Postup : 2015/2204(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0119/2016

Předložené texty :

A8-0119/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.58
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0194

ZPRÁVA     
PDF 603kWORD 110k
8.4.2016
PE 571.620v02-00 A8-0119/2016

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL (původně společný podnik ENIAC a společný podnik Artemis) na rozpočtový rok 2014

(2015/2204(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL (původně společný podnik ENIAC a společný podnik Artemis) na rozpočtový rok 2014

(2015/2204(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ECSEL (původně společný podnik ENIAC a společný podnik Artemis) za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ECSEL (původně společný podnik ENIAC a společný podnik Artemis) za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0059/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 72/2008 ze dne 20. prosince 2007 založení společného podniku ENIAC(4),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 74/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení „společného podniku ARTEMIS“ pro provádění společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy(5),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL(6), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(7),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(8),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0119/2016),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku ECSEL (dříve společný podnik ENIAC a společný podnik Artemis) absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku ECSEL (původně společný podnik ENIAC a společný podnik Artemis), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného podniku ECSEL (původně společný podnik ENIAC a společný podnik Artemis) na rozpočtový rok 2014

(2015/2204(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ECSEL (původně společný podnik ENIAC a společný podnik Artemis) za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ECSEL (původně společný podnik ENIAC a společný podnik Artemis) za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi společného podniku(9),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(10) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05587/2016 – C8-0059/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(11), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 72/2008 ze dne 20. prosince 2007 založení společného podniku ENIAC(12),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 74/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení „společného podniku ARTEMIS“ pro provádění společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy(13),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL(14), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(15),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(16),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0119/2016),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku ECSEL (dříve společného podniku ENIAC a společného podniku ARTEMIS) za rozpočtový rok 2014;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku ECSEL (původně společný podnik ENIAC a společný podnik Artemis), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL (původně společný podnik ENIAC a společný podnik Artemis) na rozpočtový rok 2014

(2015/2204(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL (původně společný podnik ENIAC a společný podnik Artemis) na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0119/2016),

A.  vzhledem k tomu, že dne 7. června 2014 byl založen společný podnik ECSEL (dále jen „společný podnik“) jako společný podnik ve smyslu článku 187 Smlouvy o fungování Evropské unie, a to za účelem provádění společné technologické iniciativy pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy na období do 31. prosince 2024;

B.  vzhledem k tomu, že partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti elektronických součástí a systémů by mělo spojit finanční a technické prostředky nutné ke zvládnutí složitého procesu stále rychlejšího tempa inovací v této oblasti;

C.   vzhledem k tomu, že společný podnik byl založen nařízením (ES) č. 561/2014(17) s cílem nahradit společný podnik ENIAC a společný podnik ARTEMIS a pokračovat v jejich činnosti;

D.   vzhledem k tomu, že členy společného podniku jsou Unie, členské státy a země přidružené k programu Horizont 2020 na základě dobrovolnosti a sdružení členů ze soukromého sektoru zastupující své ustavující společnosti a jiné organizace, které v Unii působí v odvětví elektronických součástí a systémů; vzhledem k tomu, že společný podnik by měl být otevřen novým členům,

E.   vzhledem k tomu, že při hodnocení celkového dopadu společného podniku by měly být zohledněny také investice jiných právnických osob než Unie a států účastnících se společného podniku, které přispívají k jeho cílům; vzhledem k tomu, že celkové investice budou podle odhadů činit alespoň 2 340 000 000 EUR,

F.  vzhledem k tomu, že příspěvek Unie do společného podniku by za celé období programu Horizont 2020 měl podle předpokladů činit 1 184 874 000 EUR, příspěvek států účastnících se společného podniku 1 170 000 000 EUR a příspěvek členů ze soukromého sektoru 1 657 500 000 EUR,

G.   vzhledem k tomu, že přechod ze společných podniků ENIAC a ARTEMIS na společný podnik ECSEL by měl být sladěn a synchronizován s přechodem ze sedmého rámcového programu(18) na program Horizont 2020, aby bylo zajištěno optimální využití finančních prostředků, které jsou na výzkum k dispozici;

Obecné připomínky

1.  konstatuje, že ve zprávě Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) je příliš mnoho obecných poznámek a chybí poznámky využitelné a konkrétní; vyzývá proto k uskutečnění auditu, který by se ve větším rozsahu zaměřil na roční finanční výsledky, stav provádění víceletých projektů (včetně jasných informací o plnění rozpočtu za příslušný rok a uplynulé roky) a na výsledky a jejich plnění;

2.  konstatuje, že informace obsažené ve zprávě společného podniku o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok 2014 nebyly navzájem harmonizované a často byly neúplné; podotýká, že Komise by měla vydat pokyny k povaze a obsahu zprávy;

3.  bere na vědomí, že součástí pracovního programu Účetního dvora na rok 2016 je zvláštní zpráva o auditu výkonnosti společných podniků;

Rozpočtové a finanční řízení

4.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora roční účetní závěrka společného podniku za období od 27. června do 31. prosince 2014 ve všech významných (materiálních) ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2014 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za dané období v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů a účetních pravidel, která přijal účetní Komise;

5.  konstatuje, že konečný rozpočet společného podniku na rok 2014 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 160 114 500 EUR a prostředky na platby ve výši 104 144 250 EUR;

6.  lituje, že nebyly poskytnuty žádné informace o věcných a peněžitých příspěvcích; žádá Účetní dvůr, aby do svých budoucích zpráv zahrnul ustanovení o postupu ocenění a míře věcných a peněžitých příspěvků, a to zvlášť pro sedmý rámcový program a zvlášť pro program Horizont 2020;

7.  konstatuje, že stále probíhají programy společného podniku financované v rámci sedmého rámcového programu; vybízí společný podnik, aby plánoval svůj rozpočet pečlivě a zohledňoval přitom paralelní procesy;

8.  bere na vědomí, že z ročních účtů společného podniku za rozpočtový rok 2014 (dále jen „roční účty společného podniku“) vyplývá, že byla přijata praktická opatření s cílem plnit povinnosti vyplývající ze správních dohod zavedením zvláštního formuláře pro podávání zpráv „osvědčení o dokončení projektu“; bere na vědomí, že společný podnik zavedl tento formulář pro vnitrostátní financují orgány;

9.  bere na vědomí tvrzení společného podniku, že v roce 2014 vypracoval kontrolní seznam zahrnující základní prvky systému záruk a zapojil se do intenzivních výměn s vnitrostátními financujícími orgány, aby vyhodnotil záruky poskytované vnitrostátními systémy; konstatuje, že bylo dokončeno hodnocení pěti přispěvatelů, což představuje 54,2 % grantů udělených společným podnikem, a že posuzován byl i jeden další přispěvatel (18,9 % grantů), avšak v době auditu nebyly ještě k dispozici nejnovější informace;

10.konstatuje, že společný podnik odhaduje zbytkovou míru chyb na 0,73 %; poznamenává však, že společný podnik neudává, z kolika transakcí vychází výpočet této míry; žádá jej proto o poskytnutí této informace;

11.  zdůrazňuje, že navzdory výše uvedenému Účetní dvůr vydal výrok s výhradou o legalitě a správnosti uskutečněných operací z toho důvodu, že ve správních dohodách podepsaných s vnitrostátními financujícími orgány, které se týkají auditu výkazů projektových nákladů, nejsou uvedena praktická ujednání o provádění auditů ex post;

12.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že společný podnik neposoudil kvalitu auditních zpráv nákladů na dokončené projekty, které obdržel od vnitrostátních financujících orgánů; dále konstatuje, že po posouzení auditních strategií tří vnitrostátních financujících orgánů nebylo možné dojít k závěru, zda audity ex post fungují účinně, neboť jednotlivé vnitrostátní financující orgány používají různé metody, takže společný podnik nemohl vypočítat spolehlivou míru chyb ani míru zbytkových chyb; konstatuje, že tento technický problém sice nebyl tak závažný, aby byl Účetní dvůr kvůli němu nucen vydat negativní stanovisko, ale je pochopitelné, že nemůže bez výhrad potvrdit legalitu a správnost operací; poznamenává rovněž, že společný podnik potvrdil, že na základě svých rozsáhlých hodnocení vnitrostátních systémů záruk dospěl k závěru, že tyto systémy mohou poskytovat přiměřenou ochranu finančních zájmů členů společného podniku;

13.  bere na vědomí, že společný podnik je toho názoru, že vnitrostátní postupy poskytují dostatečnou záruku, pokud jde o legalitu a správnost uskutečněných operací, navzdory několika zprávám různých institucí Unie, včetně orgánu příslušného k udělení absolutoria; vyzývá společný podnik ECSEL, aby v návaznosti na posouzení postupů uplatňovaných vnitrostátními financujícími orgány tyto orgány vyzval k předložení důkazů dosvědčujících, že vnitrostátní postupy poskytují přiměřenou jistotu týkající se legality a správnosti operací;

14.  bere na vědomí, že zpráva Účetního dvora obsahuje výrok s výhradou vyplývající z nedostatku informací, kterých je zapotřebí buď k výpočtu spolehlivé míry chyb, nebo míry zbytkových chyb v návaznosti na audity prováděné vnitrostátními financujícími úřady ex post; vyzývá Účetní dvůr, aby v souladu s čl. 287 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie získal od vnitrostátních orgánů kontroly anebo příslušných vnitrostátních úřadů další nezbytné dokumenty a informace, které společný podnik není oprávněn nevyžadovat; dále vyzývá Účetní dvůr, aby tyto další informace využil k alternativnímu způsobu zdůvodnění svého výroku a aby o svém posouzení těchto dalších prvků informoval orgán příslušný k udělení absolutoria;

15.  konstatuje, že správní rada přijala ke konci rozpočtového roku rozsáhlý opravný rozpočet zvyšující prostředky na závazky na 158 200 000 EUR; vyzývá společný podnik, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria poskytl podrobné informace o kritériích, na nichž bylo založeno tak významné finanční rozhodnutí;

16.  bere na vědomí, že míra čerpání prostředků na závazky z operační činnosti byla 99,7 %; poznamenává však, že prostředky na závazky byly přijímány souhrnně, a proto nebyly dosud podepsány žádné odpovídající grantové dohody; domnívá se, že nebudou-li jasně odděleny informace o čerpání za období 7. RP od období programu Horizont 2020, nezajistí tyto ukazatele skutečné posouzení výkonnosti; žádá Účetní dvůr, aby ve svých budoucích zprávách vymezil odděleně informace o plnění rozpočtu podle 7. rámcového programu a podle programu Horizont 2020; žádá společný podnik, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o aktuálním stavu a případném pokroku v tomto ohledu;

17.  konstatuje, že nebylo uplatněno jasné rozdělení mezi informacemi o plnění 7. rámcového programu a programu Horizont 2020 s ohledem na skutečnost, že do konce roku 2014 nebyly podepsány žádné smlouvy týkající se plnění programu Horizont 2020 a proto nebyly provedeny žádné platby; žádá Účetní dvůr, aby ve své zprávě za rok 2015 uvedl odděleně informace o čerpání prostředků ze 7. rámcového programu a informace o čerpání prostředků z programu Horizont 2020; vyzývá společný podnik, aby tyto informace uvedl ve své zprávě o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2015;

18.  podporuje iniciativu společného podniku týkající se spolupráce s malými přispěvateli a rozšíření hodnocení grantů, aby bylo zahrnuto 90 % udělených grantů; vyzývá společný podnik, aby pokračoval v hodnocení s cílem dosáhnout 100% pokrytí všech grantů a informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o pokroku dosaženém v rozpočtovém roce 2015 a 2016;

19.  poukazuje na skutečnost, že společný podnik převzal činnost společných podniků ENIAC a ARTEMIS v červnu 2014; konstatuje, že chybí dostatečně jasné informace o stavu provádění projektů společného podniku (úroveň plateb, platby plánované na příští roky);

20.  vítá posouzení rozsahu věcných příspěvků, které provedl společný podnik; konstatuje však, že v něm chybí dostatečné informace, na jejichž základě by bylo možné se ujistit o splnění úkolů členů souvisejících se 7. rámcovým programem;

Právní rámec

21.  opakuje svůj požadavek, aby Účetní dvůr předložil úplné a řádné finanční posouzení práv a povinností společného podniku za období před zahájením činnosti společného podniku ECSEL(19);

Interní audit

22.  bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise vypracoval posouzení rizik společného podniku; upozorňuje, že čtyři prvky byly označeny poznámkou „velký dopad / velké riziko“;

23.  žádá, aby společný podnik poskytl orgánu příslušnému k udělení absolutoria podrobné informace o řízení rizik souvisejících s nepřímými náklady na konkrétní opatření, jež by byla přijata v návaznosti na práci vykonávanou společně s Komisí s cílem najít alternativní mechanismy, ale i další možnosti, jak dosáhnout konvergence v účetních postupech, aby se zamezilo možnému riziku dvojího nebo trojího účtování a vykazování a z toho plynoucí finanční zátěži;

24.  žádá společný podnik, aby poskytl orgánu příslušnému k udělení absolutoria aktuální informace o přijetí a provádění strategie boje proti podvodům;

25.  bere na vědomí tvrzení společného podniku o tom, že provede strategii auditu v souladu se standardními postupy v rámci programu Horizont 2020; žádá společný podnik, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložil zprávu, v níž podrobně uvede, jakými kritérii se řídí provádění této strategie, z jakého důvodu a s jakou účinností;

Systémy vnitřní kontroly

26.  bere na vědomí, že správní rada společného podniku zřídila oddělení interního auditu a schválila příslušnou interní chartu; dále bere na vědomí, že podle ročních účtů společného podniku nebyly dva standardy vnitřní kontroly dosud plně provedeny a že některé postupy je třeba ještě aktualizovat;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

27.  s uspokojením konstatuje, že společný podnik přijal podrobnou politiku pro prevenci střetů zájmů; připomíná však, že dosud nebyla zveřejněna prohlášení o zájmech členů správní rady;

Monitorování a vykazování výsledků výzkumu

28.  vítá pokrok, jehož společný podnik dosáhl v oblasti monitorování a vykazování; podotýká však, že je třeba vynaložit větší úsilí o navázání úzké spolupráce s Komisí, aby byly splněny požadavky programu Horizont 2020 a zlepšilo se šíření výsledků výzkumu v rámci 7. rámcového programu; dále poznamenává, že společný podnik by měl posílit systematické šíření výsledků výzkumu; žádá, aby společný podnik přijal nezbytná opatření v zájmu splnění výše uvedených úkolů v budoucnosti a informoval v této věci orgán příslušný k udělení absolutoria;

29.  vítá, že společný podnik zveřejnil zprávu o socioekonomickém dopadu činností společného podniku ECSEL;

30.  připomíná, že orgán příslušný k udělení absolutoria již dříve požadoval, aby Účetní dvůr vypracoval zvláštní zprávu o kapacitě společných podniků a jejich soukromých partnerů s cílem zajistit přidanou hodnotu a účinné uskutečňování programů Unie v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrace(20).

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

16

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 80.

(2)

Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 81.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 21.

(5)

Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 52.

(6)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.

(7)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(8)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(9)

Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 80.

(10)

Úř. věst. C 422, 17.12.2015, s. 81.

(11)

Úř. věst. L 298,u 26.10.2012, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 21.

(13)

Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 52.

(14)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.

(15)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(16)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(17)

  Nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL (Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152).

(18)

  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006 ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) (Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 6).

(19)

  Postup pro udělování absolutoria za rok 2013 - dokumenty A8-0103 /2015 ARTEMIS a A8-0104/2015 ENIAC.

(20)

  Postup pro udělování absolutoria za rok 2013 - dokumenty A8-0103 /2015 ARTEMIS a A8-0104/2015 ENIAC.

Právní upozornění