Procedūra : 2015/2173(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0116/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0116/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.46
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0182

ZIŅOJUMS     
PDF 685kWORD 105k
8.4.2016
PE 569.760v02-00 A8-0116/2016

par Eiropas Izglītības fonda 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2173(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Derek Vaughan

 1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS


1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Izglītības fonda 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2173(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Izglītības fonda 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Izglītības fonda 2014. finanšu gada pārskatiem un Fonda atbildes(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Fondam par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002(3) atcelšanu un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1339/2008, ar ko izveido Eiropas Izglītības fondu(4), un jo īpaši tās 17. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0116/2016),

1.  sniedz Eiropas Izglītības fonda direktoram apstiprinājumu par Fonda 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Izglītības fonda direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Izglītības fonda 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2015/2173(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Izglītības fonda 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Izglītības fonda 2014. finanšu gada pārskatiem un Fonda atbildes(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Fondam par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002(9) atcelšanu un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1339/2008, ar ko izveido Eiropas Izglītības fondu(10), un jo īpaši tās 17. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0116/2016),

1.  konstatē, ka Eiropas Izglītības fonda galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Izglītības fonda 2014. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Izglītības fonda direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Izglītības fonda 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2173(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Izglītības fonda 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0116/2016),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Izglītības fonda (turpmāk „Fonds”) finanšu pārskatiem tā 2014. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 20 158 053, t. i., par 0,07 % lielāks nekā 2013. gadā; tā kā Fonda budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Izglītības fonda 2014. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Fonda gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2013. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  atzinīgi vērtē to, ka pēc tam, kad 2013. gada martā ar Pjemontas reģiona (Itālija) iestādēm tika parakstīts nolīgums par Fonda telpām, Fonds veica telpu ārkārtēju apkopi un pārņēma tiešu kontroli pār iekšējām sistēmām, piemēram, gāzi, ūdeni un elektrību, bet kopīgās sistēmas palika reģiona vispārējā pārvaldībā un apkopē; ar gandarījumu atzīmē, ka 2015. gada jūlijā Fonds un Pjemontas reģions parakstīja jaunu nolīgumu par telpām, kas attiecas uz 2016.–2018. gadu;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  ņem vērā, ka 2014. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā bija augsts budžeta izpildes līmenis, proti, 99,90 %, kas liecina, ka saistības bija uzņemtas laikus, un ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 94,80 %;

3.  ņem vērā, ka Fonds ir piedalījies Komisijas organizētajā iestāžu banku piedāvājumu konkursā, kura rezultātā tika noslēgts līgums ar jaunu banku; pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu atzīmē, ka Fonds no EUR 7 500 000 (2013. gadā) uz EUR 1 800 000 (2014. gadā) samazināja summu, ko glabā Itālijas bankā ar zemu kredītreitingu (F3, BBB); ņem vērā, ka īpašu ar bankām saistītu iemeslu dēļ Fondam ir pienākums izmantot Itālijas banku;

Saistības un pārnestās apropriācijas

4.  no Revīzijas palātas ziņojuma konstatē, ka kopējā uz 2015. gadu pārnesto saistību apropriāciju summa bija EUR 940 119 (4,7 % no kopējām apropriācijām); ņem vērā, ka pārnesto II sadaļas (administratīvie izdevumi) apropriāciju apmērs bija EUR 756 768 (36,2 %), kas ir par 6,2 % vairāk nekā iepriekšējā gadā; atzīst, ka šie pārnesumi galvenokārt saistīti ar programmatūras, aparatūras un mēbeļu nomaiņas pirkumiem;

5.  konstatē, ka no 2013. finanšu gada tika pārnesti EUR 2 618 494; atzīmē, ka tika atceltas no 2013. gada pārnestās apropriācijas EUR 85 129 apmērā (3,25 %); ņem vērā no 2013. gada pārnesto apropriāciju augsto atcelšanas līmeni, kas I sadaļā (personāla izdevumi) bija 15,9 % un II sadaļā (administratīvie izdevumi) — 7,6 % un kas liecina, ka finanšu vajadzības bija pārvērtētas; atzīst, ka saskaņā ar Fonda sniegto informāciju atcelšana galvenokārt bijusi saistīta ar neparedzētiem kavējumiem un personāla jautājumiem;

Pārvietojumi

6.  ar gandarījumu konstatē, ka saskaņā ar Fonda gada darbības pārskatu un Revīzijas palātas konstatējumiem 2014. gadā veikto pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

7.  atzīmē, ka Fonds kopš pārskatīto pilnvaru pieņemšanas 2008. gadā ir centies samazināt darbinieku skaitu centrālos administratīvajos amatos, tajā pašā laikā palielinot savu ekspertu skaitu, par 19 % palielinot darbinieku skaitu savā darbības departamentā no 64 darbiniekiem 2008. gadā uz 76 darbiniekiem 2014. gadā;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

8.  atzīmē, ka Fonds 2014. gadā pieprasīja saviem valdes locekļiem, direktoram un augstākajiem vadītājiem iesniegt biogrāfiju un interešu deklarāciju; turklāt atzīmē, ka lielākā daļa saņemto biogrāfiju un interešu deklarāciju ir publicētas Fonda tīmekļa vietnē; ņem vērā, ka Fonds aktīvi strādā pie atlikušo biogrāfiju un deklarāciju publicēšanas — tās tiks publicētas pēc saņemšanas, ja publicēšanai tiks sniegta piekrišana; aicina Fondu informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par progresu attiecībā uz augstāko vadītāju pieņemšanu darbā;

9.  mudina Fondu palielināt darbinieku izpratni par interešu konfliktu politiku līdztekus pašreizējiem izpratnes veidošanas pasākumiem un noteikt, ka darbā pieņemšanas procedūrās un darbības novērtēšanā kā viens no izskatāmajiem jautājumiem obligāti ir jāiekļauj integritāte un pārredzamība;

10.  norāda, ka Fonda gada ziņojumiem varētu būt nozīmīga loma attiecībā uz pārredzamības, pārskatatbildības un integritātes regulējuma ievērošanu; aicina Fondu gada ziņojumā iekļaut standarta sadaļu par šiem elementiem;

11.  aicina Fondu uzlabot savas procedūras un praksi, kas vērstas uz Savienības finanšu interešu aizsardzību, un aktīvi sekmēt uz rezultātiem orientētu budžeta izpildes apstiprināšanas procesu;

Darbības rezultāti

12.  norāda, ka 2014. gads bija pirmais 2014.–2017. gadam paredzētā Fonda starpposma plāna gads, un pauž atzinību Fondam par tā darbības efektivitāti, kas tiek lēsta vairāk nekā 97 % apmērā, plānotos rezultātus salīdzinot ar sasniegumiem attiecībā uz trīs stratēģiskajiem mērķiem, proti, pastiprināt pierādījumos balstītu profesionālās izglītības un mācību (VET) politikas analīzi, modernizēt VET sistēmas, ņemot vērā mūžizglītības vajadzības, un pastiprināt VET sniegšanas nozīmi, ņemot vērā darba tirgu, kā arī ekonomisko un sociālo kohēziju;

Iekšējā revīzija

13.  atzīmē, ka saskaņā ar revīzijas plānu Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) 2014. gadā revīziju neveica; konstatē, ka 2014. gada beigās Fonds bija ņēmis vērā visus sešus ieteikumus, ko IAS sniedza pēc 2013. gada revīzijas par ekspertu pārvaldību un komandējumiem; turklāt atzīmē, ka IAS 2014. gadā saņēma pierādījumus savai ikgadējai pārbaudei un ka 2015. gada jūlijā IAS slēdza piecus no sešiem ieteikumiem, bet viena ieteikuma klasifikāciju pazemināja no „ļoti svarīgs” uz „svarīgs”;

Citi komentāri

14.  norāda, ka turpina pieaugt to pieprasījumu skaits, kas iesniegti, lai saņemtu EIF atbalstu palīdzībai Savienības ārējo attiecību jomā (no 78 pieprasījumiem 2013. gadā līdz 82 pieprasījumiem 2014. gadā), un uzskata, ka minētais akcentē Fonda nozīmīgumu attiecībā uz atbalstu ES, kas darbojas kā globāla dalībniece šajā jomā;

15.  norāda, ka Fonds darbojas dinamiskā vidē, kurā nepieciešams augsts elastīguma līmenis, pastāvīgi atjauninot un pielāgojot Fonda darbību nolūkā sasniegt paredzētos rezultātus attiecībā uz atbalsta sniegšanu partnervalstīm; atgādina, ka 2014. gadā vispārējam stāvoklim īpaši raksturīga bija joprojām pastāvošā politiskā nestabilitāte valstīs Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionā, kā arī Austrumeiropā Ukrainas krīzes dēļ; ierosina pilnībā izmantot Fonda veikumu migrācijas un prasmju jomā;

°

°  °

16.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz [2016. gada xx xxxx](13) rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli.

26.1.2016

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Izglītības fonda 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2173(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: David Casa

IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi Fonda 2014. finanšu gada pārskatiem pakārtotos darījumus visos būtiskajos aspektos par likumīgiem un pareiziem un ka ir patiesi atspoguļots tā finanšu stāvoklis 2014. gada 31. decembrī;

2.  norāda, ka 2014. gads bija pirmais 2014.–2017. gadam paredzētā Fonda starpposma plāna gads, un pauž atzinību Fondam par tā darbības efektivitāti, kas tiek lēsta vairāk nekā 97 % apmērā, plānotos rezultātus salīdzinot ar sasniegumiem attiecībā uz trīs stratēģiskajiem mērķiem, proti, pastiprināt pierādījumos balstītu profesionālās izglītības un mācību (VET) politikas analīzi, modernizēt VET sistēmas, ņemot vērā mūžizglītības vajadzības, un pastiprināt VET sniegšanas nozīmi, ņemot vērā darba tirgu, kā arī ekonomisko un sociālo kohēziju;

3.  norāda, ka 1. sadaļā bija augsts (15,9%) pārnesto apropriāciju līmenis, savukārt 2. sadaļā tas bija 7,6 %; uzskata, ka šos līmeņus var samazināt, turpmāk uzlabojot izmaksu aprēķināšanu;

4.  atzinīgi vērtē to, ka, reaģējot uz budžeta izpildes apstiprinātājiestādes piezīmēm, Fonds 2014. gadā piedalījās Komisijas uzsāktajā kopējā iepirkuma procedūrā banku pakalpojumu jomā, lai nodrošinātu savu aktīvu drošību, kuri agrāk atradās vienā bankā ar zemu kredītreitingu;

5.  norāda, ka turpina pieaugt to pieprasījumu skaits, kas iesniegti, lai saņemtu EIF atbalstu palīdzībai ES ārējo attiecību jomā (no 78 2013. gadā līdz 82 2014. gadā), un uzskata, ka minētais akcentē Fonda nozīmīgumu attiecībā uz atbalstu ES, tai īstenojot globāla dalībnieka lomu šajā jomā;

6.  norāda, ka Fonds darbojas dinamiskā vidē, kurā nepieciešams augsts elastīguma līmenis, pastāvīgi atjauninot un pielāgojot savu darbību nolūkā sasniegt paredzētos rezultātus attiecībā uz atbalsta sniegšanu partnervalstīm; atgādina, ka 2014. gadā vispārējo stāvokli īpaši ietekmēja joprojām pastāvošā politiskā nestabilitāte valstīs Vidusjūras dienvidu un austrumu reģionā, kā arī Austrumeiropā Ukrainas militārās krīzes dēļ; ierosina pilnībā izmantot EIF veikumu migrācijas jomā un attiecībā uz prasmēm.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

25.1.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

8

7

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

4.4.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marian-Jean Marinescu

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bodil Valero

(1)

OV C 409, 9.12.2015., 266. lpp.

(2)

OV C 409, 9.12.2015., 266. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 354, 31.12.2008., 82. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 409, 9.12.2015., 266. lpp.

(8)

OV C 409, 9.12.2015., 266. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 354, 31.12.2008., 82. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(-PROV)(2016)0000.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika