Postup : 2015/2184(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0118/2016

Predkladané texty :

A8-0118/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.33
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0169

SPRÁVA     
PDF 565kWORD 131k
8.4.2016
PE 569.747v02-00 A8-0118/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2014

(2015/2184(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2014

(2015/2184(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej agentúry pre chemické látky, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(4), a najmä na jeho článok 97,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0118/2016),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2014

(2015/2184(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou agentúry(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej agentúry pre chemické látky, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(10), a najmä na jeho článok 97,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0118/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskej chemickej agentúry má podobu uvedenú v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2014

(2015/2184(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0118/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej chemickej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2014 sumu 114 112 193 EUR, čo predstavuje nárast o 6,37 % v porovnaní s rokom 2013;

B.  keďže agentúra prijala od Komisie dotácie Únie vo výške 6 513 623 EUR, ako aj ďalšie príspevky a financovanie od Komisie vo výške 1 244 421 EUR;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry za rok 2014 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

1.  pripomína, že agentúra bola od roku 2012 poverená úlohou riadiť a vykonávať technické, vedecké a administratívne aspekty nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní(13) (ďalej len „nariadenie o biocídnych výrobkoch“), ako aj podobnými úlohami súvisiacimi s vývozom a dovozom nebezpečných chemikálií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií(14) (ďalej len „nariadenie o nebezpečných chemikáliách“);

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

2.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že v záujme verejnej kontroly zverejnila na svojom webovom sídle vyhlásenia o záujmoch členov všetkých formálnych orgánov, ako aj členov manažmentu a odvolacej rady; konštatuje, že externý a dočasný personál podlieha postupom agentúry na predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie;

Rozpočet a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 97,08 % a že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 87,46 %; konštatuje, že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšila o 3,28 %;

4.  konštatuje, že výdavky na postupy spojené s novým vykonávaním nariadenia o biocídnych výrobkoch mali byť kryté z poplatkov za žiadosti o registráciu biocídnych výrobkov; berie na vedomie, že poplatky vybrané v roku 2014 pokryli len 17 % týchto výdavkov a zostávajúca časť sa financovala z príspevkov Únie a krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) do rozpočtu agentúry; berie na vedomie poznámku agentúry týkajúcu sa nesprávneho predpokladu Komisie o tom, že náklady súvisiace s nariadením o biocídnych výrobkoch bude z veľkej časti samofinancovať agentúra;

5.  berie na vedomie ťažkosti agentúry, ak nemá finančnú rezervu, získať dodatočné dotácie v rokoch, keď budú finančné príjmy z poplatkov súvisiacich s biocídmi nižšie, než sa odhaduje; berie na vedomie obavu agentúry, že ak bude táto situácia pokračovať a nebude kompenzovaná vyššou dotáciou, bude pre ňu mimoriadne ťažké naďalej plniť všetky svoje záväzky, ktoré nesúvisia s poplatkami;

6.  zdôrazňuje, že agentúra dostala v roku 2014 príspevok z Únie na nariadenie o nebezpečných chemikáliách v celkovej výške 1,3 milióna EUR, ktorý jej umožnil dokončiť prípravné činnosti a zabezpečiť úspešné začatie uplatňovania nariadenia o nebezpečných chemikáliách od 1. marca 2014;

7.  berie na vedomie, že príjem z poplatkov a úhrad na základe nariadenia REACH a činností v oblasti klasifikácie, označovania a balenia (CLP) v roku 2014 predstavoval 27,8 milióna EUR (pochádzajúcich z príjmov z poplatkov za registrácie podľa nariadenia REACH, činnosti overovania v súvislosti s MSP a z úrokových výnosov z rezerv), čím prekročil prognózy;

8.  pripomína, že v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1907/2006 z 18.decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(15) (nariadenie REACH) je agentúra financovaná z poplatkov uhrádzaných subjektmi z odvetvia za registrácie chemických látok a prípadnou vyrovnávacou dotáciou Únie v súlade s článkom 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(16) (nariadenie o rozpočtových pravidlách); okrem toho konštatuje, že v roku 2014 bola agentúra v prípade činností súvisiacich s REACH a CLP už štvrtý rok po sebe plne financovaná z príjmov z poplatkov;

9.  blahoželá agentúre k ďalšiemu rozvoju jej výkazníctva a zefektívneniu jej finančných procesov;

Záväzky a prenosy

10.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že viazané rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2015 predstavovali 35 % v hlavách III, IV a V (operačné výdavky), čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená zníženie o 11 %; uznáva, že tieto prenosy boli predovšetkým dôsledkom viacročnej povahy plánovaných projektov rozvoja IT, nákladov na objednané preklady, ktoré však neboli dodané do konca, ako aj hodnotení látok, ktoré mali regulačnú lehotu v roku 2015;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

11.  na základe informácií agentúry konštatuje, že v roku 2014 v rámci plnenia svojho rozpočtu podpísala 736 zmlúv, z toho 548 na základe rámcových zmlúv a 188 na základe verejného obstarávania; konštatuje, že 23 zmlúv zahrnutých do druhej kategórie bolo podpísaných po mimoriadnych rokovacích postupoch a 11 z týchto 23 zmlúv sa týka právnych služieb;

12.  s uspokojením konštatuje, že cieľ agentúry v oblasti prijímania zamestnancov sa dosiahol, keďže ku koncu daného roka bolo obsadených 97 % dočasných a 94 % zmluvných pracovných miest; navyše konštatuje , že ku koncu roka 2014 bolo zamestnaných alebo v procese prijímania 479 dočasných a 106 zmluvných zamestnancov; uznáva, že začiatkom roka 2014 bola v oblasti kariérneho rozvoja schválená nová politika vnútornej mobility s cieľom zvýšiť možnosti vnútornej mobility a zdynamizovať tento proces;

13.  s uspokojením konštatuje, že v dôsledku vykonávania politiky prevencie pred obťažovaním boli v roku 2014 vymenovaní a vyškolení ďalší štyria dôverníci;

14.  konštatuje, že agentúra prideľuje 78 % svojich ľudských zdrojov na operačné činnosti; povzbudzuje agentúru, aby pokračovala v tomto smere;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

15.  berie na vedomie, že agentúra vykonala odporúčania z osobitnej správy Dvora audítorov č. 15/2012 o riadení konfliktov záujmov vo vybraných agentúrach EÚ; ďalej konštatuje, že agentúra pravidelne preskúmava a aktualizuje svoje politiky v oblasti konfliktu záujmov;

16.  na základe informácií agentúry konštatuje, že na základe nariadenia o zriadení agentúra vytvorila štyri vedecké výbory, ktoré vydávajú formálne stanoviská a odporúčania; berie na vedomie, že tieto výbory pozostávajú z odborníkov, z ktorých sú takmer všetci úradníci navrhnutí alebo menovaní členskými štátmi, kým zainteresované strany sa môžu zúčastniť iba ako pozorovatelia; berie na vedomie, že prevencia konfliktov záujmov vo vzťahu k týmto členom výborov sa spravuje výlučne postupom agentúry na prevenciu a riadenie potenciálnych konfliktov záujmov a zahŕňa ročné vyhlásenia o záujmoch a ústne vyhlásenia na začiatku každej schôdze;

17.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že sa rozhodla podrobiť členov neformálnych pracovných skupín, skupín expertov a diskusných fór riadeniu konfliktov záujmov, ktoré zahŕňa ročné vyhlásenia o záujmoch a ústne vyhlásenia na začiatku každej schôdze;

18.  konštatuje, že výročné správy agentúry by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva agentúru, aby do svojej výročnej správy zahrnula štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

Vnútorná kontrola

19.  konštatuje, že v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie nariadenia o rozpočtových pravidlách riadiaca rada agentúry prijala nové vykonávacie pravidlá, ktoré sa začali uplatňovať od 1. januára 2015; ďalej konštatuje, že tieto vykonávacie pravidlá stanovujú pravidlá vykonávania ex ante a ex post hodnotení programov, projektov a činností; poznamenáva, že v rámci súčasného systému vnútornej kontroly agentúry sa kladie silný dôraz na kontrolu ex ante, kým hodnotenie ex post sa vykonáva hlavne pri IT projektoch, a to v súlade s platnou metodikou PRINCE2 pre správu projektov agentúry; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o výsledkoch vykonávania týchto nových pravidiel;

20.  na základe informácií od agentúry berie na vedomie, že jej riadiaca rada v decembri 2014 prijala stratégiu boja proti podvodom; konštatuje, že táto stratégia zahŕňa roky 2015 – 2016 a obsahuje akčný plán obsahujúci konkrétne opatrenia, ktoré sa majú vykonávať v danom období; berie na vedomie, že podľa interného posúdenia rizika podvodov, ktoré predchádzalo prijatiu tejto stratégie, je rizikový profil agentúry nízky; konštatuje, že hlavným cieľom tejto stratégie je vytvoriť v agentúre všeobecnú kultúru boja proti podvodom so zameraním na zvyšovanie povedomia;

Vnútorný audit

21.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že v roku 2014 Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie vykonal audit týkajúci sa žiadostí o autorizáciu s cieľom posúdiť a poskytnúť uistenie, či sú systémy riadenia a vnútornej kontroly, ktorými sa riadi proces žiadostí o autorizáciu, primerané a dostatočne účinné na to, aby sa nimi zabezpečilo vybavovanie žiadostí v stanovených lehotách; konštatuje, že výsledkom auditu bolo päť „dôležitých“ odporúčaní, pričom neboli vydané žiadne odporúčania „s rozhodujúcim významom“ ani „veľmi dôležité“ odporúčania;

22.  s uspokojením konštatuje, že IAS uzavrel všetky zostávajúce opatrenia z auditu riadenia výborov v agentúre z roku 2013;

23.  berie na vedomie, že oddelenie vnútorného auditu (IAC) agentúry vykonalo audity spoľahlivosti týkajúce sa vykonávania overovania nároku na dôvernosť, odbornej prípravy a rozvoja zamestnancov, ako aj konzultačný audit procesov podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch; konštatuje, že ako reakcia na odporúčania IAS a IAC boli vypracované akčné plány;

Ďalšie pripomienky

24.  berie na vedomie, že podľa certifikačného auditu ISO 9001:2008 sú postupy a pracovné pokyny pre procesy súvisiace s REACH a CLP v jej integrovanom systéme riadenia riadne opísané; na základe informácií agentúry berie na vedomie, že agentúra naďalej pracuje na zvýšení efektívnosti a účinnosti svojej činnosti, a tiež berie na vedomie, že agentúra požiada o rovnakú certifikáciu pre svoje činnosti podľa nariadenia o nebezpečných chemikáliách a nariadenia o biocídnych výrobkoch; berie na vedomie, že agentúra pristúpi k integrácii systému environmentálneho riadenia do svojho systému riadenia kvality;

°

°  °

25.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2016](17) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].

22.1.2016

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2014

(2015/2184(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Giovanni La Via

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  pripomína, že Európska chemická agentúra (ďalej len „agentúra“) je konsolidovaným subjektom v zmysle článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(18) (nariadenie o rozpočtových pravidlách);

2.  pripomína, že agentúra bola od roku 2012 poverená úlohou riadiť a vykonávať technické, vedecké a administratívne aspekty nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012(19) (nariadenie o biocídnych výrobkoch), ako aj podobnými úlohami súvisiacimi s vývozom a dovozom nebezpečných chemikálií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012(20) (nariadenie o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií);

3.  pripomína, že pokiaľ ide o nariadenie o biocídnych výrobkoch, výdavky agentúry súvisiace s biocídnymi výrobkami sú financované čiastočne z poplatkov odvetvia a čiastočne z dotácie Únie, v súlade s článkom 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách; zdôrazňuje preto, že je mimoriadne dôležité zabezpečiť transparentnosť;

4.  so znepokojením berie na vedomie, že agentúra musela v roku 2014 vykonávať svoje činnosti v oblasti biocídov v rámci prísnych rozpočtových a personálnych obmedzení, pretože poplatky súvisiace s biocídmi vybrané v roku 2014 boli oveľa nižšie (1,3 milióna EUR) ako odhad a pokryli iba 17 % výdavkov súvisiacich s biocídmi; berie na vedomie, že v dôsledku toho Komisia posilnila rozpočtový riadok agentúry prostredníctvom rozpočtového presunu a že agentúra tiež vynaložila úsilie na zosúladenie nižšieho príjmu so svojimi výdavkami;

5.  berie na vedomie ťažkosti agentúry, ak nemá finančnú rezervu, získať dodatočnú dotáciu v tých rokoch, keď sú finančné príjmy z poplatkov súvisiacich s biocídmi nižšie, než sa odhadovalo; berie na vedomie obavu agentúry, že ak bude táto situácia pokračovať a nebude kompenzovaná vyššou dotáciou, bude pre ňu mimoriadne ťažké naďalej plniť všetky svoje záväzky, ktoré nesúvisia s poplatkami;

6.  zdôrazňuje, že agentúra dostala v roku 2014 príspevok z Únie na nariadenie o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií v celkovej výške 1,3 milióna EUR, ktorý jej umožnil dokončiť prípravné činnosti a zabezpečiť úspešné začatie uplatňovania nariadenia o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií 1. marca 2014;

7.  berie na vedomie, že príjem z poplatkov a úhrad na základe nariadenia REACH a činností v oblasti klasifikácie, označovania a balenia (CLP) v roku 2014 predstavoval 27,8 milióna EUR (pochádzajúcich z príjmov z poplatkov za registrácie podľa nariadenia REACH, činnosti overovania v súvislosti s MSP a z úrokových výnosov z rezerv), čím prekročil prognózy;

8.  pripomína, že v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006(21) (nariadenie REACH) je agentúra financovaná z poplatkov uhrádzaných subjektmi z odvetvia za registrácie chemických látok a prípadnou vyrovnávacou dotáciou Únie, v súlade s článkom 208 nariadenia o rozpočtových pravidlách; okrem toho konštatuje, že v roku 2014 bola agentúra v prípade činností súvisiacich s nariadeniami REACH a CLP už štvrtý rok po sebe plne financovaná z príjmov z poplatkov;

9.  víta záväzok agentúry zaoberať sa pripomienkami z predchádzajúcich rokov a blahoželá jej k zníženiu miery prenesených rozpočtových prostriedkov pod 10 % v priemere za všetky nariadenia a nabáda ju, aby pokračovala v úsilí obmedziť prenosy prostriedkov všade, kde je to možné; konštatuje, že prenosy v roku 2014 vyplývali hlavne z viacročnej povahy plánovaných projektov rozvoja IT (4,5 milióna EUR), nákladov na preklady objednané v roku 2014, ktoré neboli prijaté a zaplatené do konca daného roka (0,5 milióna EUR), a hodnotení látok s regulačným termínom v roku 2015 (1,9 milióna EUR);

10.  blahoželá agentúre k ďalšiemu rozvoju svojho výkazníctva a zefektívneniu svojich finančných procesov;

11.  víta prístup k transparentnosti prijatý riadiacou radou agentúry, ktorá tým aj reagovala na žiadosť európskeho ombudsmana; vyzýva agentúru, aby systematicky aktualizovala svoje vnútorné postupy s cieľom zabezpečiť nezávislosť svojich zamestnancov;

12.  žiada zodpovedný orgán agentúry, aby čo najskôr zaviedol stratégiu proti podvodom;

13.  konštatuje, že agentúra v roku 2014 znížila svoje pracovné miesta súvisiace s REACH/CLP v súlade s rozhodnutím o rozpočte na rok 2014 a prekročila svoj cieľ prijímania zamestnancov, keďže ku koncu daného roka bolo obsadených 97 % pracovných miest (pre REACH/CLP, biocídy a nariadenie o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií); konkrétnejšie vyzdvihuje, že bolo obsadených 479 zo 495 pracovných miest dočasných zamestnancov a že ku koncu roka 2014 bolo zamestnaných 118 zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov;

14.  konštatuje, že agentúra prideľuje 78 % svojich ľudských zdrojov na operačné činnosti; povzbudzuje agentúru, aby pokračovala v tomto smere;

15.  so znepokojením berie na vedomie výhradu Dvora audítorov v súvislosti s vyhlásením o vierohodnosti za rok 2013, keďže agentúra nemá poverenie vykonávať kontroly ani inšpekcie na vnútroštátnej úrovni, a nemôže preto potvrdiť, že na európskom trhu sa vyskytujú len registrované alebo autorizované látky a produkty, za ktoré bol agentúre uhradený poplatok;

16.  víta vyhlásenie Dvora audítorov, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou agentúry za rozpočtový rok 2014 boli zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

17.  na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskej chemickej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

21.1.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

62

3

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Daniel Dalton

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

4

0

Members present for the final vote

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 131.

(2)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 131.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(5)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 131.

(8)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 131.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(11)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(14)

Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60.

(15)

Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(16)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(17)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

(18)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s.1).

(19)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).

(20)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60).

(21)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

Právne oznámenie