Postupak : 2015/2184(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0118/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0118/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.33
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0169

IZVJEŠĆE     
PDF 622kWORD 128k
8.4.2016
PE 569.747v02-00 A8-0118/2016

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2014.

(2015/2184(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Derek Vaughan

 1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA


1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2014.

(2015/2184(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2014. s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ(4), a posebno njezin članak 97.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0118/2016),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za kemikalije za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za kemikalije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2014.

(2015/2184(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2014. s odgovorima Agencije(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ(10), a posebno njezin članak 97.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(11),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0118/2016),

1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Europske agencije za kemikalije odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2014.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za kemikalije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2014.

(2015/2184(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0118/2016),

A.  budući da je prema njezinim financijskim izvještajima konačni proračun Europske agencije za kemikalije („Agencija”) za financijsku godinu 2014. iznosio 114 112 193 EUR, što je povećanje od 6,37 % u odnosu na 2013.;

B.  budući da je Agencija primila subvencije Unije u iznosu od 6 513 623 EUR od Komisije te druge doprinose i sredstva od Komisije u iznosu od 1 244 421 EUR;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije za financijsku godinu 2014. pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

1.  podsjeća na to da je od 2012. Agenciji povjerena zadaća da provodi tehničke, znanstvene i upravne aspekte Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda(13) („Uredba o biocidnim proizvodima”) te da njima upravlja, kao i da izvršava slične zadaće povezane s izvozom i uvozom opasnih kemikalija u okviru Uredbe (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija(14) („Uredba o postupku prethodnog pristanka”);

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.

2.  potvrđuje na temelju navoda Agencije da je ona na svojoj internetskoj stranici radi uvida javnosti objavila izjave o financijskim interesima svih službenih tijela, kao i članova uprave te žalbenog vijeća; primjećuje da postupci Agencije za sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa obuhvaćaju i vanjsko i privremeno osoblje;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  primjećuje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 97,08 % te da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 87,46 %; primjećuje da je u usporedbi s prethodnom godinom stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja porasla za 3,28 %;

4.  napominje da su se rashodi za postupke povezane s novom provedbom Uredbe o biocidnim proizvodima trebali pokriti od naknada za registraciju biocidnih proizvoda; uzima u obzir da je od naknada prikupljenih 2014. pokriveno samo 17 % tih rashoda te da se preostali dio financirao doprinosima Unije i zemalja Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) proračunu Agencije; prima na znanje komentar Agencije o neispravnoj pretpostavci Komisije da će se Agencija uvelike sama financirati što se tiče troškova povezanih s Uredbom o biocidnim proizvodima;

5.  primjećuje poteškoće Agencije da u nedostatku financijske rezerve dobije dodatne subvencije za godine u kojima financijski prihod od naknada za biocide bude niži od procijenjenog; prima na znanje zabrinutost Agencije da će joj biti vrlo teško nastaviti izvršavati sve svoje obaveze za koje se ne ubiru naknade ako se ovakva situacija nastavi i ne kompenzira većim iznosom subvencije;

6.  ističe da je Agencija 2014. za Uredbu o postupku prethodnog pristanka od Unije dobila ukupno 1,3 milijuna EUR te da joj je taj doprinos omogućio da dovrši pripremne aktivnosti i zajamči uspješno stupanje na snagu spomenute Uredbe 1. ožujka 2014.;

7.  napominje da su prihodi od naknada i troškova za registraciju, evaluaciju, autorizaciju i ograničavanje kemikalija (REACH) te za razvrstavanje, označivanje i pakiranje tvari i smjesa (CLP) 2014. iznosili 27,8 milijuna EUR (od prihoda od naknada za registracije u okviru REACH-a, provjere rada malih i srednjih poduzeća te kamata na rezerve), čime su nadmašena predviđanja;

8.  podsjeća na to da se, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ(15) („Uredba REACH”), Agencija financira naknadama koje industrija plaća za registraciju kemijskih tvari te mogućom subvencijom Unije za uravnoteženje proračuna, u skladu s člankom 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(16) („Financijska uredba”); štoviše, napominje da se 2014. Agencija četvrtu godinu za redom u potpunosti financirala prihodom od naknada za djelovanje u okviru aktivnosti REACH i CLP;

9.  čestita Agenciji na daljnjem razvoju načina izvješćivanja i modernizaciji njezinih financijskih postupaka;

Obveze i prijenosi

10.  na temelju izvješća Revizorskog suda primjećuje da je razina odobrenih sredstava za koje su preuzete obveze, prenesenih u 2015., iznosila 35 % za glave III., IV. i V. (operativni troškovi), što je smanjenje od 11 % u odnosu na prethodnu godinu; potvrđuje da su ti prijenosi uglavnom rezultat višegodišnje prirode planiranih razvojnih informatičkih projekata, troškova naručenih prijevoda koji nisu isporučeni do kraja godine te evaluacije tvari za koje je propisani rok bio 2015. godine;

Postupci nabave i zapošljavanja

11.  zaključuje na temelju navoda Agencije da je 2014., u okviru izvršenja svojeg proračuna, Agencija potpisala 736 ugovora, od kojih je 548 bilo u sklopu okvirnih ugovora, dok je njih 188 proizašlo iz nabave; primjećuje da su 23 ugovora iz potonje kategorije potpisana kao rezultat izvanrednih pregovaračkih postupaka i da se 11 od tih 23 ugovora odnosi na pravne usluge;

12.  sa zadovoljstvom primjećuje da je 2014. ostvaren cilj Agencije u pogledu zapošljavanja i da je krajem te godine popunjeno 97 % privremenih radnih mjesta i 94 % radnih mjesta za ugovorne djelatnike; štoviše, primjećuje da je krajem 2014. godine 479 privremenih djelatnika i 106 ugovornih djelatnika bilo zaposleno ili u procesu zapošljavanja; potvrđuje da je početkom 2014. odobrena nova politika unutarnje mobilnosti u području razvoja karijere radi poboljšanja mogućnosti unutarnje mobilnosti i veće dinamičnosti postupka;

13.  sa zadovoljstvom primjećuje da su nakon provedbe politike sprečavanja zlostavljanja imenovana i osposobljena još četiri povjerljiva savjetnika tijekom 2014.;

14.  napominje da je 78 % ljudskih resursa Agencije namijenjeno operativnim aktivnostima; potiče Agenciju da nastavi u tom smjeru;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

15.  potvrđuje da je Agencija provela preporuke iz tematskog izvješća Revizorskog suda br. 15/2012 o upravljanju sukobima interesa u odabranim agencijama EU-a; nadalje, primjećuje da Agencija redovito preispituje i ažurira svoje politike o sukobima interesa;

16.  primjećuje na temelju navoda Agencije da je na temelju svoje uredbe o osnivanju osnovala četiri znanstvena odbora koji izdaju službena mišljenja i preporuke; prima na znanje da te odbore čine stručnjaci, od kojih su gotovo svi javni dužnosnici koje su predložile ili imenovale države članice, a dionici smiju sudjelovati samo kao promatrači; potvrđuje da je za sprečavanje sukoba interesa tih članova odbora strogo nadležan postupak Agencije za sprečavanje i postupanje u mogućem slučaju sukoba interesa, uključujući godišnje izjave o financijskim interesima i usmene izjave na početku svakog sastanka;

17.  potvrđuje na temelju navoda Agencije da je članove svojih neformalnih radnih skupina, stručnih skupina i foruma za vođenje rasprava odlučila podvrgnuti postupku upravljanja sukobom interesa, što uključuje godišnje izjave o financijskim interesima i usmene izjave na početku svakog sastanka;

18.  navodi da bi godišnja izvješća Agencije mogla imati važnu ulogu u pridržavanju pravila o transparentnosti, odgovornosti i integritetu; poziva Agenciju da u svoje godišnje izvješće uvrsti redovno poglavlje o tim sastavnicama;

Unutarnja kontrola

19.  primjećuje da je nakon stupanja na snagu i primjene Financijske uredbe upravni odbor Agencije usvojio nova provedbena pravila koja su primjenjiva od 1. siječnja 2015.; nadalje, primjećuje da ta provedbena pravila određuju pravila za provedbu ex ante i ex post procjene programa, projekata i aktivnosti; primjećuje da se u trenutačnom sustavu unutarnje kontrole Agencije snažan naglasak stavlja na ex ante kontrolu, dok se ex post procjena uglavnom provodi za informatičke projekte, u skladu s primjenjivom metodologijom PRINCE2 za upravljanje projektima u Agenciji; poziva Agenciju da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatima provedbe tih novih pravila;

20.  potvrđuje na temelju navoda Agencije da je njezin upravni odbor u prosincu 2014. usvojio strategiju za borbu protiv prijevara; napominje da se ta strategija odnosi na 2015. i 2016. godinu i da sadrži akcijski plan s posebnim mjerama koje se trebaju provesti u tom razdoblju; prima na znanje da je interna procjena rizika od prijevare, koja je prethodila usvajanju te strategije, pokazala da je profil rizika Agencije nizak; napominje da je glavni cilj te strategije razvoj sveobuhvatne kulture borbe protiv prijevara u Agenciji, s naglaskom na podizanju razine osviještenosti;

Unutarnja revizija

21.  potvrđuje na temelju navoda Agencije da je 2014. Služba Komisije za unutarnju reviziju provela reviziju „podnošenja prijava za odobrenje” u svrhu procjene i pružanja jamstva o tome jesu li sustavi upravljanja i unutarnje kontrole za upravljanje postupkom „podnošenja prijava za odobrenje” primjereni i dovoljno učinkoviti da bi se zajamčila obrada prijava u propisanim vremenskim rokovima; primjećuje da je revizija rezultirala objavom pet preporuka s oznakom „važno” te da nije objavljena nijedna preporuka s oznakom „kritično” ili „vrlo važno”;

22.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju završila sve nedovršene radnje iz revizije o „upravljanju odborima u Agenciji” provedene 2013.;

23.  prima na znanje da je Odjel Agencije za unutarnju reviziju proveo revizije u svrhu davanja izjave o jamstvu u pogledu provedbe provjere zahtjeva za povjerljivost, obuke osoblja i razvoja, kao i savjetodavnu reviziju postupaka povezanih s Uredbom o biocidnim proizvodima; primjećuje da su razvijeni akcijski planovi kao odgovor na preporuke Službe Komisije za unutarnju reviziju i Odjela Agencije za unutarnju reviziju;

Ostale primjedbe

24.  primjećuje da je revizija za izdavanje certifikata ISO 9001:2008 pokazala da su postupci i radne upute za REACH i CLP u svojem integriranom sustavu upravljanja dobro opisani; primjećuje na temelju navoda Agencije da i dalje radi na povećanju učinkovitosti i djelotvornosti svojih operacija te također primjećuje da će Agencija zatražiti jednaku certifikaciju svojih aktivnosti povezanih s Uredbom o postupku prethodnog pristanka i Uredbom o biocidnim proizvodima; primjećuje da će Agencija nastaviti integraciju sustava upravljanja okolišem u svoj sustav upravljanja kvalitetom;

°

°  °

25.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx xxxx 2016.](17) o [uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija].

22.1.2016

MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za kemikalije za financijsku godinu 2014.

(2015/2184(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Giovanni La Via

PRIJEDLOZI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  podsjeća da je Europska agencija za kemikalije („Agencija”) konsolidirani subjekt u skladu s člankom 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(18) (Financijska uredba);

2.  podsjeća da je od 2012. Agenciji povjerena zadaća da provodi tehničke, znanstvene i administrativne aspekte Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(19) (Uredba o biocidnim proizvodima) te da njima upravlja, kao i slične zadaće povezane s izvozom i uvozom opasnih kemikalija u okviru Uredbe (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(20) (Uredba o postupku prethodnog pristanka);

3.  podsjeća da se, uzimajući u obzir Uredbu o biocidnim proizvodima, biocidni proizvodi Agencije djelomično financiraju od naknada koje plaća industrija, a djelomično subvencijama EU-a, u skladu s člankom 208. Financijske uredbe; stoga naglašava da je od iznimne važnosti zajamčiti transparentnost;

4.  sa zabrinutošću potvrđuje da je Agencija 2014. bila primorana provesti aktivnosti u području biocida uz oštre restrikcije u pogledu proračuna i ljudskih resursa zbog toga što su naknade za biocide prikupljene 2014. bile mnogo niže nego što je procijenjeno (1,3 milijuna EUR) i pokrile su samo 17 % troškova povezanih s biocidima; napominje da je kao rezultat toga proračunska linija Agencije nadopunjena proračunskim transferom Komisije te da je Agencija također poduzela napore kako bi poravnala niži prihod s troškovima;

5.  primjećuje poteškoće Agencije da u nedostatku financijske rezerve dobije dodatne subvencije za godine u kojima financijski prihod od naknada za biocide bude niži od procijenjenog; prima na znanje zabrinutost Agencije jer će, ako se ovakva situacija nastavi i ne kompenzira većim iznosom subvencije, Agenciji biti vrlo teško nastaviti izvršavati sve svoje obaveze za koje se ne ubiru naknade;

6.  ističe da je Agencija 2014. za Uredbu o postupku prethodnog pristanka od Unije dobila ukupno 1,3 milijuna EUR te da joj je taj doprinos omogućio da dovrši pripremne aktivnosti i zajamči uspješno stupanje na snagu spomenute Uredbe 1. ožujka 2014.;

7.  napominje da su prihodi od naknada i troškova za registraciju, evaluaciju, autorizaciju i ograničavanje kemikalija (REACH) te za klasifikaciju, označivanje i pakiranje 2014. iznosili 27,8 milijuna EUR (od prihoda od naknada za registracije u okviru REACH-a, provjere rada malih i srednjih poduzeća te kamata na rezerve), čime su nadmašili predviđanja;

8.  podsjeća da se, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (21) (Uredba REACH), Agencija financira naknadama koje industrija plaća za registraciju kemijskih tvari te mogućom subvencijom Unije za uravnoteženje proračuna, u skladu s člankom 208. Financijske uredbe; štoviše, napominje da se 2014. Agencija četvrtu godinu za redom u potpunosti financirala prihodom od naknada za djelovanje u okviru registracije, evaluacije, autorizacije i ograničavanja kemikalija (REACH) te klasifikacije, označivanja i pakiranja;

9.  pozdravlja predanost Agencije da poduzima radnje na temelju komentara upućenih prethodnih godina te joj čestita na smanjenju stope prijenosa koja je u prosjeku niža od 10 % za sve uredbe i potiče je da i dalje ulaže napore u smanjenje prijenosa kad god je to moguće; napominje da su prijenosi za 2014. uglavnom rezultat višegodišnjih planiranih projekata razvoja IT-a (4,5 milijuna EUR), troškova za prijevode naručene 2014. koji nisu izvršeni i plaćeni do kraja te godine (0,5 milijuna EUR) te evaluacija tvari za koje je propisani rok 2015. (1,9 milijuna EUR);

10.  čestita Agenciji na daljnjem razvoju izvješćivanja i modernizaciji njezinih financijskih postupaka;

11.  pozdravlja transparentan pristup koji je usvojio Upravni odbor Agencije, čime je također odgovorio na zahtjev Europskog ombudsmana; poziva Agenciju da stalno ažurira svoje unutarnje postupke radi jamčenja neovisnosti svoga osoblja;

12.  traži od nadležnog tijela Agencije da čim prije provede strategiju za borbu protiv prijevara;

13.  napominje da je 2014. Agencija u skladu s odlukom o proračunu za 2014. smanjila broj radnih mjesta za registraciju, evaluaciju, autorizaciju i ograničavanje kemikalija (REACH) te klasifikaciju, označivanje i pakiranje te da je premašila svoj cilj zapošljavanja sa 97 % popunjenih radnih mjesta na kraju iste godine (za registraciju, evaluaciju, autorizaciju i ograničavanje kemikalija (REACH) te klasifikaciju, označivanje i pakiranje, biocide te Uredbu o postupku prethodnog pristanka); štoviše, ističe da je do kraja 2014. popunjeno 479 od 495 radnih mjesta za privremene djelatnike te 118 za ugovorne djelatnike i upućene nacionalne stručnjake;

14.  napominje da je 78 % ljudskih resursa Agencije namijenjeno operativnim aktivnostima; potiče Agenciju da nastavi u tom smjeru;

15.  prima na znanje zadršku o izjavi o jamstvu Revizorskog suda za 2013. s obzirom na to da Agencija nije ovlaštena za kontrole ili inspekcije na nacionalnoj razini te stoga ne može potvrditi da su na europskom tržištu dostupne samo registrirane i odobrene tvari i proizvodi za koje je Agenciji plaćena naknada;

16.  pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud objavio da su transakcije na kojima se temelje godišnji financijski izvještaji Agencije za financijsku godinu 2014. zakonite i pravilne u svim značajnim aspektima;

17.  na temelju dostupnih činjenica preporučuje da se izvršnom direktoru Europske agencije za kemikalije dade razrješnica za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2014.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

21.1.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

62

3

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Daniel Dalton

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

4.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Bodil Valero

(1)

SL C 409, 9.12.2015., str. 131.

(2)

SL C 409, 9.12.2015., str. 131.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(5)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 409, 9.12.2015., str. 131.

(8)

SL C 409, 9.12.2015., str. 131.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(11)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(14)

SL L 201, 27.7.2012., str. 60.

(15)

SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(16)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(17)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

(18)

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012. Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom), br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str.1.).

(19)

Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 27.6.2012.. str. 1).

(20)

Uredba (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (SL L 201, 27.7.2012., str. 60.)

(21)

Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.)

Pravna napomena