Procedură : 2015/2184(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0118/2016

Texte depuse :

A8-0118/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.33
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0169

RAPORT     
PDF 631kWORD 145k
8.4.2016
PE 569.747v02-00 A8-0118/2016

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2184(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Derek Vaughan

 1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN


1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2184(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei(4), în special articolul 97,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0118/2016),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2014

(2015/2184(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile Agenției(7),

–  având în vedere declarația de asigurare(8) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei(10), în special articolul 97,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(11),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0118/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2184(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0118/2016),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul final al Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2014 a fost de 114 112 193 EUR, ceea ce reprezintă o majorare de 6,37 % față de bugetul pentru 2013;

B.  întrucât Agenția a primit subvenții din partea Uniunii acordate de Comisie în valoare de 6 513 623 EUR, precum și alte contribuții și finanțări din partea Comisiei în valoare de 1 244 421 EUR;

C.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2014 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2014 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

1.  reamintește că, începând din 2012, Agenția are sarcina de a gestiona și de a transpune în practică aspectele tehnice, științifice și administrative ale Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide(13) (Regulamentul RPB), precum și sarcini similare legate de exportul și importul de substanțe chimice periculoase conform Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc(14) (Regulamentul privind consimțământul prealabil în cunoștință de cauză - Regulamentul CPC);

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2013

2.  remarcă din informațiile furnizate de Agenție că aceasta a publicat pe site-ul său web declarațiile de interese ale membrilor organismelor oficiale, precum și pe cele ale organelor de conducere și ale membrilor Camerei de recurs; constată că atât personalul extern, cât și cel interimar intră în domeniul de aplicare a procedurilor Agenției privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese;

Gestiunea bugetară și financiară

3.  ia act de faptul că, pe parcursul exercițiului financiar 2014, eforturile de monitorizare a bugetului au condus la o rată de execuție bugetară de 97,08 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 87,46 %; constată că rata de execuție a creditelor de plată a crescut cu 3,28 % în comparație cu exercițiul precedent;

4.  constată că cheltuiala aferentă procedurilor asociate noii puneri în aplicare a Regulamentului RPB urma să fie acoperită de taxele pentru procesarea cererii de înregistrare a produselor biocide; observă că taxele încasate în 2014 au acoperit numai 17 % din această cheltuială, restul fiind finanțat din contribuțiile la bugetul Agenției din partea Uniunii și din partea țărilor membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS); ia act de observația Agenției cu privire la ipoteza eronată a Comisiei privind capacitatea Agenției de a se autofinanța în mare parte în ceea ce privește costurile legate de Regulamentul RPB;

5.  ia act de dificultățile pe care le întâmpină Agenția, în absența unei rezerve financiare, în a obține subvenții suplimentare în exercițiile în cursul cărora veniturile financiare din onorariile legate de produsele biocide vor fi mai mici decât cele estimate; ia act de preocuparea Agenției cu privire la faptul că, dacă situația respectivă va continua și nu va fi compensată printr-o subvenție mai mare, va fi extrem de dificil să își îndeplinească în continuare toate obligațiile în domeniile nefinanțate prin onorarii;

6.  subliniază că Agenția a primit în 2014 o contribuție din partea Uniunii pentru Regulamentul CPC în valoare totală de 1,3 milioane EUR, contribuție care i-a permis să finalizeze activitățile pregătitoare și să asigure intrarea în vigoare cu succes a Regulamentului CPC la 1 martie 2014;

7.  constată că veniturile din onorarii și taxe primite în 2014 pentru activitățile REACH și activitățile de clasificare, etichetare și ambalare (CLP) s-au ridicat la 27,8 milioane EUR (reprezentând venituri din onorariile pentru înregistrările REACH, activitatea de verificare a IMM-urilor, precum și venituri din dobânzi la rezerve), depășind astfel previziunile;

8.  reamintește că, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei(15) (Regulamentul REACH), Agenția se finanțează din onorariile achitate de întreprinderile din sector pentru înregistrarea substanțelor chimice, precum și printr-o eventuală subvenție compensatorie din partea Uniunii, conform articolului 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului(16) (Regulamentul financiar); remarcă, în plus, faptul că, în 2014, pentru al patrulea an consecutiv, Agenția a fost finanțată integral prin venituri din onorariile primite pentru operațiunile sale REACH și CLP;

9.  felicită Agenția pentru și-a dezvoltat în continuare procedura de raportare și pentru că și-a simplificat procesele financiare;

Angajamente și reportări

10.  constată din raportul Curții că nivelul creditelor angajate reportate în 2015 a fost de 35 % pentru titlurile III, IV și V (cheltuieli operaționale), ceea ce reprezintă o scădere de 11 % față de exercițiul precedent; constată că reportările respective au fost determinate în principal de caracterul multianual al proiectelor de dezvoltare informatică planificate, de costurile aferente unor traduceri comandate, dar neprimite până la sfârșitul exercițiului, și de evaluările unor substanțe cu un termen stabilit prin reglementări pentru 2015;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

11.  stabilește din informațiile primite de la Agenție că în 2014, în cadrul execuției bugetului său, aceasta a semnat 736 de contracte, din care 548 drept contracte-cadru, iar 188 în urma achizițiilor publice; observă că 23 de contrate incluse în ultima categorie au fost semnate ca urmare a procedurilor negociate excepționale, iar 11 din cele 23 de contracte se referă la servicii juridice;

12.  constată cu satisfacție că, în 2014, Agenția și-a îndeplinit obiectivul de recrutare, 97 % dintre posturile temporare și 94 % dintre posturile de agenți contractuali fiind ocupate la sfârșitul exercițiului respectiv; observă, de asemenea, că la sfârșitul anului 2014 existau 479 de agenți temporari și 106 agenți contractuali angajați sau recrutați; ia act de faptul că, în ceea ce privește dezvoltarea profesională, a fost aprobată o nouă politică de mobilitate internă la începutul anului 2014, pentru a mări posibilitățile de mobilitate internă și pentru a dinamiza procesul;

13.  constată cu satisfacție că în urma punerii în aplicare a politicii în materie de prevenire a hărțuirii, au mai fost numiți și formați încă patru consilieri confidențiali pe parcursul anului 2014;

14.  ia act de faptul că Agenția dedică 78 % din resursele sale umane activităților operaționale; încurajează Agenția să continue pe această cale;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

15.  observă că Agenția a pus în aplicare recomandările formulate în Raportul special nr. 15/2012 al Curții privind gestionarea conflictelor de interese în cadrul unor agenții selectate ale UE; remarcă, de asemenea, că Agenția evaluează și actualizează periodic politicile în materie de conflicte de interese;

16.  remarcă din informațiile furnizate de Agenție că aceasta are patru comitete științifice înființate prin regulamentul său de înființare, care emit avize și recomandări formale; observă că respectivele comitete sunt formate din experți, aproape toți fiind funcționari publici, propuși sau numiți de statele membre, în timp ce părțile interesate pot participa numai ca observatori; recunoaște că prevenirea conflictelor de interese pentru respectivii membrii ai comitetelor este gestionată în mod strict prin procedura Agenției de prevenire și gestionare a potențialelor conflicte de interese, inclusiv declarațiile anuale de interese și declarațiile orale de la începutul fiecărei reuniuni;

17.  observă din informațiile furnizate de Agenție că aceasta a decis să supună membrii grupurilor sale informale de lucru, ai grupurilor de experți și ai forumurilor de discuție procedurii de gestionare a conflictelor de interese, care include declarații anuale de interese și declarații orale la începutul fiecărei reuniuni;

18.  afirmă că rapoartele anuale ale Agenției ar putea juca un rol important în asigurarea respectării transparenței, responsabilității și integrității; invită Agenția să includă în raportul său anual un capitol standard privind aceste componente;

Controale interne

19.  observă că, în urma intrării în vigoare și a aplicării Regulamentului financiar, Consiliul de administrație al Agenției a adoptat norme de aplicare noi, cu efect începând din 1 ianuarie 2015; remarcă, de asemenea, că respectivele norme de aplicare prevăd norme de aplicare a evaluării ex ante și ex post a programelor, proiectelor și activităților; observă faptul că sistemul actual de control intern al Agenției pune un accent puternic pe controlul ex ante, în timp ce evaluarea ex post a fost efectuată în special pentru proiectele IT, în conformitate cu metodologia PRINCE 2 aplicabilă pentru guvernanța proiectelor în cadrul Agenției; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele aplicării respectivelor norme noi;

20.  constată din informațiile furnizate de Agenție că, în decembrie 2014, Consiliul de administrație al acesteia a adoptat o strategie antifraudă; observă că strategia acoperă anii 2015-2016 și conține un plan de acțiune cu măsuri specifice, care urmează a fi puse în aplicare în perioada respectivă; ia act de faptul că exercițiul de evaluare internă a riscului de fraudă, care a precedat adoptarea strategiei respective, a evidențiat că profilul de risc al Agenției este scăzut; observă că strategia urmărește în principal să dezvolte o amplă cultură antifraudă în cadrul Agenției, punând accentul pe informarea personalului;

Auditul intern

21.  remarcă din informațiile furnizate de Agenție că, în 2014, Serviciul de Audit Intern al Comisiei a efectuat un audit privind „Cererile de autorizare” în vederea evaluării și asigurării unor sisteme de gestionare și control intern pentru procesul de „Cereri de autorizare” care să fie adecvate și suficient de eficace pentru a garanta că cererile pot fi procesate în termenii stabiliți; remarcă faptul că, în urma auditului, au fost emise cinci recomandări clasificate drept „importante” și că nu au fost emise recomandări clasificate drept „critice” sau „foarte importante”;

22.  constată cu satisfacție că Serviciul de Audit Intern a încheiat toate acțiunile restante ale auditului privind „Gestionarea comitetelor în cadrul Agenției” efectuat în 2013;

23.  constată că structura de audit intern a Agenției a efectuat audituri de garantare a implementării verificării cererilor de confidențialitate, a formării și dezvoltării profesionale a personalului, precum și a auditului consultativ privind procesele RPB; constată că au fost elaborate planuri de acțiune, pentru a da curs recomandărilor Serviciului de Audit Intern al Comisiei și ale structurii de audit intern;

Alte observații

24.  ia act de faptul că auditul de certificare ISO 9001:2008 a constatat că procedurile și instrucțiunile de lucru pentru procesele REACH și CLP sunt disponibile și explicate în sistemul integrat de gestionare; remarcă din informațiile furnizate de Agenție că aceasta își continuă eforturile de creștere a eficienței și eficacității operațiunilor sale și observă, de asemenea, că Agenția va solicita aceeași certificare pentru activitățile sale de CPC și RPB; observă că Agenția va efectua integrarea unui sistem de management de mediu în cadrul sistemului său de control al calității;

°

°  °

25.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din [xx xxxx 2016](17) [referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor].

22.1.2016

AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2014

(2015/2184(DEC))

Raportor pentru aviz: Giovanni La Via

SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  reamintește că Agenția Europeană pentru Produse Chimice („Agenția”) este o entitate consolidată, în conformitate cu articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(18) (Regulamentul financiar);

2.  reamintește faptul că, începând din 2012, Agenția are sarcina de a gestiona și de a realiza aspectele tehnice, științifice și administrative ale Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(19) (Regulamentul BPR), precum și sarcini similare referitoare la exportul și importul de substanțe chimice periculoase conform Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(20) (Regulamentul PIC);

3.  reamintește faptul că, în ceea ce privește Regulamentul BPR, cheltuielile Agenției în materie de produse biocide sunt finanțate parțial din onorariile plătite de industrie și parțial dintr-o subvenție din partea UE, conform articolului 208 din Regulamentul financiar; subliniază, prin urmare, că este extrem de important să se asigure transparența;

4.  ia act cu îngrijorare de faptul că în 2014 Agenția a fost nevoită să își desfășoare activitățile privind produsele biocide în contextul unor puternice constrângeri bugetare și de personal, deoarece onorariile colectate în 2014 pentru aceste produse au avut un volum mult mai scăzut (1,3 milioane EUR) decât se estimase și au acoperit doar 17% din cheltuielile aferente produselor respective; observă că, drept rezultat, linia bugetară a Agenției a fost consolidată de către Comisie printr-un transfer bugetar și că, de asemenea, Agenția a depus eforturi pentru a ajunge la un echilibru între veniturile mai reduse și cheltuielile sale;

5.  ia act de dificultățile Agenției, în absența unei rezerve financiare, de a obține subvenții suplimentare în exercițiile în care veniturile financiare din onorariile legate de produsele biocide vor fi mai mici decât cele estimate; ia act de îngrijorarea Agenției cu privire la faptul că, dacă situația respectivă va continua și nu va fi compensată printr-o subvenție mai mare, va fi extrem de dificil să își îndeplinească în continuare toate obligațiile în domeniile nefinanțate prin onorarii;

6.  subliniază că în 2014 Agenția a primit o contribuție din partea UE pentru Regulamentul PIC în valoare totală de 1,3 milioane EUR, contribuție care i-a permis să finalizeze activitățile pregătitoare și să asigure intrarea în vigoare cu succes a Regulamentului PIC la 1 martie 2014;

7.  ia act de faptul că veniturile din onorarii și taxe primite în 2014 pentru activitățile REACH și activitățile de clasificare, etichetare și ambalare (CLP) s-au ridicat la 27,8 milioane EUR (reprezentând venituri din onorariile pentru înregistrările REACH, activitatea de verificare a IMM-urilor, precum și venituri din dobânzi la rezerve), depășind astfel previziunile;

8.  reamintește faptul că, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului(21) (Regulamentul REACH), Agenția este finanțată prin onorarii plătite de industrie pentru înregistrarea substanțelor chimice și, eventual, printr-o subvenție compensatorie din partea UE, în conformitate cu articolul 208 din Regulamentul financiar; remarcă, în plus, faptul că, în 2014, pentru al patrulea an consecutiv, Agenția a fost finanțată integral prin venituri din onorariile primite pentru operațiunile sale REACH și CLP;

9.  salută angajamentul Agenției de a da curs observațiilor din anii anteriori și o felicită pentru reducerea ratei de reportare la un nivel mediu de sub 10% pentru toate regulamentele și încurajează Agenția să își continue eforturile în vederea reducerii ratei de reportare ori de câte ori este posibil; observă că, în 2014, reportările au fost determinate în principal de caracterul multianual al proiectelor de dezvoltare informatică planificate (4,5 milioane EUR), de costurile aferente unor traduceri comandate în 2014, dar care nu au fost primite și plătite până la sfârșitul exercițiului (0,5 milioane EUR), precum și de evaluarea unor substanțe cu un termen stabilit prin reglementări în 2015 (1,9 milioane EUR);

10.  felicită Agenția pentru dezvoltarea în continuare a raportării sale și pentru simplificarea proceselor sale financiare;

11.  salută abordarea de promovare a transparenței adoptată de Consiliul de administrație al Agenției, care a răspuns astfel și solicitării Ombudsmanului European; invită Agenția să își actualizeze în mod constant procedurile interne pentru a garanta independența personalului său;

12.  solicită organismului responsabil al Agenției să pună în aplicare strategia antifraudă cât mai curând posibil;

13.  constată că, în 2014, Agenția și-a redus posturile REACH/CLP în conformitate cu decizia privind bugetul pe 2014 și și-a depășit obiectivul de recrutare, 97% din posturi fiind ocupate la sfârșitul exercițiului respectiv (pentru REACH/CLP, produse biocide și PIC); mai exact, subliniază că au fost ocupate 479 dintre cele 495 de posturi disponibile de agenți temporari și că, până la sfârșitul exercițiului 2014, au fost angajați 118 agenți contractuali și experți naționali detașați;

14.  ia act de faptul că Agenția dedică 78% din resursele sale umane activităților operaționale; încurajează Agenția să continue pe această cale;

15.  ia act de rezerva formulată de Curtea de Conturi în ceea ce privește declarația de asigurare pentru 2013, deoarece mandatul Agenției nu include efectuarea de controale sau inspecții la nivel național și, prin urmare, nu s-a putut oferi o confirmare a faptului că pe piața europeană sunt disponibile numai substanțe și produse înregistrate sau autorizate, pentru care s-a plătit o taxă către Agenție;

16.  salută constatarea Curții de Conturi referitoare la legalitatea și regularitatea, sub toate aspectele semnificative, ale tranzacțiilor subiacente conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2014;

17.  recomandă, pe baza datelor disponibile, să se acorde directorului executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2014.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

21.1.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

62

3

3

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Țurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Daniel Dalton

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

4.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marian-Jean Marinescu

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Bodil Valero

(1)

JO C 409, 9.12.2015, p. 131.

(2)

JO C 409, 9.12.2015, p. 131.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(5)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(6)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

JO C 409, 9.12.2015, p. 131.

(8)

JO C 409, 9.12.2015, p. 131.

(9)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(11)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(12)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(14)

JO L 201, 27.7.2012, p. 60.

(15)

JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(16)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(17)

Texte adoptate la această dată, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

(18)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(19)

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (JO L 167, 27.6.2012, p. 1).

(20)

Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc (JO L 201, 27.7.2012, p. 60).

(21)

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

Notă juridică