoteen nähden; panee merkille, että määrärahasiirrot liittyivät pääosin ohjelmistojen, laitteiden ja kalusteiden uusimiseen;

5.  panee merkille, että varainhoitovuodelta 2013 siirrettiin 2 618 494 euron määrä; panee merkille että vuodelta 2013 peruttiin 85 129 euron siirto (3,25 prosenttia); panee merkille, että vuoden 2013 siirtojen peruutuksia oli paljon osastossa 1 (henkilöstömenot), 15,9 prosenttia, ja osastossa 2 (hallintomenot), 7,6 prosenttia, mikä kertoi rahoitustarpeiden yliarvioinnista; panee merkille, että säätiön mukaan peruutukset johtuivat pääosin odottamattomista viipeistä ja ennakoimattomista henkilöstöön liittyvistä seikoista;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

6.  panee tyytyväisenä merkille, että säätiön vuosikertomuksen ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastushavaintojen mukaan siirrot olivat vuonna 2014 määrältään ja luonteeltaan varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

7.  panee merkille, että säätiö on pyrkinyt vähentämään henkilöstön määrää keskeisissä hallinnollisissa tehtävissä sen uusitun mandaatin hyväksymisen jälkeen vuonna 2008 ja se on samalla maksimoinut käyttämiensä asiantuntijoiden määrän niin, että sen toiminnallisen osaston henkilöstön määrä on kasvanut 19 prosenttia: 64 henkilöä vuonna 2008 ja 76 vuonna 2014;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

8.  toteaa, että säätiö pyysi vuonna 2014 ansioluetteloita ja sidonnaisuuksia koskevia ilmoituksia hallintoneuvostonsa jäseniltä, johtajaltaan sekä johtavilta virkamiehiltään; toteaa lisäksi, että valtaosa saaduista ansioluetteloista sekä sidonnaisuuksia koskevista ilmoituksista on julkistettu säätiön verkkosivuilla; panee merkille, että säätiö pyrkii aktiivisesti julkistamaan vielä puuttuvat ansioluettelot ja sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset sitä mukaan kuin niitä saadaan edellyttäen, että suostumus julkistamiseen annetaan; kehottaa säätiötä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle ylemmän johdon palvelukseen ottamisen etenemisestä;

9.  kannustaa säätiötä tiedottamaan virkamiehilleen entistä paremmin eturistiriitoja koskevista toimintaperiaatteista käynnissä olevien tiedotustoimien ohella ja sisällyttämään lahjomattomuuden ja avoimuuden pakollisina kysymyksinä rekrytointimenettelyihin ja arviointikeskusteluihin;

10.  katsoo, että säätiön vuosikertomuksilla voisi olla tärkeä merkitys avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja lahjomattomuuden noudattamisessa; kehottaa säätiötä sisällyttämään vuosikertomukseensa näitä asioita koskevan luvun;

11.  kehottaa säätiötä tehostamaan unionin taloudellisten etujen turvaamiseen tarkoitettuja menettelyjään ja käytäntöjään ja edistämään aktiivisesti tulossuuntautunutta vastuuvapausmenettelyä;

Toiminnan tuloksellisuus

12.  toteaa, että vuosi 2014 oli säätiön keskipitkän aikavälin suunnitelman (2014–2017) ensimmäinen vuosi; antaa säätiölle tunnustusta siitä, että sen arvioitu tehokkuus oli yli 97 prosenttia, kun verrataan suunniteltuja tuloksia saavutettuihin tuloksiin seuraavassa kolmessa strategisessa tavoitteessa: vahvistetaan näyttöön perustuvaa ammatillisen koulutuksen toimintapolitiikkojen analyysiä, uudenaikaistetaan ammatillisen koulutuksen järjestelmiä elinikäisen oppimisen näkökulmasta ja lisätään ammatillisen koulutuksen tarjoamisen tarkoituksenmukaisuutta työmarkkinoiden sekä taloudellisen ja sosiaalisen koheesion näkökulmasta;

Sisäinen tarkastus

13.  toteaa, että tarkastussuunnitelman mukaisesti komission sisäinen tarkastus ei suorittanut tarkastusta vuonna 2014; vahvistaa, että säätiö oli vuoden 2014 loppuun mennessä käsitellyt kaikkia kuutta suositusta, jotka sisäinen tarkastus antoi asiantuntijahallintoa ja virkamatkoja koskevan vuoden 2013 tarkastuksen jälkeen; panee lisäksi merkille, että sisäiselle tarkastukselle annettiin sen vuoden 2014 tarkastusta varten aineistoa, sisäinen tarkastus saattoi heinäkuussa 2015 virallisesti päätökseen viisi kuudesta suosituksesta ja se laski yhden suosituksen tasoa "hyvin tärkeästä" "tärkeäksi";

Muita huomautuksia

14.  ottaa huomioon, että Euroopan koulutussäätiölle esitettyjen unionin ulkosuhteita koskevien avustuspyyntöjen määrä on kasvanut 78:sta (2013) 82:een (2014); katsoo tämän osoittavan, että koulutussäätiöllä on merkitystä tuettaessa unionin roolia alan globaalina toimijana;

15.  huomauttaa, että säätiö toimii dynaamisessa toimintaympäristössä, joka edellyttää, että toimintoja on päivitettävä ja mukautettava jatkuvasti hyvin joustavasti, jotta voidaan täyttää odotetut tulokset tuen tarjoamisesta kumppanimaille; palauttaa mieliin, että vuotta 2014 leimasi erityisesti jatkuva poliittinen epävakaus eteläisellä ja itäisellä Välimeren alueella sekä Itä-Euroopassa Ukrainan sotilaallisen kriisin takia; ehdottaa, että hyödynnetään täysipainoisesti säätiön tekemää työtä muuttoliikkeen ja pätevyyksien saralla.

°

°  °

16.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta [xx xxxx 2016](13) antamaansa päätöslauselmaan.

26.1.2016

TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2173(DEC))

Valmistelija: David Casa

EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen ilmoitukseen, että säätiön varainhoitovuodelta 2014 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset ja että säätiön taloudellinen asema 31. joulukuuta 2014 on esitetty oikein;

2.  toteaa, että vuosi 2014 oli säätiön keskipitkän aikavälin suunnitelman (2014–2017) ensimmäinen vuosi; antaa säätiölle tunnustusta siitä, että sen arvioitu tehokkuus oli yli 97 prosenttia, kun verrataan suunniteltuja tuloksia saavutettuihin tuloksiin seuraavassa kolmessa strategisessa tavoitteessa: vahvistetaan näyttöön perustuvaa ammatillisen koulutuksen toimintapolitiikkojen analyysiä, uudenaikaistetaan ammatillisen koulutuksen järjestelmiä elinikäisen oppimisen näkökulmasta ja lisätään ammatillisen koulutuksen tarjoamisen tarkoituksenmukaisuutta työmarkkinoiden sekä taloudellisen ja sosiaalisen koheesion näkökulmasta;

3.  panee merkille, että määrärahoja siirrettiin seuraavalle varainhoitovuodelle suuri määrä (15,9 prosenttia) osastossa 1 ja että osastossa 2 vastaava määrä oli 7,6 prosenttia; katsoo, että näitä tasoja voidaan alentaa arvioimalla rahoitustarpeet paremmin tulevaisuudessa;

4.  pitää myönteisenä, että säätiö osallistui vuonna 2014 – vastauksena vastuuvapauden myöntävän viranomaisen huomautuksiin – komission käynnistämään yhteiseen pankkipalvelujen hankintamenettelyyn turvatakseen varansa, jotka olivat aiemmin yhdessä ainoassa pankissa, jonka luottoluokitus oli alhainen;

5.  ottaa huomioon, että Euroopan koulutussäätiölle esitettyjen unionin ulkosuhteita koskevien avustuspyyntöjen määrä on kasvanut 78:sta (2013) 82:een (2014); katsoo tämän osoittavan, että koulutussäätiöllä on merkitystä tuettaessa EU:n roolia alan globaalina toimijana;

6.  huomauttaa, että säätiö toimii dynaamisessa toimintaympäristössä, joka edellyttää, että toimintoja on päivitettävä ja mukautettava jatkuvasti hyvin joustavasti, jotta voidaan täyttää odotetut tulokset tuen tarjoamisesta kumppanimaille; palauttaa mieliin, että vuotta 2014 leimasi erityisesti jatkuva poliittinen epävakaus eteläisellä ja itäisellä Välimeren alueella sekä Itä-Euroopassa Ukrainan sotilaallisen kriisin takia; ehdottaa, että hyödynnetään täysipainoisesti Euroopan koulutussäätiön tekemää työtä muuttoliikkeen ja pätevyyksien saralla.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

25.1.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

8

7

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Bodil Valero

(1)

EUVL C 409, 9.12.2015, s.266.

(2)

EUVL C 409, 9.12.2015, s.266.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 354, 31.12.2008, s. 82.

(5)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 409, 9.12.2015, s.266.

(8)

EUVL C 409, 9.12.2015, s.266.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 354, 31.12.2008, s. 82.

(11)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Hyväksytyt tekstit, [P8_TA-PROV(2016)0000].

Oikeudellinen huomautus