Postopek : 2015/2173(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0116/2016

Predložena besedila :

A8-0116/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.46
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0182

POROČILO     
PDF 597kWORD 107k
8.4.2016
PE 569.760v02-00 A8-0116/2016

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2014

(2015/2173(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Derek Vaughan

 1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA


1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2014

(2015/2173(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2014 z odgovori fundacije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice fundaciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1339/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o ustanovitvi Evropske fundacije za usposabljanje(4), zlasti člena 17,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0116/2016),

1.  podeli razrešnico direktorici Evropske fundacije za usposabljanje glede izvrševanja proračuna fundacije za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Evropske fundacije za usposabljanje, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2014

(2015/2173(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2014 z odgovori fundacije(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice fundaciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1339/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o ustanovitvi Evropske fundacije za usposabljanje(10), zlasti člena 17,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(11),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0116/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropske fundacije za usposabljanje takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje direktorici Evropske fundacije za usposabljanje, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2014

(2015/2173(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0116/2016),

A.  ker je v skladu z računovodskimi izkazi Evropske fundacije za usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: fundacija) končni proračun fundacije v proračunskem letu 2014 znašal 20.158.053 EUR, kar je 0,07 % več kot leta 2013; ker celotni proračun fundacije izvira iz proračuna Unije,

B.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu fundacije za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov fundacije ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2013

1.  pozdravlja dejstvo, da je fundacija po podpisu sporazuma o sedežu z oblastmi italijanske regije Piemont marca 2013 izvedla izredno vzdrževanje svojih prostorov in prevzela neposreden nadzor nad internimi sistemi, kot so vodovod, plinovod in električne napeljave, medtem ko so skupni sistemi ostali v upravljanju regije, ki jih tudi vzdržuje; z zadovoljstvom ugotavlja, da sta fundacija in regija Piemont julija 2015 podpisali nov sporazum o sedežu za obdobje 2016–2018;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 znašala kar 99,90 %, kar pomeni, da so bile obveznosti prevzete pravočasno, ter da je bila tudi stopnja izvrševanja plačil visoka in je znašala 94,80 %;

3.  je seznanjen, da je fundacija sodelovala v medinstitucionalnem bančnem javnem razpisu, ki ga je organizirala Komisija in po katerem je bila sklenjena pogodba z novo banko; je seznanjen z informacijo v poročilu Računskega sodišča, da je fundacija vlogo v italijanski banki z nizko boniteto (F3, BBB) zmanjšala s 7.500.000 EUR v letu 2013 na 1.800.000 EUR v letu 2014; je seznanjen tudi s tem, da je fundacija zaradi posebnih bančnih vprašanj obvezana sodelovati z italijansko banko;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

4.  iz podatkov v poročilu Računskega sodišča ugotavlja, da je bilo v leto 2015 preneseno 940.119 EUR odobrenih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, oziroma 4,7 % vseh odobrenih sredstev; je seznanjen, da je bilo 756.768 EUR (36,2 %) sredstev prenesenih v naslovu II (upravni odhodki), kar je 6,2 % več kot v letu prej; ugotavlja, da so se prenesena sredstva nanašala v glavnem na nakupe programske in strojne opreme ter novega pohištva;

5.  opaža, da je bilo iz proračunskega leta 2013 v naslednje leto prenesenih 2.618.494 EUR; ugotavlja, da je bilo 85.129 EUR (3,25 %) sredstev, prenesenih iz leta 2013, storniranih; ugotavlja tudi, da je bilo največ sredstev, prenesenih iz leta 2013, storniranih v naslovu I (odhodki za zaposlene), in sicer 15,9 %, ter v naslovu II (upravni odhodki), in sicer 7,6 %, kar kaže, da je bila ocena finančnih potreb previsoka; je seznanjen s pojasnilom fundacije, da so bila sredstva stornirana v glavnem zaradi nepričakovanih zamud in nepredvidenih kadrovskih težav;

Prerazporeditve

6.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je iz letnega poročila fundacije in revizijskih ugotovitev Računskega sodišča razvidno, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2014 skladni s finančnimi pravili;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

7.  ugotavlja, da si je fundacija od sprejetja preoblikovanega mandata v letu 2008 prizadevala zmanjšati število zaposlenih v osrednjih upravnih službah, hkrati pa povečati število strokovnjakov, s katerimi sodeluje, zato je število zaposlenih na operativnih oddelkih povečala za 19 %, s 64 v letu 2008 na 76 v letu 2014;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

8.  ugotavlja, da je fundacija v letu 2014 od članov upravnega odbora, direktorice in višjega vodstva zahtevala življenjepise in izjave o interesih; ugotavlja tudi, da je bila večina zbranih življenjepisov in izjav o interesih objavljena na spletnem mestu fundacije; je seznanjen, da si fundacija dejavno prizadeva objaviti še preostale življenjepise in izjave o interesih ter da bo to storila takoj po njihovem prejetju, če bodo podpisniki dali soglasje za to; poziva jo, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o napredku pri zaposlovanju najvišjega vodstva;

9.  spodbuja fundacijo k boljšemu ozaveščanju zaposlenih o politiki navzkrižja interesov, poleg obstoječih dejavnosti ozaveščanja ter vključevanja integritete in preglednosti kot obveznih točk razprave v postopke zaposlovanja in preglede uspešnosti;

10.  izjavlja, da bi lahko imela letna poročila fundacije pomembno vlogo pri ravnanju v skladu z načeli preglednosti, odgovornosti in integritete; poziva fundacijo, naj v svoja letna poročila vključi standardno poglavje o teh sestavinah;

11.  poziva fundacijo, naj izboljša postopke in prakse za zaščito finančnih interesov Unije ter naj dejavno prispeva k ciljno usmerjenemu postopku razrešnice;

Uspešnost

12.  ugotavlja, da je bilo leto 2014 prvo leto srednjeročne perspektive fundacije (2014–2017), in ji izreka pohvalo za ocenjeno uspešnost poslovanja, ki presega 97 %, izhajajoč iz primerjave med načrtovanimi in uresničenimi rezultati pri treh strateških ciljih, in sicer pri izboljšavah analize na osnovi dokazov za politiko poklicnega izobraževanja in usposabljanja, posodobitvi sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja v okviru vseživljenjskega učenja ter povečanju ustreznosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja glede na trg dela in ekonomsko-socialno kohezijo;

Notranja revizija

13.  je seznanjen, da služba Komisije za notranjo revizijo v letu 2014 v fundaciji ni izvedla nobene revizije, kar je bilo v skladu z revizijskim načrtom; potrjuje, da je fundacija do konca leta 2014 uresničila vseh šest priporočil te službe iz revizije upravljanja strokovnjakov in službenih potovanj, opravljene leta 2013; ugotavlja tudi, da je služba za svoj letni pregled v letu 2014 prejela dokaze o tem in da je julija 2015 uradno zaključila pet izmed šestih priporočil, preostalo zelo pomembno priporočilo pa je omilila v pomembno;

Druge pripombe

14.  je seznanjen s povečanjem števila zahtevkov za podporo fundacije pri pomoči Unije v okviru zunanjih odnosov, in sicer z 78 v letu 2013 na 82 v letu 2014, in meni, da to povečanje poudarja pomen fundacije pri podpiranju vloge Unije kot globalnega akterja na tem področju;

15.  opozarja, da fundacija deluje v dinamičnem okolju, kjer mora biti zelo prilagodljiva pri nenehnem posodabljanju in spreminjanju svojih dejavnosti, da bi dosegla pričakovane rezultate pri nudenju podpore partnerskim državam; opominja, da je leto 2014 zaznamovala zlasti trajna politična nestabilnost v južnem in vzhodnem Sredozemlju, pa tudi v vzhodni Evropi zaradi krize v Ukrajini; predlaga, naj se v celoti izkoristi delo, ki ga je fundacija opravila na področju migracije ter znanja in veščin.

°

°  °

16.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne [xx xxxx 2016](13) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

26.1.2016

MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2014

(2015/2173(DEC))

Pripravljavec mnenja: David Casa

POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  izraža zadovoljstvo z ugotovitvijo Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi fundacije za proračunsko leto 2014, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne ter da je njen finančni položaj na dan 31. decembra 2014 pošteno predstavljen;

2.  ugotavlja, da je bilo leto 2014 prvo leto srednjeročne perspektive fundacije (2014–2017), in ji izreka pohvalo za ocenjeno uspešnost poslovanja, ki presega 97 %, izhajajoč iz primerjave med načrtovanimi in uresničenimi rezultati pri treh strateških ciljih, in sicer pri izboljšavah analize na osnovi dokazov za politiko poklicnega izobraževanja in usposabljanja, posodobitvi sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja v okviru vseživljenjskega učenja ter povečanju ustreznosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja glede na trg dela in ekonomsko-socialno kohezijo;

3.  ugotavlja, da je bila raven odobrenih sredstev, prenesenih v naslednje leto, visoka v naslovu 1 (15,9 %), v naslovu 2 pa je znašala 7,6 %; meni, da bi lahko ti ravni znižali z boljšimi finančnimi ocenami;

4.  pozdravlja dejstvo, da je fundacija v odziv na pripombe organa za podelitev razrešnice leta 2014 sodelovala v skupnem postopku javnih naročil za bančne storitve pod vodstvom Komisije, da bi tako zavarovala svoje premoženje, ki ga je predhodno hranila pri eni sami banki z nizko bonitetno oceno;

5.  je seznanjen z vedno večjim številom zahtev za podporo fundacije za pomoč EU v okviru zunanjih odnosov, ki so iz 78 v letu 2013 narasle na 82 v letu 2014, in meni, da to povečanje poudarja pomen fundacije pri podpiranju vloge EU kot globalnega akterja na tem področju;

6.  opozarja, da fundacija deluje v dinamičnem okolju, kjer mora biti zelo prilagodljiva pri nenehnem posodabljanju in spreminjanju svojih dejavnosti, da bi dosegla pričakovane rezultate pri nudenju podpore partnerskim državam; opominja, da je leto 2014 zaznamovala zlasti trajna politična nestabilnost v južnem in vzhodnem Sredozemlju, pa tudi v vzhodni Evropi zaradi krize v Ukrajini; predlaga, naj se v celoti izkoristi delo, ki ga je opravila fundacija na področju migracije ter znanj in spretnosti.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

25.1.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

8

7

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bodil Valero

(1)

UL C 409, 9.12.2015, str. 266.

(2)

UL C 409, 9.12.2015, str. 266.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 354, 31.12.2008, str. 82.

(5)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 409, 9.12.2015, str. 266.

(8)

UL C 409, 9.12.2015, str. 266.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 354, 31.12.2008, str. 82.

(11)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

Besedila, sprejeta na ta dan, P8_TA(-PROV)(2016)0000.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov