Процедура : 2015/2204(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0119/2016

Внесени текстове :

A8-0119/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.58
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0194

ДОКЛАД     
PDF 697kWORD 123k
8.4.2016
PE 571.620v02-00 A8-0119/2016

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL (бившето съвместно предприятие ENIAC и съвместно предприятие ARTEMIS) за финансовата 2014 година

(2015/2204(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Мариан-Жан Маринеску

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL (бившето съвместно предприятие ENIAC и съвместно предприятие ARTEMIS) за финансовата 2014 година

(2015/2204(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ECSEL (бившето съвместно предприятие ENIAC и съвместно предприятие ARTEMIS) за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие ECSEL (бившето съвместно предприятие ENIAC и съвместно предприятие ARTEMIS) за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05587/2016 – C8-0059/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 72/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие ENIAC(4),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 74/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие ARTEMIS за изпълнение на съвместната технологична инициатива за вградени компютърни системи(5),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие ECSEL(6), и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(7),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(8),

–  като взе предвид член 94 от и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0119/2016),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL (бившето съвместно предприятие ENIAC и съвместно предприятие ARTEMIS) във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2014 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL (бившето съвместно предприятие ENIAC и съвместно предприятие ARTEMIS), на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на съвместното предприятие ECSEL (бившето съвместно предприятие ENIAC и съвместно предприятие ARTEMIS) за финансовата 2014 година

(2015/2204(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ECSEL (бившето съвместно предприятие ENIAC и съвместно предприятие ARTEMIS) за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие ECSEL (бившето съвместно предприятие ENIAC и съвместно предприятие ARTEMIS) за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие(9),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(10) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05587/2016 – C8-0059/2016),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(11) на Съвета, и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 72/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие ENIAC(12),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 74/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие ARTEMIS за изпълнение на съвместната технологична инициатива за вградени компютърни системи(13),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие ECSEL(14), и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(15),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(16),

–  като взе предвид член 94 от и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0119/2016),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие ECSEL (бившето съвместно предприятие ENIAC и съвместно предприятие ARTEMIS) за финансовата 2014 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL (бившето съвместно предприятие ENIAC и съвместно предприятие ARTEMIS), на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL (бившето съвместно предприятие ENIAC и съвместно предприятие ARTEMIS) за финансовата 2014 година

(2015/2204(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL (бившето съвместно предприятие ENIAC и съвместно предприятие ARTEMIS) за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид член 94 от и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0119/2016),

A.  като има предвид, че съвместното предприятие ECSEL („съвместното предприятие“) беше създадено на 7 юни 2014 година като съвместно предприятие по смисъла на член 187 от Договора за функционирането на Европейския съюз с цел изпълнение на съвместната технологична инициатива за електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа за периода до 31 декември 2024 година;

Б.  като има предвид, че публично-частното партньорство в областта на електронните компоненти и системи следва да съчетава финансови и технически средства, които са от съществено значение за овладяването на сложността на все по-бързо развиващите се иновации в тази област;

В.   като има предвид, че съвместното предприятие беше създадено с Регламент (ЕС) № 561/2014(17) на Съвета, за да замести и бъде приемник на съвместното предприятие ENIAC (ENIAC) и съвместното предприятие ARTEMIS (ARTEMIS);

Г.   като има предвид, че членовете на съвместното предприятие са Съюзът, държавите членки и държавите, асоциирани към „Хоризонт 2020“ на доброволна основа, сдружения с частно участие, представляващи техни съставни дружества, и други организации, които са активни в областта на електронните компоненти и системи в Съюза; като има предвид, че съвместното предприятие следва да бъде отворено за нови членове;

Д.   като има предвид, че при оценката на цялостното въздействие на съвместното предприятие следва да бъдат взети под внимание инвестициите от юридически лица, различни от Съюза и участващите в съвместното предприятие държави, които допринасят за постигането на неговите цели; като има предвид, че тези общи инвестиции се очаква да възлязат на не по-малко от 2 340 000 000 EUR;

Е.  като има предвид, че вноските за съвместното предприятие, предвидени за целия период на „Хоризонт 2020“ са 1 184 874 000 EUR от Съюза, 1 170 000 000 EUR от участващите в съвместното предприятие държави и 1 657 500 000 от частни членове;

Ж.   като има предвид, че преходът от Eniac и Artemis към съвместното предприятие следва да бъде съгласуван и синхронизиран с прехода от Седмата рамкова програма(18) (РП7) към „Хоризонт 2020“, за да се гарантира оптимално използване на финансирането, налично за научни изследвания;

Общи забележки

1.  отбелязва, че в своя доклад („доклад на Палатата“) относно годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2014 г., Сметната палата („Палатата“) прави прекалено много общи забележки в ущърб на конкретни, специфични такива; следователно призовава за извършването на одит, който да поставя по-силен акцент върху годишните финансови резултати, върху статуса на изпълнение на многогодишните проекти (включително ясно представяне на изпълнението на бюджета за съответната година и за предишни години) и върху резултатите от тях и тяхното прилагане;

2.  отбелязва, че информацията, предоставена в доклада на съвместното предприятие за бюджетното и финансовото управление за финансовата 2014 година не е била хармонизирана и е била често непълна; отбелязва, че от Комисията се изисква да предостави насоки относно естеството и съдържанието на този доклад;

3.  приема за сведение, че работната програма на Палатата за 2016 година включва специален доклад относно одитите за изпълнението на съвместните предприятия;

Бюджетно и финансово управление

4.  потвърждава, че според доклада на Палатата годишните отчети на съвместно предприятие дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние за периода от 27 юни до 31 декември 2014 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилия на тази дата финансов период, в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на Съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

5.  отбелязва, че окончателният бюджет на съвместното предприятие за финансовата 2014 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 160 114 500 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 104 144 250 EUR;

6.  изразява съжаление относно отсъствието на информация по отношение на непаричните и паричните вноски; призовава Палатата да включи в бъдещите си доклади разпоредби относно процедурата за оценка и равнището на платените непарични и парични вноски, по отделно за РП 7 и „Хоризонт 2020“;

7.  отбелязва, че програмите на съвместното предприятие, финансирани по РП 7, продължават да са в ход; насърчава съвместното предприятие да провежда внимателно бюджетното си планиране, като отдава дължимото внимание на паралелния процес;

8.  потвърждава, че според годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2014 година („годишните отчети на съвместното предприятие“) са въведени практически механизми с цел да бъдат изпълнени задълженията, предвидени в административните споразумения, чрез въвеждането на специфичен формуляр за докладване, наречен „сертификат за край на проект“; отбелязва, че съвместното предприятие е въвело такъв специфичен формуляр за националните финансиращи органи (НФО);

9.  потвърждава, че през 2014 г. съвместното предприятие е изготвило контролен списък, съдържащ основните елементи на система за укрепване на достоверността и участвало в интензивен обмен с НФО, за да оцени достоверността, предоставяна от националните системи; отбелязва, че е извършена оценка за пет от вносителите, представляващи 54,2 % от отпуснатите безвъзмездни средства от съвместното предприятие, като един друг вносител, представляващ 18,9 % от отпуснатите безвъзмездни средства от съвместното предприятие, е бил подложен на проверка, въпреки че актуализирането не е било приключено към момента на одита;

10. отбелязва, че съвместното предприятие изчислява процента остатъчни грешки на 0,73 %; отбелязва обаче, че съвместното предприятие не е обяснило колко операции са включени за изчисляването на този процент; следователно призовава последното да предостави такава информация;

11.  изтъква, че въпреки гореизложеното, Палатата е изказала становище с резерви относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с годишните отчети поради факта, че административните споразумения, подписани с националните финансиращи органи (НФО) относно одита на декларациите за възстановяване на разходи, не включват практически механизми за последващи одити;

12.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че съвместното предприятие не е извършило оценка на качеството на докладите, получени от НФО относно разходите, свързани с приключили проекти; отбелязва освен това, че след оценка на одитните стратегии на три от националните финансиращи органи (НФО) не беше възможно да се установи дали последващите одити функционират ефективно, поради използваните от НФО различни методологии, което не позволи на съвместното предприятие да изчисли нито претегления процент грешки, нито процента на остатъчни грешки; отбелязва, че това техническо затруднение обаче не води до отрицателно становище от страна на Палатата, но разбираемо то не ѝ позволява да потвърди законността и редовността на операциите, без да изрази резерви; отбелязва също така, че съвместното предприятие е потвърдило, че извършената от него подробна оценка на националните системи за гарантиране е стигнала до заключението, че последните са в състояние да гарантират в разумни граници финансовите интереси на членуващите в него;

13.  отбелязва, че съвместното предприятие счита, че националните процедури предоставят разумни гаранции по отношение на законосъобразността и редовността на съответните операции, въпреки някои доклади от различни институции на Съюза, включително органа по освобождаване от отговорност; призовава съвместното предприятие, след оценката на процедурите, прилагани от НФО, да прикани НФО да представят доказателства, че изпълнението на националните процедури предоставя достатъчна увереност относно законосъобразността и редовността на операциите;

14.  отбелязва, че докладът на Палатата включва становище с резерви, което се основава на липсата на информация, необходима за изчисляването както на претегления процент грешки, така и на процента на остатъчни грешки след последващите одити, извършени от НФО; приканва Палатата да събере допълнителните и необходими документи и информация, които съвместното предприятие не е оправомощено да изиска, от националните одитни органи или компетентните национални служби в съответствие с разпоредбите на член 287, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз; освен това приканва Палатата да използва тези допълнителни документи и тази допълнителна информация като алтернативен начин да обоснове своето становище и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно оценката си по отношение на посочените допълнителни елементи;

15.  отбелязва, че съществен коригиращ бюджет, с който бюджетните кредити за поети задължения се увеличават на 158 200 000 EUR, беше изпълнен от управителния съвет до края на финансовата година; приканва съвместното предприятие да предостави на органа по освобождаване от отговорност подробна информация за прилаганите критерии за изпълнение на такова значимо финансово решение;

16.  потвърждава, че степента на усвояване на оперативни бюджетни кредити за поети задължения е 99,7 %; отбелязва въпреки това, че бюджетните кредити за поемане на задължения са определени на глобално ниво и следователно все още не са сключени съответните споразумения за отпускане на безвъзмездни финансови средства; счита, че при липсата на ясно разделение между информацията за изпълнението, свързана с РП 7 и с „Хоризонт 2020“, тези показатели не обезпечават действителна оценка на постиженията; призовава Палатата да включи в своите бъдещи доклади информация относно изпълнението на бюджета по РП 7 и отделно по „Хоризонт 2020“; отправя искане към съвместното предприятие да информира органа по освобождаване от отговорност относно актуалното състояние и всякакъв напредък, постигнат в това отношение;

17.  отбелязва, че не е направено ясно разграничение между информацията за изпълнението на 7РП и „Хоризонт 2020“ поради факта, че до края на 2014 г. не бяха подписани договори относно изпълнението на „Хоризонт 2020“и следователно не са били извършени плащания; изисква от Сметната палата да предостави отделно информация за изпълнението на бюджета за 7РП и „Хоризонт 2020“ в своя доклад за 2015 г.; призовава съвместното предприятие да предостави посочената информация в своя доклад за бюджетното и финансовото управление за 2015 г.;

18.  подкрепя инициативата на съвместното предприятие да сътрудничи с участващите с по-малки вноски и да разшири обхвата на оценката на отпусканите безвъзмездни средства, така че да бъдат обхванати 90 % от отпуснатите безвъзмездни средства; призовава съвместното предприятие да продължи извършването на оценки с цел да се доближи до 100% обхват на всички предоставени безвъзмездни средства и да информира органа по освобождаване от отговорност за напредъка, постигнат през финансовата 2015 и 2016 година;

19.  изтъква, че съвместното предприятие е поело дейността на ENIAC и ARTEMIS през юни 2014 г.; отбелязва, че не се разполага с достатъчно ясна информация относно статуса на изпълнение на проектите на съвместното предприятие (равнище на плащанията, план за плащания през следващите години);

20.  приветства извършената от съвместното предприятие оценка на равнището на непарични вноски; отбелязва, при все това, липсата на достатъчно информация, за да може да се оцени изпълнението на задачите на членовете по отношение на РП 7;

Правна рамка

21.  отново отправя своето искане към Палатата да представи пълна и адекватна финансова оценка на правата и задълженията на съвместното предприятие за периода до започването на дейността на съвместното предприятие(19);

Вътрешен одит

22.  отбелязва, че службата за вътрешен одит на Комисията е извършила оценка на риска на съвместното предприятие; изтъква, че четири позиции са определени като „със силно въздействие/висок риск“;

23.  отправя искане съвместното предприятие да предостави на органа по освобождаване от отговорност подробна информация относно управлението на риска на непреките разходи за конкретните мерки, предприети в контекста на работата с Комисията за намиране на алтернативни механизми, както и допълнителни възможности за сближаване в счетоводните процедури, с цел да се избегне потенциалният риск от двойно или тройно счетоводство и отчетност и финансовото бреме, което това може да причини;

24.  отправя искане към съвместното предприятие да информира органа по освобождаване от отговорност относно приемането и прилагането на стратегия за борба с измамите;

25.  потвърждава, че съвместното предприятие ще изпълнява одитна стратегия, съобразена със стандартните процедури по „Хоризонт 2020“; отправя искане съвместното предприятие да представи доклад на органа за освобождаване от отговорност относно критерии, прилагани при изпълнение на посочената стратегия, както и основанията за съответната стратегия и оценка на нейната ефективност;

Системи за вътрешен контрол

26.  отбелязва, че управителният съвет на съвместното предприятие е създал структура за вътрешен одит и е одобрил съответната вътрешна харта; отбелязва освен това, че според годишните отчети на съвместното предприятие два вътрешни стандарта за контрол все още не се прилагат напълно, а някои процедури все още трябва да се актуализират;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

27.  отбелязва със задоволство, че съвместното предприятие е приело всеобхватна политика за предотвратяване на конфликтите на интереси; припомня обаче, че декларациите за конфликти на интереси на членовете на управителния съвет не са публично достъпни;

Мониторинг и докладване на резултатите от научните изследвания

28.  приветства напредъка, постигнат от съвместното предприятие, при осъществяването на мониторинг и докладването; въпреки това отбелязва, че следва да се положат повече усилия за по-тясно сътрудничество с Комисията, за да бъдат изпълнени изискванията на „Хоризонт 2020“ и да се даде по-голям принос за разпространението на резултатите от РП 7; отбелязва освен това, че съвместното предприятие следва да повиши систематичното разпространение на резултатите от научните изследвания; отправя искане съвместното предприятие да предприеме необходимите мерки, за да се съобрази с посоченото по-горе в бъдеще и да информира органа по освобождаване от отговорност по този въпрос;

29.  приветства публикуването от съвместното предприятие на доклад относно социално-икономическото въздействие на дейностите на съвместното предприятие ECSEL;

30.  припомня, че органът по освобождаване от отговорност вече изиска от Палатата да изготви специален доклад относно способността на съвместните предприятия да гарантират, заедно със своите частни партньори, добавена стойност и ефективно изпълнение на програмите за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности на Съюза(20).

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  OВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 80.

(2)

  OВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 81.

(3)

  OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

  OВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 21.

(5)

  ОВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 52.

(6)

  OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.

(7)

  OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(8)

  OВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.

(9)

  OВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 80.

(10)

  OВ C 422, 17.12.2015 г., стр. 81.

(11)

  OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(12)

  OВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 21.

(13)

  ОВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 52.

(14)

  OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.

(15)

  OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(16)

  OВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.

(17)

  Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие ECSEL (OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152).

(18)

  Решение № 1982/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (OВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 6).

(19)

  Процедура по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година — документи A8-0103 /2015 ARTEMIS & A8-0104/2015 ENIAC.

(20)

  Процедура по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година — документи A8-0103 /2015 ARTEMIS & A8-0104/2015 ENIAC.

Правна информация