Postopek : 2015/2184(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0118/2016

Predložena besedila :

A8-0118/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.33
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0169

POROČILO     
PDF 612kWORD 128k
8.4.2016
PE 569.747v02-00 A8-0118/2016

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014

(2015/2184(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Derek Vaughan

 1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA


1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014

(2015/2184(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014 z odgovori agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES(4), zlasti člena 97,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0118/2016),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za kemikalije glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za kemikalije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014

(2015/2184(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014 z odgovori agencije(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0082/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES(10), zlasti člena 97,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(11),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0118/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Evropske agencije za kemikalije takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za kemikalije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014

(2015/2184(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0118/2016),

A.  ker računovodski izkazi Evropske agencije za kemikalije (v nadaljevanju: agencija) kažejo, da je njen proračun v proračunskem letu 2014 znašal 114.112.193 EUR, kar je 6,37 % več kot leta 2013;

B.  ker je agencija od Komisije prejela subvencije Unije v višini 6.513.623 EUR, pa tudi druge prispevke in sredstva v višini 1.244.421 EUR;

C.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije za leto 2014 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

1.  želi spomniti, da je agencija od leta 2012 zadolžena za upravljanje in izvajanje tehničnih, znanstvenih in upravnih vidikov Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov(13) (uredba o biocidnih proizvodih) in podobnih nalog, povezanih z izvozom in uvozom nevarnih kemikalij v skladu z Uredbo (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij(14) (uredba o nevarnih kemikalijah);

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2013

2.  je seznanjen s trditvami agencije, da je objavila izjave o interesih vseh uradnih organov, pa tudi vodstva in pritožbenega odbora na spletnem mestu, kjer so na voljo javnosti; ugotavlja, da postopki za preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov veljajo tudi za zunanje in začasno osebje;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 97,08 %, stopnja izvrševanja plačil pa 87,46 %; ugotavlja, da se je stopnja izvrševanja plačil v primerjavi s prejšnjim letom povečala za 3,28 %;

4.  ugotavlja, da se bodo odhodki za postopke, povezane z izvajanjem uredbe o biocidnih proizvodih, krili s pristojbinami za registracijo biocidnih proizvodov; ugotavlja, da so pristojbine, prejete leta 2014, pokrile le 17 % teh odhodkov, preostali del pa je bil financiran s prispevki Unije in držav Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) v proračun agencije; je seznanjen s pripombo agencije o nepravilni domnevi Komisije, da agencija stroške v zvezi z uredbo o biocidnih proizvodih večinoma financira sama;

5.  ugotavlja, da je imela agencija zaradi pomanjkanja finančne rezerve težave pri pridobivanju dodatnih subvencij za tista leta, ko bo finančni prihodek iz pristojbin za biocide nižji od predvidenega; je seznanjen z zaskrbljenostjo agencije, da bo, če se bo stanje nadaljevalo in ne bo odpravljeno z višjimi subvencijami, izredno težko nadaljevala z izpolnjevanjem vseh svojih obveznosti, ki niso povezane s pristojbinami;

6.  poudarja, da je agencija leta 2014 prejela prispevek Unije za uredba o nevarnih kemikalijah v višini 1,3 milijona EUR, ki ji je omogočil zaključek pripravljalnih dejavnosti in zagotovil uspešen začetek izvajanja te uredbe s 1. marcem 2014;

7.  ugotavlja, da je prihodek iz pristojbin in stroškov v okviru dejavnosti REACH ter razvrščanja, označevanja in pakiranja snovi ter zmesi leta 2014 znašal 27,8 milijona EUR (ki izhajajo iz prihodka od pristojbin za registracije v okviru REACH, preverjanja MSP ter prilivov od obresti iz rezerv), s tem pa so bile presežene napovedi;

8.  opozarja, da se v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (uredba REACH)(15) agencija financira s pristojbinami, ki jih industrijski sektor plačuje za registracijo kemičnih snovi, in z morebitnimi izravnalnimi subvencijami Unije v skladu s členom 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(16) (finančna uredba); ugotavlja še, da se je agencija v letu 2014 že četrto leto zapored v celoti financirala s prihodkom od pristojbin za dejavnosti REACH ter dejavnosti razvrščanja, označevanja in pakiranja;

9.  čestita agenciji, da je dodatno razvila svoje poročanje in racionalizirala finančne procese;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

10.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je bilo v naslovih III, IV in V (odhodki za poslovanje) v leto 2015 prenesenih 35 % odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile že prevzete obveznosti, kar je 11 % manj kot leto poprej; priznava, da so bili ti prenosi zlasti posledica večletne narave načrtovanih razvojnih projektov informacijske tehnologije, stroškov storitev prevajanja, ki so bile naročene, vendar do konca leta še niso bile zagotovljene, in evalvacij snovi, za katere je bil zakonski rok februar 2015;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

11.  je seznanjen s trditvami agencije, da je v letu 2014 med izvrševanjem proračuna sklenila 736 pogodb, od tega 548 okvirnih pogodb, 188 pa na podlagi javnih naročil; ugotavlja, da je bilo 23 pogodb iz druge kategorije podpisanih na podlagi izjemnih postopkov s pogajanji, 11 od teh 23 pogodb pa se nanaša na pravne storitve;

12.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je bil v letu 2014 dosežen cilj glede zaposlovanja v agenciji, saj je bilo ob koncu tega leta zapolnjenih 97 % začasnih in 94 % pogodbenih delovnih mest; prav tako ugotavlja, da je bilo ob koncu leta 2014 zaposlenih oziroma v postopku zaposlitve 479 začasnih in 106 pogodbenih uslužbencev; potrjuje, da je bila v začetku leta 2014 na področju kariernega razvoja odobrena nova politika notranje mobilnosti, s katero se želi izboljšati možnosti notranje mobilnosti in povečati dinamičnost procesa;

13.  z zadovoljstvom ugotavlja, da so bili v letu 2014 po začetku izvajanja politike preprečevanja nadlegovanja imenovani in usposobljeni štirje dodatni zaupni svetovalci;

14.  ugotavlja, da 78 % človeških virov agencije izvaja operativne naloge; spodbuja agencijo, naj nadaljuje po tej poti;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov ter preglednost

15.  priznava, da je agencija začela izvajati priporočila iz Posebnega poročila Računskega sodišča št. 15/2012 o obvladovanju navzkrižij interesov v izbranih agencijah EU; ugotavlja tudi, da agencija redno pregleduje in posodablja politiko na področju nasprotja interesov;

16.  je seznanjen s trditvami agencije, da je z ustanovitveno uredbo vzpostavila štiri znanstvene odbore, ki izdajajo uradna mnenja in priporočila; ugotavlja, da so v teh odborih strokovnjaki, med katerimi so skoraj vsi javni uradniki, ki jih predlagajo ali imenujejo države članice, deležniki pa lahko sodelujejo zgolj kot opazovalci; potrjuje, da je preprečevanje nasprotja interesov za člane teh odborov dosledno urejeno s postopki agencije za preprečevanje in obvladovanje morebitnega nasprotja interesov, ki vključujejo letne izjave o interesih in ustne izjave ob začetku vsake seje;

17.  je seznanjen s trditvami agencije, da je sklenila za člane neuradnih delovnih skupin, skupin strokovnjakov in debatnih forumov uvesti obvladovanje nasprotja interesov, ki zajema letne izjave o interesih in ustne izjave ob začetku vsake seje;

18.  izjavlja, da bi lahko imela letna poročila agencije pomembno vlogo pri ravnanju v skladu z načeli preglednosti, odgovornosti in integritete; poziva agencijo, naj v svoja letna poročila vključi standardno poglavje o teh sestavinah;

Notranje kontrole

19.  ugotavlja, da je upravni odbor agencije po začetku veljavnosti finančne uredbe sprejel nova izvedbena pravila, ki se uporabljajo od 1. januarja 2015; ugotavlja tudi, da izvedbena pravila določajo pravila za predhodno in naknadno ocenjevanje programov, projektov in dejavnosti; ugotavlja, da sedanji sistem notranje kontrole v agenciji močno poudarja predhodne kontrole, medtem ko se naknadno ocenjevanje izvaja predvsem za projekte IT, v skladu z veljavno metodologijo PRINCE2 za vodenje projektov v agenciji; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o rezultatih izvajanja teh novih pravil;

20.  je seznanjen s trditvami agencije, da je upravni odbor decembra 2014 sprejel strategijo za boj proti goljufijam; ugotavlja, da strategija zajema leti 2015 in 2016 ter vsebuje akcijski načrt s posebnimi ukrepi, ki se bodo začeli izvajati v tem obdobju; ugotavlja, da je bil med ocenjevanjem notranjega tveganja za goljufije, ki je potekalo pred sprejetjem strategije, profil tveganja agencije ocenjen kot nizek; ugotavlja, da je glavni cilj te strategije razviti vsesplošno kulturo boja proti goljufijam v agenciji, pri tem pa poseben poudarek nameniti ozaveščanju;

Notranja revizija

21.  na podlagi podatkov agencije ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2014 izvedla revizijo vlog za izdajo dovoljenj, da bi ocenila in pridobila zagotovilo, da so upravljavski sistemi in sistemi notranje kontrole, ki se uporabljajo pri postopku izdaje dovoljenj, ustrezni in dovolj učinkoviti ter zagotavljajo, da je mogoče vloge obravnavati v predvidenem roku; ugotavlja, da je služba ob reviziji podala pet pomembnih priporočil ter nobenega kritičnega ali zelo pomembnega priporočila;

22.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo zaključila vse še nerešene zadeve iz revizije o upravljanju odborov v agenciji, ki jo je opravila leta 2013;

23.  ugotavlja, da je skupina agencije za notranjo revizijo opravila revizijo zanesljivosti uporabe preverjanja zahtevkov za zaupnost, usposabljanja in razvoja osebja ter posvetovalno revizijo procesov v zvezi z biocidnimi proizvodi; ugotavlja, da so bili akcijski načrti pripravljeni v odziv na priporočila službe Komisije za notranjo revizijo in skupine za notranjo revizijo;

Druge pripombe

24.  potrjuje, da je bilo med revizijo za izdajo certifikata ISO 9001:2008 ugotovljeno, da so postopki in delovna navodila za REACH, pa tudi postopki klasifikacije, označevanja in pakiranja snovi in zmesi v celovitem sistemu upravljanja dobro opisani; je seznanjen s trditvami agencije, da si še naprej prizadeva povečati uspešnost in učinkovitost svojih dejavnosti, in ugotavlja, da se namerava prijaviti za pridobitev certifikata tudi za dejavnosti v zvezi z nevarnimi kemikalijami in biocidnimi proizvodi; ugotavlja, da bo agencija nadaljevala z vključevanjem sistema za okoljsko upravljanje v sistem za upravljanje kakovosti;

°

°  °

25.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne [xx xxxx 2016](17) [o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij].

22.1.2016

MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2014

(2015/2184(DEC))

Pripravljavec mnenja: Giovanni La Via

POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  spominja, da je Evropska agencija za kemikalije (v nadaljevanju: agencija) konsolidiran subjekt v skladu s členom 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(18) (finančna uredba);

2.  ugotavlja, da je agencija od leta 2012 zadolžena za upravljanje in izvajanje tehničnih, znanstvenih in upravnih vidikov Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(19) (Uredba BPR) in podobnih nalog, povezanih z izvozom in uvozom nevarnih kemikalij v skladu z Uredbo (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(20) (Uredba PIC);

3.  opozarja, da se v povezavi z uredbo BPR izdatki agencije za biocidne proizvode delno financirajo iz pristojbin, ki jih plačuje industrijski sektor, delno pa s subvencijami Unije v skladu s členom 208 finančne uredbe; zato poudarja, da je zagotavljanje preglednosti izjemno pomembno;

4.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je morala agencija leta 2014 izvajati svoje dejavnosti na področju biocidov z izjemno omejenimi proračunskimi in človeškimi viri, saj so bile pristojbine iz biocidov, zbrane leta 2014, nižje od predvidenih (1,3 milijona EUR) in so pokrile samo 17 % odhodkov, povezanih z biocidi; ugotavlja, da je Komisija zaradi tega s prerazporeditvijo okrepila proračunsko vrstico agencije in da si je agencija prizadevala z odhodki izravnati nižje prihodke;

5.  ugotavlja, da je imela agencija zaradi pomanjkanja finančne rezerve težave pri pridobivanju dodatnih subvencij za tista leta, ko bo finančni prihodek iz pristojbin za biocide nižji od predvidenega; je seznanjen z zaskrbljenostjo agencije, da bo, če se bo stanje nadaljevalo in ne bo odpravljeno z višjimi subvencijami, izredno težko nadaljevala z izpolnjevanjem vseh svojih obveznosti, ki niso povezane s pristojbinami;

6.  poudarja, da je agencija leta 2014 prejela prispevek Unije za Uredbo PIC v višini 1,3 milijona EUR, ki ji je omogočil zaključek pripravljalnih dejavnosti in zagotovil uspešen začetek izvajanja te uredbe s 1. marcem 2014;

7.  ugotavlja, da je prihodek iz pristojbin in stroškov v okviru Uredbe REACH ter dejavnosti razvrščanja, označevanja in pakiranja leta 2014 znašal 27,8 milijona EUR (ki izhajajo iz prihodka od pristojbin za registracije v okviru REACH, preverjanja MSP, prilivov od obresti iz rezerv), s tem pa so bile presežene napovedi;

8.  opozarja, da se v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta(21) (Uredba REACH) agencija financira s pristojbinami, ki jih industrijski sektor plačuje za registracijo kemičnih snovi, in z morebitnimi izravnalnimi subvencijami Unije v skladu s členom 208 finančne uredbe; ugotavlja še, da se je agencija v letu 2014 že četrto leto zapored v celoti financirala s prihodkom od pristojbin za dejavnosti, povezane z Uredbo REACH, ter dejavnosti razvrščanja, označevanja in pakiranja;

9.  pozdravlja zavezanost agencije, da bo upoštevala ugotovitve iz prejšnjega leta, in ji čestita, saj je zmanjšala stopnjo prenosov na povprečno manj kot 10 % za vse predpise; spodbuja jo, naj si še naprej prizadeva za zmanjševanje prenosov, kjer je mogoče; ugotavlja, da so leta 2014 prenosi izhajali predvsem iz večletne narave načrtovanih projektov razvoja IT (4,5 milijona EUR), stroškov za prevode, ki so bili naročeni leta 2014, vendar do konca leta še niso bili prejeti in plačani (0,5 milijona EUR), ocenjevanja snovi z zakonskim rokom leta 2015 (1,9 milijona EUR);

10.  čestita agenciji, da je dodatno razvila svoje poročanje in racionalizirala finančne procese;

11.  pozdravlja pristop k preglednosti, ki ga je sprejel upravni odbor agencije, s čimer je ugodil tudi zahtevi evropske varuhinje človekovih pravic; poziva agencijo, naj stalno posodablja svoje notranje postopke, da bi zagotovila neodvisnost osebja;

12.  poziva pristojni organ agencije, naj začne čim prej izvajati strategijo za preprečevanje goljufij;

13.  ugotavlja, da je agencija leta 2014 zmanjšala število delovnih mest, povezanih z uredbo REACH in dejavnostmi razvrščanja, označevanja in pakiranja v skladu s sklepom o proračunu za leto 2014 in s 97 % zapolnjenih delovnih mest ob koncu tega leta (za REACH, dejavnosti razvrščanja, označevanja in pakiranja, biocide in PIC) presegla svoj cilj glede zaposlovanja; ugotavlja, da je bilo do izteka leta 2014 zasedenih 479 od 495 razpoložljivih začasnih delovnih mest in da je agencija zaposlovala 118 pogodbenih uslužbencev in napotenih nacionalnih strokovnjakov;

14.  ugotavlja, da 78 % človeških virov agencije izvaja operativne naloge; spodbuja agencijo, naj nadaljuje po tej poti;

15.  je seznanjen s pridržkom Računskega sodišča k izjavi o zanesljivosti za leto 2013, saj mandat agencije ne vključuje kontrol ali inšpekcijskih pregledov na nacionalni ravni, zato ne more potrditi, da so na evropskem trgu na voljo samo registrirane ali dovoljene snovi in proizvodi, za katere je bila agenciji plačana pristojbina;

16.  pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi agencije, za proračunsko leto 2014 z vseh pomembnih vidikov zakonite in pravilne;

17.  na osnovi razpoložljivih podatkov predlaga, da se izvršnemu direktorju Evropske agencije za kemikalije podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2014.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

21.1.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

62

3

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Dalton

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bodil Valero

(1)

UL C 409, 9.12.2015, str. 131.

(2)

UL C 409, 9.12.2015, str. 131.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(5)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 409, 9.12.2015, str. 131.

(8)

UL C 409, 9.12.2015, str. 131.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(11)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(14)

UL L 201, 27.7.2012, str. 60.

(15)

UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(16)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(17)

Na ta dan sprejeta besedila, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

(18)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2013 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

(19)

Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L 167, 27.6.2012, str. 1).

(20)

Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (UL L 201, 27.7.2012, str. 60).

(21)

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

Pravno obvestilo