Διαδικασία : 2015/2184(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0118/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0118/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.33
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0169

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 712kWORD 141k
8.4.2016
PE 569.747v02-00 A8-0118/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2184(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Derek Vaughan

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2184(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ(4), και ιδίως το άρθρο 97,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0118/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2184(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(9), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ(10), και ιδίως το άρθρο 97,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(11),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0118/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2184(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0118/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο τελικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (του «Οργανισμού») για το οικονομικό έτος 2014 ανήλθε σε 114 112 193 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 6,37% σε σχέση με το 2013·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός έλαβε ενωσιακές επιχορηγήσεις ύψους 6 513 623 EUR από την Επιτροπή, καθώς και άλλες συνεισφορές και χρηματοδοτήσεις από την Επιτροπή, ύψους 1 244 421 EUR·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο (το «Συνέδριο»), στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014 (η «έκθεση του Συνεδρίου»), δηλώνει πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014 είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

1.  υπενθυμίζει ότι, από το 2012, ο Οργανισμός έχει αναλάβει την αρμοδιότητα να διαχειρίζεται και να διεκπεραιώνει τεχνικές, επιστημονικές και διοικητικές πτυχές του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων(13) («κανονισμός BPR»), καθώς και παρόμοιες αρμοδιότητες σε σχέση με τις εισαγωγές και εξαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων(14) («κανονισμός PIC»)·

Επακολούθηση της απαλλαγής για το 2013

2.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός έχει κοινοποιήσει στον ιστότοπό του τις δηλώσεις συμφερόντων όλων των επίσημων οργάνων του, της διοίκησής του και του Συμβουλίου προσφυγών του· επισημαίνει ότι οι διαδικασίες του Οργανισμού που αφορούν την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων καλύπτουν επίσης το εξωτερικό και το έκτακτο προσωπικό του·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 είχαν ως αποτέλεσμα το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού να ανέλθει στο 97,08%, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 87,46%· επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών αυξήθηκε κατά 3,28% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

4.  επισημαίνει ότι οι δαπάνες για τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη νέα εφαρμογή του κανονισμού BRP θα καλύπτονταν από τα τέλη καταχώρισης των βιοκτόνων προϊόντων· επισημαίνει ότι τα τέλη που εισπράχθηκαν το 2014 κάλυψαν μόνο το 17% αυτών των δαπανών, ενώ το υπόλοιπο ποσό χρηματοδοτήθηκε με εισφορές στον προϋπολογισμό του Οργανισμού από τα κράτη μέλη της Ένωσης και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)· σημειώνει την παρατήρηση του Οργανισμού σχετικά με την εσφαλμένη παραδοχή της Επιτροπής ότι ο Οργανισμός είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοχρηματοδοτούμενος όσον αφορά το κόστος σε σχέση με τον κανονισμό BPR·

5.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός θα δυσκολευτεί, ελλείψει αποθεματικού, να λάβει πρόσθετες επιχορηγήσεις τα έτη κατά τα οποία τα έσοδα από τα τέλη βιοκτόνων θα υπολείπονται των εκτιμήσεων· επισημαίνει τον προβληματισμό του Οργανισμού ότι, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν αντισταθμιστεί από υψηλότερη επιχορήγηση, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνεχίσει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του που δεν σχετίζονται με τέλη·

6.  τονίζει ότι, το 2014, ο Οργανισμός έλαβε συνεισφορά από την Ένωση για τον κανονισμό PIC συνολικού ύψους 1,3 εκατομμυρίων EUR, η οποία του επέτρεψε να περατώσει τις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες και να διασφαλίσει την επιτυχημένη θέση σε ισχύ του κανονισμού PIC την 1η Μαρτίου 2014·

7.  σημειώνει ότι, το 2014, τα έσοδα από τέλη και επιβαρύνσεις στο πλαίσιο του κανονισμού REACH και από τις δραστηριότητες ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας ουσιών και μειγμάτων (κανονισμός CLP) ανήλθαν σε 27,8 εκατομμύρια EUR (από τα τέλη καταχώρισης στο πλαίσιο του REACH, τις εργασίες επαλήθευσης ΜΜΕ και τους τόκους των αποθεματικών), υπερβαίνοντας, συνεπώς, τις προβλέψεις·

8.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ(15) («κανονισμός REACH»), ο Οργανισμός χρηματοδοτείται μέσω των τελών που καταβάλλει η βιομηχανία για την καταχώριση χημικών ουσιών και μέσω πιθανής επιχορήγησης ισοσκέλισης από την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(16) («δημοσιονομικός κανονισμός»)· σημειώνει, επιπλέον, ότι, το 2014, για τέταρτο κατά σειρά έτος, για τις δραστηριότητές του στο πλαίσιο των κανονισμών REACH και CLP ο Οργανισμός χρηματοδοτήθηκε πλήρως μέσω εσόδων από τέλη·

9.  συγχαίρει τον Οργανισμό καθότι ανέπτυξε περαιτέρω την υποβολή εκθέσεων και βελτίωσε τις οικονομικές διαδικασίες του·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος

10.  επισημαίνει ότι, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, το επίπεδο των δεσμευμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2015 ανήλθε στο 35% για τους Τίτλους III, IV και V (επιχειρησιακές δαπάνες), ποσοστό που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 11% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· αναγνωρίζει ότι οι μεταφορές αυτές ήταν κυρίως αποτέλεσμα του πολυετούς χαρακτήρα των προγραμματισμένων έργων ανάπτυξης ΤΠ, της δαπάνης για μεταφράσεις που ζητήθηκαν αλλά δεν είχαν παραληφθεί μέχρι το τέλος του έτους, και των αξιολογήσεων ουσιών για τις οποίες η προθεσμία, βάσει των σχετικών κανονιστικών διατάξεων, έληγε το 2015·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

11.  επισημαίνει ότι, με βάση τα στοιχεία του Οργανισμού, το 2014 ο Οργανισμός υπέγραψε, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του, 736 συμβάσεις, από τις οποίες 548 εντάσσονταν σε συμβάσεις πλαίσια και 188 υπογράφηκαν βάσει προκήρυξης· επισημαίνει ότι 23 συμβάσεις που περιλαμβάνονται στην τελευταία κατηγορία υπογράφηκαν βάσει κατ’ εξαίρεση διαδικασιών με διαπραγμάτευση και 11 από αυτές τις 23 αφορούν νομικές υπηρεσίες·

12.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το 2014 επιτεύχθηκε ο στόχος του Οργανισμού όσον αφορά τις προσλήψεις, καθότι στο τέλος του έτους αυτού είχε καλυφθεί το 97% των έκτακτων θέσεων και το 94% των θέσεων συμβασιούχων υπαλλήλων· επισημαίνει ακόμα ότι στο τέλος του 2014 απασχολούνταν ήδη ή βρίσκονταν στη διαδικασία πρόσληψης 479 έκτακτοι υπάλληλοι και 106 συμβασιούχοι· αναγνωρίζει ότι εγκρίθηκε νέα πολιτική εσωτερικής κινητικότητας, στις αρχές του 2014, στον τομέα της ανάπτυξης σταδιοδρομίας, προκειμένου να βελτιωθούν οι δυνατότητες εσωτερικής κινητικότητας και να καταστεί δυναμικότερη η διαδικασία·

13.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι, σε συνέχεια της εφαρμογής της πολιτικής για την πρόληψη της παρενόχλησης, το 2014 διορίστηκαν και εκπαιδεύτηκαν άλλοι τέσσερις εμπιστευτικοί σύμβουλοι·

14.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός διαθέτει το 78% των ανθρώπινων πόρων του σε επιχειρησιακές δραστηριότητες· προτρέπει τον Οργανισμό να συνεχίσει την ίδια πορεία·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

15.  αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός ακολούθησε τις συστάσεις που περιλαμβάνει η Ειδική Έκθεση αριθ. 15/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων σε επιλεγμένους οργανισμούς της ΕΕ· επισημαίνει, ακόμα, ότι ο Οργανισμός αναθεωρεί και ενημερώνει τακτικά τις πολιτικές του για τη σύγκρουση συμφερόντων·

16.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός έχει συστήσει τέσσερις επιστημονικές επιτροπές δυνάμει του ιδρυτικού κανονισμού του, οι οποίες εκδίδουν επίσημες γνωμοδοτήσεις και συστάσεις· επισημαίνει ότι οι επιτροπές αυτές απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες που είναι όλοι δημόσιοι λειτουργοί και επιλέγονται ή ορίζονται από τα κράτη μέλη, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν μόνο ως παρατηρητές· επισημαίνει ότι η διαχείριση της πρόληψης συγκρούσεων συμφερόντων για τα εν λόγω μέλη των επιτροπών γίνεται αποκλειστικά με βάση τη διαδικασία του Οργανισμού για την πρόληψη και τη διαχείριση δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων, που προβλέπει μεταξύ άλλων δηλώσεις συμφερόντων και προφορικές δηλώσεις κατά την έναρξη κάθε συνεδρίασης·

17.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός αποφάσισε να υποβάλει τα μέλη των άτυπων ομάδων εργασίας, ομάδων εμπειρογνωμόνων και φόρουμ διαλόγου του σε διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων που περιλαμβάνει ετήσιες δηλώσεις συμφερόντων και προφορικές δηλώσεις κατά την έναρξη κάθε συνεδρίασης·

18.  δηλώνει ότι οι ετήσιες εκθέσεις του Οργανισμού θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη συμμόρφωση όσον αφορά τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα· καλεί τον Οργανισμό να περιλάβει ένα τυποποιημένο κεφάλαιο για τα θέματα αυτά στην ετήσια έκθεσή του·

Εσωτερικοί έλεγχοι

19.  επισημαίνει ότι μετά την έναρξη ισχύος του δημοσιονομικού κανονισμού, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού ενέκρινε νέους εκτελεστικούς κανόνες οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2015· επισημαίνει, ακόμα, ότι οι εν λόγω εκτελεστικοί κανόνες περιλαμβάνουν τους κανόνες για τη διεξαγωγή εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων προγραμμάτων, έργων και δραστηριοτήτων· παρατηρεί ότι το τρέχον σύστημα εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού δίνει μεγάλη έμφαση στον προληπτικό έλεγχο, ενώ η εκ των υστέρων αξιολόγηση εφαρμόστηκε κυρίως στα έργα ΤΠ, σύμφωνα με την εφαρμοστέα μεθοδολογία PRINCE2 για τη διαχείριση έργων στον Οργανισμό· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τα αποτελέσματα της εφαρμογής των νέων αυτών κανόνων·

20.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός αναφέρει πως τον Δεκέμβριο του 2014 το διοικητικό του συμβούλιο ενέκρινε στρατηγική κατά της απάτης· επισημαίνει ότι η στρατηγική αυτή καλύπτει τα έτη 2015-2016 και περιλαμβάνει σχέδιο δράσης με συγκεκριμένες ενέργειες για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο· επισημαίνει ότι από την αξιολόγηση κινδύνου εσωτερικής απάτης, που προηγήθηκε της κατάρτισης της στρατηγικής αυτής, προέκυψε ότι ο κίνδυνος αυτός για τον οργανισμό είναι χαμηλός· επισημαίνει ότι κύριος σκοπός της στρατηγικής αυτής είναι η ανάπτυξη ευρείας αντίληψης καταπολέμησης της απάτης στον οργανισμό, με έμφαση στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση·

Εσωτερικός έλεγχος

21.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό, το 2014 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (ΥΕΛΕ) διεξήγαγε έλεγχο στις «αιτήσεις αδειοδότησης» προκειμένου να αξιολογήσει και να πιστοποιήσει κατά πόσο τα συστήματα διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου για τη διαχείριση της διαδικασίας των αιτήσεων αδειοδότησης είναι επαρκώς κατάλληλα και αποτελεσματικά ώστε να εξασφαλίζουν τη διεκπεραίωση των αιτήσεων μέσα στις καθοριζόμενες προθεσμίες· επισημαίνει ότι ο έλεγχος κατέληξε σε πέντε συστάσεις που χαρακτηρίστηκαν «σημαντικές», χωρίς ωστόσο να υπάρξουν «κρίσιμες» ή «πολύ σημαντικές» συστάσεις·

22.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η ΥΕΛΕ έκλεισε όλες τις εκκρεμείς ενέργειες από τον έλεγχο της διαχείρισης επιτροπών στον Οργανισμό, που είχε πραγματοποιήσει το 2013·

23.  επισημαίνει ότι το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού (ΚΕΕ) διεξήγαγε ελέγχους αξιοπιστίας σχετικά με την εφαρμογή της επαλήθευσης των δηλώσεων εμπιστευτικότητας και την κατάρτιση και ανάπτυξη του προσωπικού, καθώς και έναν συμβουλευτικό έλεγχο για τις διαδικασίες BPR· επισημαίνει ότι τα σχέδια δράσης αναπτύχθηκαν ως ανταπόκριση στις συστάσεις της ΥΕΛΕ και του ΚΕΕ·

Λοιπά σχόλια

24.  επισημαίνει ότι από τον έλεγχο πιστοποίησης ISO 9001:2008 διαπιστώθηκε πως οι διαδικασίες και οι οδηγίες εργασίας για τις διεργασίες REACH και CLP περιγράφονταν σωστά στο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισής του Οργανισμού· επισημαίνει ότι ο Οργανισμός αναφέρει πως συνεχίζει να εργάζεται για την αύξηση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεών του, και προτίθεται να εφαρμόσει την ίδια πιστοποίηση για τις δραστηριότητες PIC και BPR του· επισημαίνει ότι ο Οργανισμός προτίθεται να ενσωματώσει στο σύστημα διαχείρισης ποιότητάς του ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης·

°

°  °

25.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της [xx xxxx 2016](17) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

22.1.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2184(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Giovanni La Via

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων («ο Οργανισμός») συνιστά ενοποιημένη οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18) (δημοσιονομικός κανονισμός)·

2.  υπενθυμίζει ότι, από το 2012, ο Οργανισμός έχει αναλάβει την αρμοδιότητα να διαχειρίζεται και να διεκπεραιώνει τεχνικές, επιστημονικές και διοικητικές πτυχές του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(19) (κανονισμός BPR), καθώς και παρόμοιες αρμοδιότητες σε σχέση με τις εισαγωγές και εξαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(20) (κανονισμός PIC)·

3.  υπενθυμίζει ότι, όσον αφορά τον κανονισμό BPR, οι δραστηριότητες του Οργανισμού σε σχέση με τα βιοκτόνα χρηματοδοτούνται εν μέρει μέσω των τελών που καταβάλλει η βιομηχανία και εν μέρει μέσω ενωσιακής επιχορήγησης, σύμφωνα με το άρθρο 208 του δημοσιονομικού κανονισμού· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η διασφάλιση της διαφάνειας έχει ύψιστη σημασία·

4.  αναγνωρίζει με ανησυχία ότι, το 2014, ο Οργανισμός κλήθηκε να εκτελέσει τις σχετικές με τα βιοκτόνα δραστηριότητες του υπό την πίεση σοβαρών περιορισμών όσον αφορά τους δημοσιονομικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς τα τέλη βιοκτόνων που εισπράχτηκαν το 2014 ήταν πολύ χαμηλότερα (1,3 εκατομμύρια EUR) από τα προβλεπόμενα και κάλυψαν μόνο το 17% των δαπανών σε σχέση με τα βιοκτόνα· σημειώνει ότι, ως αποτέλεσμα, η γραμμή προϋπολογισμού του Οργανισμού ενισχύθηκε μέσω δημοσιονομικής μεταφοράς από την Επιτροπή και ότι ο Οργανισμός κατέβαλε, επίσης, προσπάθειες προκειμένου να ισοσκελίσει τα χαμηλότερα έσοδα και τις δαπάνες του·

5.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός θα δυσκολευτεί, ελλείψει αποθεματικού, να λάβει πρόσθετη επιχορήγηση τα έτη κατά τα οποία τα έσοδα από τα τέλη βιοκτόνων θα υπολείπονται των εκτιμήσεων· επισημαίνει τον προβληματισμό του Οργανισμού ότι, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν αντισταθμιστεί από υψηλότερη επιχορήγηση, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνεχίσει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του που δεν σχετίζονται με τέλη·

6.  τονίζει ότι, το 2014, ο Οργανισμός έλαβε συνεισφορά από την Ένωση για τον κανονισμό PIC συνολικού ύψους 1,3 εκατομμυρίων EUR, η οποία του επέτρεψε να περατώσει τις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες και να διασφαλίσει την επιτυχημένη θέση σε ισχύ του κανονισμού PIC την 1η Μαρτίου 2014·

7.  σημειώνει ότι, το 2014, τα έσοδα από τέλη και επιβαρύνσεις στο πλαίσιο του κανονισμού REACH και από τις δραστηριότητες ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας (κανονισμός CLP) ανήλθαν σε 27,8 εκατομμύρια EUR (από τα τέλη καταχώρισης στο πλαίσιο του REACH, τις εργασίες επαλήθευσης ΜΜΕ και τους τόκους των αποθεματικών), υπερβαίνοντας, συνεπώς, τις προβλέψεις·

8.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (21) (κανονισμός REACH), ο Οργανισμός χρηματοδοτείται μέσω των τελών που καταβάλλει η βιομηχανία για την καταχώριση χημικών ουσιών και μέσω πιθανής επιχορήγησης ισοσκέλισης από την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 208 του δημοσιονομικού κανονισμού· σημειώνει, επιπλέον, ότι, το 2014, για τέταρτο κατά σειρά έτος, για τις δραστηριότητές του στο πλαίσιο των κανονισμών REACH και CLP ο Οργανισμός χρηματοδοτήθηκε πλήρως μέσω εσόδων από τέλη·

9.  επικροτεί τη δέσμευση του Οργανισμού να δίνει συνέχεια στις παρατηρήσεις των προηγούμενων ετών και τον συγχαίρει για τη μείωση του ποσοστού μεταφοράς πιστώσεων κάτω από το 10%, κατά μέσο όρο για όλους τους κανονισμούς, τον ενθαρρύνει δε να συνεχίσει τις προσπάθειες για μείωση των μεταφορών πιστώσεων, όπου είναι εφικτό· σημειώνει ότι, το 2014, οι μεταφορές πιστώσεων ήταν κυρίως αποτέλεσμα του πολυετούς χαρακτήρα των προγραμματισμένων έργων ανάπτυξης ΤΠ (4,5 εκατομμύρια EUR), της δαπάνης για μεταφράσεις που ζητήθηκαν το 2014 αλλά δεν είχαν παραληφθεί και πληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους (0,5 εκατομμύρια EUR) και των αξιολογήσεων ουσιών οι οποίες, βάσει των σχετικών κανονιστικών διατάξεων, είχαν προθεσμία το 2015 (1,9 εκατομμύρια EUR)·

10.  συγχαίρει τον Οργανισμό καθότι ανέπτυξε περαιτέρω την υποβολή εκθέσεων και βελτίωσε τις οικονομικές διαδικασίες του·

11.  χαιρετίζει την προσέγγιση διαφάνειας που υιοθέτησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, ανταποκρινόμενο με αυτό τον τρόπο και στο αίτημα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώνει συστηματικά τις εσωτερικές διαδικασίες του προκειμένου να διασφαλίζει την ανεξαρτησία του προσωπικού του·

12.  ζητεί από το αρμόδιο όργανο του Οργανισμού να εφαρμόσει το συντομότερο τη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης·

13.  σημειώνει ότι, το 2014, ο Οργανισμός μείωσε τις θέσεις εργασίας για τους κανονισμούς REACH/CLP σύμφωνα με την απόφαση για τον προϋπολογισμό του 2014 και υπερέβη τον στόχο ως προς τις προσλήψεις, επιτυγχάνοντας κάλυψη των θέσεων σε ποσοστό 97% στο τέλος του έτους (για τους κανονισμούς REACH/CLP, PIC και τον κανονισμό για τα βιοκτόνα)· ειδικότερα, επισημαίνει ότι έως το τέλος του 2014 είχαν καλυφθεί 479 από τις 495 διαθέσιμες θέσεις έκτακτων υπαλλήλων, ενώ απασχολούνταν 118 συμβασιούχοι υπάλληλοι και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες·

14.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός διαθέτει το 78% των ανθρώπινων πόρων του σε επιχειρησιακές δραστηριότητες· προτρέπει τον Οργανισμό να συνεχίσει την ίδια πορεία·

15.  σημειώνει την επιφύλαξη που περιλαμβάνεται στη δήλωση αξιοπιστίας του 2013 που εξέδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο, δεδομένου ότι η εντολή του Οργανισμού δεν περιλαμβάνει ελέγχους ή επιθεωρήσεις σε εθνικό επίπεδο και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί ότι στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακινούνται μόνο καταχωρισμένα ή εγκεκριμένα προϊόντα και ουσίες, για τα οποία είχε καταβληθεί σχετικό τέλος στον Οργανισμό·

16.  εκφράζει την ικανοποίηση του σχετικά με την ανακοίνωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

17.  συνιστά, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2014.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.1.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

62

3

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho, Андрей Ковачев

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Dalton

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bodil Valero

(1)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 131.

(2)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 131.

(3)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 396, 30.12.2006, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(6)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 131.

(8)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 131.

(9)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 396, 30.12.2006, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(12)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(13)

ΕΕ L 167, 27.6.2012, σ. 1.

(14)

ΕΕ L 201, 27.7.2012, σ. 60.

(15)

ΕΕ L 396, 30.12.2006, σ. 1.

(16)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(17)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2016)0000.

(18)

Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

(19)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1)

(20)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 60)

(21)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου