Процедура : 2015/2184(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0118/2016

Внесени текстове :

A8-0118/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.33
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0169

ДОКЛАД     
PDF 722kWORD 138k
8.4.2016
PE 569.747v02-00 A8-0118/2016

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2014 година

(2015/2184(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Дерек Вон

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2014 година

(2015/2184(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по химикали за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по химикали за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията(4), и по-специално член 97 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0118/2016),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция по химикали във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2014 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция по химикали, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция по химикали за финансовата 2014 година

(2015/2184(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по химикали за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по химикали за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Агенцията(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията(10), и по-специално член 97 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(11),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0118/2016),

1.  констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската агенция по химикали са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция по химикали за финансовата 2014 година;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция по химикали, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2014 година

(2015/2184(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0118/2016),

А.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция по химикали („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 114 112 193 EUR, което представлява увеличение с 6,37 % спрямо 2013 г.;

Б.  като има предвид, че Агенцията е получила субсидии на Съюза в размер на 6 513 623 EUR, както и други вноски и финансиране от Комисията в размер на 1 244 421 EUR;

В.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Европейската агенция по химикали за финансовата 2014 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

1.  припомня, че от 2012 г. на Агенцията е възложена задачата да управлява и осъществява техническите, научните и административните аспекти на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди(13) (Регламента за биоцидите), както и подобни задачи, свързани с износа и вноса на опасни химикали в съответствие с Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали(14) (Регламента за предварително обоснованото съгласие);

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година

2.  установява въз основа на информация от Агенцията, че тя е публикувала на своя уебсайт декларациите за интереси на всички официални органи, както и тези на членовете на своя Управителен съвет и Апелативен съвет, с цел гарантиране на обществен контрол; отбелязва, че както външният персонал, така и срочно наетите служители са обхванати от процедурите на Агенцията за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси;

Бюджет и финансово управление

3.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са довели до равнище на изпълнение на бюджета от 97,08 % и че процентът на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 87,46 %; отбелязва, че процентът на изпълнение за бюджетните кредити за плащания се е увеличил с 3,28% в сравнение с предходната година;

4.  отбелязва, че разходите за процедурите, свързани с новото прилагане на Регламента за биоцидите, трябваше да бъдат покрити чрез събирането на такси за регистрацията на биоциди; отбелязва, че събраните през 2014 г. такси са покривали само 17 % от тези разходи, а останалата част е била финансирана чрез вноски в бюджета на Агенцията от страна на Съюза и на държави от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ); отбелязва коментара на Агенцията относно неправилното предположение на Комисията за почти самостоятелно финансиране на Агенцията по отношение на разходите, свързани с Регламента за биоцидите;

5.  отбелязва затрудненията на Агенцията, при липсата на финансов резерв, да получи допълнителни субсидии през годините, когато финансовите приходи от таксите за биоциди са по-малко от очакваното; отбелязва загрижеността на Агенцията, че ако това положение се проточи и не бъде компенсирано чрез по-висока субсидия, ще бъде изключително трудно тя да продължи да изпълнява всички свои задължения, несвързани с такси;

6.  подчертава, че през 2014 г. Агенцията е получила финансов принос от Съюза по Регламента за предварително обоснованото съгласие в размер на 1,3 млн. евро, което й позволи да приключи подготвителните дейности и да гарантира успешното прилагане на Регламента за предварително обоснованото съгласие, считано от 1 март 2014 г.;

7.  отбелязва, че през 2014 г. приходите от такси и вноски по Регламента REACH и от дейностите по класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси възлизат на 27,8 милиона евро (генерирани чрез приходи от такси за регистрация по Регламента REACH, проверки на МСП и приходи от лихви по резервите), надхвърляйки по този начин прогнозите;

8.  припомня, че в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията(15) (Регламента REACH), Агенцията се финансира чрез такси, плащани от промишлеността за регистрирането на химически вещества, и евентуално чрез балансираща субсидия от Съюза, съгласно член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (16) (Финансовия регламент); отбелязва освен това, че през 2014 г., за четвърта поредна година, Агенцията се финансира изцяло чрез приходи от такси във връзка с дейностите си по Регламента REACH, както и по класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси;

9.  приветства Агенцията за това, че е доразвила своето докладване и е рационализирала своите финансови процеси;

Поети задължения и преноси

10.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че равнището на пренесените за 2015 г. бюджетни кредити за поети задължения е 35 % за дялове III, IV и V (оперативни разходи), което представлява намаление с 11 % в сравнение с предходната година; отбелязва, че тези преноси на бюджетни кредити се дължат основно на многогодишния характер на планираните проекти за развитие на информационните технологии, на разходите за писмени преводи, които са поръчани, но не са получени до края на годината, както и на оценките на вещества с нормативно определен срок през 2015 г.;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

11.  установява въз основа на информация от Агенцията, че през 2014 г., при изпълнението на своя бюджет, тя е подписала 736 договора, от които 548 – по рамкови договори, а 188 – след провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка; отбелязва, че 23 договора, включени във втората категория, са подписани в резултат на извънредни процедури на договаряне, като 11 от тези 23 договора са свързани с правни услуги;

12.  отбелязва със задоволство, че през 2014 г. целта на Агенцията по отношение на набирането на служители беше постигната, като 97 % от временните длъжности и 94 % от длъжностите за договорно наети служители бяха заети към края на годината; освен това отбелязва, че към края на 2014 г. бяха назначени или в процес на назначаване 479 срочно наети служители и 106 договорно наети служители; отбелязва, че в началото на 2014 г. беше одобрена нова политика за вътрешна мобилност в областта на професионалното развитие, с цел подобряване на възможностите за вътрешна мобилност и динамизиране на процеса;

13.  отбелязва със задоволство, че вследствие на прилагането на политиката за предотвратяване на тормоза, през 2014 г. бяха назначени и обучени още четирима доверителни съветници;

14.  отбелязва, че Агенцията отделя 78 % от своите човешки ресурси за изпълнението на оперативни дейности; насърчава Агенцията да продължи да работи в тази насока;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

15.  отбелязва, че Агенцията е изпълнила препоръките от специалния доклад на Сметната палата № 15/2012 относно управлението на конфликти на интереси в избрани агенции на ЕС; освен това отбелязва, че Агенцията редовно преразглежда и актуализира своите политики относно конфликтите на интереси;

16.  отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че тя има четири научни комитета, създадени с регламента за нейното учредяване, които публикуват официални становища и препоръки; отбелязва, че тези комитети включват в състава си експерти, почти всички от които са държавни служители, определени или назначени от държавите членки, а заинтересованите страни имат право да участват само като наблюдатели; отбелязва, че предотвратяването на конфликти на интереси за членовете на тези комитети е строго регламентирано чрез процедурата на Агенцията за предотвратяване и управление на потенциални конфликти на интереси, включително представяне на годишни декларации за интереси и устни декларации в началото на всяко заседание;

17.  установява въз основа на информация от Агенцията, че тя е решила да приложи за членовете на своите неформални работни групи, експертни групи и дискусионни форуми процедура за управление на конфликти на интереси, включваща представянето на годишни декларации за интереси и устни декларации в началото на всяко заседание;

18.  заявява, че годишните доклади на Агенцията биха могли да играят важна роля с оглед на спазването на принципите на прозрачност, отчетност и почтеност; призовава Агенцията да включи стандартна глава относно тези компоненти в годишния си доклад;

Вътрешен контрол

19.  отбелязва, че след влизането в сила и прилагането на Финансовия регламент, Управителният съвет на Агенцията прие нови правила за прилагане, приложими от 1 януари 2015 г.; освен това отбелязва, че тези правила за прилагане определят правилата за извършване на предварителна и последваща оценка на програми, проекти и дейности; отбелязва, че настоящата система за вътрешен контрол на Агенцията поставя силен акцент върху предварителния контрол, а последваща оценка се извършва основно за проекти в областта на информационните технологии, в съответствие с приложимата методология PRINCE2 за управлението на проекти на Агенцията; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите от прилагането на тези нови правила;

20.  установява въз основа на информация от Агенцията, че през декември 2014 г. нейният Управителен съвет е приел стратегия за борба с измамите; отбелязва, че тази стратегия обхваща периода 2015—2016 г. и съдържа план за действие с конкретни дейности, които да бъдат изпълнени в този период; отбелязва, че процесът на вътрешна оценка на риска от измами, който предхожда приемането на тази стратегия, показа нискорисков профил на Агенцията; отбелязва, че основната цел на тази стратегия е в Агенцията да се развие широко разпространена култура на борба с измамите, с акцент върху повишаването на осведомеността;

Вътрешен одит

21.  отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че през 2014 г. Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е извършила одит на „заявленията за издаване на разрешения“, за да оцени и да предостави увереност относно това дали системите за управление и вътрешен контрол за управление на процеса във връзка със „заявленията за издаване на разрешения“ са подходящи и достатъчно ефективни, за да гарантират, че заявленията могат да бъдат обработени в рамките на предвидения график; отбелязва, че одитът е довел до формулирането на пет препоръки, маркирани като „важни“, и че не са отправени никакви „критични“ или „много важни“ препоръки;

22.  отбелязва със задоволство, че Службата за вътрешен одит е приключила всички незавършени действия от проведения през 2013 г. одит за управлението на комитетите в Агенцията;

23.  отбелязва, че структурата за вътрешен одит на Агенцията (IAC) е извършила одити за получаване на увереност относно проверката на исканията за поверителност, обучението и развитието на персонала, както и провеждането на консултативен одит на процесите по Регламента за биоцидите; отбелязва, че плановете за действие са разработени в отговор на препоръките на IAS и IAC;

Други коментари

24.  отбелязва, че при извършването на одита за сертифициране ISO 9001: 2008 беше констатирано, че процедурите и инструкциите за работа във връзка с процесите по Регламента REACH и класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси в интегрирана система на управление са добре описани; отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че тя продължава да работи за увеличаване на ефикасността и ефективността на своите операции, и също така отбелязва, че Агенцията ще кандидатства за същото сертифициране за нейните дейности по Регламента за предварително обоснованото съгласие и Регламента за биоцидите; отбелязва, че Агенцията ще пристъпи към интегрирането на система за управление на околната среда в своята система за управление на качеството;

°

°  °

25.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от [xx xxxx 2016 г.](17) [относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите].

22.1.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2014 година

(2015/2184(DEC))

Докладчик по становище: Джовани Ла Вия

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня, че Европейската агенция по химикалите („Агенцията“) е консолидиран орган съгласно член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(18) (Финансовият регламент);

2.  припомня, че от 2012 г. на Агенцията е възложена задачата да управлява и осъществява техническите, научните и административните аспекти на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета(19) (Регламентът за биоцидите), както и подобни задачи, свързани с износа и вноса на опасни химикали в съответствие с Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета(20) (Регламентът за предварително обоснованото съгласие);

3.  припомня, че по отношение на Регламента за биоцидите, биоцидните продукти на Агенцията се финансират частично чрез плащани от промишлеността такси и частично – чрез субсидия на Съюза, в съответствие с член 208 от Финансовия регламент; следователно подчертава, че гарантирането на прозрачност е от първостепенно значение;

4.  отбелязва със загриженост, че през 2014 г. се е наложило Агенцията да изпълнява своите дейности по биоцидите при тежки ограничения във връзка с бюджета и човешките ресурси, тъй като събраните през 2014 г. такси за биоциди бяха много по-малко от очакваното (1,3 млн. евро) и покриваха само 17 % от разходите, свързани с биоцидите; отбелязва, че в резултат на това бюджетният ред на Агенцията беше подкрепен чрез бюджетен трансфер от Комисията и че Агенцията също така положи усилия да балансира получените по-ниски приходи чрез своите разходи;

5.  отбелязва затрудненията на Агенцията, при липсата на финансов резерв, да получи допълнителна субсидия през годините, когато финансовите приходи от таксите за биоциди са по-малко от очакваното; отбелязва загрижеността на Агенцията, че ако това положение се проточи и не бъде компенсирано чрез по-висока субсидия, ще бъде изключително трудно тя да продължи да изпълнява всички свои задължения, несвързани с такси;

6.  подчертава, че през 2014 г. Агенцията е получила финансов принос от Съюза по Регламента за предварително обоснованото съгласие в размер на 1,3 млн. евро, което й позволи да приключи подготвителните дейности и да гарантира успешното прилагане на Регламента за предварително обоснованото съгласие, считано от 1 март 2014 г.;

7.  отбелязва, че през 2014 г. приходите от такси и вноски по Регламента REACH и от дейностите по класифициране, етикетиране и опаковане възлизат на 27,8 милиона евро (генерирани чрез приходи от такси за регистрация по Регламента REACH, проверки на МСП и приходи от лихви по резервите), надхвърляйки по този начин прогнозите;

8.  припомня, че в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета(21) (Регламентът REACH), Агенцията се финансира чрез такси, плащани от промишлеността за регистрирането на химически вещества, и евентуално чрез балансираща субсидия на Съюза съгласно посоченото в член 208 от Финансовия регламент; отбелязва освен това, че през 2014 г., за четвърта поредна година, Агенцията се финансира изцяло чрез приходи от такси във връзка с дейностите си по Регламента REACH, както и по класифициране, етикетиране и опаковане;

9.  приветства ангажимента на Агенцията да предприеме последващи действия във връзка със забележките от предходни години и я поздравява за намаляването на процента на пренесени бюджетни кредити под 10 % средно за всички регламенти, като я насърчава да продължава да полага усилия за намаляване на преносите, когато това е възможно; отбелязва, че през 2014 г. преносите на бюджетни кредити се дължат основно на многогодишния характер на планираните проекти за развитие на информационните технологии (4,5 млн. евро), на разходите за писмени преводи, които са поръчани през 2014 г., но не са получени и платени до края на годината (0,5 млн. евро), както и на оценките на вещества с нормативно определен срок през 2015 г. (1,9 млн. евро);

10.  приветства Агенцията за това, че е доразвила своето докладване и е рационализирала своите финансови процеси;

11.  приветства прозрачния подход, възприет от Управителния съвет на Агенцията, като по този начин се отговаря и на искането на Европейския омбудсман; приканва Агенцията да актуализира непрекъснато своите вътрешни процедури, за да гарантира независимостта на служителите си;

12.  призовава отговорния орган на Агенцията да приложи възможно най-скоро стратегията за борба с измамите;

13.  отбелязва, че през 2014 г. Агенцията е намалила броя на длъжностите във връзка с Регламента REACH/ дейностите по класифициране, етикетиране и опаковане в съответствие с решението относно бюджета за 2014 г. и е превишила целта си по отношение на набирането на служители, като към края на годината 97 % от длъжностите са били заети (във връзка с Регламента REACH/дейностите по класифициране, етикетиране и опаковане, биоцидите и Регламента за предварително обоснованото съгласие); подчертава по-специално, че до края на 2014 г. са били заети 479 от 495-те налични длъжности за срочно наети служители и са били назначени 118 договорно наети служители и командировани национални експерти;

14.  отбелязва, че Агенцията отделя 78 % от своите човешки ресурси за изпълнението на оперативни дейности; насърчава Агенцията да продължи да работи в тази насока;

15.  отбелязва резервите, изразени от Сметната палата в нейната декларация за достоверност от 2013 г., поради факта, че правомощията на Агенцията не включват осъществяването на контрол или инспекции на национално ниво и затова тя не може да потвърди, че на европейския пазар има единствено регистрирани или разрешени вещества и продукти, за които е заплатена такса на Агенцията;

16.  приветства факта, че Сметната палата счита операциите, свързани с годишните отчети на Агенцията за финансовата 2014 година, за законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

17.  препоръчва, въз основа на наличните данни, освобождаването от отговорност на изпълнителния директор на Европейската агенция по химикали във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2014 година.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.1.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

62

3

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G.

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Daniel Dalton

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Bodil Valero

(1)

ОВ С 409, 9.12.2015 г., стр. 131.

(2)

ОВ С 409, 9.12.2015 г., стр. 131.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ С 409, 9.12.2015 г., стр. 131.

(8)

ОВ С 409, 9.12.2015 г., стр. 131.

(9)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(12)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

OВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(14)

OВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 60.

(15)

ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(16)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(17)

Приети текстове от тази дата, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

(18)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(19)

Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (OВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1).

(20)

Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета на 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 60).

(21)

Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

Правна информация