Procedūra : 2015/2184(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0118/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0118/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.33
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0169

ZIŅOJUMS     
PDF 711kWORD 128k
8.4.2016
PE 569.747v02-00 A8-0118/2016

par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2184(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Derek Vaughan

 1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS


1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2184(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK(4), un jo īpaši tās 97. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0118/2016),

1.  sniedz Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2015/2184(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK(10), un jo īpaši tās 97. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0118/2016),

1.  konstatē, ka Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2014. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2184(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0118/2016),

A.  tā kā Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatos ir norādīts, ka tās 2014. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 114 112 193, kas ir par 6,37 % vairāk nekā 2013. gadā;

B.  tā kā Aģentūra saņēma Savienības subsīdijas EUR 6 513 623 apmērā no Komisijas, kā arī citus maksājumus un finansējumu no Komisijas EUR 1 244 421 apmērā;

C.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras gada pārskatiem par 2014. finanšu gadu (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras 2014. finanšu gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

1.  atgādina, ka no 2012. gada Aģentūrai ir dots uzdevums pārvaldīt un īstenot tehniskus, zinātniskus un administratīvus Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulas (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu(13) (Biocīdu regulas) aspektus, kā arī līdzīgus uzdevumus, kas saistīti ar bīstamu ķīmisku vielu eksportu un importu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu(14) (PIC regulu);

Saistībā ar 2013. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

2.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka tā savā tīmekļa vietnē publiskas kontroles vajadzībām ir publicējusi visu oficiālo struktūru, kā arī vadības un Apelācijas padomes interešu deklarācijas; atzīmē, ka gan uz ārējiem, gan uz pagaidu darbiniekiem attiecas Aģentūras procedūras interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.  atzīmē, ka 2014. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 97,08 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis — 87,46 %; atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis palielinājās par 3,28 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu;

4.  atzīmē, ka izdevumi par procedūrām, kas saistītas ar Biocīdu regulas jauno īstenošanu, principā bija jāsedz no maksas par biocīdu reģistrācijas pieteikumiem; atzīst, ka 2014. gadā iekasētās maksas sedza tikai 17 % no šiem izdevumiem, bet pārējo daļu finansēja no Savienības un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstu iemaksām Aģentūras budžetā; ņem vērā Aģentūras piezīmi par to, ka Komisija ir maldīgi pieņēmusi, ka attiecībā uz izmaksām, kas saistītas ar Biocīdu regulu, Aģentūra lielākoties pati finansē savu darbu;

5.  norāda, ka Aģentūrai bez finanšu rezerves ir grūti iegūt papildu subsīdijas tajos gados, kad finanšu ieņēmumi no maksām, kas saistītas ar biocīdiem, ir zemāki par plānotajiem; pieņem zināšanai Aģentūras bažas par to, ka, ja šāda situācija turpināsies un netiks kompensēta ar lielāku subsīdiju, Aģentūrai būs ārkārtīgi grūti turpināt veikt visus tos pienākumus, par kuriem tā nesaņem maksu;

6.  uzsver, ka Aģentūra 2014. gadā saņēma ar PIC regulu saistītu Savienības iemaksu kopumā EUR 1,3 miljonu apmērā un ka šī iemaksa ļāva tai pabeigt sagatavošanās darbus un nodrošināt PIC regulas piemērošanas sākšanu no 2014. gada 1. marta;

7.  norāda, ka ieņēmumi no maksām un nodevām, kas saistītas ar REACH un vielu un maisījumu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas darbībām, 2014. gadā bija EUR 27,8 miljoni (to pamatā bija ienākumi no maksām par REACH reģistrāciju, MVU pārbaužu darbs un procenti no rezervēm) un tādējādi pārsniedza plānotos;

8.  atgādina, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK(15) (REACH regula) Aģentūru finansē ar maksām, ko nozares pārstāvji maksā par ķīmisko vielu reģistrāciju, un ar iespējamām Savienības līdzsvarojošu subsīdiju, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(16) (Finanšu regula); norāda arī to, ka 2014. gadā (ceturto gadu pēc kārtas) Aģentūras finansējumu pilnībā veidoja ienākumi no maksām, kas iekasētas par REACH un klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas darbībām;

9.  pauž atzinību Aģentūrai par to, ka tā ir vēl vairāk uzlabojusi pārskatu sniegšanu un pilnveidojusi finanšu procedūras;

Saistības un pārnestās apropriācijas

10.  no Revīzijas palātas ziņojuma konstatē, ka uz 2015. gadu pārnesto saistību apropriāciju līmenis bija 35 % attiecībā uz III, IV un V sadaļu (darbības izdevumi), kas ir par 11 % mazāk nekā iepriekšējā gadā; atzīst, ka pārnesto saistību galvenais iemesls ir plānoto IT izstrādes projektu daudzgadība, kā arī pasūtīto, bet gada beigās vēl nesaņemto tulkojumu izmaksas un vielu izvērtējumi, kuriem reglamentētais termiņš bija 2015. gadā;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

11.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka 2014. gadā, īstenojot savu budžetu, tā parakstīja 736 līgumus, no kuriem 548 pamatā bija pamatlīgums, bet 188 — iepirkums; atzīmē, ka 23 pēdējās minētās kategorijas līgumi tika parakstīti ārkārtas pārrunu procedūras rezultātā un ka 11 no šiem 23 līgumiem attiecas uz juridiskiem pakalpojumiem;

12.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2014. gadā tika sasniegts Aģentūras darbā pieņemšanas mērķrādītājs, proti, gada beigās bija aizpildīti 97 % pagaidu štata vietu un 94 % līgumdarbinieku štata vietu; turklāt atzīmē, ka 2014. gada beigās Aģentūrā strādāja vai darbā pieņemšanas procesā bija 479 pagaidu darbinieki un 106 līgumdarbinieki; atzīst, ka 2014. gada sākumā tika apstiprināta jauna iekšējās mobilitātes politika karjeras izaugsmes jomā, lai uzlabotu iekšējās mobilitātes iespējas un lai process būtu dinamiskāks;

13.  ar gandarījumu atzīmē, ka pēc uzmākšanās novēršanas politikas īstenošanas 2014. gadā tika ieceltas un apmācītas vēl četras uzticības personas;

14.  norāda, ka pamatfunkciju izpildei Aģentūra atvēl 78 % no saviem cilvēkresursiem; mudina Aģentūru turpināt uzlabot šo rādītāju;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

15.  atzīst, ka Aģentūra īstenoja ieteikumus, kas sniegti Revīzijas palātas Īpašajā ziņojumā Nr. 15/2012 par interešu konflikta pārvaldību revīzijai atlasītajās ES aģentūrās; atzīmē arī, ka Aģentūra regulāri pārskata un atjaunina savu politiku interešu konfliktu jomā;

16.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju atzīmē, ka tai ir ar dibināšanas regulu izveidotas četras zinātniskās komitejas, kuras sniedz oficiālus atzinumus un ieteikumus; ņem vērā, ka šīs komitejas veido eksperti, no kuriem gandrīz visi ir dalībvalstu izvirzītas vai ieceltas amatpersonas, bet ieinteresētajām personām ir atļauts piedalīties tikai kā novērotājām; atzīst, ka šo komiteju locekļu interešu konfliktu novēršanu stingri kontrolē Aģentūras procedūra potenciālu interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai, tostarp ir paredzētas ikgadējas interešu deklarācijas un mutiskas deklarācijas katras sanāksmes sākumā;

17.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka tā ir nolēmusi savu neoficiālo darba grupu, ekspertu grupu un diskusiju forumu locekļiem piemērot interešu konfliktu pārvaldību, paredzot ikgadējas interešu deklarācijas un mutiskas deklarācijas katras sanāksmes sākumā;

18.  norāda, ka Aģentūras gada ziņojumiem varētu būt nozīmīga loma attiecībā uz pārredzamības, pārskatatbildības un integritātes regulējuma ievērošanu; aicina Aģentūru gada ziņojumā iekļaut standarta sadaļu par šiem elementiem;

Iekšējā kontrole

19.  atzīmē, ka pēc Finanšu regulas stāšanās spēkā Aģentūras valde pieņēma jaunus īstenošanas noteikumus, kas piemērojami kopš 2015. gada 1. janvāra; turklāt atzīmē, ka minētie īstenošanas noteikumi paredz noteikumus par programmu, projektu un darbību ex ante un ex post izvērtēšanas īstenošanu; konstatē, ka Aģentūras pašreizējā iekšējās kontroles sistēmā liels uzsvars likts uz ex ante kontroli, bet ex post izvērtēšana lielākoties veikta IT projektiem atbilstoši Aģentūrā piemērojamai projektu pārvaldības metodei PRINCE2; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par minēto jauno noteikumu īstenošanas rezultātiem;

20.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju atzīst, ka tās valde 2014. gada decembrī pieņēma krāpšanas apkarošanas stratēģiju; atzīmē, ka šī stratēģija attiecas uz 2015. un 2016. gadu un ietver rīcības plānu, kas paredz minētajā laikposmā īstenot konkrētas darbības; ņem vērā, ka pirms stratēģijas pieņemšanas veiktajā iekšējā krāpšanas riska novērtēšanā tika konstatēts, ka Aģentūras riska profils ir zems; atzīmē, ka stratēģijas galvenais mērķis ir izveidot Aģentūrā vispārēju pret krāpšanu vērstu gaisotni, īpašu uzmanību pievēršot izpratnes palielināšanai;

Iekšējā revīzija

21.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju atzīmē, ka 2014. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica revīziju par atļaujas pieteikumiem nolūkā novērtēt un pārliecināties, vai pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmas, kas attiecas uz atļaujas pieteikumu procesu, ir adekvātas un pietiekami efektīvas, lai nodrošinātu, ka pieteikumus var izskatīt noteiktajā termiņā; atzīmē, ka revīzijas rezultātā tika sniegti pieci par svarīgiem apzīmēti ieteikumi, bet neviens ārkārtīgi būtisks vai ļoti svarīgs ieteikums;

22.  ar gandarījumu atzīmē, ka IAS pabeidza visas nepabeigtās darbības, kas izrietēja no 2013. gada revīzijas par komiteju pārvaldību Aģentūrā;

23.  ņem vērā, ka Aģentūras iekšējās revīzijas struktūra (IAC) veica ticamības revīziju par konfidencialitātes pieprasījumu pārbaudes īstenošanu, darbinieku apmācību un attīstību, kā arī konsultatīvu revīziju par Biocīdu regulas procesiem; atzīmē, ka IAS un IAC ieteikumu izpildei ir sagatavoti rīcības plāni;

Citi komentāri

24.  atzīst, ka revīzijā par ISO 9001:2008 sertifikāciju konstatēts, ka procedūras un darba instrukcijas attiecībā uz REACH un vielu un maisījumu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas procesiem tās integrētajā pārvaldības sistēmā ir labi aprakstītas; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju atzīmē, ka tā turpina darbu pie savu darbību efektivitātes un lietderības palielināšanas, un atzīmē arī, ka Aģentūra šo pašu sertifikāciju piemēros arī savām PIC un Biocīdu regulas darbībām; atzīmē, ka Aģentūra sāks vides pārvaldības sistēmas integrēšanu savā kvalitātes pārvaldības sistēmā;

°

°  °

25.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz [2016. gada xx. xxxx] rezolūciju [par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli](17).

22.1.2016

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2184(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Giovanni La Via

IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atgādina, ka Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (turpmāk “Aģentūra”) ir konsolidēta struktūra saskaņā ar 208. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012(18) (Finanšu regula);

2.  norāda, ka no 2012. gada Aģentūrai ir dots uzdevums pārvaldīt un īstenot tehniskus, zinātniskus un administratīvus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012(19) (Biocīdu regulas) aspektus, kā arī līdzīgus uzdevumus, kas saistīti ar bīstamu ķīmisku vielu eksportu un importu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 649/2012(20) (Iepriekš norunātas piekrišanas (PIC) regulu);

3.  atgādina, ka saskaņā ar Biocīdu regulu Aģentūras ar biocīdiem saistītos izdevumus daļēji finansē no maksām, kuras iekasē no nozares pārstāvjiem, un daļēji — ar Savienības subsīdiju, ievērojot Finanšu regulas 208. pantu; tādēļ uzsver, ka ārkārtīgi liela nozīme ir pārredzamības nodrošināšanai;

4.  ar bažām atzīst, ka Aģentūrai 2014. gadā ar biocīdiem saistīti pasākumi bija jāveic ļoti ierobežota budžeta un cilvēkresursu apstākļos, jo 2014. gadā par biocīdiem iekasētās maksas apmērs (EUR 1,3 miljoni) bija daudz mazāks par plānoto un sedza tikai 17 % ar biocīdiem saistīto izdevumu; norāda, ka tādēļ Aģentūras budžeta pozīcija tika papildināta ar budžeta pārvietojumu no Komisijas un ka Aģentūra arī centās savus izdevumus pielāgot zemākajiem ienākumiem;

5.  norāda, ka Aģentūrai bez finanšu rezerves ir grūti iegūt papildu subsīdijas tajos gados, kad finanšu ieņēmumi no maksām par biocīdiem ir zemāki par plānotajiem; pieņem zināšanai Aģentūras bažas par to, ka, ja šāda situācija turpināsies un netiks kompensēta ar lielāku subsīdiju, Aģentūrai būs ārkārtīgi grūti turpināt veikt visus ar maksām nesaistītos pienākumus;

6.  uzsver, ka Aģentūra 2014. gadā saņēma ar PIC regulu saistītu Savienības iemaksu kopumā EUR 1,3 miljonu apmērā, un šī iemaksa ļāva tai pabeigt sagatavošanās darbus un nodrošināt PIC regulas veiksmīgu piemērošanu, sākot ar 2014. gada 1. martu;

7.  norāda, ka ieņēmumi no maksām un nodevām, kas saistītas ar REACH un klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas pasākumiem, 2014. gadā bija EUR 27,8 miljoni (to pamatā bija ienākumi no maksām par REACH reģistrāciju, MVU pārbaužu darbs un procenti no rezervēm) un tādējādi pārsniedza plānotos;

8.  atgādina, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006(21) (REACH regulu) Aģentūru finansē no maksām par ķīmisko vielu reģistrāciju, kuras iekasē no nozares pārstāvjiem, un ar iespējamu līdzsvarojošu Savienības subsīdiju, ievērojot Finanšu regulas 208. pantu; norāda arī to, ka 2014. gadā (ceturto gadu pēc kārtas) Aģentūras finansējumu pilnībā veidoja ienākumi no maksām, kas iekasētas par REACH un klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas darbībām;

9.  atzinīgi vērtē Aģentūras apņemšanos veikt pasākumus saistībā ar iepriekšējā gadā saņemtajiem komentāriem, kā arī pauž atzinību par to, ka Aģentūra ir samazinājusi pārnesto apropriāciju īpatsvaru vidēji zem 10 % saistībā ar visām regulām, un mudina to turpināt centienus pēc iespējas samazināt pārnesumus; norāda, ka 2014. gadā pārnesumus galvenokārt noteica plānoto IT izstrādes projektu daudzgadu raksturs (EUR 4,5 miljoni), 2014. gadā pasūtīto, bet līdz gada beigām nesaņemto un neapmaksāto tulkojumu izmaksas (EUR 0,5 miljoni), un vielu novērtējumi, kuru tiesību aktos noteiktais termiņš ir 2015. gadā (EUR 1,9 miljoni);

10.  pauž atzinību Aģentūrai par to, ka tā ir vēl vairāk uzlabojusi pārskatu sniegšanu un pilnveidojusi finanšu procedūras;

11.  atzinīgi vērtē Aģentūras valdes pieņemto pārredzamības nodrošināšanas pieeju, kas vienlaikus ir arī atbilde uz Eiropas ombuda pieprasījumu; aicina Aģentūru pastāvīgi atjaunināt iekšējās procedūras, lai nodrošinātu darbinieku neatkarību;

12.  prasa Aģentūras atbildīgajai struktūrai pēc iespējas drīzāk īstenot krāpšanas apkarošanas stratēģiju;

13.  norāda, ka 2014. gadā Aģentūra ir samazinājusi ar REACH un klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas darbībām saistīto štata vietu skaitu atbilstoši lēmumam par 2014. gada budžetu un ir pārsniegusi darbā pieņemšanas jomā izvirzīto mērķi, līdz gada beigām aizpildot 97 % štata vietu (saistībā ar REACH un klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, biocīdiem un PIC); konkrētāk, uzsver to, ka 2014. gada beigās no pieejamām 495 štata vietām aizpildītas bija 479 un tika nodarbināti 118 līgumdarbinieki un norīkoti valsts eksperti;

14.  norāda, ka pamatfunkciju izpildei Aģentūra atvēl 78 % no saviem cilvēkresursiem; mudina Aģentūru turpināt uzlabot šo rādītāju;

15.  pieņem zināšanai to, ka Revīzijas palātas sniegtajai 2013. gada ticamības deklarācijai bija pievienota atruna, jo Aģentūras mandāts neietver kontroles vai pārbaudes valstu līmenī un tāpēc nav iespējams apstiprināt, ka Eiropas tirgū ir pieejamas tikai reģistrētas un atļautas vielas un produkti, par ko samaksāta Aģentūras maksa;

16.  pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas palāta uzskata Aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem visos būtiskajos aspektos;

17.  pamatojoties uz pieejamo informāciju, iesaka sniegt Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildi.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

21.1.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

62

3

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniel Dalton

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

4.4.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marian-Jean Marinescu

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bodil Valero

(1)

OV C 409, 9.12.2015., 131. lpp.

(2)

OV C 409, 9.12.2015., 131. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 409, 9.12.2015., 131. lpp.

(8)

OV C 409, 9.12.2015., 131. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(14)

OV L 201, 27.7.2012., 60. lpp.

(15)

OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(16)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(17)

  Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV[(2016)0000].

(18)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(19)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regula (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.).

(20)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (OV L 201, 27.7.2012., 60. lpp.).

(21)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

Juridisks paziņojums