Menettely : 2015/2193(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0117/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0117/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.39
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0175

MIETINTÖ     
PDF 273kWORD 87k
8.4.2016
PE 569.753v02-00 A8-0117/2016

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2193(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Derek Vaughan

 1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS


1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2193(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä instituutin vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä instituutille (05584/2016 – C8-0091/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta 11. maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 294/2008(4) ja erityisesti sen 21 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0117/2016),

1.  myöntää Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin johtajalle vastuuvapauden instituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä

(2015/2193(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä instituutin vastaukset(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä instituutille (05584/2016 – C8-0091/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamisesta 11. maaliskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 294/2008(10) ja erityisesti sen 21 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(11),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0117/2016),

1.  toteaa, että Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2193(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0117/2016),

A.  toteaa, että Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2014 oli 233 115 437 euroa, mikä merkitsee 65,54 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna; toteaa, että lisäys johtui lähinnä instituutin tehtävien laajentumisesta, edunsaajien määrän kasvamisesta sekä instituutin perustamisasetukseen tehdystä muutoksesta;

B.  toteaa, että instituutin tilinpäätöksen mukaan unionin kokonaisrahoitusosuus sen talousarviosta varainhoitovuodeksi 2014 oli 169 807 303 euroa eli 81,69 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan instituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että instituutin tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Tiettyjä seikkoja painottava kappale

1.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että ensimmäisten viiden vuoden aikana on noudatettu rajaa, jonka mukaan instituutin rahoitusosuus on enintään 25 prosenttia siltä avustuksia saavien osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kokonaismenoista; toteaa lisäksi, että instituutti sai tarkastuslausuntoja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen täydentäviä toimia koskevista kustannuksista vuosilta 2010–2014; panee merkille, että instituutti arvioi täydentävät toimet varmistaakseen, että ainoastaan sellaiset toimet hyväksytään, jotka täyttävät kaikki täydentäville toimille asetetut lailliset ja operatiiviset vaatimukset, myös vaatimuksen, jonka mukaan toimilla täytyy myös olla yhteys instituutin rahoittamiin osaamis- ja innovaatioyhteisön lisäarvotoimiin;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 94,13 prosenttia, mikä merkitsee 2,84 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 92,79 prosenttia, mikä merkitsee 4,07 prosentin vähenemistä vuoteen 2013 verrattuna;

3.  toteaa, että instituutin vuoden 2014 talousarvioon liittyi epävarmuutta, joka johtui vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä ja Horisontti 2020 -ohjelmaa koskevien neuvottelujen jatkumisesta koko vuoden 2013 ajan; toteaa, että instituutin hallintoneuvosto omaksui varovaisen lähestymistavan ja myönsi vain osan vuoden 2014 avustussopimuksiin tarkoitetusta talousarviosta ensimmäisessä vaiheessa; toteaa kuitenkin, että suuri määrä maksusitoumusmäärärahoista jäi käyttämättä; panee merkille tämän johtuneen siitä, että osaamis- ja innovaatioyhteisöt esittivät vain vähän avustuspyyntöjä ja että suurempien määrien myöntäminen olisi merkinnyt riskiä toimintasuunnitelmien täysimääräiselle toteutukselle; toteaa, että instituutin ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen operatiivinen toiminta on luonteeltaan monivuotista, mikä otetaan huomioon instituuttia koskevassa erityispoikkeuksessa, joka mahdollistaa sen, että peruutetut määrärahat otetaan uudelleen talousarvioon kolmen seuraavan vuoden aikana;

4.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että instituutti yliarvioi vuoden 2014 talousarviotarpeensa 13 100 000 eurolla ja että käytettävissä olevasta 233 100 000 eurosta sidottiin ainoastaan 220 000 000 euroa; toteaa tämän johtuneen lähinnä siitä, että osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnan rahoittamiseen tarkoitettuja avustusmäärärahoja (11 400 000 euroa) jäi käyttämättä; toteaa, että avustussopimusten tekemisessä oli noudatettu osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimintasuunnitelmia, joissa ei edellytetä, että kaikki instituutin käytettävissä vuonna 2014 olevat varat olisi hyödynnettävä; toteaa, että käyttämättä jääneet määrärahat otetaan uudelleen instituutin talousarvioihin vuosiksi 2015–2017 instituutin varainhoitoa koskevien säännösten mukaisesti;

5.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta huolestuneena merkille, että osaamis- ja innovaatioyhteisöjen on kehitettävä taloudellista kestävyyttä koskevia strategioita, mutta tähän mennessä (olemassaolonsa viidenteen vuoteen saakka) ne ovat olleet täysin riippuvaisia instituutin sekä osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kumppanien rahoituksesta; toteaa instituutin ilmoittaneen, että kun se oli hyväksynyt osaamis- ja innovaatioyhteisöjen taloudellista kestävyyttä koskevat periaatteet, kaikki osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat asettaneet ne yhdeksi päätavoitteekseen ja toimintoja arvioidaan vastaavasti, jotta niistä saataisiin tuloja ja jotta voitaisiin luoda useita tulolähteitä; toteaa, että instituutin hallintoneuvosto hyväksyi maaliskuussa 2015 periaatekokonaisuuden, jossa ilmoitettiin, että instituutin osaamis- ja innovaatioyhteisölle myöntämää enimmäisrahoitusosuutta vähennetään siten, että se on 100 prosenttia kymmenen vuoden ajan kyseisen yhteisön nimeämisestä ja keskimäärin 80 prosenttia yhdentenätoista vuonna ja sen jälkeen sitä vähennetään progressiivisesti 60 prosenttiin kahdentenatoista, 40 prosenttiin kolmantenatoista, 20 prosenttiin neljäntenätoista ja 10 prosenttiin viidentenätoista vuonna; kannustaa instituuttia harkitsemaan tiukempaa vähennysaikataulua; toteaa lisäksi, että instituutti seuraa edelleen, miten osaamis- ja innovaatioyhteisöt edistyvät taloudellisen kestävyyden suhteen, ja toteuttaa tarvittaessa erityisiä korjaavia toimenpiteitä;

6.  panee tyytyväisenä merkille, että instituutti toteutti sisäisten menettelyjen, kiertojen ja mallien tarkastuksen, jonka päämääränä oli asianomaisten julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattaminen kaikilta osin, kiinnittäen erityistä huomiota järkevään suunnitteluun ja tarpeiden arviointiin; toteaa, että vuonna 2015 instituutti otti palvelukseen uuden hankintoja hoitavan virkamiehen ja että se järjesti henkilöstölleen hankintoja koskevaa koulutusta;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

7.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että instituutti on perustamisestaan eli vuodesta 2009 lähtien kärsinyt suuresta henkilöstön vaihtuvuudesta ja epävakaudesta hallinnon tasolla; panee merkille, että hallintoneuvosto päätti kesäkuussa 2014 lähettää instituutin johtajan pitkäaikaiseen tutkimustehtävään Firenzen yliopistolliseen Eurooppa-instituuttiin toimikautensa jäljellä oleviksi yhdeksitoista kuukaudeksi; panee merkille, että väliaikainen johtaja aloitti tehtävissä elokuussa 2014 (heti sen jälkeen, kun hänet oli otettu palvelukseen ja nimitetty hallintopääjohtajaksi) ja että hän on tätä nykyä neljäs johtajan virkaa hoitava henkilö kuuden vuoden aikana; toteaa, että avointa virkaa koskeva ilmoitus uuden johtajan palvelukseenottoa varten julkaistiin heinäkuussa 2015; toteaa, että komissio on vastuussa palvelukseenottoprosessista; pyytää instituuttia tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän asian etenemisestä;

8.  arvostaa instituutin toteuttamia toimia henkilöstön suuren vaihtuvuuden vaikutusten lieventämiseksi ja etenkin sitä, että instituutti on kehittänyt parannuksia avointen tointen hallintaan ja toteuttaa niitä toimintasuunnitelman mukaisesti ja että instituutti otti syksyllä 2014 käyttöön arviointi- ja ylennysjärjestelmän parantaakseen henkilöstön etenemismahdollisuuksia ja vahvistaakseen keskijohdon asemaa; toteaa myös, että instituutti on tarkistanut ja parantanut koulutuspolitiikkaansa ja että kaikille lähteville henkilöstön jäsenille tehdään nyt jälkihaastattelut lähdön syiden analysoimiseksi; toteaa, että toteutettujen toimien tuloksena henkilöstön vaihtuvuus laski vuonna 2014 12 prosenttiin, kun se vuosina 2012–2013 oli 20–25 prosenttia; panee merkille, että kesäkuussa 2015 avoimena oli vain seitsemän kaikista 60:stä EIT:n hyväksytystä toimesta ja arvioiden mukaan jäljellä olevat avoimet toimet saadaan todennäköisesti täytetyiksi vuoden 2015 aikana;

9.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuin oli todennut, että kaksi yksikön päällikön virkaa on ollut avoimena vuodesta 2013 lähtien, ja että toinen viroista täytettiin elokuussa 2015 ja toisesta on ilmoitettu ja sitä koskeva valintaprosessi on käynnissä ja viran odotetaan täyttyvän vuoden 2016 alkupuoliskolla; panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että kumpaakin virkaa on hoidettu väliaikaisesti vuodesta 2013 saakka, mikä on vastoin henkilöstösääntöjä, joiden mukaisesti tällaisen järjestelyn enimmäispituus on yksi vuosi; toteaa, että yhtä virkaa hoiti vuonna 2014 hallintopääjohtaja, joka toimi samalla väliaikaisena johtajana ja hoiti siten samanaikaisesti kolmea eri tehtävää; toteaa, että näissä kysymyksissä on edistytty ja että instituutin hallinnon avoimina olevat virat täytetään vaiheittain; kehottaa instituuttia etenemään kunnianhimoisesti toimissaan palvelukseenottomenettelyjen parantamiseksi ja toteuttamaan lisätoimia hallinnon tasolla vallitsevan epävakauden korjaamiseksi, jotta toiminnan jatkuvuus olisi paremmin turvattu; kehottaa instituuttia tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle palvelukseen ottamisen etenemisestä;

Eturistiriitojen ehkäiseminen ja hallinta sekä avoimuus

10.  panee tyytyväisenä merkille, että instituutin hallintoneuvosto hyväksyi kesäkuussa 2015 kattavan muutoksen hallintoneuvoston jäseniin sovellettaviin menettelysääntöihin; toteaa, että uusien menettelysääntöjen mukaisesti instituutin hallintoneuvoston jäsenten vuotuiset sidonnaisuuksia ja riippumattomuutta koskevat ilmoitukset on julkaistu instituutin verkkosivustolla; toteaa, että instituutin mukaan se aikoo julkaista myös ylemmän johdon sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset verkkosivustollaan osana henkilöstöön sovellettavien menettelysääntöjen muuttamista; kehottaa instituuttia edistämään asiaa ja ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle, kun asia on saatettu päätökseen;

Sisäinen tarkastus

11.  toteaa, että komission sisäinen tarkastus (IAS) teetti helmikuussa 2014 seurantatarkastuksen arvioidakseen vuonna 2012 tekemäänsä rajoitettuun tarkastukseen perustuvien toimien täytäntöönpanoa; toteaa, että IAS esitteli kesäkuussa 2014 lopullisen seurantaraportin, jossa kiitettiin instituuttia edistymisestä ja saatettiin päätökseen kaksi alkuperäisestä kuudesta suosituksesta, joista yhden luokittelu muutettiin ”kriittisestä” ”erittäin tärkeäksi”; toteaa, että IAS piti edelleen eräitä toimia keskeneräisinä; kehottaa instituuttia saattamaan viipymättä kyseiset toimet päätökseen ja ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle seuraavan kyseisten suositusten täytäntöönpanoa koskevan IAS-tarkastuksen tuloksista;

Sisäinen valvonta

12.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että instituutti on vähitellen parantanut osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kuluilmoitusten tarkastamista; panee kuitenkin huolestuneena merkille, että tuotosten operatiivinen tarkastaminen on edennyt hitaasti ja että osaamis- ja innovaatioyhteisöjen vuotuisiin toimintasuunnitelmiin sisältyvä tuotosten määritelmä ei edelleenkään ole riittävä; panee samoin huolestuneena merkille, että suunniteltujen tuotosten ja kumppani- ja kululuokkakohtaisten tukikelpoisten kulujen välillä ei ole selvää yhteyttä; on huolissaan tilintarkastustuomioistuimen havaitsemista tapauksista, joissa instituutin avustuksen kokonaismäärä oli maksettu, vaikka joitakin toimintasuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei ollut saavutettu; panee instituutin vastauksista merkille, että osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toiminnan toteutusta koskeva tekninen ennakkotarkastus on jo huomattavasti parantunut aikaisempiin vuosiin verrattuna ja että instituutti on ottanut käyttöön vankemmat menetelmät osaamis- ja innovaatioyhteisöjen suorituksen arviointiin raportoinnin perusteella;

13.  arvostaa sitä, että instituutin sisäisen valvonnan standardit on pitkälti pantu täytäntöön; toteaa kuitenkin, että lisäparannuksia tarvitaan tietyillä aloilla, joita ovat esimerkiksi avustusten hallinnointi, julkiset hankinnat ja tietotekniikka; panee merkille, että instituutti on laatinut kattavan rekisterin tarkastuksissa annetuista ja muista jatkotoimia edellyttävistä suosituksista; pyytää instituuttia tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kyseisten toimien toteuttamisen etenemisestä;

14.  panee merkille, että instituutin sisäinen tarkastus (IAC) on antanut 39 suositusta, joista yksi koskee instituutin eturistiriitoihin soveltamaa politiikkaa ja on luokiteltu ”kriittiseksi”, ja että ”erittäin tärkeäksi” on luokiteltu 23 suositusta, jotka koskevat hallinnon avoimia virkoja, julkisia hankintoja sekä eturistiriitojen hallintaa ja erityistä luotettavuutta edellyttäviä virkoja; panee merkille, että instituutti on hyväksynyt kaikki IAC:n suositukset ja laatinut toimintasuunnitelmia pannakseen ne täytäntöön ja seuratakseen niitä;

Toiminnan tuloksellisuus

15.  panee merkille, että instituutti osallistuu eräisiin komission järjestämiin toimielinten välisiin hankintamenettelyihin vähentääkseen kustannuksia ja edistääkseen julkisia hankintoja koskevia parhaita käytänteitä; panee merkille, että instituutti ja Euroopan poliisiakatemia allekirjoittivat maantieteellisen läheisyytensä vuoksi vuonna 2014 yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla pyritään yhteisiin hankintamenettelyihin;

16.  panee merkille instituutin viestintästrategian, sen läsnäolon sosiaalisessa mediassa ja sen toimintaa koskevien tietojen levittämisen; toteaa lisäksi, että instituutti avasi vuonna 2014 uuden dynaamisen ja interaktiivisen verkkosivuston, jonka ansiosta ulkoiset sidosryhmät pysyvät ajan tasalla, instituutin näkyvyys paranee ja unionin kansalaiset tavoitetaan tehokkaammin;

17.  kehottaa instituuttia tehostamaan unionin taloudellisten etujen turvaamiseen tarkoitettuja menettelyjään ja käytäntöjään ja edistämään aktiivisesti tulossuuntautunutta vastuuvapausmenettelyä;

°

°  °

18.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta [xx xxxx 2016](13) antamaansa päätöslauselmaan.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Bodil Valero

(1)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 187.

(2)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 187.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 97, 9.4.2008, s. 1.

(5)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 187.

(8)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 187.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 97, 9.4.2008, s. 1.

(11)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2016)0000.

Oikeudellinen huomautus