Förfarande : 2015/2173(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0116/2016

Ingivna texter :

A8-0116/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.46
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0182

BETÄNKANDE     
PDF 284kWORD 91k
8.4.2016
PE 569.760v02-00 A8-0116/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2014

(2015/2173(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Derek Vaughan

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2014

(2015/2173(DEC))

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2014, med stiftelsens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1339/2008 av den 16 december 2008 om inrättande av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen(4), särskilt artikel 17,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0116/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen ansvarsfrihet för genomförandet av stiftelsens budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2014

(2015/2173(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2014, med stiftelsens svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8-0071/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1339/2008 av den 16 december 2008 om inrättande av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen(10), särskilt artikel 17,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0116/2016).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2014

(2015/2173(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0116/2016).

A.  Enligt redovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (nedan kallad stiftelsen) uppgick stiftelsens slutliga budget för budgetåret 2014 till 20 158 053 EUR, vilket är en ökning med 0,07 % jämfört med 2013. Stiftelsens budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om stiftelsens årsredovisning för budgetåret 2014 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att stiftelsens räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2013

1.  Europaparlamentet välkomnar att stiftelsen, efter det att en överenskommelse med myndigheterna i regionen Piemonte i Italien undertecknats i mars 2013 angående stiftelsens lokaler, genomförde extra underhåll av lokalerna och övertog det direkta ansvaret för interna system som vatten, gas och el, medan de gemensamma systemen fortfarande förvaltas och underhålls av regionen. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att stiftelsen och regionen Piemonte i juli 2015 undertecknade ett nytt avtal om lokalerna för perioden 2016–2018.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar att insatser för övervakning av byråns budget under budgetåret 2014 resulterade i ett högt genomförande av budgeten på 99,90 %, vilket visar att åtagandena gjorts vid rätt tidpunkt, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var så hög som 94,80 %.

3.  Europaparlamentet noterar att stiftelsen deltog i kommissionens interinstitutionella bankupphandling och därigenom ingick avtal med en ny bank. Parlamentet noterar utifrån revisionsrättens rapport att stiftelsen minskat sitt innehav i den italienska banken med lågt kreditbetyg (F3, BBB) från 7 500 000 EUR 2013 till 1 800 000 EUR 2014. På grund av särskilda bankbestämmelser måste stiftelsen ha en italiensk bank.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

4.  Europaparlamentet ser i revisionsrättens rapport att de anslag för vilka åtaganden ingåtts och som förts över till 2015 uppgick till 940 119 EUR (4,7 % av de sammanlagda anslagen). Överföringarna låg på 756 768 EUR (36,2 %) för avdelning II (administrativa utgifter), vilket är en ökning med 6,2 % jämfört med föregående år. Överföringarna gällde främst upphandling av hård- och mjukvara för it samt nya möbler.

5.  Europaparlamentet konstaterar att 2 618 494 EUR fördes över från budgetåret 2013. Av överföringarna från 2013 hade 85 129 EUR (3,25 %) förfallit. De förfallna beloppen var särskilt höga inom avdelning I (personalkostnader) med 15,9 % och avdelning II (administrativa utgifter) med 7,6 %, vilket visar på att de ekonomiska behoven överskattats. Parlamentet ser i stiftelsens svar att de förfallna anslagen främst berodde på oväntade förseningar och oförutsedda personalfrågor.

Överföringar

6.  Europaparlamentet ser med tillfredsställelse i den årliga verksamhetsrapporten och revisionsrättens granskningsresultat att nivån på och typen av överföringar 2014 har hållits inom de finansiella bestämmelsernas gränser.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

7.  Europaparlamentet konstaterar att stiftelsen har strävat efter att minska antalet anställda i den centrala administrationen sedan stiftelsens nya mandat antogs 2008. Samtidigt har man ökat antalet anställda experter maximalt, och ökat personalstyrkan i den operativa avdelningen med 19 %, från 64 personer 2008 till 76 personer 2014.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

8.  Europaparlamentet noterar att stiftelsen under 2014 begärde in meritförteckningar och intresseförklaringar från styrelseledamöterna, direktören och högsta ledningen. De flesta av de insamlade meritförteckningarna och intresseförklaringarna har offentliggjorts på stiftelsens webbplats. Parlamentet noterar att stiftelsen arbetar aktivt med att offentliggöra resten av meritförteckningarna och intresseförklaringarna. Om offentliggörande medges kommer de att offentliggöras så snart de lämnas in. Parlamentet uppmanar institutet att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som gjorts när det gäller rekrytering till den högsta ledningen.

9.  Europaparlamentet uppmanar institutet att öka uppmärksamheten om policyer som rör intressekonflikter bland sin personal, parallellt med den pågående upplysningsverksamheten, och att inkludera integritet och transparens som en obligatorisk fråga som ska diskuteras under rekryteringsförfaranden och resultatöversyner.

10.  Europaparlamentet konstaterar att stiftelsens årsrapporter skulle kunna spela en viktig roll för efterlevnaden när det gäller transparens, redovisningsansvar och integritet. Parlamentet uppmanar stiftelsen att införa ett standardkapitel i sin årsrapport om dessa frågor.

11.  Europaparlamentet uppmanar stiftelsen att förstärka sina förfaranden och sin praxis som syftar till att skydda unionens ekonomiska intressen, samt att aktivt bidra till ett resultatinriktat förfarande för beviljande av ansvarsfrihet.

Resultat

12.  Europaparlamentet noterar att 2014 var det första året i stiftelsens plan på medellång sikt för 2014-2017 och lovordar stiftelsen för dess uppskattade resultat på över 97 % vid en jämförelse av planerade och uppnådda resultat inom de tre strategiska målen, dvs. att stärka den evidensbaserade politiska analysen av yrkesutbildningen, modernisera yrkesutbildningssystemen med hänsyn till ett livslångt lärande och öka yrkesutbildningens relevans med avseende på arbetsmarknaden och ekonomisk och social sammanhållning.

Internrevision

13.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) inte genomförde något nytt revisionsuppdrag under 2014, i enlighet med revisionsplanen. I slutet av 2014 hade stiftelsen tagit itu med alla sex rekommendationer från IAS efter 2013 års revision angående expertförvaltning och tjänsteresor. Parlamentet konstaterar också att bevis för detta lämnades till IAS för den årliga översynen 2014. I juli 2015 meddelade IAS att fem av sex rekommendationer formellt avslutats, medan en rekommendation nedgraderats från "mycket viktig" till "viktig".

Övriga kommentarer

14.  Europaparlamentet noterar det allt större antalet ansökningar om stöd från Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen till EU:s biståndsprogram inom yttre förbindelser, som gått från 78 under 2013 till 82 under 2014, och anser att detta understryker stiftelsens relevans när det gäller att främja EU:s roll som global aktör på detta område.

15.  Europaparlamentet betonar att stiftelsen arbetar i en dynamisk miljö som kräver stor flexibilitet för att man kontinuerligt ska kunna uppdatera och anpassa sin verksamhet i syfte att uppnå de förväntade resultaten i samband med tillhandahållandet av stöd till partnerländer. Parlamentet påminner om att 2014 särskilt kännetecknades av den aktuella politiska instabiliteten i södra och östra Medelhavsområdet och i Östeuropa på grund av krisen i Ukraina. Parlamentet föreslår att man fullt ut utnyttjar stiftelsens arbete på området migration och yrkeskompetens.

°

°  °

16.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2016](13) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

26.1.2016

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2014

(2015/2173(DEC))

Rapporteur: David Casa

FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att de transaktioner som ligger till grund för stiftelsens årliga räkenskaper för budgetåret 2014 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 31 december 2014 återges på ett rättvisande sätt.

2.  Europaparlamentet noterar att 2014 var det första året i stiftelsens plan på medellång sikt för 2014-2017 och lovordrar stiftelsen för dess uppskattade resultat på över 97 % vid en jämförelse av planerade och uppnådda resultat inom de tre strategiska målen, dvs. att stärka den evidensbaserade politiska analysen av yrkesutbildningen, modernisera yrkesutbildningssystemen med hänsyn till ett livslångt lärande och öka yrkesutbildningens relevans med avseende på arbetsmarknaden och ekonomisk och social sammanhållning.

3.  Europaparlamentet påpekar att nivån för överförda anslag var hög inom avdelning I (15,9 %), och den var 7,6 % för avdelning II. Parlamentet anser att dessa nivåer kan minskas genom att i framtiden göra bättre ekonomiska bedömningar.

4.  Europaparlamentet välkomnar att stiftelsen, som svar på budgetmyndighetens kommentarer, under 2014 deltog i ett gemensamt upphandlingsförfarande för banktjänster, som inletts av kommissionen för att garantera säkerheten för stiftelsens tillgångar som tidigare funnits hos en enda bank med låg kreditvärdering.

5.  Europaparlamentet noterar det allt större antalet ansökningar om stöd från Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen till EU:s biståndsprogram inom yttre förbindelser, som gått från 78 under 2013 till 82 under 2014, och anser att detta understryker stiftelsens relevans när det gäller att främja EU:s roll som global aktör på detta område.

6.  Europaparlamentet betonar att stiftelsen arbetar i en dynamisk miljö som kräver stor flexibilitet för att man kontinuerligt ska kunna uppdatera och anpassa sin verksamhet i syfte att uppnå de förväntade resultaten i samband med tillhandahållandet av stöd till partnerländer. Parlamentet påminner om att 2014 särskilt kännetecknades av den aktuella politiska instabiliteten i södra och östra Medelhavsområdet och i Östeuropa på grund av krisen i Ukraina. Parlamentet föreslår att man fullt ut utnyttjar stiftelsens arbete på området migration och kompetens.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

25.1.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

8

7

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 266.

(2)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 266.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 354, 31.12.2008, s. 82.

(5)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 266.

(8)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 266.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 354, 31.12.2008, s. 82.

(11)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2016)0000.

Rättsligt meddelande