Menettely : 2015/2184(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0118/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0118/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.33
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0169

MIETINTÖ     
PDF 301kWORD 102k
8.4.2016
PE 569.747v02-00 A8-0118/2016

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2184(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Derek Vaughan

 1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS


1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2184(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan kemikaaliviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006(4) ja erityisesti sen 97 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0118/2016),

1.  myöntää Euroopan kemikaaliviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan kemikaaliviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan kemikaaliviraston varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä

(2015/2184(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan kemikaaliviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastauksen(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006(10) ja erityisesti sen 97 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(11),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0118/2016),

1.  toteaa, että Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan kemikaaliviraston varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan kemikaaliviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2184(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0118/2016),

A.  toteaa, että Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2014 oli 114 112 193 euroa, mikä merkitsee 6,37 prosentin kasvua vuoteen 2013 verrattuna;

B.  toteaa, että virasto sai unionin tukea 6 513 623 euroa komissiolta ja muuta tukea ja rahoitusta komissiolta 1 244 421 euroa;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit varainhoitovuonna 2014 ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

1.  muistuttaa, että vuodesta 2012 lähtien viraston tehtävänä on ollut vastata biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22. toukokuuta 2012 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 528/2012(13) (BPR-asetus) liittyvien teknisten, tieteellisten ja hallinnollisten näkökohtien hallinnoinnista ja näitä näkökohtia koskevien toimien toteuttamisesta sekä samankaltaisista tehtävistä, jotka liittyvät vaarallisten kemikaalien vientiin ja tuontiin vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4. heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012(14) (PIC-asetus) mukaisesti;

Vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn seuranta

2.  panee merkille, että viraston antamien tietojen mukaan se julkisti verkkosivustollaan kaikkien virallisten elintensä jäsenten samoin kuin johtonsa ja valituslautakunnan jäsenten ilmoitukset sidonnaisuuksista julkisen valvonnan edistämiseksi; toteaa, että ulkopuoliseen ja tilapäiseen henkilöstöön sovelletaan viraston eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevia menettelyjä;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 97,08 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 87,46 prosenttia; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste nousi 3,28 prosenttia edellisvuoteen nähden;

4.  toteaa, että BPR-asetuksen uuteen täytäntöönpanoon liittyvistä menettelyistä aiheutuneet menot piti kattaa biosidivalmisteiden rekisteröintiin liittyvillä hakemusmaksuilla; toteaa, että vuonna 2014 kerätyt maksut kattoivat kuitenkin menoista ainoastaan 17 prosenttia, ja loppuosa rahoitettiin viraston talousarvioon maksetuilla unionin rahoitusosuuksilla ja EFTA-maiden rahoitusosuuksilla; panee merkille viraston kommentin komission virheellisestä oletuksesta, että virasto on luonteeltaan pitkälti omarahoitteinen BRP-asetukseen liittyvien kustannusten osalta;

5.  panee merkille rahoitusvarauksen puuttumisesta johtuvat viraston vaikeudet saada lisäavustusta vuosina, jolloin biosidimaksuista saadut tulot jäävät arvioitua pienemmiksi; panee merkille viraston esittämän huolen siitä, että jos tilanne jatkuu muuttumattomana ja sitä ei korjata korottamalla avustusta, viraston on erittäin vaikeaa jatkaa kaikkien niiden tehtäviensä hoitamista, joihin ei liity maksujen perimistä;

6.  korostaa, että virasto sai unionilta vuonna 2014 PIC-asetukseen liittyvän 1,3 miljoonan euron suuruisen avustuksen, jonka turvin se kykeni saattamaan valmistelutoimet loppuun ja huolehtimaan menestyksekkäästi siitä, että PIC-asetus tuli voimaan 1. maaliskuuta 2014;

7.  toteaa, että REACH-asetuksen mukaisista maksuista ja aineiden ja seosten luokitus-, merkintä- ja pakkaustoiminnasta vuonna 2014 saadut tulot (REACH-asetuksen mukaiset rekisteröintimaksut, pk-yrityksiin liittyvä tarkastustoiminta ja vararahastojen korkotulot) nousivat 27,8 miljoonaan euroon ja ylittivät siten ennusteet;

8.  muistuttaa, että kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006(15) (REACH-asetus) mukaisesti virasto saa rahoituksensa maksuista, joita teollisuus suorittaa kemiallisten aineiden rekisteröimisestä, sekä unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 966/2012(16) (varainhoitoasetus) 208 artiklassa tarkoitetusta unionin mahdollisesti myöntämästä tasapainottavasta avustuksesta; toteaa lisäksi, että vuonna 2014 virasto kattoi neljättä vuotta peräkkäin rahoituksensa kokonaan REACH-asetuksen mukaisesta toiminnastaan ja luokitus-, merkintä- ja pakkaustoiminnastaan saamillaan tuloilla;

9.  onnittelee virastoa siitä, että se on kehittänyt raportointiaan edelleen ja virtaviivaistanut taloushallinnon prosessejaan;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

10.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan osastoissa 3, 4 ja 5 (toimintamenot) siirrettiin sidotuista määrärahoista 35 prosenttia vuodelle 2015, mikä merkitsee 11 prosentin vähennystä edellisvuoteen verrattuna; panee merkille, että siirrot johtuivat lähinnä suunniteltujen tietotekniikan kehittämishankkeiden monivuotisuudesta, tilattuihin mutta ei vielä vuoden päättyessä saatuihin käännöksiin liittyvistä kuluista sekä ainearvioinneista, joiden lakisääteinen määräaika oli 2015;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

11.  panee merkille, että viraston antamien tietojen mukaan toteuttaessaan talousarviotaan vuonna 2014 se allekirjoitti 736 sopimusta, joista 548 puitesopimusten yhteydessä ja 188 hankintamenettelyn tuloksena; toteaa, että jälkimmäiseen luokkaan kuuluvista sopimuksista 23 allekirjoitettiin poikkeuksellisen neuvottelumenettelyn tuloksena ja 11 näistä 23:sta koski oikeudellisia palveluja;

12.  panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2014 virasto saavutti palvelukseen ottamista koskevat tavoitteensa ja 97 prosenttia väliaikaisista toimista ja 94 prosenttia sopimussuhteisen toimihenkilön toimista oli täytetty vuoden loppuun mennessä; toteaa myös, että vuoden 2014 lopussa toimessa olevia tai palvelukseen otettavia väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvia oli 479 ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä 106; toteaa, että vuoden 2014 alussa hyväksyttiin urakehityksen alalla uudet sisäisen liikkuvuuden periaatteet sisäisen liikkuvuuden mahdollisuuksien edistämiseksi ja prosessin dynaamisuuden lisäämiseksi;

13.  panee tyytyväisenä merkille, että häirinnän ennaltaehkäisemistoimien täytäntöönpanon seurauksena vuoden 2014 aikana nimitettiin ja koulutettiin neljä uutta luottamuksellista neuvonantajaa;

14.  toteaa, että virasto osoittaa 78 prosenttia henkilöresursseistaan operatiivisiin tehtäviin; kannustaa virastoa jatkamaan samaan tapaan;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

15.  toteaa, että virasto pani täytäntöön eturistiriitojen hallintaa tarkastetuissa EU:n virastoissa koskevassa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 15/2012 esitetyt suositukset; toteaa myös, että virasto tarkastelee säännöllisesti uudelleen eturistiriitoja koskevia toimintaperiaatteitaan;

16.  panee merkille, että keskuksen antamien tietojen mukaan sillä on neljä perustamisasetuksen nojalla perustettua tieteellistä komiteaa, jotka laativat virallisia lausuntoja ja suosituksia; panee merkille, että komiteat koostuvat asiantuntijoista, joista lähes kaikki ovat jäsenvaltioiden nimeämiä tai nimittämiä virkamiehiä, ja sidosryhmillä on lupa toimia vain tarkkailijoina; toteaa, että näiden komiteoiden jäsenten eturistiriitojen ennaltaehkäisyyn sovelletaan tiukasti viraston mahdollisten eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevaa menettelyä, myös vuotuisia ilmoituksia sidonnaisuuksista ja suullisia ilmoituksia kunkin kokouksen aluksi;

17.  toteaa, että viraston antamien tietojen mukaan se päätti, että sen epävirallisten työryhmien, asiantuntijaryhmien ja keskustelufoorumien jäsenten on kuuluttava eturistiriitojen hallinnan piiriin ja että tähän kuuluvat vuotuiset ilmoitukset sidonnaisuuksista ja suulliset ilmoitukset kunkin kokouksen aluksi;

18.  katsoo, että viraston vuosikertomuksilla voisi olla tärkeä merkitys avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja lahjomattomuuden noudattamisessa; kehottaa virastoa sisällyttämään vuosikertomukseensa näitä asioita koskevan luvun;

Sisäinen valvonta

19.  toteaa, että varainhoitoasetuksen voimaantulon myötä viraston hallintoneuvosto antoi uudet täytäntöönpanosäännöt, joita on sovellettu 1. tammikuuta 2015 alkaen; toteaa myös, että täytäntöönpanosääntöihin kuuluvat säännöt ohjelmien, hankkeiden ja toiminnan ennakkoarviointien ja jälkiarviointien toteuttamisesta; panee merkille, että viraston nykyisessä sisäisen valvonnan järjestelmässä korostetaan voimakkaasti ennakkotarkastuksia, ja jälkitarkastuksia on tehty lähinnä tietotekniikkahankkeista virastossa projektinhallintaan sovellettavan PRINCE2-metodologian mukaisesti; pyytää virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle uusien sääntöjen täytäntöönpanon tuloksista;

20.  panee merkille, että viraston antamien tietojen mukaan sen hallintoneuvosto hyväksyi petostentorjuntastrategian joulukuussa 2014; toteaa, että strategia kattaa vuodet 2015–2016 ja sisältää toimintasuunnitelman, jossa on tänä aikana toteutettavia erityistoimia; panee merkille, että ennen strategian hyväksymistä tehdyssä sisäisessä riskinarvioinnissa havaittiin, että viraston riskiprofiili oli matala; toteaa, että strategian päätavoitteena on laaja-alaisen petostentorjuntakulttuurin kehittäminen virastossa siten, että pääpaino on valistuksessa;

Sisäinen tarkastus

21.  panee merkille, että viraston antamien tietojen mukaan komission sisäinen tarkastus (IAS) teki vuonna 2014 myyntilupahakemuksia koskevan tarkastuksen arvioidakseen ja antaakseen varmuuden siitä, pystytäänkö myyntilupahakemusprosessia koskevilla hallintojärjestelmillä ja sisäisen valvonnan järjestelmillä varmistamaan riittävällä tavalla ja tehokkaasti hakemusten käsittely määräajassa; toteaa, että tarkastus johti viiteen ”tärkeäksi” luokiteltuun suositukseen ja että yhtään ”kriittistä” tai ”erittäin tärkeää” suositusta ei annettu;

22.  panee tyytyväisenä merkille, että IAS saattoi päätökseen kaikki kemikaaliviraston komiteoiden hallinnoinnista vuonna 2013 tehdyn tarkastuksen johdosta toteutetut korjaavat toimet;

23.  panee merkille, että viraston sisäinen tarkastus toimitti tarkastuslausumaan liittyviä tarkastuksia, jotka koskivat luottamuksellisuutta koskevan pyynnön tarkistamista, henkilöstön koulutusta ja kehittämistä sekä BPR-prosessien neuvoa-antavaa tarkastusta; toteaa, että toimintasuunnitelmat on laadittu vastauksena IAS:n ja viraston oman sisäisen tarkastuksen antamiin suosituksiin;

Muita huomautuksia

24.  panee merkille, että ISO 9001:2008-sertifikaattia koskevassa tarkastuksessa todettiin, että menettelyt ja työohjeet REACH-järjestelmässä sekä CLP-prosesseissa oli kuvattu hyvin viraston integroidussa hallintojärjestelmässä; toteaa, että viraston antamien tietojen mukaan se jatkaa työtään toimiensa tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi, ja toteaa myös, että virasto soveltaa samaa sertifiointia PIC- ja BPR-toimiinsa; toteaa, että virasto aikoo integroida ympäristöasioiden hallintajärjestelmän laadunvalvontajärjestelmäänsä;

°

°  °

25.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta [erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta] [xx xxxx 2016] antamaansa päätöslauselmaan](17).

22.1.2016

YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2184(DEC))

Valmistelija: Giovanni La Via

EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  palauttaa mieliin, että Euroopan kemikaalivirasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 966/2012(18) (varainhoitoasetus) 208 artiklassa tarkoitettu konsolidoitu yhteisö;

2.  muistuttaa, että vuodesta 2012 lähtien viraston tehtävänä on ollut vastata Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 528/2012(19) (BPR-asetus) liittyvien teknisten, tieteellisten ja hallinnollisten näkökohtien hallinnoinnista ja näitä näkökohtia koskevien toimien toteuttamisesta sekä samankaltaisista tehtävistä, jotka liittyvät vaarallisten kemikaalien vientiin ja tuontiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012(20) (PIC-asetus) mukaisesti;

3.  panee merkille BPR-asetuksen osalta, että viraston biosidivalmisteihin liittyvät menot rahoitetaan osittain teollisuuden maksamilla maksuilla ja osittain varainhoitoasetuksen 208 artiklassa tarkoitetulla unionin avustuksella; korostaa näin ollen, että avoimuuden varmistaminen on äärimmäisen tärkeää;

4.  panee huolestuneena merkille, että vuonna 2014 viraston oli suoritettava biosideihin liittyvät tehtävänsä vakavien talousarvio- ja henkilöstörajoitusten vallitessa, sillä vuonna 2014 kerätyt biosidimaksut jäivät paljon arvioitua pienemmiksi (1,3 miljoonaa euroa) ja kattoivat ainoastaan 17 prosenttia biosideihin liittyvistä menoista; panee merkille, että tästä syystä komissio vahvisti virastoa koskevaa budjettikohtaa määrärahasiirrolla ja että virasto myös pyrki tasapainottamaan menojaan tulojen pieneneminen huomioon ottaen;

5.  panee merkille rahoitusvarauksen puuttumisesta johtuvat viraston vaikeudet saada lisäavustusta vuosina, jolloin biosidimaksuista saadut tulot jäävät arvioitua pienemmiksi; panee merkille viraston esittämän huolen siitä, että jos tilanne jatkuu muuttumattomana ja sitä ei korjata korottamalla avustusta, viraston on erittäin vaikeaa jatkaa kaikkien niiden tehtäviensä hoitamista, joihin ei liity maksujen perimistä;

6.  korostaa, että virasto sai unionilta vuonna 2014 PIC-asetukseen liittyvän 1,3 miljoonan euron suuruisen avustuksen, jonka turvin se kykeni saattamaan valmistelutoimet loppuun ja huolehtimaan menestyksekkäästi siitä, että PIC-asetus tuli voimaan 1. maaliskuuta 2014;

7.  toteaa, että Reach-asetuksen mukaisesti ja luokitus-, merkintä- ja pakkaustoiminnasta perityistä maksuista vuonna 2014 saadut tulot (REACH-asetuksen mukaiset rekisteröintimaksut, pk-yrityksiin liittyvä tarkastustoiminta ja vararahastojen korkotulot) nousivat 27,8 miljoonaan euroon ja ylittivät siten ennusteet;

8.  muistuttaa, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006(21) (REACH-asetus) mukaisesti virasto saa rahoituksensa maksuista, joita teollisuus suorittaa kemiallisten aineiden rekisteröimisestä, sekä mahdollisesti unionin myöntämästä varainhoitoasetuksen 208 artiklassa tarkoitetusta tasapainottavasta avustuksesta; toteaa lisäksi, että vuonna 2014 virasto kattoi neljättä vuotta peräkkäin rahoituksensa kokonaan REACH-asetuksen mukaisesta toiminnastaan ja luokitus-, merkintä- ja pakkaustoiminnastaan saamillaan tuloilla;

9.  on tyytyväinen siihen, että virasto on sitoutunut ryhtymään jatkotoimiin edellisvuoden huomautusten johdosta ja kiittää sitä seuraavalle vuodelle siirrettyjen määrärahojen osuuden painamisesta keskimäärin alle 10 prosentin kaikkien määräysten osalta sekä kannustaa virastoa jatkamaan pyrkimyksiään määrärahasiirtojen vähentämiseksi aina kun se on mahdollista; panee merkille, että vuonna 2014 määrärahasiirrot seuraavalle vuodelle johtuivat pääasiassa suunniteltujen tietotekniikan kehittämishankkeiden monivuotisesta luonteesta (4,5 miljoonaa euroa), vuonna 2014 tilattujen, mutta vuoden loppuun mennessä toimittamatta ja maksamatta jääneiden käännöstöiden kustannuksista (0,5 miljoonaa euroa) sekä ainearvioinneista, joiden lakisääteinen määräaika oli vuonna 2015 (1,9 miljoonaa euroa);

10.  onnittelee virastoa siitä, että se on kehittänyt raportointiaan edelleen ja virtaviivaistanut taloushallinnon prosessejaan;

11.  pitää myönteisenä lähestymistapaa, jonka viraston hallintoneuvosto on omaksunut avoimuutta kohtaan ja jolla se samalla ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen antaman kehotuksen; kehottaa virastoa pitämään sisäiset menettelynsä jatkuvasti ajantasaisina henkilöstönsä riippumattomuuden varmistamiseksi;

12.  pyytää viraston asiasta vastaavaa elintä panemaan petostentorjuntastrategian täytäntöön mahdollisimman pian;

13.  panee merkille, että virasto vähensi vuonna 2014 REACH-asetukseen ja luokitus-, merkintä- ja pakkaustoimintaan liittyviä virkapaikkoja vuoden 2014 talousarviota koskevan päätöksen mukaisesti ja ylitti palvelukseen ottamista koskevat tavoitteensa, sillä vuoden 2014 lopussa 97 prosenttia sen (REACH-asetukseen, luokitus-, merkintä- ja pakkaustoimintaan, biosideihin ja PIC-asetukseen liittyvistä) viroista oli täytetty; panee erityisesti merkille, että vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 495 väliaikaisesta toimesta 479 oli täytetty ja palvelukseen oli otettu 118 sopimussuhteista toimihenkilöä ja kansallista asiantuntijaa;

14.  toteaa, että virasto osoittaa 78 prosenttia henkilöresursseistaan operatiivisiin tehtäviin; kannustaa virastoa jatkamaan samaan tapaan;

15.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2013 antamassa tarkastuslausumassa esitetyn varauman, jonka mukaan – ottaen huomioon, että viraston toimivaltuuksiin ei kuulu kansallisen tason tarkastuksia eikä tarkastuksia paikalla – ei voitu vahvistaa, että Euroopan unionin markkinoilla liikkuu ainoastaan rekisteröityjä tai hyväksyttyjä aineita ja tuotteita, joista on suoritettu maksu virastolle;

16.  on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan viraston varainhoitovuodelta 2014 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

17.  suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan kemikaaliviraston pääjohtajalle myönnetään vastuuvapaus viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

21.1.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

62

3

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Daniel Dalton

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Bodil Valero

(1)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 131.

(2)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 131.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(5)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 131.

(8)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 131.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(11)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(14)

EUVL L 201, 27.7.2012, s. 60.

(15)

EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(16)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(17)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2016)0000.

(18)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25. lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(19)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22. toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1).

(20)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, annettu 4. heinäkuuta 2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 60).

(21)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18. joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

Oikeudellinen huomautus