Procedure : 2015/2184(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0118/2016

Indgivne tekster :

A8-0118/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.33
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0169

BETÆNKNING     
PDF 391kWORD 100k
8.4.2016
PE 569.747v02-00 A8-0118/2016

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2014

(2015/2184(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Derek Vaughan

 1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE


1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2014

(2015/2184(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2014

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2014, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/ EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/ EØF og Kommissionens direktiv 91/155/ EØF, 93/67/ EØF, 93/105/ EF og 2000/21/EF(4), særlig artikel 97,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0118/2016),

1.  meddeler eksekutivdirektøren for Det Europæiske Kemikalieagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til eksekutivdirektøren for Det Europæiske Kemikalieagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2014

(2015/2184(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2014

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2014, med agenturets svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/ EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/ EØF og Kommissionens direktiv 91/155/ EØF, 93/67/ EØF, 93/105/ EF og 2000/21/EF(10), særlig artikel 97,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(11),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0118/2016),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Kemikalieagentur ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2014;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til eksekutivdirektøren for Det Europæiske Kemikalieagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2014,

(2015/2184(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0118/2016),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Kemikalieagentur (i det følgende benævnt "agenturet") for regnskabsåret 2014 ifølge dets årsregnskab var på 114 112 193 EUR, hvilket svarer til en stigning på 6,37 % sammenlignet med 2013;

B.  der henviser til, at agenturet modtog EU-tilskud på 6 513 623 EUR fra Kommissionen samt andre tilskud og finansiering fra Kommissionen på i alt 1 244 421 EUR;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for agenturet for regnskabsåret 2014 (i det følgende benævnt "Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2014 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

1.  bemærker, at agenturet fra og med 2012 fik til opgave at forvalte og gennemføre tekniske, videnskabelige og administrative aspekter ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter(13) (forordningen om biocidholdige produkter) samt tilsvarende opgaver i forbindelse med eksport og import af farlige kemikalier i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier(14) (PIC-forordningen);

Opfølgning på decharge for 2013

2.  erfarer fra agenturet, at det har offentliggjort interesseerklæringerne fra alle formelle organer samt agenturets ledelse og klagenævn på sit websted til offentlig kontrol; bemærker, at både eksternt og midlertidigt ansatte er omfattet af agenturets procedurer for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter;

Budget og økonomisk forvaltning

3.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 resulterede i en budgetudnyttelsesgrad på 97,08 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 87,46 %; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne steg med 3,28 % i forhold til det foregående år;

4.  bemærker, at udgifterne til de nye procedurer, der er forbundet med gennemførelsen af forordningen om biocidholdige produkter skulle dækkes af gebyrer for ansøgning om registrering af biocidholdige produkter; anerkender, at de gebyrer, som blev opkrævet i 2014, kun dækkede 17 % af disse udgifter, og den resterende del blev finansieret af bidrag til agenturets budget fra Unionen og landene i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA); noterer sig agenturets bemærkning om Kommissionens ukorrekte antagelse om agenturets stort set selvfinansierende karakter vedrørende BPR-udgifterne;

5.  henviser til agenturets vanskeligheder som følge af manglende finansielle reserver med at opnå supplerende tilskud i de år, hvor indtægterne fra biocidgebyrer er lavere end forventet; henviser til agenturets bekymring over, at det vil være meget vanskeligt for det at fortsætte med at opfylde alle sine ikke-gebyrrelaterede forpligtelser, hvis denne situation fortsætter og ikke opvejes ikke af et større tilskud;

6.  understreger, at agenturet modtog et EU-bidrag til PIC-forordningen på i alt 1,3 mio. EUR i 2014, hvilket gjorde det muligt for det at afslutte de forberedende aktiviteter og sikre en vellykket gennemførelse af PIC-forordningen fra den 1. marts 2014;

7.  bemærker, at indtægter fra gebyrer og afgifter i forbindelse med REACH og aktiviteter vedrørende klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP) i 2014 beløb sig til 27,8 mio. EUR (gebyrindtægter på REACH-registreringer, SMV’ers kontrolarbejde og renteindtægter fra reserver) og dermed oversteg overslagene;

8.  minder om, at agenturet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(15) ("REACH-forordningen") finansieres via gebyrer, som betales af industrien for registrering af kemiske stoffer, og via et eventuelt udlignende EU-tilskud, jf. artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(16)("finansforordningen"); henviser endvidere til, at agenturet i 2014 for fjerde år i træk fuldt ud blev finansieret af gebyrindtægter fra REACH- og CLP-aktiviteterne;

9.  lykønsker agenturet for yderligere at have udviklet sin rapportering og forenklet sine finansielle processer;

Forpligtelser og fremførsler

10.  konstaterer på grundlag af Revisionsrettens beretning, at det samlede omfang af forpligtede bevillinger, der blev fremført til 2015, var på 35 % under afsnit III, IV og V (aktionsudgifter), hvilket er et fald på 11 % i forhold til det foregående år; anerkender, at disse fremførsler hovedsagelig skyldtes den flerårige karakter af planlagte IT-udviklingsprojekter, udgifter til oversættelser, der var bestilt, men ikke modtaget ved udgangen af året, og evaluering af stofvurderinger med en lovbestemt frist i 2015;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

11.  konstaterer, at agenturet i 2014 ved gennemførelsen af sit budget undertegnede 736 kontrakter, 548 heraf på grundlag af rammekontrakter og 188 efter afholdelse af udbud; konstaterer, at 23 kontrakter, der indgik i sidstnævnte kategori, blev undertegnet som følge af særlige tilfælde af udbud efter forhandling, og 11 af disse 23 vedrører juridiske tjenester;

12.  konstaterer med tilfredshed, at agenturet i 2014 opfyldte sine ansættelsesmål, idet 97 % af stillingerne som midlertidigt ansat og 94 % af stillingerne som kontraktansat var besat ved udgangen af året; konstaterer desuden, at der ved udgangen af 2014 var 479 midlertidigt ansatte og 106 kontraktansatte medarbejdere, der var ansat eller ved at blive ansat; anerkender, at der med hensyn til karriereudvikling blev vedtaget en ny intern mobilitetspolitik i begyndelsen af 2014 med henblik på at øge den interne mobilitet og gøre processen mere dynamisk;

13.  bemærker med tilfredshed, at efter gennemførelsen af chikaneforebyggelsespolitikken blev yderligere fire fortrolige rådgivere udnævnt og uddannet i 2014;

14.  bemærker, at agenturet bruger 78 % af sine menneskelige ressourcer til operationelle aktiviteter; opfordrer agenturet til at fortsætte med dette;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og gennemsigtighed

15.  anerkender, at agenturet har gennemført anbefalingerne i Revisionsrettens særberetning nr. 15/2012 om håndteringen af interessekonflikter i udvalgte EU-agenturer; bemærker endvidere, at agenturet regelmæssigt reviderer og ajourfører sin politik om interessekonflikter;

16.  noterer sig, at agenturet har fire videnskabelige udvalg, der er nedsat i henhold til dens grundforordning, og som afgiver formelle udtalelser og anbefalinger; noterer sig, at disse udvalg består af eksperter, hvoraf næsten alle er offentlige tjenestemænd, der er indstillet eller udpeget af medlemsstaterne, mens de berørte parter kun får lov til at deltage som observatører; erkender, at forebyggelse af interessekonflikter blandt disse medlemmer af udvalget er strengt styret af agenturets procedure for forebyggelse og håndtering af potentielle interessekonflikter, herunder de årlige interesseerklæringer og mundtlige erklæringer ved begyndelsen af hvert møde;

17.  erfarer fra agenturet, at det har besluttet at lade medlemmerne af sine uformelle arbejdsgrupper, ekspertgrupper og diskussionsfora være underlagt denne håndtering af interessekonflikter, herunder årlige interesseerklæringer og mundtlige erklæringer ved begyndelsen af hvert møde;

18.  mener, at agenturets årsberetninger kan spille en vigtig rolle med hensyn til overholdelsen af principperne om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet; opfordrer agenturet til at indføre et standardkapitel om disse principper i sine årsberetninger;

Intern kontrol

19.  konstaterer, at agenturets bestyrelse efter ikrafttrædelsen og anvendelsen af finansforordningen har vedtaget nye gennemførelsesbestemmelser, som har fundet anvendelse siden 1. januar 2015; bemærker endvidere, at disse gennemførelsesbestemmelser fastsætter reglerne for gennemførelsen af forudgående og efterfølgende evaluering af programmer, projekter og aktiviteter; bemærker, at agenturets nuværende interne kontrolsystem lægger stor vægt på forudgående kontrol, mens den efterfølgende evaluering er blevet udført primært til IT-projekter, i overensstemmelse med den gældende PRINCE2-metode til projektstyring i agenturet; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne af gennemførelsen af disse nye bestemmelser;

20.  erfarer fra agenturet, at dets bestyrelse i december 2014 vedtog en strategi til bekæmpelse af svig; bemærker, at denne strategi dækker årene 2015-2016 og indeholder en handlingsplan med specifikke foranstaltninger, der skal gennemføres i denne periode; noterer sig, at den interne vurdering af risikoen for svig, som gik forud for vedtagelsen af denne strategi, viste, at agenturets risikoprofil var lav; bemærker, at det vigtigste mål for denne strategi er at udvikle en generel kultur mod svig i agenturet med fokus på at øge bevidstheden herom;

Intern revision

21.  erfarer fra agenturet, at Kommissionens interne revisionstjeneste (IAS) i 2014 gennemførte en revision af "ansøgninger om godkendelse" med henblik på at vurdere og give sikkerhed for, om forvaltningssystemerne og de interne kontrolsystemer til at styre processen med "ansøgninger om godkendelse" er tilstrækkelige og effektive nok til at sikre, at ansøgningerne kan behandles inden for de fastsatte tidsfrister; bemærker, at revisionen resulterede i fem anbefalinger, der var markeret som "vigtige", og at ingen anbefalinger var "kritiske" eller "meget vigtige";

22.  bemærker med tilfredshed, at IAS har afsluttet alle udestående foranstaltninger fra revisionen om "udvalgsforvaltning i agenturet", som blev foretaget i 2013;

23.  bemærker, at agenturets interne revisionsfunktion gennemførte en kontrol af gennemførelsen af kravene om fortrolighed samt af personaleuddannelse og -udvikling såvel som en rådgivende revision af processerne for biocidholdige produkter; bemærker, at der er udarbejdet handlingsplaner på grundlag af IAS's og den interne revisionsfunktions anbefalinger;

Yderligere bemærkninger

24.  anerkender, at ISO 9001:2 008-certificeringsrevisionen fandt procedurerne og arbejdsinstrukserne for REACH og CLP-processerne i det integrerede forvaltningssystem godt beskrevet; erfarer fra agenturet, at det fortsætter med at arbejde på at øge produktiviteten og effektiviteten af sine aktiviteter, og bemærker desuden, at agenturet vil anvende samme certificering i sine aktiviteter vedrørende PIC og biocidholdige produkter; bemærker, at agenturet vil gå videre med integreringen af et miljøstyringssystem i sit kvalitetsstyringssystem;

°

°  °

25.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af [xx. xxxx 2016](17) [om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol].

22.1.2016

UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af Det Europæiske Kemikalieagenturs budget for regnskabsåret 2014

(2015/2184(DEC))

Ordfører for udtalelse: Giovanni La Via

FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  minder om, at Det Europæiske Kemikalieagentur ("agenturet") er en konsolideret enhed i overensstemmelse med artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(18) (finansforordningen);

2.  bemærker, at agenturet fra og med 2012 fik til opgave at forvalte og gennemføre tekniske, videnskabelige og administrative aspekter ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012(19) (forordningen om biocidholdige produkter) samt tilsvarende opgaver i forbindelse med eksport og import af farlige kemikalier i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012(20) (PIC-forordningen);

3.  minder med hensyn til forordningen om biocidholdige produkter om, at agenturets arbejde omkring biocidholdige produkter delvist finansieres via gebyrer, som betales af industrien og delvist via et EU-tilskud, jf. finansforordningens artikel 185; understreger derfor, at det er af største vigtighed at sikre gennemsigtighed;

4.  henviser med bekymring til, at agenturet skulle udføre sine aktiviteter vedrørende biocider med meget begrænsede budgetmæssige og menneskelige ressourcer i 2014, da de biocidgebyrer, der blev opkrævet i 2014, var meget lavere (1,3 mio. EUR) end anslået og kun dækkede 17 % af de biocidrelaterede udgifter; henviser til, at agenturets budget derfor blev styrket gennem en budgetoverførsel af Kommissionen, ligesom agenturet gjorde en indsats for at skabe balance mellem de lavere indtægter og udgifterne;

5.  henviser til agenturets vanskeligheder som følge af manglende finansielle reserver med at opnå supplerende tilskud i de år, hvor indtægterne fra biocidgebyrer er lavere end forventet; henviser til agenturets bekymring over, at det vil være meget vanskeligt for det at fortsætte med at opfylde alle sine ikke-gebyrrelaterede forpligtelser, hvis denne situation fortsætter og ikke opvejes ikke af et større tilskud;

6.  understreger, at agenturet modtog et EU-bidrag til PIC-forordningen på i alt 1,3 mio. EUR i 2014, hvilket gjorde det muligt for det at afslutte de forberedende aktiviteter og sikre en vellykket gennemførelse af PIC-forordningen fra den 1. marts 2014;

7.  bemærker, at indtægter fra gebyrer og afgifter i forbindelse med REACH og klassificerings-, mærknings- og emballeringsaktiviteter (CLP) i 2014 beløb sig til 27,8 mio. EUR (gebyrindtægter på REACH-registreringer, SMV’ers kontrolarbejde og renteindtægter fra reserver) og dermed oversteg overslagene;

8.  minder om, at agenturet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen) finansieres via gebyrer som betales af industrien for registrering af kemiske stoffer og via et eventuelt udlignende EU-tilskud, jf. finansforordningens artikel 208; henviser endvidere til, at agenturet i 2014 for fjerde år i træk fuldt ud blev finansieret af gebyrindtægter fra REACH- og CLP-aktiviteterne;

9.  glæder sig over agenturets tilsagn om at følge op på tidligere års bemærkninger og lykønsker det for at reducere sine fremførsler til under 10 % i gennemsnit for alle forordninger, og opfordrer det til at fortsætte sine bestræbelser på at reducere fremførsler, hvor det er muligt; bemærker, at fremførsler i 2014 hovedsagelig skyldtes den flerårige karakter af planlagte IT-udviklingsprojekter (4,5 mio. EUR), udgifter til oversættelser bestilt i 2014, men der ikke var modtaget og betalt ved udgangen af dette år (0,5 mio. EUR), og evaluering af stofvurderinger med en lovbestemt frist i 2015 (1,9 mio. EUR);

10.  lykønsker agenturet for yderligere at have udviklet sin rapportering og forenklet sine finansielle processer;

11.  glæder sig over den åbenhedspolitik, som agenturets bestyrelse har vedtaget, bl.a. som reaktion på en opfordring fra Den Europæiske Ombudsmand; opfordrer agenturet til løbende at ajourføre sine interne procedurer for at sikre sit personales uafhængighed;

12.  opfordrer agenturets ansvarlige organ til snarest muligt at gennemføre strategien til bekæmpelse af svig;

13.  bemærker, at agenturet i 2014 har reduceret antallet af REACH/CLP-stillinger i overensstemmelse med beslutningen om 2014-budgettet og mere end opfyldte sine ansættelsesmål, idet 97 % af stillingerne var besat ved udgangen af det pågældende år (for REACH/CLP, biocider og PIC); fremhæver navnlig, at 479 af de 495 disponible midlertidige stillinger var blevet besat, og at der var ansat 118 kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter ved udgangen af 2014;

14.  bemærker, at agenturet bruger 78 % af sine menneskelige ressourcer til operationelle aktiviteter; opfordrer agenturet til at fortsætte med dette;

15.  bemærker Revisionsrettens forbehold i revisionserklæringen for 2013, fordi agenturets mandat ikke omfatter kontroller og inspektioner på nationalt niveau, og det derfor ikke kan godtgøre, at der på EU-markedet kun findes registrerede eller godkendte stoffer, som der er betalt gebyrer for til agenturet

16.  glæder sig over, at Revisionsrettens meddelelse om, at de transaktioner, der ligger til grund for agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2014, i alle væsentlige henseender er lovlige og formelt rigtige;

17.  anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at den administrerende direktør for Det Europæiske Kemikalieagentur meddeles decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2014.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI DET RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

21.1.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

62

3

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Daniel Dalton

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

4.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

4

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marian-Jean Marinescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 131.

(2)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 131.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(5)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 131.

(8)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 131.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(11)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(14)

EUT L 201 af 27.7.2012, s. 60.

(15)

EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(16)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(17)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA-PROV(2016)0000.

(18)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(19)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).

(20)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 60).

Juridisk meddelelse