Postupak : 2015/2173(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0116/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0116/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.46
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0182

IZVJEŠĆE     
PDF 602kWORD 110k
8.4.2016
PE 569.760v02-00 A8-0116/2016

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2014.

(2015/2173(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Derek Vaughan

 1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA


1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2014.

(2015/2173(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2014. s odgovorima Zaklade(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Zaklada treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1339/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o osnivanju Europske zaklade za osposobljavanje(4), a posebno njezin članak 17.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0116/2016),

1.  daje razrješnicu direktorici Europske zaklade za osposobljavanje za izvršenje proračuna Zaklade za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktorici Europske zaklade za osposobljavanje, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2014.

(2015/2173(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2014. s odgovorima Zaklade(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Zaklada treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1339/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o osnivanju Europske zaklade za osposobljavanje(10), a posebno njezin članak 17.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(11),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0116/2016),

1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Europske zaklade za osposobljavanje odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2014.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktorici Europske zaklade za osposobljavanje, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2014.

(2015/2173(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0116/2016),

A.  budući da je, prema njezinim financijskim izvještajima, konačni proračun Europske zaklade za osposobljavanje („Zaklada”) za financijsku godinu 2014. iznosio 20 158 053 EUR, što je povećanje od 0,07 % u odnosu na 2013.; budući da cjelokupni proračun Zaklade proizlazi iz proračuna Unije,

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zaklade za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Zaklade pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.

1.  pozdravlja činjenicu da je Zaklada nakon sklapanja sporazuma o sjedištu Zaklade u ožujku 2013. s nadležnim tijelima regije Pijemont u Italiji izvršila izvanredno održavanje prostora te preuzela izravnu kontrolu nad unutarnjim sustavima, kao što su voda, plin i električna energija, dok su zajednički sustavi ostali u okviru ukupnog upravljanja i održavanja regije; sa zadovoljstvom napominje da su u srpnju 2015. Zaklada i regija Pijemont sklopile novi sporazum o sjedištu koji obuhvaća razdoblje 2016. – 2018.;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  primjećuje da su napori u nadzoru nad proračunom tijekom financijske godine 2014. rezultirali visokom stopom izvršenja proračuna od 99,90 %, što pokazuje da su obveze pravodobno izvršene te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila visokih 94,80 %;

3.  potvrđuje da je Zaklada sudjelovala u Komisijinu međuinstitucionalnom natječaju za banku, koji je rezultirao sklapanjem ugovora s novom bankom; doznaje iz izvješća Revizorskog suda da je Zaklada smanjila iznos u talijanskoj banci s niskom ocjenom kreditne sposobnosti (F3, BBB) sa 7 500 000 EUR 2013. na 1 800 000 EUR 2014. godine; prima na znanje da je zbog posebnih bankarskih pitanja Zaklada obvezna zadržati talijansku banku;

Obveze i prijenosi

4.  doznaje iz izvješća Revizorskog suda da su ukupna odobrena sredstva za koje su preuzete obveze, prenesena u 2015., iznosila 940 119 EUR (4,7 % ukupnih odobrenih sredstava); prima na znanje da je iznos prijenosa bio 756 768 EUR (36,2 %) za glavu II. (administrativni troškovi), što je povećanje od 6,2 % u odnosu na prethodnu godinu; potvrđuje da su se ti prijenosi uglavnom odnosili na obnovu softvera, hardvera i namještaja;

5.  primjećuje da je iznos od 2 618 494 EUR prenesen iz financijske godine 2013.; napominje da je prijenos u iznosu od 85 129 EUR (3,25 %) iz 2013. otkazan; prima na znanje da su otkazivanja prijenosa iz 2013. bila visoka za glavu I. (rashodi za osoblje) i iznosila 15,9 %, a za glavu II. (administrativni rashodi) 7,6 %, što pokazuje da su financijske potrebe precijenjene; doznaje od Zaklade da su se ta otkazivanja uglavnom odnosila na neočekivana kašnjenja i nepredviđena pitanja u pogledu osoblja;

Prijenosi

6.  sa zadovoljstvom primjećuje da su prema godišnjem izvješću Zaklade, kao i prema nalazima revizije Revizorskog suda, razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2014. ostale u granicama financijskih pravila;

Postupci nabave i zapošljavanja

7.  napominje da je Zaklada nastojala smanjiti broj članova osoblja na središnjim administrativnim položajima od usvajanja preinačenog mandata 2008. godine, istodobno maksimalno povećavajući broj stručnjaka, uz povećanje broja članova osoblja svojeg operativnog odjela za 19 %, sa 64 zaposlenika 2008. na 76 zaposlenika 2014. godine;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

8.  napominje da je Zaklada 2014. zahtijevala životopise i izjave o financijskim interesima članova upravnog odbora, direktora i članova višeg rukovodstva; osim toga, napominje da je većina prikupljenih životopisa i izjava o financijskim interesima objavljena na internetskoj stranici Zaklade; prima na znanje da Zaklada aktivno radi na objavljivanju preostalog broja životopisa i izjava, koji će biti objavljeni nakon zaprimanja pod uvjetom da je dobivena suglasnost za objavljivanje; poziva Zakladu da o napretku u pogledu zapošljavanja članova višeg rukovodstva obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice;

9.  potiče Zakladu da više radi na podizanju razine osviještenosti o politici sukoba interesa među svojim osobljem uz već aktualan rad na podizanju razine osviještenosti i na tome da integritet i transparentnost budu neizostavne stavke u postupcima zapošljavanja i provjerama uspješnosti;

10.  navodi da bi godišnja izvješća Zaklade mogla imati važnu ulogu u pridržavanju pravila o transparentnosti, odgovornosti i integritetu; poziva Zakladu da u svoje godišnje izvješće uvrsti redovno poglavlje o tim sastavnicama;

11.  poziva Zakladu da unaprijedi postupke i prakse kojima se nastoje zaštititi financijski interesi Unije i da aktivno doprinosi postupku davanja razrješnice usmjerenom na rezultate;

Uspješnost

12.  napominje da je 2014. bila prva godina provođenja srednjoročnog plana Zaklade za razdoblje 2014. – 2017. i pohvaljuje Zakladu za učinkovito ispunjavanje zadataka (više od 97 %) kada se uspoređuju planirani rezultati s onima ostvarenima u okviru triju strateških ciljeva, a to su bili poticanje analize politika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na temelju dokaza, modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kontekstu cjeloživotnog učenja i veća prilagođenost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja postojećim potrebama s obzirom na tržište rada te ekonomsku i socijalnu koheziju;

Unutarnja revizija

13.  napominje da, u skladu s planom revizije, Služba Komisije za unutarnju reviziju nije provela reviziju tijekom 2014. godine; utvrđuje da je krajem 2014. Zaklada provela svih šest preporuka Službe Komisije za unutarnju reviziju nakon revizije 2013. u pogledu upravljanja i službenih putovanja stručnjaka; osim toga, napominje da su Službi Komisije za unutarnju reviziju dostavljeni dokazi za godišnju reviziju 2014. te da je Služba Komisije za unutarnju reviziju u srpnju 2015. službeno zaključila pet od šest preporuka snizivši rejting jedne preporuke s oznake „vrlo važna” na „važna”;

Ostale primjedbe

14.  prima na znanje sve veći broj zahtjeva za potporu Europske zaklade za osposobljavanje u politici vanjskih odnosa Unije, od 78 u 2013. do 82 u 2014., te smatra da to potvrđuje važnost njezina doprinosa ulozi Unije kao globalnog aktera u tom području;

15.  ističe da Zaklada djeluje u dinamičnom okruženju koje zahtijeva visoku razinu prilagodljivosti koja se ogleda u potrebi stalnog obnavljanja i prilagodbe aktivnosti u cilju postizanja očekivanih rezultata u davanju podrške partnerskim zemljama; podsjeća na to da je kontekst rada u 2014. bio posebno obilježen trajnom političkom nestabilnošću u južnom i istočnom Sredozemlju te u istočnoj Europi zbog krize u Ukrajini; predlaže da se u potpunosti iskoriste rezultati rada Zaklade u području migracija i vještina;

°

°  °

16.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx xxxx 2016.](13) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

26.1.2016

MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2014.

(2015/2173(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: David Casa

PRIJEDLOZI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  izražava zadovoljstvo činjenicom da je Revizorski sud ustvrdio da su osnovne transakcije na kojima se temelje godišnji financijski izvještaji Zaklade za financijsku godinu 2014. zakonite i pravilne u svim važnim aspektima te činjenicom da je njezino financijsko stanje na dan 31. prosinca 2014. vjerno prikazano;

2.  napominje da je 2014. bila prva godina provođenja srednjoročnog plana Zaklade za razdoblje 2014. – 2017. i pohvaljuje Zakladu na učinkovitom ispunjavanju zadataka (više od 97 %) kada se uspoređuju planirani rezultati s onima ostvarenima u okviru triju strateških ciljeva, a to su bili poticanje analize politika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na temelju dokaza, modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kontekstu cjeloživotnog učenja i veća prilagođenost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja postojećim potrebama s obzirom na tržište rada te ekonomsku i socijalnu koheziju;

3.  napominje da je razina prenesenih odobrenih sredstava bila visoka za glavu 1. (15,9 %) te da je iznosila 7,6 % za glavu 2.; smatra da je te razine moguće smanjiti primjenom bolje financijske procjene u budućnosti;

4.  pozdravlja činjenicu da je, kao odgovor na komentare koje je dalo tijelo nadležno za davanje razrješnice, Zaklada u 2014. godini sudjelovala u postupku zajedničke javne nabave bankovnih usluga koji je pokrenula Komisija kako bi osigurala sigurnost svojih sredstava koja su se prije čuvala u samo jednoj banci s niskom ocjenom kreditne sposobnosti;

5.  prima na znanje sve veći broj zahtjeva za potporu Europske zaklade za osposobljavanje u politici vanjskih odnosa EU-a, od 78 u 2013. do 82 u 2014., te smatra da to potvrđuje važnost njezina doprinosa ulozi EU-a kao globalnog aktera u tom području;

6.  ističe da Zaklada djeluje u dinamičnom okruženju koje zahtijeva visoku razinu prilagodljivosti koja se ogleda u potrebi stalnog obnavljanja i prilagodbe aktivnosti u cilju postizanja očekivanih rezultata u davanju podrške partnerskim zemljama; podsjeća na to da je kontekst rada u 2014. bio osobito obilježen trajnom političkom nestabilnošću u južnom i istočnom Sredozemlju te u istočnoj Europi zbog krize u Ukrajini; predlaže da se u potpunosti iskoriste rezultati rada Europske zaklade za osposobljavanje u području migracija i vještina.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

25.1.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

8

7

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

4.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Bodil Valero

(1)

SL C 409, 9.12.2015., str. 266.

(2)

SL C 409, 9.12.2015., str. 266.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 354, 31.12.2008., str. 82.

(5)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 409, 9.12.2015., str. 266.

(8)

SL C 409, 9.12.2015., str. 266.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 354, 31.12.2008., str. 82.

(11)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(-PROV)(2016)0000.

Pravna napomena